slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pre(čo) INSPIRE ? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pre(čo) INSPIRE ?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Pre(čo) INSPIRE ? - PowerPoint PPT Presentation


 • 392 Views
 • Uploaded on

1. Pracovné stretnutie PS INSPIRE@SK. Pre(čo) INSPIRE ?. INSPIRE Intro. Pavol Richtárik. 08. November 200 7 , MŽP SR. Pre(čo) INSPIRE ?. Prehľad:. Pre(Čo) INSPIRE? Genéza Proces transpozície. Pre(čo) INSPIRE ?. hľadať a nenájsť. nájsť a nevedieť čo.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Pre(čo) INSPIRE ?


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. 1. Pracovné stretnutie PS INSPIRE@SK Pre(čo) INSPIRE ? INSPIRE Intro... Pavol Richtárik 08. November 2007, MŽP SR

  2. Pre(čo) INSPIRE ? Prehľad: Pre(Čo) INSPIRE? Genéza Proces transpozície

  3. Pre(čo) INSPIRE ? hľadať a nenájsť nájsť a nevedieť čo hľadať a nájsť viac ako ste chceli vedieť čo a nevedieť za koľko nepoznať kvalitu roztrieštenosť údajových zdrojov nemožnosť kombinovania PRETOŽE JE NAJVYŠŠÍ ČAS !!!

  4. Pre(čo) INSPIRE ? Čo je to INSPIRE? INfrastructure for SPatial InfoRmation in the European Community Cieľ: ustanoviť všeobecné pravidlá pre zriadenie európskej infraštruktúry priestorových informácií Dôvod: tvorba lepších politík Spoločenstva v oblasti životného prostredia Infraštruktúra priestorových informácií:metaúdaje, súbory priestorových údajov, služby priestorových údajov, sieťové služby a technológie, dohody o zdieľaní, prístupe a využívaní, mechanizmy, procesy a postupy

  5. Pre(čo) INSPIRE ? Genéza 23.Júl 2004: Návrh Smernice INSPIRE • Fázy: • Prípravná (2004-2007) • Inspire Expert Group • SDICs+LMOs Call • Transpozičná (2007 - 2009) • INSPIRE Committee • IR Drafting teams • Implementačná (2009 - 2020) • INSPIRE v praxi • Výstupy a prepojenia iniciatív na všetkých úrovniach: • EU: GMES, GALILEO, … • SK: ENIPI, NIPI, Katasterportal, Geoportal UGKK, SK POS... 15.Máj 2007: Platnosť Smernice INSPIRE 15.Máj 2009: Transpozícia Smernice INSPIRE

  6. Pre(čo) INSPIRE ? INSPIRE Hierarchia Smernica INSPIRE 2007/2 ES IP Metaúdaje IP Monitoring + Reporting IP Zdieľanie údajov IP Sieťové služby IP Interoperabilita údajov a služieb

  7. Pre(čo) INSPIRE ? K rámcovej smernici INSPIRE sú pripravované a budú postupne vydávané vykonávacie predpisy, ktoré budú prerokúvané v komitologickom výbore Európskej komisie. SR sa bude podieľať na tomto procese pripomienkovaním a účasťou na rokovaniach výboru. článok 22 • Komisii pomáha výbor • rozhodnutie 1999/468/ES ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu

  8. MS Apply / Aplikácia členskými štátmi EÚ TestyProto-typov Validácia Pilotných riešení Public Reviews/ Verejné pripomien- kovanie Projectscontribute/ príspevky Experts are proposed / návrh Expertov CEN, ISO, OGC contribute/ príspevky Pre(čo) INSPIRE ? Commission Services co-ordinate Koordinačné služby Komisie Genéza 2005 -2009 EC Adopts/ Prijatie INSPIRE Expert Group advises/poradenstvo INSPIRECommitteevotes/hlasovanie Review / Revízia Formal Internet Consultation Oficiálna Internetová konzultácia Draft / NávrhImplementing Rules Implementing Rules Existing / Existujúce Referenčné Materiály Call for Interest (LMOs+SDICs) EC Consolidation Team Drafting Teams LMOsreview/ revízia Spatial Data Interest Communities (SDICs) participate/participácia Association phase/Associačnáfáza Drafting phase/Fáza Návrhov Review phase /Fáza pripomienok a revízií Preparatory phase / Prípravnáfáza Transposition phase / Fáza transpozície

  9. Pre(čo) INSPIRE ? Zapojenie SR v rámci konceptu SDIC a LMO • mechanizmus umožňujúci spoluprácu pri návrhoch vykonávacích predpisov Geodesy, Cartography and Cadastre Authority of the Slovak Republic- GCCA Slovak environmental agency - SEA LMO Legally mandated organization SDIC Spatial data interest communities GEONET.SK Slovak Association for Geoinformatics Statistical Office • úlohy (postavenie): definovať užívateľské požiadavky, pripraviť expertízy pre drafting tímy, hodnotiť návrhy vykonávacích predpisov, poradenstvo

  10. Pre(čo) INSPIRE ? Genéza I

  11. Pre(čo) INSPIRE ? Genéza II

  12. Pre(čo) INSPIRE ? Genéza III

  13. Pre(čo) INSPIRE ? článok 19 • každý členský štát určí kontaktné miesto, zvyčajne orgán verejnej moci, zodpovedné za kontakty s Komisiou v súvislosti s touto smernicou. Toto kontaktné miesto bude podporované koordinačnou štruktúrou, pričom sa zohľadní rozdelenie právomocí a zodpovedností v rámci členského štátu MŽP SR + 10 ústredných orgánov štátnej správy + SAGI gestor implementácie kontaktný bod ? koordinačná štruktúra

  14. Pre(čo) INSPIRE ? Genéza IV smernica EÚ posúdi vláda SR odbor technickej podpory (inštitút aproximácie práva) predbežné určenie gestorstva kompetenčný zákon 575/2001 Z. z. vyjadrenie predbežného gestora

  15. Pre(čo) INSPIRE ? Proces transpozície v podmienkach SR vyjadrenie predbežného gestora • MŽP SR • ÚGKK SR • MDPT SR • MH SR, • MF SR, • MP SR, • MV SR, • MVaRR SR, • MZ SR, • ŠÚ SR, • ÚV SR úrad vlády raz za ½ roka vypracuje materiál na medzirezortné pripomienkové konanie • štandardný proces pripomienkovania • možnosť odmietnutia spolugestorstva • možnosť návrhu zmeny aj na pozícii gestora UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Č. 845/2007 z 3. októbra 2007 k návrhu na určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie a aplikáciu smerníc bod B.16 - vláda uložila ministrovi životného prostredia v spolupráci . . . . . .

  16. Pre(čo) INSPIRE ? Proces transpozície v podmienkach SR MŽP SR • Výzva na nomináciu zástupcov dotknutých subjektov (10.08.2007 List Ministra ŽP) • MDPT SR + • MH SR+ • MF SR +, • MP SR +, • MV SR +, • MVaRR SR +, • MZ SR +, • SAGI +, • ŠÚ SR +, • ÚGKK SR +, • ÚV SR -. • Nominácia zástupcov (stav k 05.11.2007): • + Nominovaní • - Bez nominácie Pracovná skupina INSPIRE