istra ivanje oslonci i barijere za inkluzivno obrazovanje u srbiji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ISTRAŽIVANJE Oslonci i barijere za inkluzivno obrazovanje u Srbiji PowerPoint Presentation
Download Presentation
ISTRAŽIVANJE Oslonci i barijere za inkluzivno obrazovanje u Srbiji

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

ISTRAŽIVANJE Oslonci i barijere za inkluzivno obrazovanje u Srbiji - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

ISTRAŽIVANJE Oslonci i barijere za inkluzivno obrazovanje u Srbiji. CETI, uz podršku Fonda za otvoreno društvo i Save the Children Fund. Ciljevi istraživanja .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ISTRAŽIVANJE Oslonci i barijere za inkluzivno obrazovanje u Srbiji' - elmer


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
istra ivanje oslonci i barijere za inkluzivno obrazovanje u srbiji

ISTRAŽIVANJEOslonci i barijere za inkluzivno obrazovanje u Srbiji

CETI, uz podršku

Fonda za otvoreno društvo i

Save the Children Fund

ciljevi istra ivanja
Ciljevi istraživanja
 • Identifikovati faktore koji mogu podstaći uspešno inkluzivno obrazovanje, kao i faktore koji mogu predstavljati značajne barijere
 • Identifikovati koji bi uslovi mogli bitno da unaprede delotvornost i efikasnost inkluzivnog obrazovanja

KVALITATIVNO

polazna osnova ili ta je inkluzivno obrazovanje
Polazna osnova ili ... šta je inkluzivno obrazovanje?
 • sva deca treba da dobiju kvalitetno obrazovanjeu okviru redovnih škola bez obzira na pol, nacionalno, versko i socio-ekonomski status, sposobnosti ili zdravstveno stanje
 • škole i vrtići treba da se prilagode obrazovnim potrebama dece, a ne da se obrazuju samo ona deca koja mogu da se uklope u postojeći obrazovni proces.
me unarodni dokumenti na koje se oslanja inkluzivno obrazovanje
Međunarodni dokumenti na koje se oslanja inkluzivno obrazovanje
 • 1948 - Univerzalna Deklaracija o ljudskim pravima
 • 1989 - UN Konvencija o pravima deteta
 • 1990 - Svetska Deklarcija o obrazovanju za sve
 • 1993 - Standardna pravila UN o izjednačavanju mogućnosti za obrazovanje za ometene osobe
 • 1994 - Saopštenje iz Salamanke & Okvirni principi za delovanje
 • 2000 - Svetska Deklaracija o obrazovanju za sve i Okvir za delovanje, Dakar
 • 2001 – Education for All (EFA)/Obrazovanje za sve
glavne teme
Glavne teme
 • Odnos, motivacija, kompetencije i potrebe obrazovnog sistema da bi se primenio koncept inkluzivnog obrazovanja
 • Utvrđivanje statusa i potreba dece i roditelja (marginalizovane dece i druge dece) u ostvarivanju koncepta inkluzije
vreme mesto tehnika
Vreme, mesto, tehnika
 • Subotica, Zaječar, Niš, Kragujevac, Novi Pazar i Beograd , od 1. septembra do 15. decembra 2006.godine
 • fokus grupe (sa donosiocima odluka u obrazovanju i direktorima škola )
 • intervjui(sa nastavnicima, roditeljima i decom bile organizovane fokus grupe
 • upitnici o temama i oblicima podrške potrebnim za uspešniji rad sa decom sa PP. (sa nastavnicima )
uzorak broj struktura
Uzorak-broj, struktura
 • 114 ispitanika
 • Donosioci odluka u obrazovanju (predstavnici MPS, ZUOV, lokalne administracije zadužene za pitanja obrazovanja na lokalnom nivou)14
 • Direktori osnovnih škola6
 • Učitelji i nastavnici osnovnih škola34
 • Roditelji (dece sa posebnim obrazovnim potrebama i dece bez posebnih obrazovnih potreba)44
 • Deca sa posebnim obrazovnim potrebama 16
obuhvat dece sa posebnim potrebama obrazovanjem
Obuhvat dece sa posebnim potrebama obrazovanjem
 • MPS, ZOUV, LZ-ne raspolažu preciznim podacima
 • Sve grupe- visok, ali malo u redovnoj školi
 • Roditelji- veliki troskovi, preseljenje, dodatni privatni casovi…smanjuju obuhvat
stanje vidljivost dece
Stanje, vidljivost dece
 • MPS, ZOUV- mala vidljivost, nepostojanje mehanizama podrške školi ( zakon,finasiranje, obuka...)- inkluzija jedan od prioriteta
 • nerazumevanje inkluzivnog pristupa - LZ, roditelji, jedan broj nastavnika
procena va nosti io
Procena važnosti IO
 • MPS, ZOUV, senzitivisani učitelji i roditelji:

JAKO VAŽNO (svest o različitosti, unpređivanje kvaliteta, povećanje obuhvata dece, profesionalni razvoj nastavnika...)

