ps koterap n n n rob yoloj s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PSİKOTERAPİNİN NÖROBİYOLOJİSİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
PSİKOTERAPİNİN NÖROBİYOLOJİSİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46

PSİKOTERAPİNİN NÖROBİYOLOJİSİ - PowerPoint PPT Presentation


 • 509 Views
 • Uploaded on

PSİKOTERAPİNİN NÖROBİYOLOJİSİ. Prof Dr Süheyla ÜNAL. Psikoterapi. Düşünce, duygu ve davranışları konuşma, ilişki kurma yoluyla değiştirme. Psikoterapi tanımları. Zihinsel temsilcilerin bilişsel-duygusal bileşenlerinin yeniden düzenlenmesi (Mischel)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PSİKOTERAPİNİN NÖROBİYOLOJİSİ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
psikoterapi
Psikoterapi...

Düşünce, duygu ve davranışları konuşma, ilişki kurma yoluyla değiştirme

psikoterapi tan mlar
Psikoterapi tanımları

Zihinsel temsilcilerin bilişsel-duygusal bileşenlerinin yeniden düzenlenmesi (Mischel)

Akılcı çözüm yolları ve başa çıkma mekanizmalarının uygulanmaları yoluyla duygusal ve davranışsal yeniden yapılandırma (Linehan)

psikoterapi tan mlar1
Psikoterapi tanımları
 • İçsel modellerin uyarlanması (Bowlby)
 • Bilişsel şemalarda değişiklik yapma (Beck)
 • Nesne ilişkilerindeki ikilikleri bütünleştirme (Kernberg)
psikoterapinin temeli
Psikoterapinin temeli

Beyindeki nöronal bağlantılar plastisiteye sahiptir

Kandel 1999

kandel n n robiyoloji ilkeleri
Kandel’ın nörobiyoloji ilkeleri

İlke 1

Tüm zihinsel süreçler beynin işleyişinden kaynaklanırlar

Psikiyatrik hastalıklar beynin işlev bozukluklarıdır

İlke 2

Genler ve onların protein ürünleri beynin işleyişini gerçekleştiren nöronlar arasındaki bağlantı kalıplarının en önemli belirleyicileridir

kandel n n robiyoloji ilkeleri1
Kandel’ın nörobiyoloji ilkeleri

İlke 3

Davranış ve sosyal etkenler geri bildirim mekanizmaları ile beyni etkileyerek gen ekspresyononu, dolayısıyla nöronların işlevlerini değiştirirler

İşlevsel olmayan davranışı öğrenme gen ekspresyonunda değişiklik oluşturur

Böylece “çevreye=nurture“ aitetkiler “yapıda=nature” ifadesini bulur

kandel n n robiyoloji ilkeleri2
Kandel’ın nörobiyoloji ilkeleri

İlke 4

Öğrenme nöronal bağlantıların yapısını değiştirerek gen ekspresyonundaki değişiklikleri ortaya çıkarır

Bu değişiklikler kişiliğin biyolojik temeline katkıda bulunmakla kalmaz, sosyal tesadüfler tarafından başlatılan ve sürdürülen davranış anormalliklerinden de sorumlu olur

kandel n n robiyoloji ilkeleri3
Kandel’ın nörobiyoloji ilkeleri

İlke 5

Psikoterapinin davranışta uzun süreli bir değişiklik oluşturması, sinaptik bağlantılarıın gücünü arttıran ve beynin sinir hücreleri arasındaki bağlantıların anatomik yapısını değiştiren bir gen ekspresyonu değişikliği aracılığı ile gerçekleşir

de i imin yollar
Değişimin yolları

Yenilik

Çevresel uyaranların zenginliği

de i im plastisite
Değişim-Plastisite

Sinir hücreleri membran eksitabilitesini değiştirerek girdinin etkisine karşı uyum gösterme kapasitesine sahiptir

Uygun terapi teknikleri

Aksonal filizlenmeye rehberlik eder

Latent sinapsları etkinleştirir

Yaşantı + Duygu=Genetik yapıda değişiklik

slide12

Uzun süreli duyarlılaşma

Anatomik değişiklikler

Gen ekspresyonunun aktivasyonu

plastisite
Plastisite

Gelişimsel plastisite

Embriyonik gelişme sırasında SSS’nin işlev ve yapısındaki değişimler

İşlevsel plastisite

Çevresel etkilerle yetişkin sss’de oluşan değişiklikler

Uyumsal plastisite

Sss’nin hasar ya da lezyonu ile başlayan onarımsal değişiklikler

beynin in as
Beynin inşası

Doğumdan itibaren ontogenetik bir program doğrultusunda beynin mikroyapısı ve işlevleri genetik alt yapı, prenatal etkiler ve yaşam deneyimleri arasındaki etkileşim aracılığı ile sürekli olarak yeniden yapılandırılır

