slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
odkrywanie uzdolnień i talentów osób niepełnosprawnych intelektualnie (ONI) PowerPoint Presentation
Download Presentation
odkrywanie uzdolnień i talentów osób niepełnosprawnych intelektualnie (ONI)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

odkrywanie uzdolnień i talentów osób niepełnosprawnych intelektualnie (ONI) - PowerPoint PPT Presentation


  • 165 Views
  • Uploaded on

na przykładzie doświadczeń Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Centrum DZWONI ). odkrywanie uzdolnień i talentów osób niepełnosprawnych intelektualnie (ONI). Monika Zakrzewska Koordynator projektu Centrum DZWONI Warszawa, 26–27.05.2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

odkrywanie uzdolnień i talentów osób niepełnosprawnych intelektualnie (ONI)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
na przykładzie doświadczeń

Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania

Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

(Centrum DZWONI)

odkrywanie uzdolnień i talentów osób niepełnosprawnych intelektualnie (ONI)

Monika Zakrzewska

Koordynator projektu Centrum DZWONI

Warszawa, 26–27.05.2011

motto

TALENT, jest jak cenne ziarno zasadzone w ziemię, któremu dobry ogrodnik nie tylko pozwala wykiełkować, ale każdego dnia stwarza mu najlepsze możliwości pełnego rozwoju.

Motto

centrum d oradztwa z awodowego i w spierania o s b n iepe nosprawnych i ntelektualnie
Centrum

Doradztwa Zawodowego i Wspierania

Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Centrum dzwoni

etapy aktywizacji obszar diagnozy

Ocena wstępna kandydata do zatrudnienia i stworzenie dla niego Indywidualnego Planu Działania

Szkolenia dla ONI zakresu umiejętności społecznych oraz aktywnego poruszania się po rynku pracy.

Metody pomocnicze w profilowaniu zawodowym ONI:

”warsztaty krótkoterminowe”

„praktyki zawodowe”

Etapy aktywizacji - obszar diagnozy:

etapy aktywizacji po rednictwo pracy

Wyszukiwanie miejsc pracy

Analiza miejsca pracy i/lub formowanie/dopasowanie miejsca pracy do osoby niepełnosprawnej

Zatrudnienie i szkolenie w miejscu pracy osoby zatrudnionej

Stałe wsparcie i monitorowanie przebiegu pracy. Uczestnictwo w grupie motywująco-wspierającej

Etapy aktywizacji - pośrednictwO pracy:

etapy diagnozy kandydata

1.WSTĘPNA OCENA

Doradca zawodowy przeprowadza diagnozę predyspozycji i preferencji zawodowych (4h/BO)

Psycholog diagnozuje poziom kompetencji społecznych z wykorzystaniem skali umiejętności społecznych (2h/BO)

Beneficjenci odbywają z trenerem pracy 1-2-dniowe warsztaty w przedsiębiorstwach – warsztaty służą weryfikacji i uzupełnieniu diagnozy wstępnej (3 warsztaty po 4h)

2. PRZYGOTOWANIEINDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA (IPD)

Zajmuje się tym doradca zawodowy (2h/BO)

Etapy DIAGNOZY KANDYDATA

slide9

FAZA WSTĘPNA nawiązanie kontaktu, wstępna diagnoza sytuacji zawodowej klienta

  • FAZA DIAGNOZY
  • zbieranie i analizowanie informacji o kliencie
  • FAZA WSTĘPNEJ PORADY ukierunkowanie zawodowe, zaprezentowanie alternatywnych rozwiązań, skonfrontowanie możliwości z własnym potencjałem
  • FAZA PODEJMOWANIA DECYZJI ZAWODOWEJ
  • opracowanie IPD
slide10

Szanse i zagrożenia wynikające z podjęcia zatrudnienia

Segmenty rynku pracy

3. WARSZTATY Z ZAKRESU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

I AKTYWNEGO PORUSZANIA SIĘ PO RYNKU PRACY (42h/BO)

Warsztaty prowadzą: doradca zawodowy i psycholog.

Warsztaty poświęcone są nabywaniu kluczowych kompetencji potrzebnych do samorealizacji i rozwoju osobistego, integracji społecznej, bycia aktywnym obywatelem, zatrudnienia.

Zagadnienia omawiane na warsztatach:

Warsztaty prowadzone są od października 2009 w ramach projektu społecznego, którego celem jest znalezienie stałego zatrudnienia w przedsiębiorstwach z otwartego rynku pracy (nie w zakładach pracy chronionej)

Komunikacja interpersonalna

Samoocena

Prawa i obowiązki pracownika niepełnosprawnego

Metody aktywnego poszukiwania pracy

Kreowanie wizerunku

slide11

Katarzyna Rudzka, doradca zawodowy

z Centrum DZWONI:

[Warsztaty] „to cykl spotkań, podczas których przede wszystkim staramy się poznać naszych klientów – ich wiedzę, zainteresowania, temperamenty, oczekiwania co do stanowisk i wykonywanych na nich czynności oraz ich kompetencje społeczne, np. komu lepiej pracuje się w zespole, a komu indywidualnie.

A wszystko po to, aby jak najlepiej dopasować do nich przyszłe miejsce pracy. Uczymy klientów m.in. tego jak odnaleźć w sobie mocne cechy, umiejętności, które sprawią, że pracodawca się nami zainteresuje, jak pokazać się od jak najlepszej strony, jak zdefiniować i wyartykułować swoje oczekiwania co do przyszłej posady – np. obowiązki, pensję”

slide12

Katarzyna Rudzka, doradca zawodowy

z Centrum DZWONI

„Warsztaty zawodowe w Centrum DZWONI nie mają formuły wykładów, ale ćwiczeń i gier zawodowych.”

„Podczas warsztatów osoby niepełnosprawne intelektualnie uczą się gdzie szukać ofert pracy, jak napisać CV i list motywacyjny, jak wypełniać dokumenty np. potrzebne do urzędu pracy, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Otrzymują również informacje na temat praw i obowiązków pracowniczych wynikających z Kodeksu pracy, a także dodatkowych uprawnień zawartych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. ”

Od października 2010 r, Centrum DZWONI zorganizowało już cztery cykle warsztatów grupowych. W sumie wzięło w nich udział 40 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Do końca realizacji projektu (październik 2012 r.) odbędzie się jeszcze sześć warsztatów.

profil zawodowy

Dostarcza informacji o osobie, np.:

jej doświadczeniu zawodowym ,

wykształceniu, odbytych szkoleniach,

umiejętnościach, zainteresowaniach

preferowanych warunkach pracy, itp.

Bardzo ważne jest, by profil koncentrował się na pozytywach –

na zdolnościach i sprawnościach, a nie na niepełnosprawności.

Profil zawodowy

obszary podlegaj ce diagnozie zawodowej

Obszar samooceny

zakłada pomoc w formułowaniu pozytywnego obrazu zarówno świata zewnętrznego, jak i własnej osoby; polega na dokonywaniu przez ludzi oszacowania wartości samych siebie.

Dzięki dobrej znajomości swoich mocnych i słabych stron klient jest w stanie określić konkretne działania w IPD.

Obszary podlegające diagnozie zawodowej

obszary podlegaj ce diagnozie zawodowej c d

Obszar oceny umiejętności

wiąże się ze skutecznym wykonywaniem określonej czynności zawodowej. Ocena umiejętności umożliwia określenie etapu, na którym się znajduje dana osoba, uświadomienie jej co potrafi robić oraz udzielenie odpowiedzi na pytanie:

czego jeszcze może się nauczyć?

Obszary podlegające diagnozie zawodowejc.d.

obszary podlegaj ce diagnozie zawodowej c d16

Obszar oceny wartości i motywacji

jest ważnym krokiem w samopoznaniu. Wartości stanowią źródło motywacji osobistych. Są to cele, które klientowi są potrzebne, aby zaspokoić potrzeby. Badanie wartości pomaga zrozumieć, jak ludzie działają i dlaczego to robią. Jeżeli zamierzamy wspierać osobę w planowaniu kariery, musimy być pewni, że decyzja o pracy jest w zupełności jej własną decyzją.

Obszary podlegające diagnozie zawodowejc.d.

planowanie kariery zawodowej podejmowanie decyzji

Planowanie kariery zawodowej jest PROCESEM.

Rolą doradcy zawodowego jest umożliwienie osobie niepełnosprawnej podejmowanie realistycznych decyzji o ścieżce kariery zawodowej prowadzącej do pożądanych rezultatów i dopasowanej do umiejętności i zainteresowań.

Planowanie kariery zawodowej – podejmowanie decyzji

planowanie kariery zawodowej okre lenie etap w i wymaga

Czasem wymarzona kariera może wydawać się nierealna.

Należy zaplanować odpowiedni system wsparcia oraz dać odpowiednio dużo czasu osobie niepełnosprawnej na zrozumienie i zaakceptowanie swojego poziomu umiejętności w porównaniu z wymarzoną karierą.

Planowanie kariery zawodowej – określenie etapów i wymagań

planowanie kariery zawodowej okre lenie umiej tno ci osoby

Aby dokonać świadomego wyboru ścieżki kariery, konieczne jest dopasowanie wymagań kariery z umiejętnościami i zasobami osoby niepełnosprawnej. Profil zawodowy daje ogólne informacje o zainteresowaniach zawodowych osoby i jej umiejętnościach. Na tym etapie konieczne jest odniesienie stanu rzeczy do wymagań stawianych przez wymarzoną karierę.

Kiedy określone zostaną etapy kariery, trzeba na sprawę spojrzeć z perspektywy umiejętności osoby.

Planowanie kariery zawodowej – określenie umiejętności osoby

etapy po rednictwa pracy

1. WYSZUKWANIE MIEJSCA PRACY

Wyszukiwanie i analiza ofert pracy z wykorzystaniem Internetu i czasopism – tzw. Spotkania z gazetą.

Każdy klient przy wsparciu doradcy zawodowego tworzy własne dokumenty aplikacyjne i przesyła je do wybranych pracodawców. Ponadto klienci mają możliwość (przy wsparciu doradcy) zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy w celu zwiększenia swoich szans na zdobycie zatrudnienia.

(ok. 6h/BO, w tym 4h grupowych zajęć i 2h zajęć indywidualnych)

2. ANALIZA MIEJSCA PRACY ORAZ JEGO FORMOWANIE/DOPASOWANIE DO PREDYSPOZYCJI KLIENTA

Etapy POŚREDNICTWA PRACY

dopasowanie pracy

UMIEJĘTNOŚCI NIEZBĘDNE DO WYKONYWANIA ZADAŃ

STANOWISKO PRACY(ZAKRES CZYNNOŚCI) wybrana kariera zawodowa

UMIEJETNOŚCI PRACOWNIKA mocne strony, talenty

Dopasowanie pracy

slide22

Etapy POŚREDNICTWA PRACY

C.D.

3. ZATRUDNIENIE I SZKOLENIE

W KONKRETNYM MIEJSCU PRACY

4. STAŁE WSPARCIE I MONITOROWANIE

PRZEBIEGU PRACY

Uczestnictwo osoby niepełnosprawnej już zatrudnionej w grupie motywująco - wspierającej

slide23

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI OSOBY (OKREŚLONY

PODCZAS SESJI

DORADCZYCH)

STRATEGIE

WSPARCIA

DEFICYT UMIEJĘTNOŚCI

PLANOWANIE KARIERY ZAWODOWEJ – Określenie PRZESZKÓD I STRATEGII ICH POKONANIAKiedy zostanie zidentyfikowana wymarzona kariera i kroki do niej prowadzące, należy zająć się potencjalnymi przeszkodami na TEJ DRODZE i ustalić strategię ich pokonania.

POZIOM UMIEJĘTNOŚCI OSOBY (OKREŚLONY

PODCZAS SESJI

DORADCZYCH)

slide24
Centrum DZWONI

Ul. Kacza 21, 01-064 Warszawa

Tel.: 22 620 30 31, 510 470 931

warszawa@centrumdzwoni.pl

www.centrumdzwoni.pl

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