1 / 26

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W PROJEKCIE

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W PROJEKCIE. Aneta Krajewska- Czmut 16 maja 2011. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne go. Przedstawiamy rachunki do umów cywilno -prawnych.

eljah
Download Presentation

SPRAWOZDAWCZOŚĆ W PROJEKCIE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. SPRAWOZDAWCZOŚĆ W PROJEKCIE Aneta Krajewska-Czmut 16 maja 2011 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 2. Przedstawiamy rachunki do umów cywilno -prawnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 3. Kol. Nr 5 –opis powinien zawierać: • Oznaczenie po przez „P” • Nazwa Partnera • Typ wynagrodzenia brutto/netto • Ilość godzin przepracowanych • Jakiego okresu dotyczy wynagrodzenie • Rodzaj umowy • Imię i nazwisko • Funkcja • Nazwa szkoły • Nr umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 4. Kol nr 1 wpisujemy tylko nr dokumentu bez określenia co to za dokumentu • Kol nr 5 • oznaczenie po przez „P” • Nazwa Partnera • Typ wynagrodzenia brutto/netto • Typ umowy oraz nr umowy • Kwota wynagrodzenia • Ilość godzin przepracowanych • Imię i nazwisko • Rodzaj zajęć • Nazwa szkoły Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 5. Kol nr 8 i nr 9 – wykazujemy kwotę brutto lub netto z rachunku, który jest wykazywany w kol nr 1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 6. Kol nr 1 – podajemy tylko nr dokumentu • Kol nr 5 • Nazwa Prtnera • Stawka Vat • pełny opis wydatku • Typ kursu • Ilość grup/ilość uczestników • Okres w jakim przeprowadzony jest kurs Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 7. Kol nr 11 – stawka Vat z podziałem na BP i JST powinien w proporcjach być zgodny z dokumentami oraz z zaksięgowanymi kwotami Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 8. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 9. Kol nr 5 • Nazwa Partnera • Pełny opis zakupu oraz na jaki kurs • Grupa/ilość uczestników • Okres kursu • Stawka Vat • Nazwa towatu(kategorie) Wykazując fakturę o różnych stawkach Vat , dzielimy produkty lub na kategire pod daną stawkę Vat Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 10. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 11. Kol nr 5 opis powinien zawierać: • okres, datę przeprowadzonego kursu/szkolenia • Oznaczenie i nazwę formy wsparcia • Liczbę godzin lub dni • Określić liczbę grup i uczestników Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 12. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 13. OPIS TO PEŁNA INFORMAJA USŁUGI TRANSPORTOWEJ - TRASA – DATA – ILOŚĆ UCZESTNIKÓW – NAZWA SZKOŁY Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 14. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 15. KOL NR 5 ZAWIERA: • Nazwa Partnera • Stawka Vat • Pełna informacja zakupu • Oznaczenie i nazwa formy wsparcia towaru • Ilość godzin • Ilość grup • Ilość uczestników Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 16. ZUS DRA - WYKAZUJEMY SKŁADKI PŁATNIKA I F.P.

 17. ZASADY WYPEŁNIANIA ZAŁĄCZNIKA A

 18. WYKAZUJEMY DANE PARTNERA ORAZ NR ZUS DRA I DATĘ SPORZĄDZENIA WYKAZUJEMY DANE PARTNERA ORAZ NR ZUS DRA I DATĘ SPORZĄDZENIA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 19. IMIĘ I NAZWISKO • FUNKCJĘ/STANOWISKO • RODZAJ UMOWY • MIEJSCE WYKONYWANEJ PRACY • ILOŚĆ GODZIN PRZEPRACOWANYCH

 20. KWOTY W POSZCZEGÓLNYCH KOLUMNACH POWINNY SIĘ ZGADZAĆ Z ZUS DRA

 21. Kol nr 1: - wpisujemy nr faktury pierwotnej Kol nr 5 : - nr faktury korygującej

 22. Pozostałe dane: • Kwota brutto • Kwota netto • Stawka Vat • Wykazujemy z faktury korygującej

 23. Kwota wydatku kwalifikowanego: 6 969,60PLN poniesionego w związku z realizacją zadania 37 pn.” Zarządzanie projektem” z czego: kwota dofinansowania: 6 080,98 PLN w tym w ramach kosztów personalnych: 6 080,98 PLN. Kwota wkładu własnego 888,62 PLN, w tym w ramach kosztów personelu: 888,62, zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu. Opis list płac proszę uzupełnić o zapis informujący o kwocie dofinansowania i kwocie wkładu własnego

 24. Klasyfikacja budżetowa: Dział: 801 Rozdz. 80130 § 4017 nr zadania … – kwota: 5 924,16 zł UE Dział: 801 Rozdz. 80130 § 4019 nr zadania … – kwota: 156,82 zł BP Dział: 801 Rozdz. 80130 § 4019 nr zadania … – kwota: 888,62 zł BW Klasyfikacja powinna dotyczyć tylko wydatków dotyczących: wynagrodzenia brutto, podatek, składki ZUS pracownika , ubezpieczenie zdrowotne

 25. Dziękuję za uwagę. Departament Rozwoju Gospodarczego Wydział Kształcenia Zawodowego UMWM Zespół ds. finansowych Tel. 12 633 68 65, 12 633 41 69 wew.132 E-mail: Aneta.Krajewska-Czmut@UMWM.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

More Related