informa n semin r pre prij mate ov a projektov ch partnerov n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Informačný seminár pre Prijímateľov a Projektových Partnerov

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 56

Informačný seminár pre Prijímateľov a Projektových Partnerov - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

Informačný seminár pre Prijímateľov a Projektových Partnerov. Operačný program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina 2007 - 2013. Košice 14. 05. 2014. Obsah. Systém financovania Predkladanie správ Proces predkladania overených správ Oprávnenosť výdavkov

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Informačný seminár pre Prijímateľov a Projektových Partnerov' - elsie


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
informa n semin r pre prij mate ov a projektov ch partnerov

Informačný seminár pre Prijímateľov a Projektových Partnerov

Operačný program cezhraničnej spolupráce ENPI

Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina

2007 - 2013

Košice

14. 05. 2014

slide2

Obsah

Systém financovania

Predkladanie správ

Proces predkladania overených správ

Oprávnenosť výdavkov

Druhy výdavkov – požadovaná dokumentácia, najčastejšie chyby v predkladaných dokumentoch

Verejné obstarávanie

Účtovníctvo a archivácia dokumentov

Diskusia

slide3

Systém financovania

 • ZÁLOHOVÁ PLATBA (ZP)
 • 1. ZP je na účet Prijímateľa poukázaná spravidla v lehote do 45 dní od podpisu Zmluvy o ENPI.
 • → 80 % schváleného príspevku ENPI, ak dĺžka realizácie projektu nie je viac ako 12 mesiacov ,
 • → 80 % schváleného príspevku ENPI na 1. rok realizácie projektu, ak dĺžka realizácie projektu je viac ako 12 mesiacov
 • Prijímateľ je povinný bezodkladne od pripísania finančných prostriedkov na projektový účet, resp. podľa dohody s Partnermi previesť Partnerom proporcionálne prostriedky zo zálohovej platby a zároveň výpis z účtu, resp. doklad o prevode týchto prostriedkov predložiť na STS najneskôr do 10 dní od splnenia tejto povinnosti.
slide4

Systém financovania

 • 2. Zálohová platba
 • 2. ZP je poskytnutá na základe predloženej Žiadosti o platbu na STS
 • v prípade, ak je Prijímateľovi v Priebežnej správe zo strany STS (na úrovni projektu) oprávnených minimálne 70 % výdavkovz príspevku ENPI poskytnutého v 1. ZP;
 • t.j. ak boli Prijímateľovi / Partnerom národným kontrolórom / audítorom vystavené Správy z overovania výdavkov potvrdzujúce oprávnenosť min. 70 % deklarovaných výdavkov z príspevku ENPI z 1. ZP. V danom prípade je suma 2. ZP vo výške, ktorá je stanovená v bode 4.2 Zmluvy o ENPI.
 • - V prípade, ak je národným kontrolórom / audítorom v Priebežnej Správe oprávnených menej ako 70 % výdavkov z príspevku ENPI poskytnutého v 1. ZP, výška 2. ZP bude Prijímateľovi vyčíslená STS pri predložení Žiadosti o platbu.
slide5

Systém financovania

Záverečná platba

je v bode 4.2 Zmluvy o ENPI indikatívne stanovená vo výške 10 %, resp. 20 % (v prípade projektov s dĺžkou realizácie projektu do 12 mesiacov) z príspevku ENPI. Aktuálny zostatok, resp. skutočná výška záverečnej platby bude však počas realizácie projektu vyčíslená na základe aktuálnej výšky schválených oprávnených výdavkov projektu v predchádzajúcich Finančných Správach s ohľadom na maximálnu výšku celkových výdavkov schválených na projekt. Záverečná platba sa vypláca po overení Záverečnej Finančnej Správy formou refundácie.

Celková suma vyplatená na základe všetkých platieb (zálohovej, aj záverečnej) nesmie prekročiť sumu celkových schválených výdavkov projektu stanovenú v bode 3.2 Osobitných podmienok.

slide6

Predkladanie a typy správ

Z hľadiska obsahu:

opisná správa – poskytuje informácie o priebehu realizácie projektu, projektových aktivít, napĺňanie časového harmonogramu projektu a i.,

finančná správa – nadväzuje na opisnú správu, poskytuje informácie o finančnej situácii projektu, sumarizuje vynaložené výdavky za dané obdobie, ktoré sú naviazané na realizované aktivity popísané v opisnej správe,

slide7

Predkladanie a typy správ

Z hľadiska finančného manažmentu:

informatívna správa – predkladá sa na STS za každých 6 mesiacov realizácie projektu, informuje STS o priebehu implementácie projektu,

overená správa – predkladá sa na NO po splnení podmienok na predloženie overenej správy s kompletnou podpornou dokumentáciou, následne sa po overení výdavkov a vypracovaní Správ z overovania výdavkov národným orgánom / audítorom predkladá v sprievode Žiadosti o platbu na STS za účelom poskytnutia 2. zálohovej, resp. záverečnej platby,

