slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
El Pressupost Eina de gestió PowerPoint Presentation
Download Presentation
El Pressupost Eina de gestió

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

El Pressupost Eina de gestió - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

El Pressupost Eina de gestió. L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ. Informació . Informació tècnica. Informació econòmica. Anàlisi crítica. Presa de decisions. Planificació. La fase de previsió. OBJECTIUS. O n volem arribar ?. PLANIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ. Com arribar-hi?. Què necessitem?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'El Pressupost Eina de gestió' - elsu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

El Pressupost

Eina de gestió

slide2

L’ÀMBIT DE LA GESTIÓ

Informació

...

Informació tècnica

Informació econòmica

Anàlisi crítica

Presa de decisions

Planificació

slide3

La fase de previsió

OBJECTIUS

On volem arribar?

PLANIFICACIÓ I

PROGRAMACIÓ

Com arribar-hi?

Què necessitem?

Què val?

PRESSUPOST

slide4

La fase d’avaluació i control

Mesura,

avaluació

i

revisió

Aprendre

Corregir desviacions

Identificar oportunitats

Millorar

slide5

LA GENERACIÓ D’OBJECTIUS

Els objectius en el marc de la gestió

No podem saber si estem en el bon camí si no sabem a on anem.

 No sabem quant ens falta per arribar si no coneixem el trajecte a recórrer.

slide6

LA GENERACIÓ D’OBJECTIUS

El propòsit bàsic de l’organització

Conceptes i expectatives que descriuen el comportament de les persones de l’organització i determinen totes les seves relacions

Missió: Declaració que descriu el propòsit o raó de ser d’una organització.

Descriu perquè existeix negoci o funció

Valors

Visió: Declaració en la qual es descriu com es desitja que sigui l’organització en el futur

Model EFQM d’ Excel·lència

slide7

LA GENERACIÓ D’OBJECTIUS

El propòsit bàsic de l’empresa (exemple)

Empresa multinacional de l'electrònica

Missió

Visió

 • Orientació cap els resultats
 • Orientació al client
 • Qualitat
 • Gestió eficaç i ràpida del canvi tecnològic
 • El millor lloc per treballar
 • Responsable amb la comunitat

Ser la millor empresa del món per als seus accionistes, clients, treballadors i per a les comunitats on està ubicada i opera

slide8

LA GENERACIÓ D’OBJECTIUS

El propòsit bàsic de l’empresa (exemple)

Hospital comarcal de la xarxa pública

Missió

Visió

 • Institució centrada en el client extern i el seu entorn social, impulsada per la voluntat de servei i orientada a l'equilibri en els seus resultats.
 • Aconseguir l’entusiasme de clients i familiars i que es reconegui a l’hospital per la seva alta qualitat i esperit de servei.
 • Contribuir a la millora de la salut dels ciutadans de la comarca.
 • Aconseguir la satisfacció dels clients-ciutadans oferint serveis sanitaris de qualitat amb els recursos disponibles.
 • Afavorir el desenvolupament professional dels col·laboradors.
slide9

LA GENERACIÓ D’OBJECTIUS

Objectius: Son situacions a les quals esperem arribar, o els resultats que esperem obtenir amb la implantació de determinades accions que són pròpies del procés de gestió, i que contribuiran a assolir la Missió

slide10

LA GENERACIÓ D’OBJECTIUS

Els objectius en el marc de la gestió (exemple)

Empresa multinacional de l’electrònica

ESTRATÈGICS:

OPERATIUS: (Anuals)

 • Maximització de valor als accionistes
 • Quotes de mercat del 56%
 • Nº 1 en temps de posada en el mercat y % de ventes de nous productes
 • Nº1 en menor número de defectes per milió (DPM)
 • ...

Rendibilitat mitja capital

17,9%

Creixement ventes

15 %

Quota mercat menor

46 %

Temps posada en el mercat

de nous productes

21 setm.

