Herziening
Download
1 / 36

Herziening NEN 3650 serie en NTA 8000:2009 8 april 2009 B ert Dijkstra - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Herziening NEN 3650 serie en NTA 8000:2009 8 april 2009 B ert Dijkstra. industrie. overheid. wetenschap. missie: normontwikkeling bevorderen toepassing normen kennis- en informatie- centrum normen. consultancy. 29 leden. 148 leden. Normering = ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Herziening NEN 3650 serie en NTA 8000:2009 8 april 2009 B ert Dijkstra' - ely


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Herziening

NEN 3650 serie en

NTA 8000:2009

8 april 2009

Bert Dijkstra


industrie

overheid

wetenschap

 • missie:

 • normontwikkeling

 • bevorderen toepassing normen

 • kennis- en informatie- centrum normen

consultancy

29 leden

148 leden


Normering
Normering = ?

 • Normen zijn privaatrechtelijke afspraken

 • Gemaakt voor en door de markt

 • Erkend document uitgegeven door erkend orgaan en publiek beschikbaar

 • Niet verplicht, soms wel verplichtend gemaakt

 • Belanghebbenden zijn vertegen-woordigd, consensus, open proces


Normering het belang voor de samenleving het belang voor u
Normering: het belang voor de samenleving, het belang voor u

 • State of the art

 • Bevordert wereldwijde handel, eerlijke concurrentie

 • Strategisch voordeel door beïnvloeding markt

 • Koploperspositie

 • Netwerk van deskundigen

 • Voorkomen/beperken schadeclaims


NTA 8000:2009

Risicomanagementsysteem voor buisleidingen

NC 310 004

Transportleidingen


Kenmerken nta 1
Kenmerken NTA (1)

Deelname:Openbare afspraak tussen ten minste twee verschillende belanghebbende partijen

Besluitvormingsprocedure:eenvoudige meerderheid

Bekendmaking en inspraak:De NTA wordt niet ter openbare kritiek gepubliceerd.


Kenmerken nta 2
Kenmerken NTA (2)

Coherentie:Niet in tegenspraak bestaande normatieve documenten en norminformatieproducten.

Geldigheidsduur:Na uiterlijk drie jaar beoordeling: handhaven/intrekken/omzetten in norm

Doorlooptijd:De doorlooptijd is relatief kort. De NTA komt tegemoet aan marktvraag naar snelle afspraken die breed toepasbaar zijn.


Aanleiding nta 1
Aanleiding NTA (1)

 • Commissie Enthoven “Samen voor de Buis”

 • PIM’s: verschil in pro-activiteit tussen beheerders

 • Systematisch toezicht vanuit overheid ontbreekt; PIM’s op adequaat niveau?

 • VELIN:

 • Alle partijen er over eens dat er regelgeving voor buisleidingen moet komen. Zelfregulering neemt daarbij een centrale plaats in waarbij het normkader als basis dient

 • Veel bedrijven adequaat veiligheidbeheers-systeem, echter niet over de hele linie. NEN 3650 - H10 schiet voor aantal bedrijven tekort als handvat om een systeem in te richten


Aanleiding nta 2
Aanleiding NTA (2)

 • VROM TASKFORCE:

 • Er moet een basisveiligheidsniveau gecreëerd worden

 • Zelfregulering in combinatie met kaderwetgeving

 • Met een hoogwaardig stelsel van zelfregulering kan handhavende rol overheid beperkt zijn.

 • VELIN, VROM en NC transportleidingen: opstellen NTA via een normalisatieproces onder paraplu van de NC transportleidingen.


Nta voor buisleidingorganisaties die
NTA voor buisleidingorganisaties die:

 • Een RMS hebben, willen inrichten, implementeren, onderhouden en de effectiviteit daarvan continu willen verbeteren.

 • Het vastgestelde (preventie)beleid inzake risico’s adequaat willen naleven

 • Willen aantonen dat zij voldoen aan de NTA door certificatie van het RMS of door zelf de naleving van de NTA vast te stellen en aan te tonen


Structuur nc 310004
Structuur NC 310004

Normcommissie 310004 Transportleidingen (24)

WG onderhoud NEN 3650 (3-4)

WG

Buisbekleding

(8)

WG Materialen

(5)

WG Ontwerp

(11)

WG Kathodische bescherming

(6)

WG

Bedrijfsvoering

Externe Veiligheid

(14)

WG Uitvoering (5)


Draagvlak ingebouwd

Leden NC 310004

Vz: Rien Kornalijnslijper – Gasunie

ProRail

VELIN

VROM TF Buisleidingen

Gemeente Rotterdam

Waterschap Hollandse Delta

Tebodin

TU Delft

HIS consult

NAM

SodM(EZ)