slide8

Predkladanie a typy správ

Z hľadiska zasielateľa správy:

správa na úrovni partnera (partnerská, individuálna) – údaje za jedného Partnera, resp. Prijímateľa,

správa na úrovni projektu (projektová, konsolidovaná) – údaje za celé partnerstvo, všetkých Partnerov aj Prijímateľa,

slide9

Predkladanie a typy správ

Z hľadiska monitorovacieho obdobia:

priebežná správa – predkladá sa po vyčerpaní minimálne 70 % oprávnených výdavkov na úrovni projektu z 1. zálohovej platby poskytnutej zo strany STS,

záverečná správa – predkladá sa po ukončení realizácie projektu,

slide10

Proces predkladania informatívnych správ

 • Prijímateľ je povinný v lehote do 3 mesiacov od konca každého 6–mesačného obdobia od začiatku implementácie projektu predkladať Informatívnu správu na STS.
 • Priebežná Finančná správa sa predkladá aj napriek tomu, že Prijímateľ nežiada o ďalšie finančné prostriedky, vzniknuté výdavky (bez podpornej dokumentácie) teda nepodliehajú kontrole oprávnenosti - verifikácii zo strany národných orgánov / audítorov.
 • Prijímateľ predkladá na STS nasledovné dokumenty:
 • Priebežná Opisná Správa na úrovni projektu,
 • Priebežná Finančná Správa na úrovni projektu,
 • Predbežný rozpočet (na úrovni projektu),
 • Očakávané zdroje financovania (na úrovni projektu),
 • Konsolidovaná finančná informácia,
 • jednotlivé Priebežné správy na úrovni partnera predložené všetkými Partnermi projektu.
slide11

Proces predkladania overených správ

 • na partnerskej úrovni:
 • počas projektu
 • Prijímateľ / Partner po ukončení monitorovacieho obdobia, za ktoré bolo na projektovej úrovni vyčerpaných min. 70 % finančných prostriedkov zasiela na kontrolu národnému kontrolórovi / audítorovi nasledovné dokumentyv tlačenej, aj elektronickej podobe v lehote do do 10 dní od konca monitorovacieho obdobia.
slide12

Proces predkladania overených správ

 • Priebežná opisná správa na úrovni partnera – v počte 1 ks,
 • Priebežná finančná správa na úrovni partnera – v počte 1 ks,
 • Zadávacie podmienky pre overenie výdavkov Zmluvy o ENPI – v počte 1 ks,
 • Očakávané zdroje financovania – v počte 1 ks,
 • Predbežný rozpočet – v počte 1 ks,
 • Rekapitulácia personálnych výdavkov, rekapitulácia výdavkov rozpočtovej kapitoly 2 – 6, rekapitulácia režijných výdavkov– v počte 1 ks,
 • kompletnú podporná dokumentácia k vzniknutým výdavkom v rámci monitorovacieho obdobia (príloha č. 18) – originál, resp. kópia overená štatutárom.
 • Všetky vyššie uvedené dokumenty je potrebné vyplniť v zmysle Inštrukcií k vypĺňaniu správ (príloha č. 20 Príručky pre Prijímateľa).
slide13

Proces predkladania overených správ

 • Prijímateľ / Partner predkladá po ukončení projektu na kontrolu národnému kontrolórovi / audítorovi nasledovné dokumentyv tlačenej podobe:
 • Záverečná opisná správa na úrovnipartnera – v počte 1 ks,
 • Záverečná finančná správa na úrovni partnera – v počte 1 ks,
 • Zadávacie podmienky pre overenie výdavkov Zmluvy o ENPI – v počte 1ks
 • Očakávané zdroje financovania – v počte 1 ks
 • Rekapitulácia personálnych výdavkov, rekapitulácia výdavkov rozpočtovej kapitoly 2 – 6, rekapitulácia režijných výdavkov – v počte 1 ks,
 • kompletná podporná dokumentácia k vzniknutým výdavkom v rámci monitorovacieho obdobia (príloha č. 18
 • Záverečnú správu je potrebné predložiť na príslušný NO najneskôr do 10 dní od ukončenia realizácie projektu.
slide14

Proces predkladania overených správ

 • na projektovej úrovni:
 • počas projektu
 • Prijímateľ na základe svojej Správy z overovania výdavkov a jednotlivých Správ z overovania výdavkov, ktoré obdržal od všetkých Partnerov projektu vypracuje a podľa svojej štátnej príslušnosti predloží národnému kontrolórovi / audítorovi na kontrolu nasledujúce dokumenty:
 • Konsolidovanú opisnú správu –v počte 1 ks,
 • Konsolidovanú finančnú správu – v počte 1 ks,
 • Konsolidovanú finančnú informáciu – v počte 1 ks,
 • Očakávané zdroje financovania –v počte 1 ks,
 • Predbežný rozpočet –v počte 1 ks,
 • Správy z overovania výdavkov na úrovni partnera všetkých Partnerov a Prijímateľa.
slide15

