Przeciwdziałanie
Download
1 / 39

Przeciwdzia?anie przemocy wobec kobiet w znowelizowanych przepisach i praktyce orzeczniczej - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w znowelizowanych przepisach i praktyce orzeczniczej Warmińsko-Mazurska Konferencja „Solidarni przeciw przemocy wobec kobiet – Biała Wstążka” Olsztyn, dnia 2 grudnia 2011 roku. 1. Orzecznictwo.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Przeciwdzia?anie przemocy wobec kobiet w znowelizowanych przepisach i praktyce orzeczniczej' - elisha


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Przeciwdzia anie przemocy wobec kobiet w znowelizowanych przepisach i praktyce orzeczniczej

Przeciwdziałanie

przemocy wobec kobiet

w znowelizowanych przepisach

i praktyce orzeczniczej

Warmińsko-Mazurska Konferencja

„Solidarni przeciw przemocy wobec kobiet – Biała Wstążka”

Olsztyn, dnia 2 grudnia 2011 roku


1 orzecznictwo
1. Orzecznictwo

W 2010 roku w Sądach Rejonowych w Polsce skazano ogółem:

412.930 (410.269 - 2009)osób.

Z tego wymierzono:

85.376 -kar grzywny (samoistnych) 20,6%

48.732 -kar ograniczenia wolności11,8 %

278.769 -kar pozbawienia wolności67,5 %


Stosunek procentowy rodzaj w kar orzekanych w s dach rejonowych w polsce
Stosunek procentowy rodzajów kar orzekanych w Sądach Rejonowych w Polsce
Orzecznictwo w zakresie art 207 1 kk
Orzecznictwo w zakresie art. 207 207 § 1 kk§ 1 kk

1. W 2010 roku w Sądach Rejonowych w Polsce osądzono z art. 207 § 1 kk ogółem:

16.239 (17.413)osób.

Z tego:

 • 13.569 -skazano;

 • 432 - uniewinniono;

 • 1.304-warunkowo umorzono postępowanie;

 • 927 - umorzono postępowanie;Przeciwdzia anie przemocy wobec kobiet w znowelizowanych przepisach i praktyce orzeczniczej

2. W 2010 roku w Sądach Rejonowych w Polsce skazano z art. 207 § 1 kk ogółem:

13.569 (14.506-2009)osób.

Z tego wymierzono:

193 -kary grzywny (samoistnych);

712 - kar ograniczenia wolności;

12.664 -kar pozbawienia wolności;

- 1.603 - bezwzględnych;

- 11.061- z warunkowym zawieszeniem wykonania.


Stosunek procentowy rodzaj w kar orzekanych w s dach rejonowych w polsce z art 207 1 kk
Stosunek procentowy rodzajów kar orzekanych 207 w Sądach Rejonowych w Polsce z art. 207 § 1 kk


Przeciwdzia anie przemocy wobec kobiet w znowelizowanych przepisach i praktyce orzeczniczej
Stosunek procentowy wymiaru kary pozbawienia wolności orzekanej w Sądach Rejonowych w Polsce w 2010 roku z art. 207 § 1 kk


Przeciwdzia anie przemocy wobec kobiet w znowelizowanych przepisach i praktyce orzeczniczej

Z 11.061 skazanych z art. 207 § 1 kk na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania pod dozór kuratora oddano 7424 osoby (67%, 62% - 25.000-30.000 sprawców ).

Wśród osób pokrzywdzonych przestępstwem z art. 207 § 1 kk było 3.003 małoletnich oraz 11.828 kobiet.

Z art. 335 § 1 kpk skazano 3.883, a z art. 387 § 1 kpk – 2.655, co łącznie stanowi 6.538 (48%, 42%, wszystkie przestępstwa – 56,31%!).


Orzecznictwo w zakresie art 197 1 kk
Orzecznictwo w zakresie art. 197 wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania pod § 1 kk

1. W 2010 roku w Sądach Rejonowych w Polsce osądzono z art. 197 § 1 kk ogółem:

600 (662 – 2009 rok)osoby.

Z tego:

506 -skazano (600);

35 - uniewinniono (52);

0-warunkowo umorzono postępowanie;

12 - umorzono postępowanie (9);Przeciwdzia anie przemocy wobec kobiet w znowelizowanych przepisach i praktyce orzeczniczej

2 197 . W 2010 roku w Sądach Rejonowych w Polsce skazano z art. 197 §1 kk ogółem:

506 (600 – 2009 r.) osób

Z tego wymierzono:

1 -kary grzywny (samoistnych);

0 - kar ograniczenia wolności;

505-kar pozbawienia wolności, w tym:

335 - bezwzględnych;

170 - z warunkowym zawieszeniem wykonania.