Bolegbo

Nederlands lasinstituut

Shell

RIVM

Kiwa-Gastec

Eneco

VEWIN

Leden WG NTA

Vz: Rien van Berkom - VELIN

VROM TF Buisleidingen

Gemeente R’dam

DPO

NAM

SodM(EZ)

RRP

Gasunie

Lloyd’s Register

Zebra

VROM inspectie

Sabic

AFS

Odfjell

Draagvlak ingebouwdNta toepassingsgebied
NTA toepassingsgebied

Het NTA-RMS geeft veiligheidseisen voor mens, milieu, fysieke omgeving en eigendommen voor de beheersfase vanaf ingebruikname tot en met verwijdering met doorwerking van en naar ontwerp, aanleg en inbedrijfstelling. Het NTA-RMS is een nadere uitwerking H10 NEN 3650.

De NEN 3650 richt zich naast de beheers- fase ook op ontwerp en aanleg van buisleidingsystemen.


Inrichting nta 8000 2009 1
Inrichting NTA 8000:2009 (1)

De NTA is in belangrijke mate gebaseerd op ISO 14001

Andere belangrijke referentie documenten:

NEN 3650:2003 Eisen voor buisleidingsystemen; OHSAS 18001 voor Arbomanagementsysteem; Performance indicatoren Marcogaz, Arthur D Little en ASME; Pipeline Risk Management Manual" W. Kent Muhlbauer; NTA 8000:2000; IWACO rapport beheer bodemincidenten; NTA 8620 specificatie veiligheids-beheerssysteem voor risico’s van zware ongevallen.


Inrichting nta 8000 2009 2
Inrichting NTA 8000:2009 (2)

Gelijkwaardige en in Nederland algemeen geaccepteerde normen voor managementsystemen (zoals ISO 9001, OHSAS 18001 en PAS 55) kunnen gedeeltelijk worden toegepast voor de invulling van het NTA-RMS

Hiertoe dienen in de NTA waar mogelijk (en dus onderbouwd) verwijzingen naar ISO 14001 te worden vervangen door de overeenkomstige bepalingen van de vervangende norm.Het rms bestaat uit
Het RMS bestaat uit

 • Maatregelen en voorzieningen om

 • de buisleiding veilig, niet verstorend en duurzaam economisch en minimaal volgens de wettelijke eisen en de voorwaarden van de NTA in bedrijf te hebben

 • de conditie te bewaken

 • onderhoud op een juiste en veilige manier te verrichten

 • in noodgevallen de schade voor mens en milieu tot een minimum te beperken

 • de directe omgeving van de buisleiding te bewaken

 • en waar mogelijk de prestaties te verbeteren.


Risico inventarisatie en evaluatie
Risico-inventarisatie en -evaluatie

 • Onderkenning van volgende deelgebieden:

 • Afwijkingen in het te transporteren product, de specificaties, temperatuur, druk snelheden e.d.

 • Aantasting van technische integriteit van de buisleiding

 • Interactie met werkzaamheden of objecten in omgeving buisleiding

 • Organisatie van veiligheidskritische werkzaamheden


Aangrijpingspunten voor beheersen van risico s
Aangrijpingspunten voor beheersen van risico's

Figuur: Vlinderdasmodel


Voorbeeld vlinderdas
Voorbeeld vlinderdas

Externe corrosie:

Inspectievoorschriften controle kwaliteitsbeheer

Aanbrengen KB en/of drainages

Controle isolatieflenzen

Inspectievoorschrift wanddiktemeeting

Inspectievoorschrift effectiviteit KB

LOC

Detectie

Voorschrift reparatiemethode coating en leiding

Voorschrift rekenmethodiek fit for purpose met criteria

Inspectievoorschrift NDO


Elementen monitoring
Elementen Monitoring

 • Acceptatie criteria, veiligheids- en milieuresultaten

 • Prestatienormen en doel- en taakstellingen risico management

 • Functioneren van de preventieve, beschermende en repressieve maatregelen

 • Systematische analyse en adequate opvolging van incidenten en afwijkingen van systeemvereisten

 • Het gebruik van vastgestelde prestatie-indicatoren


Prestatie indicatoren
Prestatie-indicatoren

In de NTA is een set van prestatie indicatoren (PI) opgenomen

Uit deze “ingrediëntenlijst” moet iedere leidingexploitant een passend menu samenstellen

De leidingexploitant legt een lijst met PI voor aan de betrokken overheden.

