1 / 9

Läroboken s. 122

Läroboken s. 122. 1. Gruppens språk stärker vikäns lan och stänger samtidigt ute dem som inte tillhör gruppen. 2. Jojagog voväloljojeror atottot soskokrorivova popå rorövovarorsospoproråkoketot.

elom
Download Presentation

Läroboken s. 122

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Läroboken s. 122

  2. 1. Gruppens språk stärker vikänslan och stänger samtidigt ute dem som inte tillhör gruppen.

  3. 2. Jojagog voväloljojeroratottotsoskokrorivovapopårorövovarorsospoproråkoketot

  4. 3. När slangen är som bäst är den rolig, tuff och träffsäker. Den driver ibland med dem som styr och ställer i samhället.

  5. § • 4. Argot – förbrytarspråk, vanligt bland kriminella (fängelser, ungdomsvårdsskolor) • Knoparmoj – sotarnas eget språk • Månsing – Västgötaknallarnas språk, knalle=kringvandrande försäljare (idag har vi t.ex. marknadsknalle, de som åker runt på olika marknader och säljer sina varor. • Romani – romernas (zigenarnas) språk, idag ett av de officiella minoritetsspråken i Sverige • Tattartecken – luffarnas eget hemliga teckenspråk (finns med i Rasmus på Luffen)

  6. 5. • Argot • byling – polis • knega – jobba, arbeta • nobba – säga nej till, neka, avvisa • pava – flaska • snuten – polisen • tjalla – skvallra

  7. Knoparmoj • prälle – präst • vådis – vatten • karda – hand • kola – dö • firre – fisk • snacket – pratet

  8. Månsing • kille – pojke • kis – kille, grabb • spänn – kronor • kul – roligt • borsten – spriten • skubba – springa

  9. Romani • bast – år • kalsingar – kalsonger • lattjo – roligt • tjej – flicka • vischan – landet, landsbygden • hispig – vimsig, nervös

More Related