Stosunek procentowy rodzaj w kar orzekanych w s dach rejonowych w polsce z art 197 1 kk
Stosunek procentowy rodzajów kar orzekanych 197 w Sądach Rejonowych w Polsce z art. 197 § 1 kk


2 zmiany ustawowe nowe rodki izolacji sprawcy od pokrzywdzonego
2. Zmiany ustawowe – nowe środki izolacji sprawcy od pokrzywdzonego

 • w postępowaniu cywilnym, niezależnie od postępowania karnego (np. przed wszczęciem postępowania);

 • w postępowaniu karnym, na etapie postępowania przygotowawczego;

 • po zakończeniu postępowania karnego – środki karne lub probacyjne, orzekane w orzeczeniu kończącym, na czas określony.


A rodki izolacji sprawcy od pokrzywdzonego w post powaniu cywilnym
a) Środki izolacji sprawcy od pokrzywdzonego w postępowaniu cywilnym

 • Zobowiązanie do opuszczenia mieszkaniaorzekane na wniosek przez sąd cywilny (niezależnie od postępowania karnego);

 • uprawnienie do złożenia wniosku przysługuje osobie dotkniętej przemocą, wspólnie zamieszkującej ze sprawcą – członkiem rodziny (wpis – 40 zł),

 • przesłanką jest czynienie szczególnie uciążliwym wspólnego zamieszkiwania poprzez zachowanie polegające na stosowaniu przemocy,

 • termin do rozpoznania sprawy – 1 miesiąc,

 • wykonalność orzeczenia – z chwilą ogłoszenia,

 • nowe uregulowania prawne (1046 kpc) – skuteczna egzekucja bez konieczności zapewnienia pomieszczenia tymczasowego

 • zmiana orzeczenia możliwa w razie zmiany okoliczności (zmiana lub uchylenie).


Przeciwdzia anie przemocy wobec kobiet w znowelizowanych przepisach i praktyce orzeczniczej

 • od dnia 1 sierpnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wpłynęły co najmniej 353wnioski, z czego w co najmniej 138 przypadkach żądanie uwzględniono; żądanie oddalono jedynie w 41 przypadkach. Reszta spraw pozostawała w toku.

 • brak jest wiarygodnych informacji za I półrocze 2011 roku


B rodki izolacji sprawcy od pokrzywdzonego w post powaniu karnym przygotowawczym
b) Środki izolacji sprawcy od pokrzywdzonego w postępowaniu karnym - przygotowawczym

 • Nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego

  (275a kpk)przez podejrzanego wspólnie zamieszkującego z pokrzywdzonym;

 • przesłanka – uzasadniona obawa, że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem przemocy, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził;

 • środek ten stosuje się na okres nie dłuższy niż 3 miesięcy z możliwością przedłużenia przez sąd na dalsze okresy, nie dłuższe niż 3 miesiące (może być ich więcej niż jeden);

 • oskarżonemu, na jego wniosek można wskazać miejsce pobytu w placówkach zapewniających miejsca noclegowe.


Przeciwdzia anie przemocy wobec kobiet w znowelizowanych przepisach i praktyce orzeczniczej
Liczba zastosowanych środków zapobiegawczych w postaci nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego w II półroczu 2010 oraz I półroczu 2011


C rodki karne orzekane wobec sprawcy przemocy w rodzinie w post powaniu s dowym
c) Środki karne orzekane wobec sprawcy przemocy w rodzinie w postępowaniu sądowym

 • Zakaz zbliżania się do określonych osób(pokrzywdzonego) –sąd powinien wskazać odległość od osób chronionych; (26 orzeczeń w 2010 roku, brak info. za 2011)

 • Nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym; (20 orzeczeń w 2010 roku, brak info. za 2011)

 • przesłanka – skazanie za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym wobec osoby najbliższej;

 • środki karne mogą być połączone z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego organu w określonych odstępach czasu;

 • zakaz zbliżania orzeka się w latach od roku do lat 15;

 • nakaz opuszczenia lokalu orzeka się w latach od roku do lat 10; (oba można także na zawsze przy ponownym skazaniu za to samo);


Rodki probacyjne orzekane wobec sprawcy przemocy w rodzinie
Środki probacyjne w postępowaniu sądowym orzekane wobec sprawcy przemocy w rodzinie

 • Zakaz zbliżania się do określonych osób(pokrzywdzonego)(nowy środek probacyjny);

 • Nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym;

 • przesłanka – orzeczenie w postaci warunkowego zawieszenia wykonania kary (zwykle kary pozbawienia wolności), ewentualnie warunkowego umorzenia postępowania;

 • środki probacyjne (orzekane także łącznie) stosuje sąd w wyroku kończącym sprawę karną;

 • środki probacyjne orzeka się w okresie próby w latach od 2 do 5 lat (sąd wskazuje odległość od osób chronionych oraz sposób kontaktu).


