Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Herbs that clear the heat 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Herbs that clear the heat 2

Herbs that clear the heat 2

199 Views Download Presentation
Download Presentation

Herbs that clear the heat 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Herbs that clear the heat 2

 2. Clear Heat & Dry Dampness Part One Agents which enter the Upper Burner to clear heat & dry dampness Huang Qin 黄芩

 3. Huang Qin 黄芩 Green tinged root slices Distinct look

 4. Huang Qin (Cold) 黄芩

 5. Clear Heat & Dry Dampness Part Two Agents which enter the Middle Burner to clear heat & dry dampness Huang Lian 黄连 Ku Shen 苦参

 6. Huang Lian 黄连 Deep orange root Distinct look Also very bitter

 7. Huang Lian 黄连 (Cold)

 8. Ku Shen 苦参 Brown root Distinct look

 9. Ku Shen 苦参 (Cold)

 10. Clear Heat & Dry Dampness Part 3 Agents which enter the Lower Burner to clear heat & dry dampness Huang Bai 黄柏 Long Dan Cao 龙胆草 * Hu Huang Lian 胡黄连 * Qin Pi 秦皮 * Bai Xian Pi 白鲜皮

 11. Huang Bai 黄柏 Flat, thin, brittle, bright yellow bark Distinct look

 12. Huang Bai (Cold) 黄柏

 13. Long Dan Cao 龙胆草 Thin light brown, brittle root, often in clumps, bitter Distinct look

 14. Long Dan Cao (Cold) 龙胆草

 15. Clear Heat & Toxin Part One • Agents which enter the enter the • LUNG & STOMACH Channels • to clear heat & toxic • Ban Lan Gen 板蓝根 • Jin Yin Hua 金银花 • ----------------------------------------------------------- • Ren Dong Teng 忍冬藤 • Da Qing Ye 大青叶 • Chuan Xin Lian 穿心莲 • Qing Dai Fen 青黛粉

 16. Ban Lan Gen 板蓝根 Thin slices of a narrow root with a darer center core Distinct look

 17. Ban Lan Gen (Cold) 板蓝根

 18. Jin Yin Hua 金银花 Pale, yellow-green, elongated flower bud Distinct look

 19. Jin Yin Hua 金银花 (Cold)

 20. Clear Heat & Toxin Part 2 • Agents which enter the enter the • LUNG Channels • to clear heat & toxic • Lian Qiao 连翘 • Shan Dou Gen 山豆根 • She Gan 射干 • ------------------------------------------------- • Yu Xing Cao 鱼腥草 • Ma Bo 马孛

 21. Lian Qiao 连翘 Brown half shell with center wall Distinct look

 22. Lian Qiao (Cold) 连翘

 23. Shan Dou Gen 山豆根 Small brown sliced root Distinct look

 24. Shan Dou Gen (cold ) 山豆根

 25. She Gan 射干 Small, lumpy, fibrous root slices Distinct look

 26. She Gan (Cold) 射干

 27. Clear Heat & Toxin Part 3 • Agents which enter the enter the • LIVER & STOMACH Channels • to clear heat & toxic • Pu Gong Ying 蒲公英 • Tu Fu Ling 土茯苓 • --------------------------------------------------- • Qing Hao 青蒿 • Lou Lu 蒌芦

 28. Pu Gong Ying 蒲公英 Dandelion flower, leaves & stem Distinct look

 29. Pu Gong Ying (cold) 蒲公英

 30. Tu Fu Ling 土茯苓 Thin, flat slices of light brown root Bland taste Distinct look

 31. Tu Fu Ling (Neutral)土茯苓

 32. Clear Heat & Toxin Part 4 • Agents which enter the enter the • LARGE INTESTINE & LIVER Channels • to clear heat & toxic • Bai Jiang Cao 败酱草 • ----------------------------------------------- • Bai Hua She She Cao 白花蛇舌草 • Bai Tou Weng 白头翁 • Ya Dan Zi 鸦胆子 • Ma Chi xian 马齿苋 • Hong Teng 红藤

 33. Bai Jiang Cao 败酱草 Beige stem with flat, papery seed pod Distinct look

 34. Bai Jiang Cao 败酱草 (slightly cold)

 35. Clear Summer Heat He Ye 荷叶 ------------------------------ * Lu Dou 绿豆

 36. He Ye 荷叶 Distinct look

 37. He Ye 荷叶(Neutral)