Proces predkladania overených správ

 • Následne je Prijímateľ povinný po schválení Konsolidovanej priebežnej správy národným orgánom / audítorom a obdržaníSprávy z overovania konsolidovanej finančnej správy predložiť na STS nasledujúce dokumenty (v lehote do 3 mesiacov od konca monitorovacieho obdobia):
 • Správu z overovania konsolidovanej finančnej správy,
 • Správy z overovania výdavkov na úrovni partneravšetkých Partnerov a Prijímateľa,
 • Konsolidovanú opisnú správu,
 • Priebežné opisné správy na úrovni partneravšetkých Partnerov a Prijímateľa,
 • Žiadosť o platbu.
slide16

Proces predkladania overených správ

 • po ukončení projektu
 • Po ukončení projektu Prijímateľ predloží národnému kontrolórovi / audítorovi na kontrolu nasledujúcich 6 dokumentov:
 • Záverečnú konsolidovanú opisnú správu– v počte 1 ks,
 • Záverečnú konsolidovanú finančnú správu – v počte 1 ks,
 • Konsolidovanú finančnú informáciu – v počte 1 ks,
 • Očakávané zdroje financovania –v počte 1 ks,
 • Správy z overovania výdavkov na úrovni partnera všetkých Partnerov a Prijímateľa
slide17

Proces predkladania overených správ

 • Následne je Prijímateľ povinný po schválení Konsolidovanej záverečnej správy národným orgánom a obdržaníSprávy z overovania konsolidovanej finančnej správy predložiť na STS nasledujúce dokumenty (v lehote do 3 mesiacov od ukončenia projektu):
 • Správu z overovania konsolidovanej finančnej správy,
 • Správy z overovania výdavkov na úrovni partnera všetkých Partnerov a Prijímateľa,
 • Záverečnú konsolidovanú opisnú správu
 • Záverečné opisné správy na úrovni partneravšetkých Partnerov a Prijímateľa,
 • Žiadosť o platbu (záverečnú).
slide18

Proces predkladania overených správ

Všetky vyššie uvedené dokumenty sa predkladajú v anglickom jazyku, v originálnom vyhotovení, resp. štatutárom overenej kópii príslušnému NO zodpovednému za vykonanie kontroly.

Dokumenty vypĺňajú v zmysle Inštrukcií k vypĺňaniu správ (príloha č. 20).

slide19

Administratívna kontrola výdavkov

 • Postup kontroly výdavkov na úrovni Partnera
 • Národný kontrolór vykoná kontrolu výdavkov v rámci Priebežnej / Záverečnej Správy na úrovni partnera a priloženej podpornej dokumentácie spravidla v lehote do 50 dníod doručenia kompletnej dokumentácie.
 • Na základe kontroly účtovných dokladov národný kontrolór vypracuje Správu z overovania výdavkov na úrovni partnera, v ktorom popíše nedostatky v podpornej dokumentácii a deklarovaných výdavkoch .
 • Národný kontrolór zasiela Správu z overovania výdavkov so všetkými prílohami v 3 (2 v prípade Prijímateľa) origináloch, Partner projektu 1 originál Správy z overovania výdavkov archivuje a 2 originály bezodkladne postúpi Prijímateľovi.
slide20

Administratívna kontrola výdavkov

 • Postup kontroly výdavkov na úrovni projektu
  • Prijímateľ obdrží Správy z overovania výdavkov od všetkých svojich Partnerov, vypracuje Konsolidovanú Finančnú Správu a ostatné povinné dokumenty a tieto postúpi lehote do 10 dní národnému kontrolórovi.
  • Národný kontrolór vykoná kontrolu Konsolidovanej Finančnej Správy na úrovni spravidla v lehote do 10 dníod doručenia kompletnej dokumentácie.
  • Národný kontrolór zasiela Prijímateľovi Správu z overovania konsolidovanej finančnej správy so všetkými prílohami v 2 origináloch, pričom jeden originál Prijímateľ archivuje a 1 originál spolu s ostatnými povinnými dokumentmi zasiela na kontrolu na STS.
  • STS uskutoční kontrolu predložených dokumentov a následne zrealizuje 2. zálohovú platbu.
slide21

Kontrola na mieste

 • Cieľom kontroly na mieste je:
 • overiť reálne (skutočné) dodanie tovarov, vykonanie prác a poskytnutie služieb deklarovaných na účtovných dokladoch a podpornej dokumentácie predložených Prijímateľom / Partnerom spolu s Finančnou Správou,
 • overenie, či sú v účtovnom systéme Prijímateľ / Partner zaúčtované všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú projektu Prijímateľa / Partnera a sú predmetom účtovníctva,
 • overenie prípadných príjmov z realizovaného projektu,
 • overenie dodržiavania pravidiel publicity, a pod.
slide22

