Kompetencje rodziny zast pczej w przygotowaniu dziecka do zmiany sytuacji yciowej
Download
1 / 19

Kompetencje rodziny zastępczej w przygotowaniu dziecka do zmiany sytuacji życiowej - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on

Kompetencje rodziny zastępczej w przygotowaniu dziecka do zmiany sytuacji życiowej. Elżbieta Trubiłowicz Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin MOPR Lublin, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II . Art. 33. Piecza zastępcza zapewnia: .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kompetencje rodziny zastępczej w przygotowaniu dziecka do zmiany sytuacji życiowej' - elyse


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kompetencje rodziny zast pczej w przygotowaniu dziecka do zmiany sytuacji yciowej

Kompetencje rodziny zastępczej w przygotowaniu dziecka do zmiany sytuacji życiowej

Elżbieta Trubiłowicz

Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin MOPR Lublin,

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Jana Pawła II


Art 33 piecza zast pcza zapewnia
Art. 33. zmiany sytuacji życiowejPiecza zastępcza zapewnia:

 • 1) pracę z rodziną umożliwiającą powrót dziecka do rodziny lub gdy jest to niemożliwe – dążenie do przysposobienia dziecka;

 • 2) przygotowanie dziecka do:

 • a) godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia,

 • b) pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki,

 • c) nawiązywania i podtrzymywania bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczania straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych;

 • 3) zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyj-nych.


Art. 40 zmiany sytuacji życiowejRodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie a w szczególności

 • 1) traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;

 • 2) zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;

 • 3) zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;

 • 4) zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;

 • 5) zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;

 • 6) zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;

 • 7) umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.


Trauma
Trauma zmiany sytuacji życiowej

 • prosta- jednokrotna ekspozycja na traumę

 • złożona - wielokrotna ekspozycja na traumę

 • indywidualna – wypadek komunikacyjny

 • gwałt, kazirodztwo (70% PTSD)

 • nagła śmierć bliskiego

  masowa –klęska żywiołowa (20% - PTSD)

 • skażenie

  - obóz jeniecki


T rauma odrzucenia
T zmiany sytuacji życiowejrauma odrzucenia

 • indywidualna przemoc

 • utrata najbliższych (sieroctwo lub brak poczucia wsparcia)

 • deprywacja emocjonalna (odrzucenie emocjonalne przez rodziców)


Typ przywi zania
Typ przywiązania zmiany sytuacji życiowej

 • 1. bezpieczne- matki troskliwe, nienarzucające lecz dostrojone do dzieci, wrażliwe, akceptujące, gotowe raczej do współpracy niż kontroli, uważne

 • 2. unikowe – dziecko reaguje na matkę pozorną obojętnością, jest pełne rezygnacji – matki są odrzucające, szorstkie, niechętne


Przywi zanie cd
Przywiązanie zmiany sytuacji życiowejcd.

 • 3. ambiwalentne - matki są nieprzewidywalne, mało wrażliwe, choć nie odrzucające, zniechęcają dzieci do autonomii, są niekonsekwentne (Ainsworth i in. 1978)

 • 4. zdezorganizowana – zachowania matek są sprzeczne ,niezdecydowane, matka jednocześnie jest bezpieczna i zagraża, matka boi się i przeraża (Main, Hesse. 1992)


Skutki u dzieci
Skutki u dzieci zmiany sytuacji życiowej

 • 1. bezpieczna więź – dzieci z wysoką samooceną, zdrowe emocjonalnie, prężne, kompetentne społecznie, elastyczność

 • 2. unikowa więź – postrzegane jako naburmuszone i aroganckie, pełne buntu, często przemocowe, psychopatologia obsesyjnych, narcystyczne i shizoidalne

 • 3. ambiwalentna więź – postrzegane jako infantylne, często nadmiernie lgnące, są czasem ofiarami przemocy rówieśniczej

 • 4. zdezorganizowana więź - częste psychopatologie np. borderlain


NIEPEWNOŚĆ zmiany sytuacji życiowej

POCZUCIE WINY

OBNIŻONE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

KONFLIKT LOJALNOŚCI

POSZUKIWANIE TOŻSAMOŚCI


niepewność zmiany sytuacji życiowej


Poczucie winy zmiany sytuacji życiowej


OBNIŻONE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI zmiany sytuacji życiowej


Konflikt zmiany sytuacji życiowej lojalności


Poszukiwanie tożsamości zmiany sytuacji życiowej


Problemy w regulacji emocji
Problemy w regulacji emocji zmiany sytuacji życiowej

 • Zagrożenie wywołuje nadmierne

  - pobudzenie (niepokój, rozdrażnienie, agresja, panika)

  - zamrożenie (odrętwienie, odpłynięcie, zaburzenia uwagi, pamięci,


Pomoc
Pomoc zmiany sytuacji życiowej

 • I. Bezpieczeństwo

 • fizyczne – brak zagrożeń,

 • zdrowotne – diagnoza i leczenie np. PTSD,

 • emocjonalne – zrozumienie mechanizmów zachowań przez otoczenie

 • II. Budowanie więzi dziecko – opiekun

 • III. Kształtowanie autoregulacji fizjologicznej i emocjonalnej

 • IV. Kształtowanie kompetencji społecznych

 • V. Psychoterapia traumy

  (Drozdowski, 2011)


Identyfikacja
Identyfikacja zmiany sytuacji życiowej

 • Identyfikacja podstawową strategią rozwoju.

 • „Identyfikacja jest strategią obronną po traumie stosowaną po to by np. zaprzeczyć bolesnym uczuciom straty i porzucenia, uniezależnić się od obiektu lub traumatycznego przeżycia, poradzić sobie z lękiem lub pozbyć się poczucia winy i wstydu”(Srinath,2010)

 • Procesy identyfikacyjne są zawsze złożone, po traumie są szczególnie skomplikowane.

 • Obiekty pozytywnej identyfikacji ????


W zdrowej rodzinie rodzice są po to by zaspakajać potrzeby dzieci.

W niezdrowej rodzinie dzieci są po to, żeby zaspakajać potrzeby rodziców.

(Wirginia Satir, 2000)


ad