Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VLASTNÍ INDUKCE PowerPoint Presentation
Download Presentation
VLASTNÍ INDUKCE

VLASTNÍ INDUKCE

390 Views Download Presentation
Download Presentation

VLASTNÍ INDUKCE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VLASTNÍ INDUKCE

 2. Cívka v nestacionárním magnetickém poli Dochází k jevu elektromagnetické indukce, cívkou protéká indukovaný proud.

 3. Zapneme-li elektrický obvod, v němž je cívka ... I - + V cívce začíná protékat elektrický proud (mění se, roste) a mění se také magnetický indukční tok cívkou.

 4. Při zapnutí a vypnutí elektrického obvodu, v němž je cívka ... I - + Cívka se nachází ve vlastním nestacionárním magnetic- kém poli.

 5. Při zapnutí a vypnutí elektrického obvodu, v němž je cívka, nastává jev elektromagnetické indukce. I - + Vlastní indukce - cívka je ve svém vlastním nestacio- nárním magnetickém poli.

 6. Souvislost mezi změnou proudu a změnou magnetického indukčního toku při zapnutí a vypnutí obvodu. I - + Změna magnetického indukčního toku cívkou DF je přímo úměrná změně elektrického proudu DI cívkou.

 7. DůkazDF =kDI : změna magnetické indukce cívky: změna magnetického indukčního toku cívkou: dosazením ... L - indukčnost cívky

 8. L - indukčnost cívky (fyzikální veličina charakterizující vlastnosti cívky) N - počet závitů cívky S - obsah průřezu cívky l - délka cívky m0 - permeabilita prostředí jádra cívky

 9. Joseph Henri Henry (1797 -1878), americký fyzik

 10. Při zapnutí a vypnutí proudu v obvodě s cívkou se v cívce indukuje elektromotorické napětí Ui. Podle Faradayova zákona ... Dosazením za ... Ui - indukované napětí při vlastní indukci

 11. Směr indukovaného proudu a polarita napětí při vlastní indukci I - + Lenzův zákon: Indukovaný proud svým magnetickým účinkem brání příčině, která ho vyvolala.

 12. - + Směr indukovaného proudu a polarita napětí při vlastní indukci Ui I - + Při zapnutí obvodu má indukovaný proud opačný směr než proud z připojeného zdroje napětí.

 13. + - Směr indukovaného proudu a polarita napětí při vlastní indukci Ui I - + Při vypnutí obvodu má indukovaný proud stejný směr jako proud z připojeného zdroje napětí.

 14. Velikost indukovaného napětí při zapnutí obvodu Podle Ohmova zákona ... Dosazením za Ui ... v t = 0 s je I = 0 A, tedy Ui= - Ue Při zapnutí má indukované napětí v cívce stejnou hod- notu jako napětí zdroje.

 15. + - Experiment: V elektrickém obvodu jsou dvě větve – s rezistorem a žárovkou a cívkou s jádrem a žárovkou. Ž1 R L Ž2 Při zapnutí proudu se Ž2 rozsvítí později. Při vypnutí proudu Ž2 zhasne později.

 16. 200 150 100 50 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Časový průběh proudu v obvodu s rezistorem Proud IR v obvodu s rezistorem vzroste a ustálí se hned po uzavření obvodu.

 17. 200 150 100 50 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Časový průběh proudu při zapnutí obvodu s cívkou Dt= (10-3 - 10) s Proud IL v obvodu s cívkou roste postupně a ustálí se poz- ději než proud IR (indukovaný proud brání vzniku proudu).

 18. 2,5 2,0 1,5 0,5 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Časový průběh napětí při vypnutí obvodu s cívkou V okamžiku vypnutí má indukované napětí stejnou pola- ritu jako napětí zdroje. Výsledné napětí UV=Ue+Ui.

 19. 200 150 100 50 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 Časový průběh proudu při vypnutí obvodu s cívkou Proud IL v obvodu s cívkou klesá postupně a nulový je poz- ději než proud IR(indukovaný proud brání zániku proudu).

 20. + - Experiment: V elektrickém obvodu je 1,5 V baterka, tlačítkový spínač a cívka s uzavřeným jádrem. Při rozpojení obvodu pro napětí platí: UV=Ue+ Ui. Velikost Ui závisí od indukčností cívky.

 21. Řešte úlohu: Proud v cívce se rovnoměrně zmenšil o 1,8 A za čas 0,2 s. Jaká byla indukčnost cívky, indukovalo-li se přitom na ní elektromotorické napětí 45 mV? L = 5mH

 22. Řešte úlohu: Jaká byla rychlost časové změny proudu v cívce s indukčností 2,3 H, když na ní bylo jistou velmi krátkou dobu konstantní indukované elektromotorické napětí 250 V?

 23. Test Při zapnutí elektrického proudu v obvodu s cívkou její indukčnost: a) brání nárůstu proudu, b) podporuje nárůst proudu, c) neovlivňuje nárůst proudu. 1

 24. Test Při vypnutí elektrického proudu v obvodu s cívkou její indukčnost: a) brání nárůstu proudu, b) podporuje nárůst proudu, c) neovlivňuje nárůst proudu. 2

 25. Test Indukčnost cívky závisí na: a) počtu závitů, b) délce cívky, c) permeabilitě jádra, d) obsahu průřezu závitu. 3

 26. Test Indukované napětí na cívce v okamžiku zapnutí elektrického obvodu má velikost: a) Ui = 0 V, b) Ui = Ue , c) Ui >> Ue. 4

 27. Test Indukované napětí na cívce v okamžiku vypnutí elektrického obvodu má velikost: a) Ui = 0 V, b) Ui = Ue , c) Ui >> Ue. 5

 28. Test Jednotkou indukčnosti cívky je: a) [L] = weber, b) [L] = henry, c) [L] = volt, d) [L] = kelvin. 6