Podporná dokumentácia

 • Pre účely prvostupňovej kontroly sa predkladajú originály dokumentov, resp. štatutárom overené kópie, na ktorých je uvedené „Súhlasí s originálom“, podpis osoby (štatutára) a pečiatka Prijímateľa / Partnera.
 • V prípade účtovných dokladov vystavených v jazyku inom ako je národný (slovenský), resp. programový (anglický), je nevyhnutné uvedené dokumenty preložiť do národného, resp. programového jazyka a preklad potvrdiť odtlačkom pečiatky a podpisom štatutára Prijímateľa / Partnera.
slide23

Podporná dokumentácia

 • Podľa poradia, v akom sú výdavky uvádzané vo formulári Finančnej Správy treba uvedené výdavky zoradiť v šanóne. Doklady budú zoradené podľa jednotlivých rozpočtových kategórii vzostupne, od 1. Personálne výdavky (Human Resource) po 10. Režijné výdavky (Administrative costs).
 • Doklad o úhrade treba priradiť vždy ku konkrétnemu výdavku, nie na konci šanónu. Na doklade je potrebné vyznačiť konkrétnu úhradu.
 • Ak sa doklad o úhrade týka viacerých výdavkov, ku každému ďalšiemu výdavku treba založiť fotokópiu dokladu o úhrade.
 • Predmety preukazujúce splnenie podmienok publicity budú založené ku konkrétnemu výdavku (výnimkou sú atypické predmety, ktoré vzhľadom na ich veľkosť nie je možné umiestniť do šanónu → fotodokumentácia).
slide24

Podporná dokumentácia

Všetky doklady musia obsahovať číslo a názov projektu, názov programu (resp. viacerých programov), z ktorých sa budú výdavky Prijímateľa / Partnera nárokovať.

Pokiaľ si Prijímateľ / Partner nenárokuje 100 % výdavku z predloženého účtovného dokladu, je povinný uviesť % časť sumy výdavkov, resp. kalkulačný vzorec použitý pri výpočte oprávnenej výška výdavku nárokovanej z projektu ENPI (nájomné, výdavky na telekomunikačné služby a pod)

slide25

Oprávnenosť výdavkov

Časová oprávnenosť

* výdavky nie sú oprávnené, okrem výdavkov vzťahujúcich sa k záverečnej správe, overovaniu výdavkov a hodnotenia projektu.

slide26

Oprávnenosť výdavkov

Územná oprávnenosť

Výdavky sú oprávnené pokiaľ vznikli v rámci oprávneného územia.

slide27

Oprávnenosť výdavkov

Územná oprávnenosť

slide28

Pravidlo pôvodu – Rule oforigin

 • Všetky tovary, výrobky, nábytok, zariadenie, dopravné prostriedky obstarané Prijímateľom / Partnerom pre účely projektu a materiály použité pri stavebných prácach financované z Programu ENPI musia spĺňať pravidlo pôvodu (pôvod tovaru z krajín EÚ, ENPI krajiny, IPA krajiny, EEA členské krajiny a medzinárodné organizácie).
 • V prípade, že je projekt spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu, Prijímateľ / Projektový Partner je oprávnený pri obstaraní tovarov, výrobkov, nábytku, zariadenia, dopravných prostriedkov riadiť sanárodnými pravidlamio pôvode tovaru a národnosti.
 • Uvedené sa týka aj Prijímateľov a Projektových Partnerov z Maďarska a Rumunska, ale Prijímatelia a Projektoví Partneriz Ukrajinysú povinní pri obstaraní dodržať pravidlo pôvodu.
slide29

Druhy výdavkov a ich oprávnenosť

1. Personálne výdavky

2. Dopravné výdavky

3. Zariadenia a dodávky

4. Kancelárske výdavky

5. Ostatné výdavky (služby)

6. Iné výdavky

8. Rezerva pre prípad mimoriadnych strát

10. Režijné výdavky

slide30

Výdavkynesmú presiahnuť všeobecne akceptovateľnú

úroveň miezd na trhu, hodinová mzda by mala zodpovedať

výške bežne vyplácanej mzdy v rámci prebiehajúceho

pracovného pomeru

Personálne výdavky

V prípade súbehu viacerých pracovných pomerov zamestnanca pre jedného alebo viacerých zamestnávateľov (PZ a DoVP, DoPČ) je nevyhnutné brať ohľad na celkovú vyťaženosť zamestnanca, ktorá by nemala v rámci týchto pracovných pomerov presiahnuť 100 %,

t.j. 8 hodín práce denne. Odpracované hodiny nad rámec

nie sú oprávnené!

