1 / 35

ffffff

ffffff. Psikologjia konjitive. Ndergjegje. Fenomen kompleks i vleresimit te ambjentit dhe I flirtimit te informacionit hyres ne mendje , me vetedijen e ketyre informacioneve . Mund te konsiderohet si nje realitet mendor me qellimin per t’iu pershtatur botes . Vetedija .

elkan
Download Presentation

ffffff

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ffffff • Psikologjia konjitive

 2. Ndergjegje • Fenomenkompleks i vleresimitteambjentitdhe I flirtimitteinformacionithyres ne mendje, me vetedijen e ketyreinformacioneve. • Mundtekonsiderohetsinjerealitetmendor me qellimin per t’iupershtaturbotes.

 3. Vetedija

 4. Vetedija • Perpunojme informacionin ne menyre aktive, dhe jemi te ndergjegjshem per ate qe po bejme • Bashkepunimi i saj me vemendjen rrit rendimentin e individit

 5. Vemendje • Lidhjakonjitivendermjetsasise se limituarteinformacionitqeefektivishtmundtemanipulojmedhesasiseenormeteinformacionitpotencialishttedisponueshmenepermjetndijimeve, ne kujtimet e depozituaradheproceset e tjerakonjitive

 6. Vemendja

 7. Qellime te vemendjes

 8. Cilesite e vemendjes

 9. Perqendrimi

 10. Shperqendrues • Karakteristike, elemente perceptive, objektosestimulqeshkaktonveshtiresi ne ekzekutimin e vemendjesselektive per njestimultekerkuar.

 11. Shperndarja

 12. Levizshmeria

 13. Vellimi

 14. Vetedija = Vemendje? • Vemendje: permbledh nje informacion te vogel te selektuar nga vetedija, dhe te cilin individi e perpunon me ndergjegje. Vetedija eshte nderkohe nje fenomen kompleks i vleresimit te ambientit dhe filtrimit te informacionit ne mendje. Keto veprime kryhen me ndergjegje. Mund ta perfytyrojme si nje realitet mendor i krijuar per te na pershtatur me boten

 15. Vetedija = Vemendje? • Vemendja: proces me ane te cilit perpunojme ne menyre aktive nje kuote te limituar informacioni te cilin e marrim permes ndijimeve, kujtimeve te magazinuara dhe proceseve konjitive. Lidhje konjitive mes sasise se limituar te informacionit qe efektivisht mund te perpunoje menderisht dhe sasise se madhe te informacionit qe faktikisht disponojme nepermjet proceseve konjitive, ndijimeve dhe kujtimeve.

 16. Proceset e vemendjes • Niveli i parandergjegjshem • Niveli i proceseve te kontrolluara dhe automatike • Niveli i familjarizimit

 17. E parandergjergjshmja

 18. Dukuri te vecanta

 19. Dukuri te vecanta

 20. Niveli i parandergjegjshem • Ne kete nivel informacioni eshte i pershtatshem per proceset konjitive por qendron jashte ndergjegjes sone • Jane informacione te ruajtura por qe nuk jane perdorur per nje kohe te gjate, por qe mund te aktivizohen nese na nevojiten

 21. Proceseautomatikedhetekontrolluara • Manipulimekonjitiveqenukkerkojnevendimetendergjegjshmeoseburimetevemendjestededikuara. • Operacionekonjitiveqekerkojnekontrolltendergjegjshemdhesforcim, kryhennjeri pas tjetritdhekanenevoje per me shumekohe per tekryernjedetyrekundrejtoperacionevemendoreqeudhehiqenngaprocesetautomatike.

 22. Proceset e kontrolluara

 23. Proceset e kontrolluara • Jane te perdorshme por me kontrollin e vetedijes • Kerkojne vetedijen • Kryhen ne sekuenca • Kerkojne kohe me te gjate ne ekzekutim • Ruajne lidhjet mes dukurive • Sintetizojne te dhenat rreth nje objekti

 24. Proceset automatike • Jane te fshehura nga ndergjegjia • Jane te paqellimshme • Konsumojne pak burime te vemendjes, kerkojne pak ose aspak perpjekje te vemendshme • Kryhen si procese paralele, me shume operacione e veprime qe vazhdojne pa nderprerje ose sipas nje rregulli • Qendrojne jashte kontrollit te ndergjegjes • Sinjalizojne karakteristikat «fizike» te stimujve

 25. Proceset automatike sipas Shifrin

 26. Proceset automatike sipas Posner

 27. Studime neurokonjitive

 28. Proceset automatike sipas Logan

 29. Teoria e instances • Logan: automatizimi ndodh sepse akumulojme gradualisht njohuri relative per pergjigje specifike per stimuj specifike • Efektet e praktikes ne automatizim ndjekin nje kurbe me shpejtesi te rritur negativisht, ku efektet fillestare te praktikes jane te medha, ndersa ato te mevonshmet jane me te vogla • Proceset automatike na ndihmojne ne jeten e perditshme

 30. Automatizimi • Proceset e kontrolluara mund te behen automatike dhe anasjelltas • Automatizimi: rezultat i praktikes dhe te ushtruarit • Teoria e instances (Logan): automatizimi shfaqet sepse ne gradualisht grumbullojme njohuri rreth pergjigjeve specifike per stimuj specifike • Norman: proceset automatike rrezikojne jeten

 31. Procese te dobishme automatike • Familjarizimi • Mosfamiljarizimi • Verifikohen automatikisht, pa sforco te ndergjegjshme • Udhehiqen nga stabiliteti dhe familjariteti i stimulit

 32. Familjarizim • Veme re gjithnje e me pak nje stimul sa me shume mesohemi me te • I kushtojme gjithnje e me pak sasi vemendjeje • Tendenca per t’u mesuar me nje stimul, duke e vene re gjithnje e me pak

 33. Familjarizimi • Eshte i lidhur me proceset automatike dhe me te mesuarin. • Me ane te ketij fenomeni ne mesohemi me nje stimul dhe gradualisht i kushtojme atij vemendje te vazhdueshme • Mosfamiljarizimi: nje ndryshim te nje stimul familjar na nxit perseri te fillojme vezhgimin e tij

More Related