v ukov materi l zpracov n v r mci oblasti podpory 1 5 eu pen ze st edn m kol m n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“ - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

VY_32_INOVACE_05_PVP_287_Mer. Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“. vztahy organismu a prostředí. Podmínky pro život organismů. Život a jeho vlastnosti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Výukový materiál zpracován v rámci oblasti podpory 1.5 „EU peníze středním školám“' - elton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
vztahy organismu a prost ed

vztahy organismu a prostředí

Podmínky pro život organismů

ivot a jeho vlastnosti
Život a jeho vlastnosti

„Život je zvláštní forma existence hmoty charakterizovaná těmito základními vlastnostmi:

 • -látková výměna (metabolismus)
 • -dráždivost
 • -dědičnost znaků, rozmnožování (reprodukce)
 • -vývoj (evoluce).“

(BRANIŠ, 2002, s.24 )

z kladn stavebn a funk n jednotkou ivota je bu ka
Základní stavební a funkční jednotkou života je buňka
 • Z buněk se skládají těla všech živých organismů, dále v nich probíhají základní životní pochody.
 • V buňkách jsou zakódovány informace o stavbě a funkci organismu a ty se předávají z jedné generace buněk na druhou.
z kladn stavebn a funk n jednotkou ivota je bu ka1
Základní stavební a funkční jednotkou života je buňka
 • Rostlinné a živočišné buňky se liší ve způsobu získávání energie.
 • Živočišné buňky získávají energii k životu jen

z energeticky bohatých organických látek / jsou součástí

jejich výživy.

 • Rostlinné buňky si organické látky vytváří samy fotosyntézou.
 • Rovnice fotosyntézy

chlorofyl

autotrofn a heterotrofn organismy
Autotrofní a heterotrofní organismy
 • Uvolňování energie rozkladem probíhá
 • A) za nepřítomnosti kyslíku - např. při alkoholovém kvašení - anaerobní proces.
 • B) za přítomnosti kyslíku - např. při dýchání - aerobní proces.

Je to opak fotosyntézy, kdy štěpením organických látek vzniká až oxid uhličitý a voda.

autotrofn a heterotrofn organismy1
Autotrofní a heterotrofní organismy

Podle způsobu získávání látek a energie dělíme

organismy na dvě hlavní skupiny.

 • Oba termíny mají základ v řeckých slovech:
  • autos- sám, samo
  • heteros- jiný, různý
  • trofé- výživa
autotrofn organismy
Autotrofní organismy
 • „Mezi tyto organismy řadíme především zelené rostliny.
 • Jsou to organismy, které získávají energii ze slunečního záření a využívají ji v procesu zvaném fotosyntéza k tvorbě složitých ústrojných (organických) látek (sacharidů, bílkovin, tuků atd.) z oxidu uhličitého, vody a dalších neústrojných (anorganických) látek, které nazýváme živiny.
heterotrofn organismy
Heterotrofní organismy
 • Za heterotrofní organismy pokládáme ty, které nejsou schopny vytvářet

stavební a zásobní látky svých těl

z neústrojných látek a sluneční energie

jako rostliny a musí se proto živit těly, částmi

těl nebo produkty látkové výměny jiných

organismů.“(BRANIŠ, 2002, s. 15)

p izp soben adaptace
Přizpůsobení (adaptace)
 • „Adaptace je každé přizpůsobení organismu umožňující mu existovat za podmínek daných v minulosti na jeho stanovišti tak, že má co největší užitek z živin a energie.

Je zároveň nejlépe chráněn před nepřáteli a

nepřízní klimatu.“ (BRANIŠ, 2002, s. 15)

v voj lov ka
Vývoj člověka
 • Živočišní předchůdci života se objevili asi před 4,5 milióny let. Lidské tělesné pozůstatky, podobné vzpřímenému dnešnímu člověku, byly objeveny v ČR v Dolních Věstonicích.
 • Druh Homo-sapiens

Člověk rozumný - žil nejprve jako sběrač a lovec

dále jako pastevec a zemědělec,

později člověk, který ovládal řemesla - v posledním století.

 • Podstatné je, že člověk žil od začátku s přírodou ve vzájemných vztazích, tj. vytvářel si tzv. životní prostředí.
 • Životní prostředítvoří:
  • přírodní složky - ovzduší, voda, půda, příroda
  • umělé složky - zemědělská krajina
  • sociální složky - vztahy mezi lidmi
ivot lov ka
Život člověka
 • Život člověka byl závislý nejen na činnosti jednotlivých orgánových soustav, ale též na prostředí, ve kterém žije – životní prostředí.
 • Člověk se ho snažil vždy upravit pro svůj snadnější a zdravý život.

Vědomě k tomu využíval:

 • „Podmínky života v přírodě
 • - abiotické - vlivy neživé přírody, které mají fyzikální a

chemickou podstatu

 • - biotické - soužití přímé nebo nepřímé ostatních organismů, ať už

stejného nebo jiných druhů/ např.cizopasníci- paraziti

v těle hostitele/

 • - čas - všechny procesy a změny probíhají v nějakém čase.“

(BRANIŠ, 2002, s. 21)

abiotick podm nky ivota
abiotické podmínky života

Jedná se o sluneční záření, které je základním zdrojem energie pro život na zemi a také zdrojem tepla

  • ultrafialové záření
  • viditelné světlo
  • infračervené záření
 • ovzduší
 • voda
 • půda
biotick podm nky ivota
biotické podmínky života
 • Biotop je určitý životní prostor, který poskytuje vhodné podmínky pro existenci daných jedinců.
 • Soubor jedinců, kteří žijí v určitém místě tvoří populaci daného druhu.
 • Populace dvou druhů žijícím na jednom místě se buď neovlivňují, tzn. mají neutrální vztahy, a nebo se ovliňují

v záporném či kladném smyslu.

 • Pokud se jedinci/druhy mezi sebou omezují, vzniká mezi nimi konkurence.
biotick podm nky ivota1
biotické podmínky života
 • Jestliže jedna populace žije na úkor jiné, jedná se o vztah zvaný - parazitismus - jedinci jsou paraziti.
 • Příklad: Organismy, které žijí uvnitř nebo na povrchu těla hostitele.

(tasemnice v těle člověka, blecha v srsti zvířat, plísně na

potravinách)

 • Rozlišuje se i vztah predace - predátoři - dravci, šelmy, které loví a požívají jiná zvířata/organismy jako potravu.
 • Příklad: Liška- králík, orel, káně - hraboš, beruška, slunéčko sedmitečné - mšice.
 • Kladný vztah je symbióza.
 • Příklad: Řasy a houby na lišejníku, klaun očkatý na mořské sasance (CVRČEK, 1993).
slide17

Použitá literatura:

BANÝR, Jiří ., et al. Chemie pro střední školy. 2. vydání. Praha: SPN, 2001. ISBN 80-85937-46-8.

BRANIŠ, M. Základy ekologie a ochrany životního prostředí. 3. vyd. Praha 4: Informatorium, spol. s r.o., 2004. s. 203. ISBN 80-7333-024-5.

CVRČEK, K., et al. Zbožíznalství I. pro OA a obchodní školy. 2. vydání. Praha: SPN, 1993. ISBN 80-04-26563-4.

Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu.