ide ker lhet az el ad s c me
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ide kerülhet az előadás címe

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Ide kerülhet az előadás címe - PowerPoint PPT Presentation


 • 81 Views
 • Uploaded on

Ide kerülhet az előadás címe. I. A NAIH szerepe, követeléskezelés adatvédelmi aspektusból Budapest, 2013. február 28. Az adatvédelem a magánszféra védelmének eszköze. Az emberi méltóság védelmének sajátos aspektusa, a magánszférához kötődően értelmezendő:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ide kerülhet az előadás címe' - elke


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ide ker lhet az el ad s c me
Ide kerülhet az előadás címe

I. A NAIH szerepe, követeléskezelés adatvédelmi aspektusból

Budapest, 2013. február 28.

az adatv delem a mag nszf ra v delm nek eszk ze
Az adatvédelem a magánszféra védelmének eszköze

Az emberi méltóság védelmének sajátos aspektusa, a magánszférához kötődően értelmezendő:

„a törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák” (új adatvédelmi tv. 1.§)

k vetel skezel s ltal nos elv r sok
Követeléskezelés-általános elvárások

az Infotv. megtartása

megfelelő jogalapok az adatátadásoknál

alapelveknek való megfelelőség

Célhoz kötött adatkezelés

Adatminőség elve

- adatbiztonság garantálása

- az érintetti jogok érvényesülése

a c lhoz k t tts g krit riumai
A célhoz kötöttség kritériumai

Pontosan meghatározott cél

A cél törvényes legyen (jog teljesítése vagy kötelezettség teljesítésének előmozdítása érdekében)

A cél teljesüléséhez feltétlenül szükséges mértékben és ideig – adatminimalizálásra törekvés

Szerződés jellegéhez igazodó arányos adatkezelés

jogalapok
Jogalapok

engedményezés

ügyvédi megbízás

ágazati törvények felhatalmazása

Infotv. új jogalapok ?

engedm nyez s
Engedményezés

engedményező-engedményes

érintett külön hozzájárulása nem szükséges - vélelmezett adatkezelés

kötelezett értesítése - hatályosulás

tájékoztatáshoz való jog mindkét adatkezelővel szemben

gyv d megb z sa
Ügyvéd megbízása

Ügyvéd elősegíti megbízója jogainak érvényesítését és kötelezettsége teljesítését

Tv-i felhatalmazás alapján jogszerűen juthat hozzá megbízójától az adós személyes adataihoz, ehhez az adós hozzájárulása nem szükséges

tájékoztatáshoz való jog

gazati tv i felhatalmaz sok
Ágazati tv-i felhatalmazások

elektronikus hírközlési szolgáltatások (Eht. 154. §(1);157. § (2) )

pü-i és hitelkonstrukciókból eredő követelések (Hpt. 51. § (1) c))

távhőszolgáltatás /Tht. 45. § (1)/

villamos energia szolgáltatás /Vet. 151.§ (4)/

gázszolgáltatás /Get. 125. § (4)/

(az adatkezelés céljához szükséges adatok az érintett egyidejű értesítése mellett átadhatóak a díjfizetések és követelések kezelését végzőnek)

infotv 6 1
Infotv. 6. § (1)

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.

az adatkezelést megalapozó jogos érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásához képest arányos kell, hogy legyen

Esetről esetre értékelendő

Amennyiben ágazati szabályozás létezik, nem lehet erre a rendelkezésre hivatkozni

Nem irányulhat az érintett (fogyasztó) szándékának kijátszására

Nagy követelésállományt kezelő szervezetek esetén előrelátható a követeléskezelés

vizsg lt elj r sok m dszerek
Vizsgált eljárások, módszerek

Adminisztratív „behajtás”

Telefonos módszerek

Személyes megkeresések

vizsg lt elj r sok m dszerek1
Vizsgált eljárások, módszerek

A polgári jog meghatározza a jogszerű eszközöket a behajtásra ( pl. fizetési meghagyás, bírósági végrehajtás)

Nem alkalmazhatóak olyan eszközök, amelyek az alkotmányos alapjogok sérelmével járnak

Fő szabály szerint az alapkövetelésből jogszerűen kezelt adatok használhatóak fel

Újonnan, más forrásokból felvett személyes adatok nem vehetők fel, nem kapcsolhatók össze az eredeti adatokkal

bejelent s alapj n szlelt kifog solt elj r sok m dszerek
Bejelentés alapján észlelt, kifogásolt eljárások,módszerek

Tudakozó adatai alapján felhívják a szomszédot

Munkahelyen, munkaidőben munkatársakkal, munkáltatóval veszik fel a kapcsolatot

Személyesen keresik fel a szomszédokat

Figyelemfelhívó matricát helyeznek el a lakás ajtaján

Céggel szembeni követelést a tisztségviselő magánadatai felhasználásával kísérlik meg

