Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ðấng Chăn Lành PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ðấng Chăn Lành

Ðấng Chăn Lành

165 Views Download Presentation
Download Presentation

Ðấng Chăn Lành

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Ðấng Chăn Lành TC376 1. Ðàn chiên thơ ta nay, Nhờ Jê-sus chăn nuôi đây, Ðược an ninh trong cánh tay, Của Chúa ta, vui thay!  Ta xin quyết theo Ðấng Chăn hiền lành, Nuôi ta nước trong cỏ xanh; Khi muông sói kia lắm le giựt giành, Nương cánh Chúa an bình.

  2. Ðấng Chăn Lành TC376 2. Người Chăn yêu thương ta, Lìa nơi thiên cung nguy nga, Tìm chiên bơ vơ cách xa, Lướt núi non xông pha. Ta xin quyết theo Ðấng Chăn hiền lành, Nuôi ta nước trong cỏ xanh; Khi muông sói kia lắm le giựt giành, Nương cánh Chúa an bình.

  3. Ðấng Chăn Lành TC376 3. Nguyền Jê-sus ban ơn, Hầu ta yêu Jê-sus hơn, Nguyền đem thân, linh, tuổi non, Hiến Ðấng Chăn khoan nhân. Ta xin quyết theo Ðấng Chăn hiền lành, Nuôi ta nước trong cỏ xanh; Khi muông sói kia lắm le giựt giành, Nương cánh Chúa an bình.

  4. Ðấng Chăn Lành TC376 4. Vậy, ta mong không lâu Toàn chiên ta trong năm châu Ðược tay Jê-sus góp thâu, Mãi mãi yêu thương nhau.  Ta xin quyết theo Ðấng Chăn hiền lành, Nuôi ta nước trong cỏ xanh; Khi muông sói kia lắm le giựt giành, Nương cánh Chúa an bình.