reforma wpr po 2013 r wnioski dla rozwoju turystyki wiejskiej n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Reforma WPR po 2013 r. Wnioski dla rozwoju turystyki wiejskiej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Reforma WPR po 2013 r. Wnioski dla rozwoju turystyki wiejskiej

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Reforma WPR po 2013 r. Wnioski dla rozwoju turystyki wiejskiej - PowerPoint PPT Presentation

ellard
124 Views
Download Presentation

Reforma WPR po 2013 r. Wnioski dla rozwoju turystyki wiejskiej

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Reforma WPR po 2013 r.Wnioski dla rozwoju turystyki wiejskiej dr Aleksandra Chlebicka

 2. Wprowadzenie • Na jakim etapie reformy jesteśmy? • UE: PE i Rada UE mandaty negocjacyjne marzec Równolegle dyskusja nad budżetem – wyniki szczytu Rady luty • Kraj: robocze założenia do PROW • Reforma łatwa czy trudna? • kompromis 27 krajów • nowa procedura legislacyjna • kontekst budżetowy

 3. Budżet UE na WPR

 4. Porównanie kopert finansowych na PB i ROW dla Polski w 2014-2020 i 2007-2013 +10,9%

 5. Środki finansowe na ROW w Polsce 2014-2020 Możliwość przeniesienia do 25% na filar

 6. . Polityka wsparcia obszarów wiejskich w nowej perspektywie Źródło: Reinventing Rural Policy,OECD Policy Brief, 2006, s.12

 7. Powiązanie II filara WPR z Polityką Spójności Strategia Europa 2020 - Definiuje główne cele do osiągnięcia przez UE Wspólne Ramy Strategiczne (WRS) –obejmuje EFRROW, EFRR, EFS, Fundusz Spójności i EFMR („fundusze WRS”) i odzwierciedla strategię EU2020 poprzez wspólne cele tematyczne realizowane przez poszczególne fundusze Umowa Partnerska – dokument krajowy określający planowaną alokację środków na realizację celów EU2020 Polityka rozwoju obszarów wiejskich: EFRROW Pozostałe fundusze WRS (EFRR, EFS, FS, EFMR) PROW

 8. Co wiemy o PROW 2014-2020? • Jeden krajowy program rozwoju obszarów wiejskich z elementami pogłębionej regionalizacji; • Planowany centralnie z zachowaniem zasady partnerstwa; • Wdrażanie poszczególnych działań, w zależności od ich specyfiki z poziomu centralnego lub regionalnego z zachowaniem roli MRiRW jako Instytucji Zarządzającej • i przekazaniem części funkcji wdrożeniowej innym podmiotom; • Kontynuacja większości działań z PROW 2007-2013; • Bardziej ‘zielony’; • Cele przekrojowe innowacyjność, klimat, środowisko.

 9. Innowacje, Zmiany Klimatu i Środowisko jako cele przekrojowe 1. Transfer wiedzyi innowacje 2. Konkurencyjność rolnictwa i żywotność gospodarstw 3. Łańcuch żywnościowy i zarządzanie ryzykiem Priorytety ROW 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów 5. Efektywne gospodarowanie zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną 6. Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

 10. Możliwości wsparcia rozwoju turystyki wiejskiej – propozycja działań w PROW Priorytet 6. Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich przedsiębiorczość, różnicowanie działalności lokalny rozwój Art.20 (a) Start-up na działalność pozarolniczą LEADER Art.21 Podstawowe usługi i odnowa wsi Art.20 (b) Inwestycje w działalność pozarolniczą

 11. Wnioski • Mniej środków finansowych na II filar; możliwości finansowania niektórych priorytetów ROW z PS. • Wprowadzenie WRS to powrót do wspólnego programowania strategicznego instrumentów wsparcia ROW. • Rozwój turystyki wiejskiej wpisuje się w cele WRS i bezpośrednio PROW. • Przewiduje się kontynuację dotychczasowych działań wspierających turystykę wiejską. • Dokładny kształt działań PROW 2014-2020 pod koniec 2013 r.; w 2014 r. przepisy przejściowe; nowe rozwiązania WPR od 2015 r.

 12. Dziękuję za uwagę