Bronnen PI: Marcogaz, Arthur D Little en ASME


Beheersplan preventief onderhoud
Beheersplan preventief onderhoud

 • Middels beheersplan toetsen van:

 • tracé inspectie

 • lekdichtheid buisleiding

 • samenstellende componenten inclusief kritische veiligheidscomponenten

 • bescherming tegen interne en externe corrosie

 • zettingen en zettingsgevoelige gebieden


Audits
Audits

 • Uit te voeren door eigen personeel of externen

 • Kan in combinatie met audit van milieu en/of arbomanagementsysteem

 • Behandelt: doelstelling audit, gehanteerde audit criteria, afdeling en activiteiten die worden geaudit, frequentie auditing,verantwoordelijke voor de audit,hulpmiddelen,auditprotocollen, wijze van rapportage en geven van vervolgacties


Rapportage
Rapportage

 • Wordt ingevuld conform directiebeoordeling NEN-EN-ISO 14001 met bijzondere aandacht voor:

 • resultaten van veiligheidsstudies

 • beoordeling van naleving van de wettelijke eisen

 • toetsing prestaties / resultaten andere ondernemingen

 • incidentenrapportages

 • prestatie-indicatoren

 • mogelijkheden tot verbetering op 4 afzonderlijke deelgebieden: transport, technische integriteit, omgeving en organisatie


Publicatie nta
Publicatie NTA

 • Publicatie APRIL 2009

 • Met dank aan VROM Externe Veiligheid zonder kosten verkrijgbaar via www.nen.nl


Herziening

NEN 3650 serie

Eisen voor buisleidingsystemen

NC 310 004

Transportleidingen


Welke delen
Welke delen?

 • NEN 3650 - 1 Algemeen deel

 • NEN 3650 - 2 t/m 5 Materiaaldelen

 • NEN 3651 - Kruisingen waterstaatswerken

 • NPR 3659 - Grondslagen voor sterkte-berekeningen

 • NEN 3653 - Acceptatie criteria NDO technieken

 • NTA 8000: 2009 – evaluatie, wordt NEN 3654?


Uitvoeringsstructuur herziening
Uitvoeringsstructuur herziening

NC 310 004 eindverantwoordelijk

Begeleidingscommissie bestaande uit voorzitter NC, voorzitters werkgroepen, secretariaat, vertegenw. stakeholders

Projectteam aangevuld met relevante expertise

Werkgroepen (ontwerp, integriteit, materialen, uitvoering, kathodische bescherming, buisbekleding)


Kick off meeting begeleidingscommissie 3 april 2009

VROM-Inspectie

Defensie Materieel Organisatie

Provincie Zeeland

Gemeente Rotterdam

Bouwend Nederland, vakgroep Ondergrondse Netwerken

VEWIN

Netbeheer Nederland

Stichting buisleidingenstraat

Min SZW

ProRail

Waterschap Hollandse Delta - UvW

Shell Global Solutions Int. BV

Ministerie van VROM, Directie Risicobeleid

Staatstoezicht op de Mijnen

Tebodin

N.V. Nederlandse Gasunie

VELIN

GDF SUEZ E&P Nederland B.V.

Kiwa Gastec Technology B.V.

Lloyd's Register Nederland B.V.

ZEBRA Gasnetwerk B.V.

NAM

Kick off meeting begeleidingscommissie 3 April 2009

Leden


Tijdstraject herziening
Tijdstraject herziening

 • Uitvoering herziening:

  aanzet 2008

  formele traject 2009, 2010 en 2011

 • ‘Groentje’ uiterlijk juni 2010 ter publicatie

 • Publicatie NEN 3650 serie eind 2011


Hoofdpunten herziening
Hoofdpunten herziening

 • Update, state of the art

 • Relatie wet en regelgeving

  (AMVB Buisleidingen van kracht medio 2009)

 • Consistentie normenstelsel (ISO-CEN-NEN)Nc 310 004 werkgroep 2 bedrijfsvoering en integriteit
NC 310 004 Werkgroep 2 bedrijfsvoering en integriteit

Leden:

P. Leltz (vz) VELIN (DPO) W. Kovacs Gem. Rotterdam

G. Dijkstra(pl) Tebodin G. Stallenberg Gasunie

P. Baars Nogepa (GdF) G. de Kok Zebra Gasnetwerk

M. Miseré Sabic N. van den Haterd Shell/NAM

B. Dijkstra NEN C. Theune VROM

Agendaleden: K. Haeck, Buisleidingstraat ZWN J. van Ginneken, SODM

Onderwerpen herziening 3650:

- NTA 8000:2009

 • Afstemming met wet en regelgeving

  Tot nu toe geinventariseerde onderwerpen WG 2:

  WI lijst NC310 004 WG 2.doc


ad