20 stycznia 2011 r warszawa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
20 stycznia 2011 r., Warszawa PowerPoint Presentation
Download Presentation
20 stycznia 2011 r., Warszawa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

20 stycznia 2011 r., Warszawa - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

20 stycznia 2011 r., Warszawa. Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych. Fundusze unijne dla oświaty. Celem strategicznym działań w ramach priorytetów edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

20 stycznia 2011 r., Warszawa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
20 stycznia 2011 r warszawa

20 stycznia 2011 r., Warszawa

Możliwości i efekty projektów unijnych wspierających pracę przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

fundusze unijne dla o wiaty
Fundusze unijne dla oświaty
 • Celem strategicznym działań w ramach priorytetów edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest:
 • „Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy”
 • Wysokość wsparcia w ramach Priorytetu III:
 • 1 006 236 268 EUR
 • Wysokość wsparcia w ramach Priorytetu IX:
 • 1 703 425 446 EUR
 • Łącznie Priorytet III i IX: 2 709 661 714 EUR
fundusze unijne dla o wiaty1
Fundusze unijne dla oświaty
 • Według stanu na dzień 17.01.2011 r. w ramach Priorytetu III POKL podpisano łącznie 244 umów o dofinansowanie projektów (w tym 36 projektów systemowych).
 • Łączna wartość podpisanych umów wynosi 1 998 446 531, 24 zł, stanowi to 48,82 % całkowitej dostępnej alokacji dla Priorytetu III POKL. Natomiast biorąc pod uwagę decyzję Komitetu Monitorującego o przeniesieniu kwoty 150 mln euro z alokacji Priorytetu III na Priorytet IX, poziom kontraktacji wynosi już 57,38 %.
slide4
Zmiany w prawie oświatowym

nowa podstawa programowa

nowe spojrzenie na pracę z uczniem o różnego rodzaju specjalnych potrzebach edukacyjnych (potrzeba indywidualizacji na każdym etapie edukacyjnym)

nowa rola edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (w tym pięciolatków i sześciolatków)

nowe zadania przedszkola i szkoły, w tym diagnoza przedszkolna, diagnoza ryzyka dysleksji, doradztwo edukacyjno-zawodowe

nowy nadzór pedagogiczny

Fundusze unijne dla oświaty

slide5
Nowe zadania szkoły

rozpoznawanie specjalnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych uczniów, a także prowadzenie zajęć edukacyjnych odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb

praca zespołowa nauczycieli na rzecz realizacji programów ukierunkowanych na zaspokajanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz rozwijanie ich zdolności i talentów

współpraca z podmiotami i instytucjami zewnętrznymi wobec szkoły

Zmieniona rola nauczycieli

zmiana charakteru zadań wykonywanych przez nauczycieli wiąże się z koniecznością zdefiniowania ich na nowo

istnieje potrzeba dostosowania rozwiązań w zakresie statusu zawodowego nauczycieli do zmieniającej się rzeczywistości szkolnej

Fundusze unijne dla oświaty

5

slide6

Działania są realizowane we wszystkich obszarach kluczowych koniecznych dla zapewnienia wysokiej jakości oświaty, takich jak:

 • reforma programów nauczania (nowe podstawy programowe: kształcenia ogólnego i zawodowego);
 • nadzór pedagogiczny;
 • system egzaminów zewnętrznych;
 • kształcenie i doskonalenie nauczycieli;
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna;
 • zarządzanie oświatą i finansowanie.

6

priorytet iii
Priorytet III
 • Projekty realizowane są w ramach następujących konkursów
 • - Uruchomienie nowego typu studiów  podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych” – I i II edycja
 • Uruchomienie nowego typu studiów zawodowych przygotowujących nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz nauczania początkowego
 • Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego - I edycja
 •  - Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości - I i II edycja 
 • - Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem nowoczesnych metod diagnozy i terapii ucznia niepełnosprawnego
 •  - Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów
priorytet iii1
Priorytet III
 • Dzięki wsparciu EFS w ramach Priorytetu III możliwe są zmiany i wsparcie bezpośrednie w następujących obszarach:
 • podstawy programowe i programy nauczania
 • modernizacja systemu egzaminów zewnętrznych
 • nowy system nadzoru pedagogicznego i zarządzania oświatą
 • system kształcenia i doskonalenia nauczycieli
 • rozwój kształcenia zawodowego
 • informatyzacja polskiej oświaty
 • wsparcie uczniów uzdolnionych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • rozwój kompetencji kluczowych uczniów
 • uczenie się przez całe życie (life long learning)
 • kształcenie na odległość
 • - prowadzenie i instytucjonalizacja badań edukacyjnych
 • wsparcie oświaty polskiej za granicą
priorytet iii2
Priorytet III
 • WYBRANE EFEKTY DZIAŁAŃ:
 • opracowanie w 2008 rokupodstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnegodla poszczególnych typów szkół; w szkołach podstawowych od roku szkolnego 2009/2010
 • spotkania informacyjne z Radami Pedagogicznymi w ponad 17 500 szkołach podstawowych i gimnazjalnych (w spotkaniach tych brało udział niemal 200.000 nauczycieli szkół podstawowych i ponad 100.000 nauczycieli gimnazjów),
 • seminaria i warsztaty dla pracowników i współpracowników systemu egzaminacyjnego, rzeczoznawców podręczników szkolnych, pracowników kuratoriów oświaty, dyrektorów szkół itp.
priorytet iii3
Priorytet III
 • WYBRANE EFEKTY DZIAŁAŃ:
 • modernizacja i pilotaże egzaminów maturalnych, gimnazjalnych, sprawdzianu po klasie VI oraz etapu praktycznego egzaminów zawodowych,
 • metodologia tworzenia zadań egzaminacyjnych i zapoczątkowanie rozwoju banków zadań służących egzaminom zewnętrznym we wszystkich etapach kształcenia,
 • oprogramowanie do zarządzania e-ocenianiem i prowadzenia oceniania z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych
priorytet iii4
Priorytet III
 • WYBRANE EFEKTY DZIAŁAŃ:
 • założenia do zmian legislacyjnych dotyczących systemu nadzoru pedagogicznego, które doprowadziły do wydania rozporządzenia w zakresie nowego nadzoru pedagogicznego,
 • budowa bazy narzędzi do prowadzenia nadzoru pedagogiczno – legalnościowego oraz jakościowego,
 • szkolenia dla około 4000 osób sprawujących nadzór pedagogiczny z zakresu wewnętrznej ewaluacji oraz dla 360 pracowników nadzoru pedagogicznego (wizytatorów) z zakresu ewaluacji zewnętrznej,
 • pilotaż zmodernizowanego nadzoru pedagogicznego w 90 szkołach i placówkach,
 • nowe modele i narzędzia planowania, zarządzania, monitorowania i finansowania szkół i placówek oświatowych oraz wzmocnienie kompetencji pracowników JST przez system szkoleń (3000 pracowników organów prowadzących szkoły)
plan zmian rozpisany na lata szkolne
Plan zmian rozpisany na lata szkolne

