gevaarlijke producten n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gevaarlijke producten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gevaarlijke producten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 43

Gevaarlijke producten - PowerPoint PPT Presentation


 • 232 Views
 • Uploaded on

Gevaarlijke producten. gevaarlijke producten. producten die letsel, schade of hinder kunnen teweegbrengen aan personen, materialen, installaties, gebouwen en milieu. G e vaarlijke producten. komen voor in de meest diverse vormen vaste producten (poeder, korrels)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gevaarlijke producten' - elu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gevaarlijke producten1
gevaarlijke producten

producten die letsel, schade of hinder kunnen teweegbrengen aan personen, materialen, installaties, gebouwen en milieu

Cursus Gevaarlijke producten

g e vaarlijke producten
Gevaarlijke producten

komen voor in de meest diverse vormen

 • vaste producten (poeder, korrels)
 • vloeistoffen of oplossingen van vaste stoffen in een oplosmiddel
 • gassen of dampen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of in oplossing gehouden gassen onder druk

Cursus Gevaarlijke producten

de risico s van een product
De risico’s van een product

zijn afhankelijk van

 • aard
 • aggregatietoestand en, voor vaste stoffen, de verdelingstoestand
 • fysisch-chemische eigenschappen
 • concentratie
 • gebruiksomstandigheden
 • toepassingen

Cursus Gevaarlijke producten

opnamewegen
Opnamewegen
 • ademhaling
 • spijsvertering
 • huid

neus

mond

luchtpijp

slokdarm

longen

longblaasjes

Cursus Gevaarlijke producten

slide6
Gevaarscategorieëneen stof is gevaarlijk als ze behoort tot één (of meerdere) van de 15 gevaarscategorieën, verdeeld in 3 groepen

FYSICO-

CHEMISCHE

GEVAREN

 • explosief
 • ontvlambaar
 • licht ontvlambaar
 • zeer licht ontvlambaar
 • oxiderend
 • GEZONDHEIDS-
 • GEVAREN
 • schadelijk
 • giftig
 • zeer giftig
 • corrosief
 • irriterend
 • kankerverwekkend
 • reprotoxisch
 • mutageen
 • sensibiliserend
 • GEVAREN VOOR
 • HET MILIEU
 • milieugevaarlijk

Cursus Gevaarlijke producten

ontplofbaar
ontplofbaar

Ontplofbare producten zijn stoffen die omwille van hun aard tot ontploffing komen (zeer vlugge verbranding) of in bepaalde mengsels, bij bepaalde temperaturen en concentraties, bij schokken of wrijving (statische elektriciteit) explosief kunnen reageren

E

explosief

(of ontplofbaar)

Cursus Gevaarlijke producten

ontvlambaar
ontvlambaar

Stoffen en preparaten die in vloeibare toestand een vlampunt hebben tussen 21°C en 55°C.

Het vlampunt is de minimum temperatuur van de desbetreffende stof waarbij er voldoende damp wordt afgegeven om gemengd met de omgevingslucht een brandbaar mengsel te vormen.

Cursus Gevaarlijke producten

licht ontvlambaar
licht ontvlambaar

Stoffen en preparaten die in vloeibare toestand een vlampunt hebben

tussen 0 en 21°C

F

licht ontvlambaar

Cursus Gevaarlijke producten

zeer licht ontvlambaar
zeer licht ontvlambaar

Stoffen en preparaten die in vloeibare toestand een vlampunt hebben < 0°C en een kookpunt kleiner of gelijk aan 35 °C.

F+

zeer licht ontvlambaar

Cursus Gevaarlijke producten

oxiderend
oxiderend

Stoffen en preparaten die

verbranding (oxidatie) van een brandbare stof kunnen onderhouden door (of via) aanbrengen van zuurstof.

O

oxiderend

(of brandbevorderend)

Cursus Gevaarlijke producten

schadelijk
schadelijk

Een stof is schadelijk wanneer deze in een vrij hoge dosis opgenomen door inademing, oraal of langs de huid, effecten voor de gezondheid inhoudt.

Xn

schadelijk

Cursus Gevaarlijke producten

schadelijk1
schadelijk
 • LD50 bij opname langs de mond bij de rat, tussen 200 ppm en 2000 ppm
 • LD50 bij opname langs de huid bij de rat of het konijn, tussen 400 ppm en 2000 ppm
 • LC50 bij inademing bij de rat,- tussen 2 mg en 20 mg per liter lucht gedurende 4 uur voor gassen of dampen - tussen 1 mg en 5 mg per liter lucht gedurende 4 uur voor aërosols of stofdeeltjes

LD50 :is de dosis waarbij 50% van de blootgestelde dieren sterft.

LC50 :is de concentratie in de lucht waarbij 50% van de blootgestelde dieren sterft.

Cursus Gevaarlijke producten

giftig
giftig

Stoffen en preparaten die, door inademing of door opname langs de mond of de huid van een beperkte dosis, ernstige acute of chronische gezondheidseffecten en zelfs de dood kunnen veroorzaken.