% Ventes nous productes

20%

DPM menor que

105

slide11

LA GENERACIÓ D’OBJECTIUS

Els objectius en el marc de la gestió (exemples)

Hospital comarcal de la xarxa pública

ESTRATÈGICS:

OPERATIUS: (Anuals)

 • Resultats equilibrats
 • Freqüentació hospitalària superior al 85%
 • Nivells de inversió superior al 5% del pressupost operatiu
 • Indicadors de percepció de satisfacció del client, puntuació mitja 90/100
 • Ocupació de la capacitat 85%

Altes de l’exercici

15.750

Hospital de dia

2.800

Estada mitja

4,5

Consultes externes

125.000

Índex reiteració

2,1

8,50 M€

Número d’ urgències

120.000

Activitat bloc

7.500

quirúrgic

Inversions segons

pla

485.000 €

el pressupost
ElPRESSUPOST

Instrument de gestió que permet donar forma explícita, en magnituds econòmiques, a decisions i plans que es desitja desenvolupar per aconseguir els objectius establerts.

el pressupost1
El PRESSUPOST

Objectius

Característiques

 • Horitzó temporal: 12 mesos
 • Definició d’objectius i accions a curt termini
 • Quantificació econòmica
 • Grau de predicció alt
 • Quantificarprevisions
 • Coordinar objectius per àrees
 • Informar sobre l’evolució
 • Controlar la consecució d’objectius
 • Incentivar
 • Permetre l’adopció de mesures correctores
 • Facilitar l'anàlisi de l’activitat
slide14

PLA ESTRATÈGIC

PLANS OPERATIUS O DE GESTIÓ

PRESSUPOST

OPERATIU

PRESSUPOST

INVERSIONS

PRESSUPOST DE TESORERIA

Pressupost global o síntesi pressupostària

slide15

El pressupost operatiu

Pressupost d’ingressos

Pressupost de Producció

Pressupost de despeses de producció

Pressupost de consum de materials

Pressupost d’existències

Pressupost de personal directe

Pressupost de compres

Pressupost de costos d’estructura

slide16

Els estats previsionals

 • El pressupost d’activitats operatiu
 • El pressupost de capital o d’inversions
 • El pressupost de tresoreria
slide17

El pressupost de tresoreriaobjectius:

 • Fer la previsió dels cobraments i pagaments derivats:
  • De l’activitat de l’entitat
  • De les inversions
  • Del seu finançament
 • Detectar amb antelació:
  • Necessitats de tresoreria
  • Excedents de tresoreria
  • La posició de tresoreria
slide18

Concepte

Previsió

(1) Cobraments d'explotació

. Cobraments d’ingressos

. Cobraments pendents any

(2) Pagaments d'explotació

. Compres

. Pagaments pendents any

. Personal

. Tributs

. Despeses financeres

. Altres despeses

(3) = (1) - (2) Flux de caixa financera

(4) Altres cobraments

. Subvenció de capital

. Augment de préstec

. Cobraments extraordinaris

(5) Altres pagaments

. Inversions

. Devolució de préstecs

. Impost sobre Beneficis

(6) = (4) - (5) Liquiditat generada fora

de explotació

(7) = (3) + (6) Liquiditat total generada

(8) Saldo inicial de tresoreria

(9) = (7) + (8) Pressupost de tresoreria

Elpressupost de tresoreria

Els cobraments i pagaments i per diferència els fluxos nets de tresoreria originats per:

 • Les activitats ordinàries:
  • Operacions d’explotació
  • Ingressos i despeses financeres
 • Les activitats de inversió
 • Les activitats de finançament
 • Les activitats extraordinàries

DIFERENTS HORITZONS TEMPORALS

slide19

Elpressupost de tresoreria

La Tresoreria ha de conèixer amb la màxima concreció i exactitud les següents informacions:

Previsions dels cobraments i pagaments al comptat

Previsions dels ingressos

i

Terminis de cobrament

Els venciments de les reposicions a proveïdors

La previsió de càrrecs per serveis i subministraments

Les despeses de personal

Els ingressos i desemborsaments financers

Els pagaments d’obligacions socials i fiscals

Els venciments de pagaments a creditors per inversions

slide21

Objectius

El pla d’inversions i finançament

 • Planificar la previsió d’inversions:
  • Quantificació
  • Calendarització
  • Finançament
 • Determinar els efectes que suposarà:
  • A la projecció de resultats
  • A la situació financera
  • A la previsió de tresoreria
t cniques d elaboraci de pressupostos
Tècniques d’elaboració de pressupostos
 • INCREMENTALISTA
 • PRESSUPOST BASE ZERO
 • PRESSUPOST PER PROGRAMES
el pressupost incrementalista

Pressupost exercici anterior

+/-

Desviacions exercici anterior

Impacte de variacions vendes

+/-

Noves actuacions

+

Inversions previstes

+

Nou Pressupost

El pressupost incrementalista
el pressupost incrementalista1
El pressupost incrementalista

DESPESES

COMPROMESES

NO COMPROMESES

 • Despeses de personal fix
 • Contractes subscrits
 • Càrrega financera
 • Amortitzacions
 • ...

