slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De Leuvense schepenbank PowerPoint Presentation
Download Presentation
De Leuvense schepenbank

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

De Leuvense schepenbank - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

De Leuvense schepenbank. Stedelijke instelling (ca. 1131-1795) 7 schepenen Bijgestaan door secretarissen, klerken, een deurwaarder, boden ... Vanaf 1399: 3 kamers Bevoegdheid: Eigenlijke rechtspraak Vrijwillige rechtspraak. De vrijwillige rechtspraak.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

De Leuvense schepenbank


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

De Leuvense schepenbank

 • Stedelijke instelling (ca. 1131-1795)
 • 7 schepenen

Bijgestaan door secretarissen,

klerken, een deurwaarder,

boden ...

 • Vanaf 1399: 3 kamers
 • Bevoegdheid:
   • Eigenlijke rechtspraak
   • Vrijwillige rechtspraak
slide2

De vrijwillige rechtspraak

 • : bekrachtiging van bepaalde rechtshandelingen, nemen van bepaalde maatregelen of verlenen van bepaalde machtigingen.
 • meest voorkomende rechtshandelingen:
   • verkoop van onroerende goederen
   • vercijnzingen of verpachtingen
   • betalingsbeloften
   • ontvoogdingsverklaringen
   • boedelbeschrijvingen
slide3

Ook geïsoleerdeakten:

   • opdracht voor het maken van een schilderij
   • opdracht voor hergieten van gebarsten klok
   • vraag tot collocatie
   • over het eedgeld van een vroedvrouw

Burgerlijke geschillen:

   • afbraak van een achterhuis
   • overeenkomsten over afwatering
   • verbouwing van een venster
slide4

Registers van de vrijwillige rechtspraak

 • 1362-1795
 • omvang: 1.128 banden
 • 475.000 folio’s = 950.000 bladzijden
slide5

Registers van de vrijwillige rechtspraak

taal: tot midden 14de eeuw grotendeels in Latijn

vanaf begin 15de eeuw Diets

ook Franstalige akten

slide6

klacht van de priorij van de 11.000 Maagden tegen het badhuis van Geert van Hutsse (register 8130, 22 augustus 1459, folia 47r°)

slide7

Item na dien dat van weghen des godshuys vanden xi[m] meeghden gelegen binnen loeven(en) opde halfstrate zeke(re) clachten comen zijn bijden rade vand(er) stad van dien dat gheert hutsse nu woenen(de) inden huyse jans van udekem gelegen bij en(de) omtrint de voirs(creven) godshuyse inden selve(n) huyse stove houdende is en(de) geselscap van vrouwen van lichten leven(en) met and(er)en o(n)netten gescelscape d(aer)toe myngende en(de) hen toevuegende ende de selve rait met volcomend(er) informacien te bynnen zijnde dat dat gedraeght in quaden exemple d(er) religieeuser jouffr(ouwen) vanden voirg(enoemde)

godshuyse en(de) in afkeeringhen van hoe(re)n devocien mids dien dat de voirg(enoemde) lichte p(er)soene met ho(er)en gescelscape also wel bij nachte als bij daghe en(de) tallen

uren als de selve jouffrouwen in ho(er)en gheestelijken dienste vacee(re)n souden hen d(aer)af met o(n)temelijken geruchte en(de) schemelijcken hanteringe(n) en(de) werkcen afkee(re)n en(de) beletten So is ov(er)dragen inden vollen rade dat de voirs(creven) gheert hutsse de voirs(creven) stove t(er)stont oft bynne(n) iii daghen ruymen sal en(de) en sal ald(aer) moegen stove houden noch gescelscap van vrouwen noch bij daghe noch bij nachte in gheenre mani(er)en Ende desgelijcx dat oic nyemant and(er)s in e(n)nigen ande(re)n huyse omtrint de(n) voirs(creven) godshuyse gelege(n) en sal moegen stove houden gescelscap oft