Dopravné

výdavky

OPRÁVNENÉ V RÁMCI ROZPOČTOVEJ POLOŽKY 1. PERSONÁLNE VÝDAVKY

Zariadenia a dodávky

 • PRACOVNÁ ZMLUVA
 • DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE
 • DOHODA O PRACOVNEJ ČINNOSTI
 • DOHODA O BRIGÁDNICKEJ PRÁCI ŠTUDENTOV

Kancelárske

výdavky

NEOPRÁVNENÉ V RÁMCI ROZPOČTOVEJ POLOŽKY 1. PERSONÁLNE VÝDAVKY

Ostatné

výdavky

 • PRÍKAZNÁ ZMLUVA
 • MANDÁTNA ZMLUVA
 • ZMLUVA O DIELO

Iné výdavky

slide31

Doklady

 • Rekapitulácia personálnych nákladov
 • Zmluva (Pracovná zmluva, DoVP, DoPČ, DoBPŠ)/Vymenovanie do štátnej služby
 • Pracovný výkaz (timesheet)
 • Výplatná páska
 • Doklady o splnení odvodových a daňových povinností + ich úhrady
 • Doklad o úhrade miezd (výpis z bankového účtu alebo VPD)
 • Iné – platový dekrét, čestné prehlásenie o vlastníctve bankového účtu, na ktorý je poukázaná mzda...

Personálne výdavky

Dopravné

výdavky

Zariadenia a dodávky

Kancelárske

výdavky

Ostatné

výdavky

Iné výdavky

slide32

Personálne výdavky

najčastejšie chyby

 • odmeny za externé služby na základe Príkaznej, Mandátnej zmluvy, Zmluvy o dielo uvádzané v rámci rozpočtovej položky Personálne výdavky,
 • pracovná zmluva, dohoda – neuvedené:

- názov projektu,

- pracovná náplň na projekte,

- pracovné zaradenie,

- suma mesačnej resp. hodinovej mzdy,

- číslo bankového účtu zamestnanca,

 • nepredložené pracovné výkazy za všetky ostatné projekty, na ktorých sa daná osoba podieľala súbežne,
 • prekročenie vyťaženosti zamestnanca pri nárokovaní mzdy,
 • prekračovanie finančných limitov schválených v rozpočte.
 • dohoda o vykonaní práce – porušenie Zákonníka práce nedodržanie max. počtu odpracovaných hodín, deň podpisu dohody je totožný s dňom začatia pracovnej činnosti,
 • porušenie § 50 Zákonníka práce – zamestnávateľ môže dohodnúť niekoľko pracovných pomerov s tým istým zamestnancom len na činnosti spočívajúce v prácach iného druhu

Dopravné

výdavky

Zariadenia a dodávky

Kancelárske

výdavky

Ostatné

výdavky

Iné výdavky

slide33

OPRÁVNENÉ V RÁMCI ROZPOČTOVEJ POLOŽKY 1. PERSONÁLNE VÝDAVKY sú aj domáce a zahraničné DIÉTY (1.3)

Personálne výdavky

Zahraničné diéty zahŕňajú:

Dopravné

výdavky

 • ubytovanie – pre osoby participujúce na projekte, vzdialenosť od

bydliska je väčšia ako 75 km, najviac 3 * hotel,

 • stravné – zohľadniť bezplatne poskytnuté stravné pri výpočte diét
 • miestna doprava– v rámci mesta,
 • nutné vedľajšie výdavky – napr. vreckové, poplatok za parkovné

Zariadenia a dodávky

Kancelárske

výdavky

Základné sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách

sú stanovené v § 1 Opatrenia Ministerstva financií

Slovenskej republiky č. 482/2010 Z. z.

Ostatné

výdavky

Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách – taktiež

upravuje diéty

Iné výdavky

slide34

Doklady

 • Cestovný príkaz (kompletne vyplnený, nie len vyúčtovanie)
 • Doklad o preprave (cestovný lístok)
 • Správa zo služobnej cesty
 • Doklad o ubytovaní a zaplatení ubytovania
 • Doklad o úhrade diét
 • Pozvánka, prezenčná listina, program, resp. zápis zo stretnutia

Personálne výdavky

Dopravné

výdavky

Zariadenia a dodávky

Kancelárske

výdavky

Ostatné

výdavky

Iné výdavky

slide35

Personálne výdavky

najčastejšie chyby

 • nesprávne vyplnené cestovné príkazy, chýbajúce dátumy a podpisy zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, pracovníka oprávneného vyslať ho na pracovnú cestu alebo osoby, ktorá upravila vyúčtovanie,
 • časový nesúlad uvedených dátumov – dátum povolenia resp. vyslania na pracovnú cestu je neskorší ako začiatok resp. trvanie pracovnej cesty,
 • V prípade zahraničných pracovných ciest nie je uvádzaný presný čas prechodu štátnych hraníc zo SR a do SR,
 • nesprávne vyúčtovanie pracovnej cesty, dátum vyúčtovania nie je zhodný s dátumom na výdavkovom pokladničnom doklade resp. výpise z účtovných kníh,
 • neuvádzanie čísla cestovného príkazu, neúplné údaje o začiatku, účele, mieste a konci cesty; používanie nesprávnej spotreby podľa TP pri výpočte náhrady za spotrebované PHM

Dopravné

výdavky

Zariadenia a dodávky

Kancelárske

výdavky

Ostatné

výdavky

Iné výdavky

slide36

Oprávnené výdavky

 • výdavky spojené so spôsobom prepravy vlakom, autobusom a pod.
 • výdavky za dopravné služby.
 • Výdavky na prepravu autom sú zaradené do položky 4.1 Výdavky na vozidlo.