SP – szkoła podstawowa, L – liceum, T – technikum,

ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa

12

co nowego w priorytecie iii 2011 r
Co nowego w Priorytecie III 2011 r.?
 • Konkursy w 2011 r.
 • Poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia
 • Opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów, materiałów dydaktycznych i metod kształcenia dotyczących m.in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości. Kwota 45 000 000 zł.Kryteria wyboru konkursu znajdują się w Planie Działania dla Priorytetu III na 2011 r.
 • Mamy:
 • 40 projektów w ramach konkursu innowacyjnego,którego głównym celem jest opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów dotyczących m. in. kształcenia w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technicznych oraz przedsiębiorczości
co nowego w priorytecie iii 2011 r1
Co nowego w Priorytecie III 2011 r.?
 • Konkursy w 2011 r.
 • Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie
 • Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Kwota 150 000 000 zł.Kryteria wyboru konkursu znajdują się w Planie Działania dla Priorytetu III na 2011 r.
 • Mamy:
 • ponad 900 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzyodbędą staże zawodowe w przedsiębiorstwach(II edycje konkursu): łącznie 18 projektów konkursowych (druga edycja w trakcie kontraktacji).
co nowego w priorytecie iii 2011 r2
Co nowego w Priorytecie III 2011 r.?
 • Konkursy w 2011 r.
 • Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli
 • kontynuowany będzie konkurs "Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela". Kwota: 306 088 511 zł. Kryteria wyboru konkursu znajdują się w Planie Działania dla Priorytetu III na 2011 r.
 • Mamy:
 • ok. 7200 studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela odbędzie praktyki w 286 szkołach i placówkach; podpisanych 14 umów, kolejne w trakcie kontraktacji,
slide17
Poddziałanie 9.1.2

Projekt „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych”

CEL: wsparcie działań każdej szkoły na pierwszym etapie edukacyjnym,

w realizacji treści i wymagań, określonych w nowej podstawie

programowej.

pieniądze będzie można przeznaczyć na:

doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt (np. pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych)

poszerzenie oferty zajęć dodatkowych, ukierunkowanych w szczególności na dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia terapeutyczne

o środki finansowe będą mogły wnioskować wyłącznie organy prowadzące

wartość całego projektu – 624 014 638 zł

Co nowego w Priorytecie IX

slide18

Priorytet IX

Podział środków przeznaczonych na realizację projektów pomiędzy regiony

slide19

Priorytet IX

 • W 2010 roku 9 województw realizuje projekt, są to województwa:
 • kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie podlaskie, świętokrzyskie, wielkopolskie,dolnośląskie,
 • W 2011 roku 7 województw będzie realizowało projekt, są to województwa: śląskie,małopolskie,zachodniopomorskie,pomorskie,warmińsko – mazurskiełódzkie,mazowieckie
 • SP
 • PG 1 września 2012
 • Pozostałe już od września 2011
slide20
Dobre praktyki
 • Dlaczego fizyka jest ciekawa?
 • Poddziałanie: 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia.
 • Projekt jest realizowany przez: pwn.pl sp. z o.o.Wartość projektu: 12 216944 PLN. Liczba szkół objętych projektem: 70 szkół na terenie województw : dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego
 • Projekt „TalentGame” – metodyka i narzędzia diagnozy predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.Poddziałanie 3.4.3. Upowszechnianie uczenia się przez całe życie
 • Projekt jest realizowany przez: IDEA! Management Consulting.Wartość projektu: 2,25 mln zł. Stworzenie oraz masowe upowszechnienie innowacyjnej metodyki doradztwa edukacyjno-zawodowego do zastosowania przez rodziców, nauczycieli i doradców zawodowych, której elementem jest gra komputerowa. Grupy docelowe to m.in..: uczniowie w trzech grupach wiekowych: 7+, 12+ i 16+, rodzice, nauczyciele, pedagodzy szkolni, doradcy zawodowi
slide21
Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej

www.efs.men.gov.pl

zakładka: Efekty Działań/badania i raporty

Departament Funduszy Strukturalnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Dziękuję za uwagę