slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Rama buoäc toäi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Rama buoäc toäi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Rama buoäc toäi - PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on

Rama buoäc toäi. Trích söû thi AÁn Ñoä Ramayana Van-ki-mi. I. GIÔÙI THIEÄU:. 1.Taùc phaåm Ramayana: - Goàm 24000 caâu thô ñoâi, chia laøm 7 khuùc ca lôùn keå veà nhöõng kì tích cuûa chaøng Rama. Coù nhöõng ñaëc tröng tieâu bieåu cuûa söû thi Aán Ñoä: + keát caáu chaët cheõ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Rama buoäc toäi' - ellie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Rama buoäc toäi

Trích söû thi AÁn ÑoäRamayana

Van-ki-mi

slide2

I. GIÔÙI THIEÄU:

 • 1.Taùc phaåm Ramayana:
 • - Goàm 24000 caâu thô ñoâi, chia laøm 7 khuùc ca lôùn keå veà nhöõng kì tích cuûa chaøng Rama.
 • Coù nhöõng ñaëc tröng tieâu bieåu cuûa söû thi Aán Ñoä:
 • + keát caáu chaët cheõ,
 • + coát truyeän thoáng nhaát, maïch laïc,
 • + tình tieát ngheä thuaät haáp daãn,
 • + tính quy moâ ñoà soä,
 • + tính giaùo huaán ñaäm ñaø,
 • + tính xung ñoät cao ñoä veà ñaïo lí,
 • + tính ña daïng veà heä thoáng nhaân vaät.
 •  Coù aûnh höôûng saâu roäng, ñaëc bieät caùc nöôùc ôû Ñoâng Nam AÙ
slide4

I. GIÔÙI THIEÄU:

1.Taùc phaåm Ramayana:

Rama vaø Lakmana trong röøng saâu

slide5

I. GIÔÙI THIEÄU:

1.Taùc phaåm Ramayana:

Rama vaø Xita treân soâng Ganga

slide6

I. GIÔÙI THIEÄU:

Tranh thôø Rama vaø Xita trong tín ngöôõng cuûa ngöôøi AÁÁn Ñoä

slide7

I. GIÔÙI THIEÄU:

Tranh thôø Rama vaø Xita trong tín ngöôõng cuûa ngöôøi AÁÁn Ñoä

slide8

I. GIÔÙI THIEÄU:

2. Taùc giaû:

- Van-mi-ki soáng khoaûng theá kæ thöù III tröôùc Coâng Nguyeân, xuaát thaân töø ñaúng caáp Baø La Moân

- Laø ngöôøi thoâng minh, coù trí nhôù kì dieäu, aên noùi löu loaùt, xuaát khaåu thaønh thô.

slide9

I. GIÔÙI THIEÄU:

2. Taùc giaû:

Van-mi-ki keå söû thi Ramayana

slide10

I. GIÔÙI THIEÄU:

 • 3. Ñoaïn trích giaûng:Rama buoäc toäi:
 • - Vò trí: naèm ôû khuùc ca thöù 6, chöông 79
 • Boá cuïc:
 • + Töø ñaàu ñeán “ñaâu coù chòu ñöôïc laâu”: côn giaän döõ vaø dieãn bieán taâm traïng cuûa Rama.
 • + Ñoaïn coøn laïi: töï khaúng ñònh mình vaø dieãn bieán taâm traïng cuûa Xita.
slide13

II. ÑOÏC HIEÅU:

1. Dieãn bieán taâm traïng cuûa Rama:

- Ta ñaõ laøm nhöõng gì coù theå laøm ñöôïc baèng taøi naêng cuûa mình

- ta ñaõ laøm troøn lôøi höùa

- Ta ñaõ gôõ cho naøng khoûi ñieàu vui khoáng

- Bò quaân thuø laøm nhuïc thì phaûi ñem taøi ngheä cuûa rieâng mình ñeå traû thuø.

 töï haøo, kieâu haõnh bôûi uy quyeàn vaø taøi naêng cuûa ñaáng quaân vöông.

slide14

II. ÑOÏC HIEÅU:

1. Dieãn bieán taâm traïng cuûa Rama:

- …vì nhaân phaåm cuûa ta, ñeå xoùa boû veát oâ nhuïc vì uy tín vaø danh döï cuûa doøng hoï tieáng taêm löøng laãy

- …phaûi nghi ngôø tính caùch cuûa naøng vì naøng ñaõ löu laïi taïi nhaø moät keû xa laï

- Laøm sao ta coù theå nhaän naøng veà khi ta nghó tôùi gia ñình cao quyù ñaõ sinh ra ta.

 chuû quan, phuõ phaøng, laïnh luøng khi buoäc toäi vaø xua ñuoåi Xita. Rama haønh ñoäng vì theå dieän cuûa baûn thaân vaø doøng doõi.