Personálne

 • Oprávnené sú tuzemské a zahraničné pracovné cesty spojené s realizáciou projektu (cestovné pre osoby zamestnané na projekte, účastníkov konferencie a pod.)
 • Zvoliť najhospodárnejší a najefektívnejší spôsob dopravy

Dopravné výdavky

Zariadenia a dodávky

UPOZORNENIE

Kancelárske

výdavky

Ostatné

výdavky

Iné výdavky

slide37

Doklady

 • Cestovný príkaz (kompletne vyplnený)
 • Doklad o preprave (cestovný lístok)
 • Správa zo služobnej cesty
 • Pozvánka, prezenčná listina, program, resp. zápis zo stretnutia

V prípade výdavkov na dopravné služby:

 • Zmluva, resp. objednávka
 • Faktúra, resp. pokladničný blok
 • Kniha jázd
 • Prezenčná listina/zoznam prepravovaných osôb
 • Doklad o úhrade

Personálne

Dopravné výdavky

Zariadenia a dodávky

Kancelárske

výdavky

Ostatné

výdavky

Iné výdavky

slide38

Personálne

 • nesprávne vyplnené cestovné príkazy, chýbajúce dátumy a podpisy zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu, podpisy pracovníka oprávneného vysielať zamestnancov na pracovnú cestu a podpisy osoby, ktorá pripravila vyúčtovanie,
 • časový nesúlad uvedených dátumov – dátum povolenia resp. vyslania na pracovnú cestu je neskorší ako začiatok resp. trvanie pracovnej cesty,
 • nesprávne vyúčtovanie pracovnej cesty, dátum vyúčtovania nie je zhodný s dátumom na výdavkovom pokladničnom doklade resp. výpise z účtovných kníh,
 • používanie nesprávnej spotreby podľa TP pri výpočte náhrady za spotrebované PHM – ak sa jazdilo v meste a aj mimo neho, je potrebné použiť kombinovanú spotrebu, nie aritmetický priemer všetkých troch spotrieb,
 • v prípade zahraničných pracovných ciest nie je uvádzaný čas prechodu cez štátne hranice,
 • kópie cestovných lístkov nie sú čitateľné,

Dopravné výdavky

najčastejšie chyby

Zariadenia a dodávky

Kancelárske

výdavky

Ostatné

výdavky

Iné výdavky

slide39

Oprávnené výdavky

Nákup alebo prenájom:

 • vozidiel,
 • nábytku, počítačového vybavenia,
 • prístrojov, nástrojov a pod.
 • náhradných dielov, zariadenia pre stroje, náradia,
 • ostatné

Personálne

Zariadenie financované zo zdrojov EÚ a teda nevyhnutné pre účely projektu by nemalo byť zakúpené pred ukončením projektu, ale malo by sa využívať po celú dobu trvania projektu.

Zakúpené zariadenia musia byť označené na viditeľnom mieste identifikátorom, ktorý vypovedá o tom, že zariadenie bolo obstarané z prostriedkov EÚ resp. je financované z prostriedkov programu cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA (napr. nálepkou vlajky EÚ, logom programu, heslom programu a pod).

Dopravné

výdavky

Zariadenia, dodávky

Kancelárske

výdavky

Ostatné

výdavky

Iné výdavky

slide40

Doklady

 • zmluva, resp. objednávka,
 • faktúra,
 • dodací list resp. odovzdávací a preberací protokol,
 • doklad o úhrade,
 • fotodokumentácia (preukázanie dodržania pravidiel publicity),
 • poistenie (odporúča sa poistiť zariadenie nadobudnuté zo zdrojov EÚ),
 • zaradenie do evidencie majetku (pridelenie inventárneho čísla).

Personálne

Dopravné

výdavky

Zariadenia, dodávky

Kancelárske

výdavky

Ostatné

výdavky

Iné výdavky

slide41

Personálne

 • zariadenie financované zo zdrojov EÚ a teda nevyhnutné pre účely projektu je zakúpené pred ukončením projektu,
 • nedodržanie pravidla pôvodu,
 • zakúpené zariadenia nie sú označené na viditeľnom mieste identifikátorom, ktorý vypovedá o tom, že zariadenie bolo obstarané z prostriedkov EÚ (napr. nálepkou vlajky EÚ, logom programu).