Przeciwdzia anie przemocy wobec kobiet w znowelizowanych przepisach i praktyce orzeczniczej
Liczba zastosowanych środków probacyjnych w postępowaniu sądowym w postaci zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego w II półroczu 2010 oraz I półroczu 2011


Przeciwdzia anie przemocy wobec kobiet w znowelizowanych przepisach i praktyce orzeczniczej
Liczba zastosowanych środków probacyjnych w postępowaniu sądowym w postaci nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego w 2010 oraz I półroczu 2011 roku


3 pozosta e prawne formy ochrony os b pokrzywdzonych przest pstwem
3. Pozostałe prawne formy ochrony osób pokrzywdzonych przestępstwem

 • Wprowadzenie specjalnej, szybkiej procedury dotyczącej osadzenia sprawcy przemocy w wyniku naruszenia warunków probacyjnych:

  • wniosek kuratora sądowego o zarządzenie wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności albo o odwołanie warunkowego zwolnienia;

  • zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie skazanego na termin posiedzenia;

  • nowa podstawa do obligatoryjnego zarządzenia albo odwołania w postaci stwierdzenia ponownego używania przemocy wobec osoby najbliższej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą;

  • postanowienie wydane przez sąd podlega wykonaniu z chwilą jego wydania.


Przeciwdzia anie przemocy wobec kobiet w znowelizowanych przepisach i praktyce orzeczniczej

Informacja o zdarzeniu przestępstwem

112

997

801 12 00 02

Policja

Kurator zawodowy

wniosek

Nakaz zatrzymania

i doprowadzenia

Sąd

Zakład karny

Posiedzenie

natychmiastowa wykonalność


Przeciwdzia anie przemocy wobec kobiet w znowelizowanych przepisach i praktyce orzeczniczej

Porozumienie przestępstwem – MS, KGP, PARPA, dot. telefonu interwencyjno-informacyjnego wobec osób skazanych uprzednio za czyn przemocy w rodzinie

Procedury - współpracy służby kuratorskiej oraz funkcjonariuszy Policji w stosunku do skazanych w związku z popełnieniem czynów karalnych polegających na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej

801 12 00 02

Policja

Kurator sądowy


Przeciwdzia anie przemocy wobec kobiet w znowelizowanych przepisach i praktyce orzeczniczej

 • Z danych statystycznych za rok 2010 uzyskanych z sądów powszechnych wynika, że kuratorzy zawodowi na podstawie art. 12d ustawy złożyli 372 wnioski, z czego 200 zostało uwzględnionych (53%), 120 nieuwzględnionych, a w 6 przypadkach wydano inne rozstrzygnięcie (I-półrocze 2011 roku – 598 złożonych, 233 uwzględnione).

 • Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało dla kuratorów sądowych wzory wniosków w tego typu sprawach.


Przeciwdzia anie przemocy wobec kobiet w znowelizowanych przepisach i praktyce orzeczniczej

 • Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało także dla kuratorów sądowych wzór informatora dla pokrzywdzonego przestępstwem przemocy w rodzinie.

 • Wzory w/w wniosków, jak i informatora zostały wysłane do wszystkich sądów i kuratorów sądowych z poleceniem ich stosowania.


Przeciwdzia anie przemocy wobec kobiet w znowelizowanych przepisach i praktyce orzeczniczej

Porozumienie kuratorów sądowych wzór informatora dla pokrzywdzonego przestępstwem przemocy w rodzinie. – MS oraz MPiPS o współpracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1) opracowywanie i wdrażanie projektów służących ochronie i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (np. karta praw osoby dotkniętej przemocą w rodzinie);

2) wzmocnienie współpracy między służbami realizującymi zadania w obszarze właściwości Stron, w celu szybkiej i właściwej wymiany informacji, służącej skutecznej ochronie i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie (np. kuratorzy sądowi i pracownicy socjalni);


Przeciwdzia anie przemocy wobec kobiet w znowelizowanych przepisach i praktyce orzeczniczej

 • Ministerstwo Sprawiedliwości w porozumieniu z MPiPS, KGP i PG przygotowało Bazę danych osób nadzorujących lub koordynujących pracę służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 • Baza ta została rozesłana do wszystkich urzędów oraz reprezentujących je osób znajdujących się w tejże. Została także umieszczona na stronach internetowych urzędów centralnych.


Koniec
Koniec PG przygotowało

Dziękuję za uwagę.

Michał Lewoc – sędzia

Koordynator Zespołu ds. Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie

Departament Praw Człowieka

Ministerstwo Sprawiedliwości

Al.. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

telefon: (022) 23-90-675

e-mail: MLewoc@ms.gov.pl