slide15

II. ÑOÏC HIEÅU:

 • 1. Dieãn bieán taâm traïng cuûa Rama:
 • - ñôn giaûn chæ vì muï ta laø moät vaät ñeå yeâu ñöông
 • - ñoâi maét toäi loãi cuûa haén ñaõ nhìn hau haùu khaép ngöôøi naøng
 • - naøng coù theå ñeå taâm ñeán Lakmana, Bharata, …
 • sæ nhuïc Xita toät ñoä baèng lôøi leõ thaáp heøn
 • hoà ñoà, ghen tuoâng, ích kyû, taøn nhaãn.
 •  Maâu thuaãn trong loøng Rama laø maâu thuaãn giöõa tình yeâu vaø danh döï. Danh döï cuûa doøng doõi quyù toäc khieán chaøng coù nhöõng yù nghó, haønh ñoäng cöùng coûi nhöng taøn nhaãn.
slide16

II. ÑOÏC HIEÅU:

1. Dieãn bieán taâm traïng cuûa Rama:

 • Khi chöùng kieán Xita böôùc vaøo giaøn hoûa:
 • ngoài im, maét nhìn xuoáng ñaát, nom khuûng khieáp nhö thaàn cheát
 •  ñau ñôùn nhöng vaãn coá laïnh luøng.

- Khi vöøa nhìn thaáy Xita:

Loøng ñau nhö caét

 Vaãn say ñaém Xita

 Maâu thuaãn, giaèng xeù noäi taâm

slide17

II. ÑOÏC HIEÅU:

1. Dieãn bieán taâm traïng cuûa Rama:

 Trong con ngöôøi Rama toàn taïi 2 phaàn ñoái laäp: anh huøng vaø tieåu nhaân, thaàn thaùnh vaø traàn tuïc, thieän vaø aùc, saùng vaø toái.

slide18

II. ÑOÏC HIEÅU:

2. Dieãn bieán taâm traïng cuûa Xita:

Vöøa gaëp nhau

Vui möøng phaán khôûi, töôûng seõ ñöôïc ñoùn nhaän, ñoaøn vieân

Khi bò choàng ruoàng boû

Ngaïc nhieân, môû troøn maét ñaãm leä

ñau ñôùn ngheït thôû, nöôùc maét ñoå ra nhö suoái

 Huït haãng, ñau khoå cuøng cöïc

slide19

II. ÑOÏC HIEÅU:

2. Dieãn bieán taâm traïng cuûa Xita:

Laäp luaän

- Thieáp ñaâu phaûi laø ngöôøi nhö chaøng töôûng

Ravana ñaõ ñuïng tôùi thieáp khi thieáp ñang cheát ngaát

Traùi tim thieáp thuoäc veà chaøng

><

 Phaân bieät roõ raøng hai phöông dieän:

Theå xaùc

Caûnh ngoä

Taâm hoàn

Phaåm giaù

- Chaøng ñaõ ngôø vöïc taát caû giôùi phuï nöõ… ñaâu coù thích ñaùng.

- Bò côn giaän giaøy voø, nhö moät ngöôøi thaáp heøn…

 tuy ñau khoå nhöng thaùi ñoä Xita vaãn bình tónh, gioïng noùi cöùng coûi, laäp luaän saéc saûo chaët cheõ ñeå thanh minh cho mình  thoâng minh, baûn lónh

slide20

II. ÑOÏC HIEÅU:

2. Dieãn bieán taâm traïng cuûa Xita:

Laäp luaän

 • Chæ coù ñaát laø meï cuûa thieáp thoâi:
 •  töï haøo veà nguoàn goác thaàn thaùnh cuûa mình, khoâng cho pheùp ai khinh reû, boâi nhoï danh döï
slide21

II. ÑOÏC HIEÅU:

2. Dieãn bieán taâm traïng cuûa Xita:

slide22

II. ÑOÏC HIEÅU:

2. Dieãn bieán taâm traïng cuûa Xita:

Xi-ta noäp mình cho löûa:

Hieän thöïc

Huyeàn thoaïi

Leã vaät hieán teá

Tính chaát thieâng lieâng

 • Pheùp thöû: chöùng minh söï trong saïch
 • Haønh ñoäng nhö moät anh huøng  duõng caûm, baûn lónh
 • Ñaëc ñieåm cuûa söû thi: nhaân vaät haønh ñoäng quyeát lieät
slide24

II. ÑOÏC HIEÅU:

2. Dieãn bieán taâm traïng cuûa Xita:

 Xi-ta - ngöôøi phuï nöõ thuyû chung, kieân trinh vaø baát khuaát, thoâng minh, baûn lónh, laø veû ñeïp mang tính trieát lyù tröôøng cöûu cuûa AÁn Ñoä.

slide25

III. TOÅNG KEÁT:

1. Ngheä thuaät:

- Mieâu taû dieãn bieán taâm lí ñaëc saéc qua cöû chæ, neùt maët, lôøi noùi, haønh vi, gioïng ñieäu.

- Ngoân ngöõ giaøu hình aûnh.

- Ngheä thuaät traàn thuaät haáp daãn, ñaày kòch tính

2. Noäi dung:

Rama vaø Xita tieâu bieåu cho nhaân phaåm con ngöôøi AÁn Ñoä: troïng danh döï, baûn lónh, thuûy chung