FIXES

VARIABLES

 • Subministres
 • Manteniments

GESTIÓ

el pressupost incrementalista2
El pressupost incrementalista

Avantatges

Inconvenients

 • Elaboració simple
 • Perpetua les possibles ineficiències en el funcionament de departaments, serveis, activitats, etc., al garantir el seu finançament
 • Inflacionista
 • No es qüestiona la continuïtat d’una despesa
 • No incentiva
 • Orientat a les despeses
el pressupost en base zero
El pressupost en base zero
 • Procés operatiu de planificació i pressupost que exigeix a cada responsable justificar tota la seva petició pressupostària detalladament des de l’inici.
 • Aquest enfocament exigeix que totes les activitats que es pressuposten s’identifiquin en paquets de decisió que s'avaluen sistemàticament

Trasllat al GESTOR de la càrrega de la prova

el pressupost en base zero1
El pressupost en base zero

Avantatges

Inconvenients

 • Es qüestionen periòdicament:
  • les activitats de la companyia i els seus costos
  • l’oportunitat de ser prestades
  • la forma de ser prestades
 • Es parteix de zero (possibles decrements o desaparició de despeses)
 • Vincula despeses amb objectius
 • Exigeix participació dels responsables
 • Es presenten alternatives de millora
 • Preparació dificultosa per la complexitat del mètode
el pressupost per programes
El pressupost per programes

Programa

Agrupació coherent d’activitats de naturalesa homogènia de la que, mitjançant la utilització de recursos humans, recursos tècnics i materials, s'obté un producte, un bé o un servei que pot ser destinat al client extern o al client intern.

Es, també, una unitat significativa de pressupostació, imputació de costos i resultats, avaluació d’eficàcia, eficiència, rendiment i control.

el pressupost per programes1
El pressupost per programes

Tipus de programa

Programes

suport o intermedis

Programes

de costos indirectes

Programes

Finalistes

CLIENT EXTERN

el pressupost per programes2
El pressupost per programes

Avantatges

Inconvenients

 • Es treballa amb objectius
 • Es preveu mecanismes per valorar resultats (Quantitatius i qualitatius)
 • Exigeix participació dels responsables
 • Permet elegir entre diferents programes alternatius
 • Modalitat més estesa entre entitats sense afany de lucre
 • D’implantació dificultosa, especialment si no es fa de forma esglaonada.
el pressupost per programes3

PROGRAMA:

CAMPANYA IRPF 2009

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

Maximització de ingressos de la companyia

Posicionar l’empresa entre les líders en assessoria fiscal i tributaria

Fidelització de clients que donin continuïtat a l’empresa i creixent

presencia en el mercat.

OBJECTIUS OPERATIUS/INDICADORS

Mínim de 1000 declaracions de renda de les que, al menys 60%

correspon a contribuents amb BI superior a 150 mil EUR

Termini mig entre presentació de documentació completa i emissió 15 dies

Fidelització de clientela de BI superior a 150 mil EUR superior al 95%

Vendes netes: 370 mil EUR

ACTIVITAS

Actualització aplicatius

Gener - Febrer

Formació col·laboradors

Gener - Febrer

Telemàrqueting personalitzat

Febrer - Maig

Mailing clients

Febrer - Abril

Execució de declaracions

Maig - Juny

RECURSOS HUMANS

Número

Categoria

Hores

Cost (mil EUR)

2

Socis

800

85

4

Tècnics

2200

100

2

Assistents

1600

19

1

Administratiu

1700

15

Total Recursos Humanos

219

ALTRES DESPESES DIRECTES

Cost (mil EUR)

Actualització d’aplicacions

5

Mailing

2,2

Consums generals imputables

15,8

Total Altres Despeses

23

TOTAL DESPESES DIRECTES

242

INGRESSOS NETS

370

128

RESULTAT DEL PROGRAMA

El pressupost per programes
slide34

Pressupost: Rígid Vs FlexiblePressupost rígid

Imatge tradicional

del pressupost

Pressupost

Magnituds estàtiques més

o menys temporalitzades

 • Obliga a la permanent justificació de desviacions
 • Dificulta el seguiment, l'anàlisi i la presa de decisions
 • Tendència a comprometre totes les despeses pressupostades fins i tot sense cobrir l’activitat prevista
el pressupost flexible
El pressupost flexible

Parteix de la premissa de que el comportament de determinats costos depèn de:

 • El nivell d’ingressos o activitat. El volum de pressupost de despeses podrà variar, en més o en menys, en funció d’aquell.
 • Variables d’entorn, que fins i tot poden ser alienes a la gestió. (p.e. Preu de carburants, variacions de taxes, ...)
el pressupost flexible1
El pressupost flexible

Consisteix en introduir automatisme en el pressupost que permeti la seva modificació, habitualment vinculada la dotació de les despeses a l’execució dels ingressos, a l’activitat, o a altres variables.