Genler beyindeki bağlantıları etkiler

Yeni yaşantılar nöral aktivasyonla beyinde sinaps oluşumunu ve nöral plastisiteyi şekillendirir

Siegel 2006

beynin in as1
Beynin inşası

Diğer insanların varlığı, insan olma süreci için gereklidir

“Ayna nöronlar” aracılığı ile ilişki kurmayı, insan olmayı öğreniriz

psikoterapi1
Psikoterapi

Bağlanma ile ilgili erken yaşantılar, içe alınır ve prosedürel bellekte kodlanır

Daha sonraki yaşantılar için bir şablon oluştururlar

Sinaptik bağlantılar dinamik yapılar oldukları için öğrenme süreçleriyle değiştirilebilir

Psikoterapi, yeni öğrenmeler aracılığı ile uygun olmayan şablonların daha sağlıklı şablonlarla değiştirilmesini sağlar

psikoterapi2
Psikoterapi

“Terapist hastayla konuştuğunda ve hasta dinlediğinde terapist sadece göz ve ses ilişkisi kurmaz. Terapistin beynindeki nöronal makinenin aktivitesi, hastanın beynindeki nöronal aktiviteyi (uzun süreli olması umut edilir) etkiler. Bizim sözcüklerimiz hastanın zihnini değiştirir.”

Kandel 1998

psikoterapinin n robiyolojisi
Psikoterapinin nörobiyolojisi

Güvenli ilişki

Nöral döngüleri harekete geçirir

Uygun düzeyde uyarılma

Biyokimyasal süreçleri aktive eder

Düşünce ve duyguların aktivasyonu

Öğrenme desteğinde yönetici işlevler aktiviteleri koordine eder

psikoterapinin n robiyolojisi1
Psikoterapinin nörobiyolojisi

Self-reflection dili

Bellek, duygu düzenlenmesi ve organizasyonun bütünleştirilmesini sağlar

İyimser, olumlu bir kendiliğin kurgulanması

Bellek desteği

Gelecekteki davranışlara rehberlik

psikoterapinin n rokimyas
Psikoterapinin nörokimyası

Serebral kan akımını

Serotonin, dopamin metabolizmasını

Büyüme hormonu salgılanmasını

Tiroid eksenini

etkiler

psikoterapi plastisiteyi d zenleme
Psikoterapi- plastisiteyi düzenleme

Çevresel uyarıyı düzenleme - aşırı ya da az

Terapötik uyarı sağlama- sözel ya da sözel olmayan

Yoğunluk ve sürenin yeterli olması

Amaca yönelik olması

slide23

Psikoterapi

 • Psikoterapötik değişimde implisit ve prosedürel belleğin önemli rolü vardır
 • Fonagy
slide25

Edelman’a göre SSS organizasyonu

Categorization

Sophisticated

response

Thalamocortical

system

« value-category »

Memory

(salience)

Effective

Connectivity

Limbic System

Brain stem

Appetite

Sex

Defense

Gerald Edelman

psikoterapi a amalar
Psikoterapi aşamaları

Motivasyon

Geçmiş ilişki örüntülerinin terapistle kurulan ilişkide aktive olması

“Düzeltici duygusal yaşantılar” ve ”koruyucu bir çevre” aracılığı ile yeni ilişki örüntüsünün geliştirilip, pekiştirilmesi

motivasyon
Motivasyon

Motivasyon döngüleri, eyleme geçmek için alternatif güdüler arasında en uygun olanını öncelemeyi sağlar

Motivasyonel sistemler temelde kendini-düzenleme işlevinde rol oynar. Yaşama şansını arttırmak için, bir taraftan ihtiyaçları, öncelikleri, beklentileri diğer taraftan da dış ortamın koşullarını göz önünde bulundurur

motivasyon ve uyar lma
Motivasyon ve uyarılma

Nörotransmitter üretimini arttırır

Büyüme hormonu salgılanmasını sağlar

Nöral bağlantıları zenginleştirir

Kortikal reorganizasyonu harekete geçirir

motivasyonel g r me ilkeleri
Motivasyonel görüşme ilkeleri

Empati kurma ve ifade etme

Fark yaratan fark oluşturma

Dirençle birlikte yuvarlanma

Kendine yeterliği destekleme

Miller WR, Rollnick S (2002)

empati
Empati

Yapıcı bir davranış değişikliği kişinin önemli değerleriyle duygusal temelde bağlantı kurulduğunda gerçekleşebilir