 • LZ- VAŽNO(specijana škola)
 • Predmetni nastavnici NEMOGUĆE
dobiti motivacija mogu nosti
Dobiti (motivacija, mogućnosti)
 • Za sistem obrazovanja-svest o različitosti, unpređivanje kvaliteta, povećanje obuhvata dece
 • Za nastavnike-profesionalni razvoj nastavnika, napredovanje, primanja...
 • Za decu i roditelje-podrška,druženje, podsticaj

VEĆINA-INKLUZIJOM SVI DOBIJAJU uz odgovarajuće preduslove

barijere
Barijere
 • Sistemske (nema zvanično usvojenog koncepta i zakonske regulative, veliki broj učenika, nedefinisana uloga nastavnika, nedostatak obuke nastavnika, opremljenost škole, broj stručnih saradnika...)
 • Strah i predrasude (reakcije roditelja dece bez pp, gašenje specijalnih škola, zapostavljanje dece bez pp, menjanja š. programa bez zakonskog osnova...)
mogu nost razvoja ili ta mo e unaprediti io u postoje im uslovima
Mogućnost razvoja ili šta može unaprediti IO u postojećim uslovima
 • Sistemska-izrada strategije, dopune Zakona o sistemu obrazovanja (cenzus, finansiranje, IOP, ocenjivanje), akreditacija i finansiranje programa za SUN, prilagođavanje školskih objekata
 • Sistematsko senzibilisanje javnosti (kampanje, okrugli stolovi, seminari)
 • Projekti, saradnja sa NVO, roditeljima, volonterski rad studenata
 • Podela troškova LZ, država
nastava
Nastava?
 • Izmene školskog programa (IROP,ocenjivanje)
 • Promena metodologije rada (grupni, multimedijalni, timski rad nastavnika i stručnih saradnika)
 • Dodatne obuke nastavnika (specifičnosti obrazovnog rada sa decom pp, razvoj samopoštovanja dece pp
 • Dodatne obuke i povezivanje roditelja dece pp
zaklju ci i preporuke obrazovne politike i regulative
Zaključci i preporukeObrazovne politike i regulative
 • Strategija i plan sprovođenja IO
 • Razviti zakonsku regulativu koja će regulisati prava i obaveze u domenu inkluzivnog obrazovanja
 • Propisati i regulisati obavezu nastavnika da razvijaju IOP
 • Formirati kvote o broju učenika u odeljenjima sa decom sa PP
 • Formulisati kriterijume za pružanje finansijske podrške školama
 • Revidirati proceduru i kriterijume koji regulišu prijem dece u redovne škole i upućivanje u specijalne škole
zaklju ci i preporuke promocija inkluzivnog obrazovanja
Zaključci i preporukePromocija inkluzivnog obrazovanja
 • Osmisliti i realizovati kontinuiranu kampanju
 • Podizanje svesti stručnjaka zaposlenih u predškolskim ustanovama i osnovnim školama o pravu dece sa PP na obrazovanje
zaklju ci i preporuke uklju ivanje inkluzivnog obrazovanja u lokalne planove akcije za decu
Zaključci i preporukeUključivanje inkluzivnog obrazovanja u lokalne planove akcije za decu
 • Obezbediti da se aktivnosti koje vode ka povećanju inkluzije dece sa PP u redovne škole uključe u lokalne planove akcije za dece ili da se ti planovi modifikuju ako već postoje
zaklju ci i preporuke sistematsko pra enje inkluzije dece sa pp u redovno obrazovanje
Zaključci i preporukeSistematsko praćenje inkluzije dece sa PP u redovno obrazovanje
 • Obezbediti da Informacioni sistem MPS (EMIS) sadrži informacije na osnovu kojih je moguće pratiti koliki je obuhvat dece sa PP predškolskim ustanovama, specijalnim i redovnim školama
zaklju ci i preporuke uklju ivanje dece sa pp u pred kolske programe
Zaključci i preporukeUključivanje dece sa PP u predškolske programe
 • Obezbediti da deca sa PP, u zavisnosti od vrste smetnji i teškoća, budu uključena 2-3 godine u programe predškolskog vaspitanja kako bi se pripremila za polazak u redovne škole
zaklju ci i preporuke uspostavljanje saradnje izme u specijalnih i redovnih kola
Zaključci i preporukeUspostavljanje saradnje između specijalnih i redovnih škola
 • Razviti mehanizme i instrumente
 • Razviti proceduru prelaska dece iz specijalnih škola u redovne škole
 • Obezbediti zaštitne mehanizme za zaposlene u specijalnim školama u slučajevima kada sprovođenje inkluzivnog obrazovanja dovede do zatvaranja specijalne škole
zaklju ci i preporuke nastavni programi i kvalitet nastave u specijalnim i redovnim kolama
Zaključci i preporukeNastavni programi i kvalitet nastave u specijalnim i redovnim školama
 • Revidirati postojeće nastavne programe koji se realizuju u specijalnim školama da bi u većoj meri uzeli u obzir očuvane kapacitete dece i njihove obrazovne potrebe
 • Razviti uputstva za nastavnike koja će im pomoći da prilagode nastavni program obrazovnim potrebama dece sa PP
 • Na nacionalnom nivou odrediti bar minimalne standarde obrazovnih postignuća, tj. znanja, veštine i stavove koje obrazovni sistem garantuje deci sa PP i njihovim roditeljima
zaklju ci i preporuke obuka stru njaka u obrazovnom sistemu
Zaključci i preporuke Obuka stručnjaka u obrazovnom sistemu
 • Obezbediti obuku stručno-pedagoških nadzornika
 • Razvijati kapacitete vaspitača i nastavnika da izađu u susret razvojnim i obrazovnim potrebama dece sa PP
 • Razviti priručnik za vaspitače i nastavnike
 • Razviti sisteme za razmenu dobrih modela rada i pozitivnih iskustava
 • Obezbediti da svi Fakulteti koji školuju nastavnike za obrazovni sistem uključe u svoje akademske programe odgovarajuće predmete/kurseve
zaklju ci i preporuke pru anje podr ke roditeljima dece sa pp
Zaključci i preporukePružanje podrške roditeljima dece sa PP
 • Napisati informator za roditelje dece sa PP
 • Pružiti podršku roditeljima dece sa PP u pogledu njihovog organizovanja i umrežavanja,