Exemples:

Cost transport de vendes

Vendes

Preu de l’electricitat

Cost de l'energia

el pressupost flexible2
El pressupost flexible

Avantatges

Inconvenients

 • Genera distorsions a la gestió pressupostària si no es treballa amb compromisos
 • Dificultat d’establir les fórmules que interrelacionen ingressos i despeses, especialment en despeses semivariables
 • Pot diluir alguns objectius pressupostaris.
 • Vincula directament el pressupost de despeses amb els ingressos o l'activitat
 • Presenta diferents escenaris de costos segons nivells d'activitat previstos
 • Dóna fiabilitat a l’execució pressupostària. Les desviacions son alertes.
slide39

El pressupost flexible

 • PROCÉS
 • Identificar i diferenciar costos que tinguin un comportament variable i semivariable en funció de l'activitat, els ingressos o d’altres factors.
 • Per als costos variables, determinar les fórmules de cadascun que permetin calcular el cost total en funció del volum d’ingressos o d’activitat.
 • Per als semivariables, determinar rangs d'activitat en els que els costos es mantenen fixes.
 • Agrupar els costos segons comportament homogeni
 • Preparar pressupost amb diferents escenaris.
slide40

Costos

variables

Costos semivariables

Pressupost

15%

+ 15%

de despeses

despeses per

activitat

activitat

Demora pag.

fixes

1000 UBA

marginal

marginal

SCS per dia

Despeses de personal

5.855.000

263.940

231.526

Consums

1.104.000

11.000

552

484

Treballs subministraments i serveis exteriors

655.000

1.000

7.205

6.320

Tributs

5.000

Despeses financeres

50.000

500

439

160

Amortitzacions i provisions

850.000

50

63

55

Totals

8.519.000

12.050

272.260

238.824

160

El pressupost flexible

slide41

El pressupost dinàmic

Defineix la situació de les partides del pressupost de despeses entre les següents categories:

Partides limitatives:

Aquelles en que les despeses no poden excedir de les

previsions recollides en el pressupost.

Partides flexibles:

Aquelles en que la capacitat de despeses ve determinada pel volum de vendes, activitat i altres variables.

Partides dinàmiques:

Aquelles que, encara que figurin previstes en el pressupost, la seva disponibilitat vindrà condicionada a produir-se un fet determinat.

Exemple:

Formalització de operacions financeres

Inversions

slide42

El pressupost per compromisos

I les despeses compromeses?

el pressupost per compromisos
El pressupost per compromisos

Gestió d’ingressos

Gestió de Despeses

Contractació/

compromís

Contractació

pressupost per compromisos

ingrés

Compra

Gestió pressupost per drets/obligacions

Consum

Cobrament

Pagament

actors de la gesti pressupost ria
Actors de la gestió pressupostària

Control de

Gestió

Gestor

Pressupostari

=

Directiu o responsable del departament que és unitat de pressupostació

Qui ordena o impulsa les activitats generadores d’ingressos o de despeses

Qui verificació de l’acompliment de polítiques de la direcció i de les normes, la salvaguarda de béns i drets, i fiabilitat de la informació comptable i pressupostària.

instruments de gesti pressupost ria
Instruments de gestió pressupostària

PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES LIMITATIVES

El pressupost no és sols una previsió.

És un pla que s’executa

No s’han de contreure obligacions de despeses que no

estiguin degudament pressupostades

instruments de gesti pressupostaria
Instruments de gestió pressupostaria

PARTIDES PRESSUPOSTARIES LIMITATIVES

 • Grau de limitació:
 • Per departament
 • Per naturalesa
 • Per departament i naturalesa
 • Altres
instruments de gesti pressupost ria1
Instruments de gestió pressupostària

MODIFICACIONS DE PRESSUPOST

Substancials

“Ajustos” tècnics

Com es finança?

Qui l'aprova?

Nivell departamental

un model pressupostari ptim
UN MODEL PRESSUPOSTARI ÒPTIM
 • Flexible / Dinàmic
 • Basat en compromisos
 • Limitatiu a nivell de departaments o programes