Empati aracılığı ile hastanın tempo ve ritmiyle bir “terapi dansı” başlatılır

“Duygusal öğrenme” terapötik bağ temelinde gelişir

slide31

Bağlanmanın evrimsel işlevi

Aracı kendilik

Dikkat

mekanizmaları

Zihinselleştirme

kapasitesi

Duygu

temsili

2. Düzey duygu temsili

Çabalı kontrol

Reflektif

İşlev

Kişilerarası Yorumlama İşlevi

ba lanma
Bağlanma

Güvenli bağlanma özellikle orbitofrontal korteksteki bağlantı yollarının güçlenmesini sağlar

eski emalar n etkinle mesi
Eski şemaların etkinleşmesi

Stres etkisi ile bellekteki özellikle amigdaladaki kalıplar, şemalar otomatik olarak aktive olurlar

Bu şemalar uyum sağlamayan, hatayı düzeltmeyen, kişilerarası ilişkilerde sorun yaratan şemalardır

yeni ya ant yeni ema
Yeni yaşantı-Yeni şema

Geçmişte deneyimlemediği yeni ve güvenli bir ilişki tarzını terapistle kurmak, beynin yeni bir yapı kazanmasını sağlar

Bu yeni yaşantı amigdalanın aşırı aktivasyonunu azaltıp, n. Akkümbensin etkinliğini arttırır

Bu yeni şema temporal bölgede kodlanır

yeni ya ant yeni ema1
Yeni yaşantı-Yeni şema

Hipokampal sinaptik plastisite etkinleşir

Gen ekspresyonunda değişiklik olur, bellek proteinleri üretilir

PFK’teki WM yapılarında nörotransmitterlerin modulasyonu ile İşlevsel- yapısal değişiklikler gerçekleşir

d zeltici duygusal ya ant
Düzeltici duygusal yaşantı

N Akkumbensin uyarılmasıyla ödüllenen bu ilişki tarzı “koruyucu çevre” etkisiyle pekiştirilir

Bu yeni ilişki tarzında kendini gözlemleme sırasında DLPFK, beynin sağlıklı işlev gören birçok bölgesinden toparladığı bilgileri bütünleştirir

Böylece kendini yönetme kapasitesi artar

Beitman

psikoterapi okullar
Psikoterapi okulları

Davranışcı okul

Öğrenme ve bellekle ilgili motor işlevlerde bozukluk

Beyin yapıları: Amigdala, bazal gangliyonlar, hipokampus

Bilişsel okul

Sözel düşünce, sayıltı ve şemalarda sorunlu yapılanma

Beyin yapıları: Neokorteks, özellikle frontal korteks

slide40

Bilişsel Davranışcı Terapi

İnançlar

Düşünceler

Duygular

Davranışlar

Yeni bir şey deneme

bdt ile de i im
BDT ile değişim
 • OKB’de yapılan BDT sonrasında sağ kaudat çekirdekte metabolizma azalması
 • Fobik hastalarda uygulanan BDT sonrasında limbik ve paralimbik bölgelerde aktivite azalması
psikoterapi okullar1
Psikoterapi okulları

Dinamik okullar

Kişilerarası ilişkileri düzenleyen duygu, düşünce ve davranışlara temel olan temsilcilerin erken yaşantılar sırasında implisit ve prosedürel bellekte kodlanması

Beyin yapıları: Lateralize serebral hemisferlerin ve subkortikal bölgelerin işlevlerini birleştiren bağlantılar

slide44

Kaynaklar

 • Fleury G (2005) ‘Connection’ in the First Interview. www.uclaisap.org/AddClinic/documents/PowerPoint/2005/Therapeutic%20Alliance%20in%20Addiction.ppt
 • Blinder BJ ve ark The Neurobiology Of Psychostructural And Psychotherapeutic Change: Conflict, Defense, And Transformation. www.ltspeed.com/bjblinder/publications/99SLIDESaacap
slide45

Nuckols CC. The Science of Recovery:Applying Neuroscience and Neuropsychology to Your Practicehttp://www.hazelden.org/OA_HTML/hazCSrdSrchResults.jsp?event=&cg=-200&kw=NUCKOLS

Siegel DJ (2006) Toward an Interpersonal Neurobiology of Psychotherapywww.nyu.edu/fas/program/postdoctoral/events/papers/siegel.ppt

slide46
Kandel ER (1999) A new intellectual framework for psychiatry.Am J Psychiatry, 155:457-469.
 • Furmark T, Tillfors M, Marteinsdottir I, et al: Common changes in cerebral blood flow in patients with social phobia treated with citalopram or cognitive-behavioral therapy. Arch Gen Psychiatry 2002; 59(5):425–433