vanntanken l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VANNTANKEN PowerPoint Presentation
Download Presentation
VANNTANKEN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6
elise

VANNTANKEN - PowerPoint PPT Presentation

98 Views
Download Presentation
VANNTANKEN
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. VANNTANKEN Et scenario for framtidig bruk av industribedriften Nestlé

  2. Idé • Utgangspunkt: Vann som tema for byen • Samlokalisere virksomheter som arbeider med formidling, forskning, forvaltning og kultur rundt tema FERSKVANN • Et åpent hus med aktivitet • Et VANNVITENSENTER

  3. Hamars forutsetninger • Mjøsa og tilløpselver: rekreasjon, drikkevann, vannvei, fiske, historie • Hamars identitet, jf. innbyggerundersøkelsen: Mjøsbyen • Åkersvika Ramsarområde som ressurs • Sterke nasjonale og regionale vann-kompetansemiljøer

  4. Aktuelle virksomheter og ressurser: • Glommen og Lågen brukseierforening • LabNett • Mattilsynet • Innovasjon Norge • Miljøverndepartementet • Div organisasjoner og enkeltpersoner • Hedmarksmuseet/Domkirke-odden • Tekna, NITO • Norsk Vann • NIVA • NVE • Hamar naturskole • NOF – Våtmarksgruppa • HiH • HIAS • Fylkesmannen • Fylkeskommunen • Eidsiva • COWI, Sweco, Norconsult • Skibladner

  5. Forankring • Fra kommuneplanen: ”Vi vil legge til rette for utvikling av næringsklynger hvor kommunen og regionen har spesielle kompetansemiljøer” • Natur- og kulturparken Mjøslandet- Det gode liv ved Mjøsa: Tiltaksorientert videreføring av Strandsoneprosjektet

  6. Ideer å hente… • www.ferskvandscentret.dk • www.vitensenteret.no