Nem az érintett által megadott telefonszámot használják fel

Fenyegető tartalmú smsek- PSZÁF

a hat s g elj r sai
A Hatóság eljárásai

Vizsgálati eljárás (általános eljárás)

Adatvédelmi hatósági eljárás

Titokfelügyeleti eljárás

Nyilvántartásba-vételi eljárás

Vizsgálati Főosztály:

- vizsgálati ügyek

- konzultációs ügyek

a hat s g elj r sai1
A Hatóság eljárásai
 • Vizsgálati eljárás (általános)
 • Adatvédelmi hatósági eljárás
 • Titokfelügyeleti eljárás
 • Nyilvántartásba-vételi eljárás
 • Vizsgálati Főosztály:
 • - vizsgálati ügyek (adatvédelmi, infoszab)
 • - konzultációs ügyek
vizsg lati elj r s
Vizsgálati eljárás

Bárki kezdeményezheti, érdekeltsége igazolása nélkül de a közérdeket és a magánszféra védelmét mérlegeljük

Mindkét alapjog sérelme esetén kezdeményezhető <> hatósági eljárás

Ket. nem alkalmazandó

Ingyenes

Elutasítási ok hiányában vizsgálati kötelezettség

a beadv ny el zetes rt kel se
A beadvány előzetes értékelése
 • Hatáskör vizsgálata, esetleges áttétel
 • Elutasítás esetei:
  • Csekély jelentőségű ügy (hatóság mérlegeli)
  • Névtelen beadvány (kapcsolatfelvételt ellehetetleníti)
  • Kötelező esetei:
   • adott ügyben bírósági eljárás/res iudicata
   • Bejelentő kilétének felfedése nélkül az ügy nem vizsgálható
   • Nyilvánvalóan alaptalan bejelentés
   • Ismételten benyújtott bejelentés új tényt nem tartalmaz
vizsg lati jogos tv nyok
Vizsgálati jogosítványok

Kétirányú információgyűjtés (vizsgált adatkezelő, „kapcsolódó” szervezet)

 • Helyszíni vizsgálat (adatkezelés helyszínére belépés)
 • A felügyeleti szerv felkérése vizsgálatra (15 nap)
 • Írásbeli és szóbeli felvilágosítás-kérés
   • az adatkezelőtől,
   • az adatkezelő bármely munkatársától,
   • bármely „kapcsolt” személytől vagy szervtől – írásban (15 nap)
vizsg lati elj r s megsz ntet se
Vizsgálati eljárás megszüntetése
 • Vizsgálat során kiderül, hogy a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye
 • Vizsgálat folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn
  • Pl. panaszos kéri a vizsgálat megszüntetését, mert sérelmét az adatkezelő már orvosolta és közérdek nem alapozza meg a vizsgálatot
  • A vizsgálat során az adatkezelő együttműködött a Hatósággal és eleget tett a felszólításnak
vizsg lati int zked sek
Vizsgálati intézkedések

Adatkezelő felszólítása a jogsérelem orvoslására, megszüntetésére (megkeresett szerv 30 napon belül válaszol)

Ajánlás a felügyeleti szervnek (felszólítás eredménytelensége esetén vagy azonnal)

Ajánlás jogszabályalkotásra, módosításra (megkeresett szerv 60 napon belül reflektál)

Vizsgálat lezárása és hatósági eljárás vagy titok-felügyeleti eljárás indítása

Vizsgálat lezárása megalapozatlanság kimondásával

a hat s g jelent se
A Hatóság jelentése

Lezárt vizsgálatról készülhet

Kiemelt, átfogó vizsgálatokról célszerű készíteni

Kötelező tartalom: a vizsgálat során feltárt tények, megállapítások, következtetések

Minősített adatok védelmére tekintettel kell lenni

Az abban tett megállapítások nem támadhatók meg

hat s gi elj r s
Hatósági eljárás
 • Azonnal vagy a „klasszikus eljárást” követően
 • ha a jogellenes adatkezelés valószínűsíthető és

a) személyek jelentős körét érinti

b)különleges adatokat érint

c)nagy érdeksérelmet vagy kárveszélyt idézhet elő

a hat s gi elj r s eredm nye
A hatósági eljárás eredménye
 • elrendelheti a valóságnak nem megfelelő személyes adat helyesbítését,
 • elrendelheti a jogellenesen kezelt személyes adatok zárolását, törlését vagy megsemmisítését,
 • megtilthatja a személyes adatok jogellenes kezelését vagy feldolgozását,
 • megtilthatja a személyes adatok külföldre továbbítását,
 • elrendelheti az érintett tájékoztatását, ha azt az adatkezelő jogellenesen tagadta meg, valamint
 • bírságot szabhat ki
slide23
Köszönöm a figyelmet!

dr. Révész Balázs

ad