det bne land n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Det åbne land PowerPoint Presentation
Download Presentation
Det åbne land

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Det åbne land - PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on

Det åbne land. Hvorfor er emnet væsentligt Hvilke hovedproblematikker er vi nået frem til Afgrænsning af det åbne land Planloven, herunder regionplantemaer Øvrige problematikker Spørgsmål Byrådet ønsker afklaret. Hvorfor er temaet så væsentligt?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Det åbne land


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
det bne land
Det åbne land
 • Hvorfor er emnet væsentligt
 • Hvilke hovedproblematikker er vi nået frem til
  • Afgrænsning af det åbne land
  • Planloven, herunder regionplantemaer
  • Øvrige problematikker
 • Spørgsmål Byrådet ønsker afklaret
hvorfor er temaet s v sentligt
Hvorfor er temaet så væsentligt?
 • Fælles fortælling, Statslig fokus på det åbne lands værdier (Fingerplan 07)‏
 • Som følge af kommunalreformen har kommunen fået mange nye ansvarsområder indenfor bl.a. naturbeskyttelse og regionplanens temaer om landområdets anvendelse.
 • Samtidig er kommunen fortsat myndighed på eksempelvis landzoneadministration og byudvikling.
 • Der er behov for politisk stillingtagen til praksis indenfor afgørelser efter naturbeskyttelseslov, landzonebestemmelser, regionplantemaerne m.v.
afgr nsning af det bne land
Afgrænsning af det åbne land

Skal man som det mest enkle sige, at det åbne land udgøres af det, der er udlagt til landzone? Eller er der flere områder, man umiddelbart opfatter som det åbne land? Og hvad med skove: er de en del af det åbne land? De må siges at udgøre et meget væsentligt element i landskabet. Vi har også de bynære områder; hvor går snitfladen mellem by/landsby og åbent land? Disse områder er også væsentlige planlægningsmæssigt, fordi man har mulighed for at sikre befolkningen i byen adgang til naturoplevelser og motion, bare man bevæger sig ud over bygrænsen, især fordi hele kommunen har et væld af naturperler og fine kulturhistoriske lokaliteter.

planloven
Planloven
 • I Planloven er udstukket nogle krav til hvad den kommende kommuneplan skal indeholde. Nogle af disse elementer er nævnt i bilaget til dagsordenen. Det drejer sig om retningslinier til beskyttelse af natur-, kultur-, og landskabelige værdier.
regionplantemaer
Regionplantemaer
 • Et væsentligt punkt at få afklaret, er problematikken omkring hvilke relevante temaer i den gældende regionplan, der skal revideres og hvilke, der skal overføres til den kommende kommuneplan i den udformning de har. Regionplantemaerne er ophævet til landsplandirektiv og skal indarbejdes i kommuneplanen. De relevante temaer ligger særligt under retningslinierne for Landområdets anvendelse, men der er også relevante temaer under retningslinierne for Sommerhusområder og kolonihaver, Vand, Trafikanlæg og Større tekniske anlæg.
eksempler p forskellige regionplantemaer
Eksempler på forskellige regionplantemaer
 • Temaer, det ikke vil være relevant at ændre på i 1. omgang, idet de udgår når miljømålsloven træder i kraft:
 • Grundvandsbeskyttelse
 • Kystvande
 • Temaer der med fordel kunne evalueres/ændres:
 • Skovrejsning, idet kommunen får en del henvendelser om projekter. Der kan være områder, hvor kommunen efter vurdering vil anse skovrejsning for ønsket i neutralområder eller det modsatte
 • Friluftsanlæg, idet der også her kommer ansøgninger ind om projekter. Disse tiltag skal gerne ske i overensstemmelse med en politik på turismeområdet udarbejdet i samarbejde med Nordsjællands øvrige kommuner
vrige problematikker
Øvrige problematikker
 • De øvrige udfordringer i arbejdet med det åbne land, som administrationen vurderer er de væsentligste, er beskrevet i bilaget til dagsordenspunktet. Listen er ikke udtømmende. Disse problematikker indgår som grundlag for administrationens oplæg til debat i byrådet.
 • Adgangsforhold i det åbne land: Øget adgang, privat ejendomsret, tilgængelighed...
 • Turisme: Store potentialer, nedslidning, nyanlæg...
 • Erhverv: Overflødiggjorte landbrugsbygninger, affolkning, knopskydning...
 • Jordbrug: Ændringer i strukturen, forskellige livsformer...
 • Når "det åbne land" bliver "det lukkede land": Hegning, jordvolde, landskab...
 • Pleje og udvikling af naturarealer i det åbne land: Naturmæssige værdier, påbegyndte amtsprojekter...
 • Pleje og udvikling af kulturarven i det åbne land: Kulturmæssige værdier, registrering, anvendelse og fortælleværdi
 • Klimaforandringer: Øget afstrømning, vådområder, placering af ny bebyggelse...
afd kning
Afdækning
 • Administrationen foreslår at Byrådet i løbet af processen søger at afdække følgende:
 • hvordan afgrænses og defineres 'det åbne land' i Gribskov Kommune.
 • Hvilke del-temaer er de væsentligste at fokusere særligt på og hvilke har lavere prioritet?
 • Hvilke konkrete regionplantemaer kan indlemmes i den nye kommuneplan uden videre behandling og hvilke ønskes taget op til revision i forhold til de visioner Byrådet har for planlægningen i det åbne land.
 • Hvilke konkrete initiativer skal der tages for at støtte op om de prioriteringer Byrådet når frem til?
 • hvordan skal det følges op, evt. hvornår og med hvem?