1 / 18

Projecte ‘Corrandescola’ Una iniciació al glosar

Projecte ‘Corrandescola’ Una iniciació al glosar. SEMINARI Recursos per a l’ensenyament de la llengua Universitat de Vic 6 de febrer de 2009. Albert Casals Ibáñez Dept. Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal Universitat Autònoma de Barcelona. Sumari. La cançó improvisada:

eljah
Download Presentation

Projecte ‘Corrandescola’ Una iniciació al glosar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Projecte ‘Corrandescola’Una iniciació al glosar SEMINARI Recursos per a l’ensenyament de la llengua Universitat de Vic 6 de febrer de 2009 Albert Casals Ibáñez Dept. Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal Universitat Autònoma de Barcelona

 2. Sumari • La cançó improvisada: • Definició i exemples • Tipologies • Característiques • Presència a l’escola • El projecte ‘Corrandescola’ • Recursos per a l’àrea de llengua

 3. Què és la ‘cançó improvisada’? Gènere tradicional basat en la improvisació de lletres sobre una melodia més o menys establerta • Principals tonades per a improvisar en català: • Corrandes, Jotes de l’Ebre, Garrotins (Catalunya) • Gloses (Mallorca i Menorca) • Cant d’estil (País Valencià) • Exemples en altres països: • Bertsos (País Basc) • Trovos (Múrcia i Andalusia) • Décimas (Canàries, Amèrica del Sud i Amèrica Central) • Ottava rima (Itàlia) • Rap (Amèrica del Nord i circuits comercials)

 4. Característiques generals MÚSICA – LLENGUA – CULTURA • Tonada tradicional • Improvisació del text • Significatiu, actual i efímer • Oralitat • Rima i versificació heptasil·làbica  poesia popular • Ambients populars; espais socials compartits; interacció

 5. Característiques específiques (I) MÚSICA • Melodia tradicional • Estil de cantar no acadèmic • Ús d’acompanyaments instrumentals • Participació del públic: ells canten la tornada entre les intervencions dels solistes

 6. Característiques específiques (II) LLETRA • Versos improvisats durant la interpretació • Estrofes de 4 versos heptasil·làbics amb rima consonant –mínima– entre el 2n i el 4t vers. • Estratègies discursives: es tracta d’un parlar estructurat! • Temes: eròtic, polític, crítica social o personal, etc. Qualsevol tema és possible.

 7. Característiques específiques (III) CONTEXT TRADICIONAL • En ocasions especials o festives • Per divertir-se, criticar aspectes socials o polítics, per enfortir el sentiment de pertinença a un grup o comunitat. • Activitat participativa: tothom canta la tornada, però també tothom pot esdevenir solista. • Normes no-explícites, però conegudes per tothom. Per exemple: ningú pot enfadar-se davant d’una crítica rebuda i l’única manera possible de respondre-hi és improvisant uns versos més enginyosos que els que han servir per atacar-lo.

 8. Presència a l’escola • Presència limitada dins l’àmbit de la cançó tradicional, encara que en creixement. • Pràcticament inexistent en l’àmbit escolar : • Alguns tallers a secundària. • Algunes experiències aïllades a primària (molt sovint corrandistes que exerceixen de mestres e música). • Experiències en altres indrets: • País Basc • Mallorca • Múrcia.

 9. Projecte ‘Corrandescola’ Projecte destinat a investigar la implementació de la cançó improvisada a primària: • Curs 2006-07: Prova pilot amb un grup de 5è. 14 sessions distribuïdes entre Música i Llengua + sessió final • Curs 2007-08: Aplicació a 4 escoles més. 4 escoles /8 grups-classe (3r a 6è) / 12 mestres implicats A través d’un Grup de Treball Interdisciplinar (Música-Llengua) • Curs 2008-09: Aplicació a més escoles i elaboració de materials de guia i suport. A través del mateix Grup de Treball

 10. Resultats • Cursos ideals: 5è i 6è. • Motivació alta i moltes possibilitats d’aplicació escolar fora-aula (festes, convivències, espectacles) • Principals millores: • Llengua: creació poètica, expressió oral, vocabulari. • Música: participació, habilitat per cantar sol, coneixement de les possibilitats del cantar. • Altres: identitat grupal i relacions socials, aprenentatge global (transdiciplinar), ús social de la llengua, el cant com a activitat significativa i funcional.

 11. Resultats lingüístics • Millora de l’emissió(vocalització, volum, projecció de la veu) • Assimilació diverses intencionalitats comunicatives • Augment vocabulari i recursos expressius • Facilitació creació poètica i del treball de llengua oral • Motivació i treball autònom en el propi aprenentatge de la llengua • Incidència en l’aspecte funcional i l’ús social de la llengua

 12. Conseqüències en l’àmbit de la llengua a l’escola • Replantejament del treball poètic i de la llengua oral de 1r a 6è. • Apropiació d’un instrument que pot afavorir la integració dels nouvinguts a través de la llengua. • Facilitació del treball i avaluació de les competències comunicatives orals. • Èmfasi en la transdisciplinarietat i l’aprenentatge a partir dels temes que els són significatius

 13. Alguns exemples de treball (I) Tirallongues de parelles • Qui ha vingut? • Qui hi ha? • Què fas? Quartetes de rodolí (falsa quarteta) • El gegant del pi • Peix, peixet Garrotins participats (colors, números,noms dels nens/es,…)

 14. Alguns exemples de treball (II) Procés per a la improvisació (i el discurs): • Inventio: pensar la idea, què volem dir. • Dispositio: recordar les paraules clau. • Elocutio: Preparar el final de l’estrofa. • Memoria: Recordar i establir les rimes. • Actio: Començar a cantar.

 15. Alguns exemples de treball (III) Si n’hi ha un home alt, que un iogurt s’ha comprat se l’ha menjat, i a la panxa hi_arribarà caducat. Llenguado rostit amb panses, pollastre i_un be rostit Tot això és el que menjo a l’aixecar-me del llit! De l’acudit a la corranda Figures literàries: Hipèrbole

 16. Alguns exemples de treball (III) Ahir vaig ‘nar a la muntanya i_em vaig trobar amb........... avui quan hi he tornat, en lloc d’un n’hi_havia ........... - Senyor metge, no_estic bé em noto mal ................... • Per ‘xò jo_et receptaré un xarop ...................... Improvisacions amb “motlles”

 17. Referències bibliogràfiques • Ayats, Jaume (2007) Les chants traditionnels des pays catalans. Cahiers d’ethnomusicologie régionale, 8. Toulouse: Centre Occitan des Musiques et Danses Traditionnelles Toulouse Midi-Pyrénées. • Cor de Carxofa (2008) Manual d’iniciació a la glosa. Barcelona: Cor de Carxofa – Associació de Foment del Glosat. • Garzia, J.; Sarasua, J. et al. (2001) El arte del bertsolarismo. realidades y claves para la improvisación oral vasca. Donostia/San Sebastián: Bertsolari Liburuak. http://www.bertsozale.com/liburua/castellano/sarrera/ • Munar, Felip (2008) Jo vull ésser glosador. Palma: Edicions Documenta Balear. • Munar, Felip (2001) Manual del bon glosador. Mancor: Consell Insular de Mallorca. • Riera, Ferran (2009) “Cançons que fugen”. Sons de la Mediterrània, 8: 40-47

 18. Més informació: Albert Casals albert.casals@uab.cat Coordinador del Grup de Treball “La cançó improvisada a Primària” de l’ICE de la UAB i membre del Grup de Recerca en Educació Musical de la UAB WIKI:http://ciaprimaria.wikispaces.com/

More Related