Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Učení PowerPoint Presentation

Učení

163 Views Download Presentation
Download Presentation

Učení

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Učení

 2. Učení • získávání individuální zkušenosti, má adaptační funkci • jedinec se přizpůsobuje přírodním i společenským podmínkám, nabýváním nových znalostí a způsobů reagování • patří k autoregulačním mechanismům na jejichž základě se formuje vědomí, chování a osobnost jedince

 3. základní proces vytváření asociací, spojení mezi událostmi, vjemy, zážitky, představami a cíli, tj. mezi podněty – stimuly a reakcemi; (asocianismus; S-R psychology; behaviorismus); • důležitý je motiv, • vyvíjená činnost, • cíl a zpevnění;

 4. intencionální učení – záměrné, přímé; • funkcionálníučení – nepřímé, skrze prostředí, hru, činnost;

 5. Druhy učení: • a) habituace – navykání; opakovaná stimulace (např. zvykání si zvířat na lidi) • b) senzibilizace – zvyšování vnímavosti vůči objektům (opakem habituace) • c) vtiskávání – rychlé učení u mláďat; souvisí s instinkty (např. matka housete nahrazena jiným objektem – míčem a za ním pak mládě chodí)

 6. d) asociativní učení – podmiňování složitější forma učení; vytváření podmíněného reflexu; • 1) klasické podmiňování – učení se tomu, jak děje následují po sobě; učení se signálům; I.P. Pavlov, reflexologie, reakce u psů, nesouvisející stimuly: světlo – žrádlo, potom automaticky: světlo – sliny; důležitou úlohu hraje opakování podnětů;

 7. d) asociativní učení – podmiňování • 2) operantní; instrumentální podmiňování – učení operantním vzorcům chování metodou pokus – omyl; reakce není na stimulující podnět, ale je vyvolána aktivním působením organismu;

 8. zákon efektu S-R zpevněno, jestliže následuje příjemný stav (odměna), nepříjemný výsledek (trest) chování potlačeno; nejen opakování, ale i účinek je podstatný a procesu učení; Thorndike;Skinner; (např. kočka v kleci, tlakem na páčku se z ní dostane; holub v kleci, klovne do centra terče, vysype se zrní, naučí se klovat správně);

 9. e) učení vhledem – klade důraz na vnitřní zpracování stimulu, důležité jsou i procesy kognitivní; chápání vztahů, náhlé vytvoření reakce bez metody pokus – omyl; (např. šimpanz v kleci použije tyč k dosažení banánu bez zkoušení, vhledem do situace); proti asocianismu celostní psychologie Gestalt;

 10. f) učení nápodobou; observační – pozorování toho, jak jiní dosahují cíle po němž jedinec touží, napodobování jejich chování; u sociálně žijících živočichů; význam u lidí při sociálním učení (vzory);

 11. Specificky lidské formy učení: je pro ně třeba rozvinutí procesů kognitivních a paměťových • senzomotorické učení • kognitivní učení • sociální učení

 12. g) senzomotorické učení – řetězec pohybových reakcí navazujících na sebe, dynamický stereotyp, využívá procedurální paměť, výsledkem senzomotorická dovednost;

 13. h) kognitivní učení – zdokonalování poznávacích procesů, zejména myšlení, vytváření tzv. kognitivních map – učení se pojmům, principům a řešení problémů, poznávání vztahů – funkčních, kauzálních; specifický způsob: verbální učení – memorování, opakování pouček, básniček;

 14. i) sociální učení – observační; pozitivní i negativní identifikační vzory, modely; odměny – pochvaly, uznání;

 15. Principy učení: • 1. kontinuita: události musí být v těsném časovém vztahu; styčnost světlo – žrádlo; • 2. opakování: časté opakování podmínek; • 3. zpevnění: posiluje účinek toho, co se děje po reakci (např. odměna); podstatou je dosažení uspokojení; • 4. generalizace: naučená reakce se rozšiřuje i na podobné podněty; • 5. diferenciace: rozlišování různých podnětů a reakcí, vytváření alternativ; • 6. vyhasínání (extinkce): není-li reakce zpevňována začíná slábnout;

 16. Výsledky učení: • vědomosti – poznatky, fakta, pravidla, pojmy; mohou být formální – nerozumím jim; • dovednosti • senzomotorické, motorické • intelektuální • sociální; • návyky – ustálené způsoby chování;

 17. Činitelé působící na učení • přítomný stav, únava a pozornost; ovlivňuje mikroklima; zmírnění – odpočinek, aktivní, pasivní; • zralost, dosažená úroveň; • chronické zatížení: nemoci, handicapy, sy ADHD; • temperament, úroveň motivace;

 18. s kterými jevy souvisí učení • vnímání – zkušenost je vnímána • myšlení – hledání souvislostí mezi podněty • představy – zpracování zkušenosti • pozornost – zesiluje efekt učení • vůle – efektivita záměrného učení • emoce – podpora, intelektuální emoce • motivace – energetizace • paměť – získána zkušenost je uchována

 19. ??? • jaké mohou být strategie učení • kdy ve vývoji se člověk učí učit, organizovat a zefektivňovat učení

 20. druh učení • ochočení zvířátka • reakce na zvonění • jízda na kole • cinkne mikrovlnka a dítě pláče hlady • dítě se adaptuje na dětský kolektiv MŠ • habituace • senzibilizace • senzomotorické učení • klasické podmiňování • sociální učení

 21. Použité zdroje PLHÁKOVÁ, A.: Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha 2005. ISBN 80-200-1387-3 VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha 2005. ISBN 80-246-0841-3 osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno Pokudneníuvedenojinak, jsoupoužitéobjektyvlastníoriginálnítvorbouautora.