Dopravné

výdavky

Zariadenia

najčastejšie chyby

Kancelárske

výdavky

Ostatné

výdavky

Iné výdavky

slide42

Oprávnené výdavky v rámci kapitoly 4

 • výdavky na vozidlo – ide výlučne o cestovné výdavky spojené s prepravou autom,

ostatné - kapitola 2 Cestovné výdavky

 • prenájom kancelárie
 • spotrebný materiál – kancelárske potreby
 • ostatné služby (telefón, fax, elektrická energia, údržba kancelárie)

Personálne

 • amortizácia vozidla nie je pri služobnom aute oprávnený výdavok,
 • výdavky na audio textové SMS, MMS nie sú oprávnené

Dopravné

výdavky

Zariadenia a dodávky

Kancelárske

výdavky

UPOZORNENIE

Ostatné

výdavky

Iné výdavky

slide43

Doklady k PHM

 • kompletne vyplnený cestovný príkaz
 • dohoda o použití súkromného automobilu na služobné účely, ak bolo na tieto účely použité súkromné vozidlo
 • záznam o prevádzke motorového vozidla (kniha jázd)
 • kópia technického preukazu; s vyznačenou priemernou spotrebou použitého motorového vozidla
 • doklad o nákupe pohonných hmôt
 • správa zo služobnej cesty
 • prezenčná listina, pozvánka, program, zápis zo stretnutia a pod,
 • doklad o úhrade

Personálne

Dopravné

výdavky

Zariadenia a dodávky

Kancelárske

výdavky

Ostatné

výdavky

Iné výdavky

slide44

Doklady k prenájmu kancelárie

 • zmluva o prenájme, v ktorej bude uvedený predmet a účel nájmu v súvislosti s daným projektom, doba prenájmu, jednotková cena,
 • kópia listu vlastníctva použiteľného na právne úkony, z ktorej bude zrejmý majiteľ danej nehnuteľnosti, resp. súhlas majiteľa k prenájmu danej nehnuteľnosti (ak bude nehnuteľnosť prenajímať tretia osoba),
 • faktúra,
 • kalkulačný vzorec pre výpočet alikvotnej časti výdavku v prípade, že kancelária nie je využívaná výlučne pre účely projektu,
 • doklad o úhrade,

Personálne

Dopravné

výdavky

Zariadenia a dodávky

Kancelárske

výdavky

Ostatné

výdavky

Iné výdavky

slide45

Doklady ku kancelárskym a ostatným službám

 • zmluva, resp. objednávka,
 • faktúra, resp. pokladničný blok,
 • dodací list, resp. odovzdávací a preberací protokol,
 • doklad o úhrade,

Personálne

Dopravné

výdavky

Zariadenia a dodávky

Kancelárske

výdavky

Ostatné

výdavky

Iné výdavky

slide46

Telekomunikačné poplatky: nesprávny výpočet alikvotnej čiastky, neoprávnenými výdavkami sú MMS, volania do súťaží, neuvedené telefónne číslo;

 • Faktúry nie sú vystavené na prijímateľa;
 • Pri nárokovaní alikvotnej čiastky fakturovanej sumy nedoložené čestné prehlásenie o použití telefónu výlučne na účely projekty;
 • Nájomné a energie: nesprávny výpočet alikvotnej čiastky, predkladanie zálohových platieb bez vyúčtovania;
 • Nedoložená nájomná zmluva uzatvorená na účel projektu, spôsob výpočtu, kalkulácia;
 • Kancelárske potreby: nepredložená objednávka, dodací list, nákup pred skončením projektu;

Personálne

Dopravné

výdavky

Zariadenia a dodávky

Kancelárske výdavky

Najčastejšie chyby

Ostatné

výdavky

Iné výdavky

slide47

Oprávnené výdavky v rámci kapitoly 5

riadenie projektu

(projektový manažment)

 • publikácie,
 • štúdie, prieskumy
 • audit,
 • hodnotenie,
 • preklady, tlmočenie,
 • finančné služby,
 • konferencie, semináre,
 • publicita a informovanosť

Personálne

 • pri externých službách musí VP / PP postupovať v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní,
 • ceny musia zodpovedať skutočným trhovým cenám a výdavky musia byť vynakladané efektívne a hospodárne !!!

realizácia projektu

(štúdie, prieskumy,

projektová dokumentácia)

Dopravné

výdavky

Zariadenia a dodávky

Kancelárske

výdavky

Ostatné

výdavky, služby

Iné výdavky

slide48

Doklady

 • objednávka / zmluva
 • pracovný výkaz
 • v prípade tlmočníckych a obdobných služieb doložiť podpísanú prezenčnú listinu účastníkov,
 • faktúra
 • dodací list resp. odovzdávajúci a preberací protokol
 • dodané dielo (štúdia, prieskum, kniha a pod.)
 • fotodokumentácia preukazujúca uskutočnenie podujatia a dodržanie pravidiel publicity,
 • podpísaná prezenčná listina účastníkmi akcií
 • harmonogram, program akcie s uvedením dátumu a hodiny „od“ a „do“
 • faktúra za ubytovanie s menným zoznamom ubytovaných hostí