T

giftig

(of toxisch)

Cursus Gevaarlijke producten

giftig1
giftig
 • LD50 bij opname langs de mond bij de rat, tussen 25 ppm en 200 ppm
 • LD50 bij opname langs de huid bij de rat of het konijn, tussen 50 ppm en 400 ppm
 • LC50 bij inademing bij de rat,- tussen 0,5 mg en 2 mg per liter lucht gedurende 4 uur voor gas of damp - tussen 0,25 mg en 1 mg per liter lucht gedurende 4 uur voor aërosols of stofdeeltjes

Cursus Gevaarlijke producten

zeer giftig
zeer giftig

Stoffen en preparaten die,

door inademing of door

opname langs de mond of de huid van een zeer beperkte dosis buitengewone ernstige

acute of chronische gezond-

heidseffecten en zelfs de

dood kunnen veroorzaken.

T+

zeer giftig

(of zeer toxisch)

Cursus Gevaarlijke producten

zeer giftig1
zeer giftig
 • LD50 bij opname langs de mond bij de rat < 25 ppm
 • LD50 bij opname langs de huid bij de rat of het konijn < 50 ppm
 • LC50 bij inademing bij de rat < 0,5 mg per liter lucht gedurende 4 uur voor gas of damp < 0,25 mg per liter lucht gedurende 4 uur voor aërosols of stofdeeltjes

Cursus Gevaarlijke producten

corrosief
corrosief

Stoffen en preparaten die bij aanraking met levende

weefsels en andere stoffen

een vernietigende werking

(brandwonden) erop kunnen uitoefenen.

C

corrosief

(of bijtend)

Cursus Gevaarlijke producten

irriterend
irriterend

Een irriterende stof of preparaat is een “minder” corrosieve stof of preparaat die door onmiddellijk, verlengd, of herhaald contact met de huid of slijmvliezen (ogen, ademhalingswegen) tot ontsteking of letsel kan

leiden.

Xi

irriterend

Cursus Gevaarlijke producten

kankerverwekkend r45 of r49 r40
kankerverwekkend(R45 of R49, R40)

Kankerverwekkende producten zijn stoffen en preparaten die door opname langs de mond, de ademhalingswegen (R49) of de huid, kanker kunnen veroorzaken of de frequentie van kanker kunnen doen toenemen.

T

giftig

(of toxisch)

Of

Xn

schadelijk

Cursus Gevaarlijke producten

reprotoxisch r60 r61 r62 r63
reprotoxisch(R60, R61, R62, R63)

Stoffen en preparaten die leiden tot structurele of functionele afwijkingen of anomalieën van de vruchtbaarheid of van de prenatale ontwikkeling, die aanwezig zijn maar niet noodzakelijker wijze aan het licht komen bij de geboorte.

T

giftig

(of toxisch)

Of

Xn

Schadelijk

Cursus Gevaarlijke producten

mutageen r46 r40
mutageen(R46, R40)

Stoffen en preparaten die een blijvende en overdraagbare verandering op het niveau van het genetisch materiaal kunnen veroorzaken

T

giftig

(of toxisch)

of

Xn

schadelijk

Cursus Gevaarlijke producten

sensibiliserend r42 r43
sensibiliserend(R42, R43)

Stoffen en preparaten die door inademing of door opname via de huid een reactie van het

immuniteitsysteem verwekken (overgevoeligheidsreacties) zodat bij latere blootstelling aan de stof kenmerkende schadelijke effecten optreden

T

giftig

(of toxisch)

of

Xn

schadelijk

Cursus Gevaarlijke producten

milieugevaarlijk
milieugevaarlijk

Stoffen en preparaten

waarvan het gebruik

onmiddellijk of na verloop van tijd gevaar voor het milieu oplevert of kan

opleveren

N

milieugevaarlijk

(of ecotoxisch)

Cursus Gevaarlijke producten

etiket
Etiket

Gevaarsymbolen

naam van het product

(zuiver product of preparaat)

ACETON

Gevaarszinnen

ofR-zinnen

Licht ontvlambaar. Irriterend voor de ogen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

F

Xi

Veiligheidsaanbe-

velingen of S-zinnen

Buiten bereik van kinderen bewaren. Op een goed geventileerde plaats bewaren.

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen – Niet roken. Dampen niet inademen.

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

Naam en adres van de fabrikant

of verdeler

Merck -

Brusselsesteenweg 288

3090 OVERIJSE België

begrippen en definities
Begrippen en definities

Vlampunt (flashpoint)

Het vlampunt (flashpoint) is de minimumtemperatuur van de desbetreffende stof waarbij er voldoende damp wordt afgegeven om gemengd met de omgevingslucht een brandbaar mengsel te vormen.

Cursus Gevaarlijke producten

begrippen en definities1
Begrippen en definities

Zelfontbrandingstemperatuur

De minimumtemperatuur waarbij de stof vanzelf ontsteekt, zonder enig contact met vlam, vonk, .... Uiteraard kan deze temperatuur aanzienlijk verlagen wanneer er zuurstof in verhoogde concentratie aanwezig is (oxiderende stof).