v(er)keringe van lichte voruwen oft dier gelijke geselscapen in gheend(er) manie(re)n Actu(m) sgoensd(ags) augusti xxii cor(am) jacobo lyemi(n)gen et franco(n)e willemair burg(i)m(a)g(ist)ris et aliis de consilio

slide8

Overeenkomst tussen de markgravin van Aarschot en Jan vander Coutheren voor de beschildering van kunst-werken voor het hoogaltaar van de Celestijnenkerk te Heverlee (register 7813, 20 november 1528, fol. 265v

slide9

Ite(m) Jan vand(er) couthe(re)n in pre(sen)tia heeft v(er)dingt en(de) bekint v(er)dingt te hebben(de) van m(yn) vr(ouw)en der merckgravi(n)ne(n) van arsschot te schilde(re)n de tafle en(de) and(er) werck staen(de) opd(e) hoogen outair ind(e) goidsh(uis) vand(en) celestyne(n) te heve(r)le en(de) dat nae inhoud(en) van eend(er) cedullen begi(n)nen(de) conditie en(de) voirw(er)de vand(er) tafelen staen(de) opd(en) hoog(en) outaer te hev(er)le berusten(de) ond(er) meeste(re)n Jan(n)e de ponte en(de) tselver werck wel en(de) loflyck te maken(en) nae inhoud(en) als voe(re) en(de) tselver werck volmaict te hebben(de) tusschen dit en(de) loeve(n) kermisse naistcomen(de) ende dat om en(de) voe(re) hond(er)t en(de) tseve(n)tich karolus guld(en) te xx st(uvers) tstuck, wair op de voirs(creven) Jan bekinde in gereed(en) pen(ningen) vand(er) voirs(creven) m(yn) vr(ouw)en ontvang(en) te hebben(de) achtien(en) karolus guld(en) ten pryse voirs(creven) en(de) tsurplus te betalen(en) met drie karolus guld(en) alle weken naistcomen(de) nae advena(n)t vand(er) wercke dwelck hy Jan vand(er) couthe(re)n van weken te weken aen tselve werck gemaict sal hebben en(de) soe v(er)re hy jan aen tselve werck eghen(en) drie karolus guld(en) de weke en v(er)deinde dat m(yn) vr(ouw)e voirs(creven) nae qua(n)titeyt vand(en) werck dwelck hy Jan gemaict sal hebben betalen sal moege(n) welck werkc al de voirs(creven) Jan vand(er) couthe(re)n en(de) marie vasonts zyn(en) huysvr(ouw)e ind(ivisum) der voirsc(reven) m(yn) vr(ouw)en alsoe geloeft hebben te voldoen(en) ass(ignatu(m) cor(am) duffel meys nove(m)br(is) xx

slide14

Opzet

Ontwikkelingsgericht project

Cultureel Erfgoeddecreet

Totaalconcept voor ontsluiting van omvangrijke handgeschreven archiefbronnen

Leuvense schepenbank als best practice

slide15

Keuze voor de schepenbankregisters(vrijwillige rechtspraak)

 • Veel geraadpleegd
 • Nauwelijks toegankelijk
 • Omvangrijk
 • Interessant voor verschillende onderzoeksdisciplines
slide16

Itinera Nova: een totaalconcept

 • Digitaliseren
  • Best practice voor bulkdigitalisering
 • Ontsluiten
  • Innovatieve database- en webtool door HKI onder leiding van Manfred Thaller (Institut für Historisch-Kulturwissenschaftliche Informationsverarbeitung)
 • Publiekswerking
  • Nieuwe methodiek voor vrijwilligerswerking
  • Uitdaging: ruimer publiek
slide17

Ontsluiting

 • Niveau 1: Digitale beelden online

zoek- en bladerfunctie

 • Niveau 2: Index gekoppeld aan de beelden

basisontsluiting

 • Niveau 3: Volledige transcripties

diepteontsluiting