Personálne

Dopravné

výdavky

Zariadenia a dodávky

Kancelárske

výdavky

Ostatné

výdavky, služby

Iné výdavky

slide49

Doklady

 • výstupy – štúdie, letáky, brožúry, prezentácie, CD nosič v prípade audiovizuálnych materiálov resp. DVD nosič (TV spot, rozhlasový spot)
 • noviny, časopisy a pod. v prípade inzerovania v miestnej tlači,
 • preukázanie dodržania pravidiel publicity v zmysle Komunikačných pokynov pre projekty,

Personálne

Dopravné

výdavky

Zariadenia a dodávky

Kancelárske

výdavky

Ostatné

výdavky, služby

Iné výdavky

slide50

Personálne

 • príkazná alebo mandátna zmluva - odmeny za poskytnuté externé služby sú nesprávne uvádzané v rámci ľudských zdrojov,
 • nedostatočné rozpísanie fakturovanej položky,
 • nepriložený dodací list, preberací protokol, chýba dátum prevzatia diela,
 • komerčná inzercia v publikáciách,
 • nedodržanie pravidiel publicity,

Dopravné

výdavky

Zariadenia a dodávky

UPOZORNENIE

Kancelárske

výdavky

PRÍKAZNÁ

ZMLUVA

MANDÁTNA

ZMLUVA

ZMLUVA O

DIELO

Ostatné

výdavky, služby

Najčastejšie chyby

výdavky ako napríklad cestovné, stravné,

ubytovanie, telefón a ostatné výdavky, ktoré sú nevyhnutné na

výkon práce sú zahrnuté v

dohodnutej sume za poskytnutie služby

Iné výdavky

slide51

Vzor správneho

rozpisu občerstvenia

uvádzaného na

dodacom liste

Personálne

Dopravné

výdavky

Zariadenia a dodávky

Kancelárske

výdavky

Ostatné

výdavky, služby

Iné výdavky

slide52

Oprávnené výdavky v rámci kapitoly 6

Všetky výdavky, ktoré nie je možné zaradiť do rozpočtových

kapitol 1 až 5 napr.:

 • nákup stavieb,
 • nákup pozemku,
 • stavebné práce,

Personálne

 • fyzická realizácia nezodpovedá stavu popísanému v správach alebo faktúrach (napr. vyfakturované a neuskutočnené práce),
 • rozdiel medzi realizovanými položkami výkazu výmer a fakturovanými alebo zmluvou o dielo,
 • nezhotovenie a nepredkladanie fotodokumentácie počas priebehu realizácie investičných činností (fotodokumentácia už zrealizovanej investície nestačí),
 • majetok nie je poistený,

Dopravné

výdavky

Zariadenia a dodávky

Kancelárske

výdavky

Ostatné

výdavky

UPOZORNENIE

- zabezpečiť vzájomný súlad obsahu medzi zúčtovacími

dokladmi, súpisom vykonaných prác a výkazom výmer,

 • aritmetická presnosť

Iné výdavky –

najčastejšie chyby

slide53

UPOZORNENIE

 • výdavky vzniknuté z dôvodu nepredvídateľných

okolností

 • čerpanie po schválení žiadosti
 • maximálne 5 % z celkového súčtu rozpočtových

položiek 1 -6

Rezerva pre prípad

mimoriadnych strát

 • doložiť Rekapituláciu administratívnych výdavkov,
 • výdavky nesmú byť duplicitne deklarované,
 • maximálne 7 % z celkového súčtu rozpočtových

položiek 1 -6

Administratívne

výdavky

slide54

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Riadi sa podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pravidlo Národného orgánu – nad 8 000 € - predložiť 3 ponuky,

Princípy verejného obstarávania:

 • rovnaké zaobchádzanie,
 • nediskriminácia uchádzačov /záujemcov/,
 • transparentnosť,
 • hospodárnosť a efektívnosť,
 • Kontrola spolu s Finančnou správou – zákazka s nízkou hodnotou (prieskum trhu)
 • Kontrola pred uzatvorením zmluvy medzi prijímateľom a dodávateľom – nadlimitné, podlimitné a podprahové zákazky

(do 20 dní pred podpisom Zmluvy o dielo)

 • Podpis zmluvy a odoslanie informácie o uzavretí zmluvy §23 ods. 1 do 14 dní
slide55

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE - CHYBY

 • rozdelenie zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov pri vyšších finančných limitoch.

(podprahovú zákazku prijímateľ rozdelí na zákazky s nízkou hodnotou)

 • nesprávne zaokrúhľovanie desatinných čísiel v stavebných rozpočtoch.
 • prieskum trhu nevyžaduje zriadenie komisie podľa § 40 ods (1) zákona č. 25/2006.
 • podľa § 40 ods (1) zákona č. 25/2006 členovia komisie musia mať odborné vzdelanie alebo odbornú prax zodpovedajúcu predmetu zákazky. (životopis, prípadne čestné prehlásenie člena komisie).
 • nesprávny súčin množstva a jednotkovej ceny,
 • uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom/čmi pred šestnástym dňom odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 zákona o verejnom obstarávaní.
ad