Cursus Gevaarlijke producten

begrippen en definities2
Begrippen en definities

Relatieve dichtheid van een vloeistof

Dit is de dichtheid t.o.v. water, waarbij de dichtheid van water = 1. M.a.w. wanneer de relatieve dichtheid van een product <1, drijft dit product op het water. Is deze waarde >1 zinkt het product.

Cursus Gevaarlijke producten

begrippen en definities3
Begrippen en definities

Relatieve dichtheid bij 20 °C van verzadigd damp/luchtmengsel

Dit getal geeft de dichtheid weer van de damp ten opzichte van de lucht waarbij de dichtheid van de lucht = 1. Het gaat over de damp die boven een vloeistof ontstaat onder normale omgevingstemperatuur en druk.

Cursus Gevaarlijke producten

explosiegrenzen volume in lucht
Explosiegrenzen (volume% in lucht)

Gevaar bij

ventileren van

de ruimte

ontploffings

gebied

te rijk

mengsel

niet brandbaar/

ontplofbaar

te arm

mengsel

niet brandbaar/

ontplofbaar

Y

X

100 % gas

0% lucht

0 % gas

100 % lucht

X = onderste explosiegrens

Y = bovenste explosiegrens

Cursus Gevaarlijke producten

grenswaarde
grenswaarde

De grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling is de maximale concentratie van een chemisch agens, als tijdgewogen gemiddelde over een referentieperiode, waarboven geen enkele werknemer mag worden blootgesteld.

Cursus Gevaarlijke producten

r en s zinnen
R- en S-zinnen

De R- en S-zinnen zijn gestandaardiseerde zinnen op het etiket van een gevaarlijk product die een korte omschrijving geven van de gevaren (R) (risico’s, ‘risks’) en de veiligheidsaanbevelingen (S) (‘safety’).

Cursus Gevaarlijke producten

slide33
MSDS

1. chemische product-en bedrijfsinformatie

2. samenstelling/informatie over bestanddelen

3. gevaren

4. EHBO-maatregelen

5. brandbestrijding

6. lekmaatregelen

7. behandeling en opslag

8. blootstelling/persoonlijke bescherming

9. fysische en chemische eigenschappen

10. stabiliteit en reactiviteit

11. toxicologische informatie

12. ecologische informatie

13. verwijdering

14. transport informatie

15. reglementaire informatie

16. andere informatie

Cursus Gevaarlijke producten

preventie en beschermingsmaatregelen
preventie- en beschermingsmaatregelen
 • collectieve en technische maatregelen
 • persoonlijke beschermingsmiddelen
 • persoonlijke hygiëne
 • EHBO

Cursus Gevaarlijke producten

collectieve en technische maatregelen
collectieve en technische maatregelen
 • uitschakelen van het risico (bv. vervanging)
 • gesloten circuit of inkapselen
 • afzuiging en ventilatie
 • opslag (beperking, veiligheidskannen, -kasten)

Cursus Gevaarlijke producten

pbm s
PBM’s
 • handschoenen
 • bril, gelaatscherm
 • ademhalingsbescherming
 • beschermkledij

keuze, pbm’s aangepast aan risico’s, omstandigheden, gebruikers

Cursus Gevaarlijke producten

persoonlijke hygi ne
persoonlijke hygiëne
 • wassen van handen
 • strikte scheiding werkkledij en stadskledij
 • niet eten of roken op de werkplaats
 • zich ontdoen van besmeurde kledij voor het betreden van de refter

Cursus Gevaarlijke producten

slide38
EHBO
 • arts of nijverheidshelper verwittigen; antigifcentrum(070/245.245)
 • zorg dat u zelf niet met de stof in aanraking komt
 • maak de luchtwegen van het slachtoffer vrij
 • bij brandwonden: koelen met zachte waterstraal, min. 15 min.
 • bij inslikken: mond spoelen, kleine slokjes water geven, voorkomen dat het slachtoffer gaat braken
 • op huid of in de ogen: besmeurde kledij uittrekken, afspoelen met veel water, min. 15 min., oogarts raadplegen
 • bij inademing: ramen en deuren openen voor frisse lucht, zonodig het slachtoffer naar buiten brengen en/of kunstmatg beademen

Cursus Gevaarlijke producten

algemene richtlijnen
algemene richtlijnen
 • gebruik nooit een product uit een niet geëtiketteerd recipiënt;
 • lees steeds aandachtig de aanduidingen op de verpakking
 • meng nooit 2 of meerdere producten;
 • giet nooit gevaarlijke stoffen over in recipiënten bestemd voor levensmiddelen;
 • kleef op elk recipiënt een etiket (ook na het overgieten);
 • gebruik geschikte collectieve- en persoonlijke beschermingsmiddelen;
 • bij in gebruikname van een nieuw product, vergewis je van de veiligheidsmaatregelen;
 • lees aandachtig de veiligheidsinstructies en pas ze toe.

Cursus Gevaarlijke producten

slide40
TEST

Gevaarssymbolen

Cursus Gevaarlijke producten

slide41

F Licht ontvlambaar

 • F+ Zeer licht ontvlambaar
 • T Giftig
 • T+ Zeer giftig
 • C Corrosief
slide42

O Oxiderend

E Explosief

Xn Schadelijk

Xi Irriterend