วิธีการศึกษา ประวัติศาสตร์ - PowerPoint PPT Presentation

elisabeth-newton
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
วิธีการศึกษา ประวัติศาสตร์ PowerPoint Presentation
Download Presentation
วิธีการศึกษา ประวัติศาสตร์

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
วิธีการศึกษา ประวัติศาสตร์
205 Views
Download Presentation

วิธีการศึกษา ประวัติศาสตร์

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. วิธีการศึกษา ประวัติศาสตร์

 2. ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้1.กำหนดหัวเรื่อง2.รวบรวมข้อมูล3.ประเมินคุณค่าของหลักฐาน4.การตีความหลักฐาน5.วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

 3. ขั้นตอนที่ 1กำหนดหัวเรื่องเรื่อง วังเก่าวังใหม่

 4. ขั้นตอนที่ 2รวบรวมข้อมูล

 5. 1.หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร - หนังสือพัทลุงศึกษา (หน้า 379-382) โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พัทลุง2.หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร - พระครูกิตติญาณโกวิท อายุ 87 ปี เจ้าอาวาสวัดวัง ตำบลลำปำ อำเภอ เมือง จังหวัดพัทลุง

 6. ขั้นตอนที่ 3 ประเมินคุณค่าของหลักฐาน

 7. จากหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร วังเก่า-วังใหม่ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง วังเก่า ผู้สร้างและเป็นเจ้าของวัง คือ พระยาวรวุฒิไวยฯ (น้อย จันทโรจวงศ์) วังใหม่ ผู้สร้างและเป็นเจ้าของวัง คือ พระยาอภัยบริรักษ์ (เนตร จันทโรจวงศ์)

 8. จากหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร จากคำบอกเล่าของ พระครูกิตติญาณโกวิท เจ้าอาวาสวัดวัง ว่า “วังเก่า-วังใหม่ เป็นวังเจ้าเมืองเดิม ที่สร้างขึ้นเพื่อว่าราชการเมืองและเป็นที่พำนักของเจ้าเมือง ซึ่งสร้างอยู่ติดกับคลองลำปำ ซึ่งวัดวังก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับวังเก่า-วังใหม่แห่งนี้ด้วยคือ เป็นสถานที่เก็บบรรจุอัฐิของเจ้าเมืองและบรรดาพระญาติ ”

 9. พระยาวรวุฒิไวยฯ (น้อย จันทโรจวงศ์)พระยาอภัยบริรักษ์ (เนตร จันทโรจวงศ์)

 10. ขั้นตอนที่ 4ตีความหลักฐาน

 11. วังเก่าพระยาอภัยบริรักษ์ (น้อย จันทโรจวงศ์) หรือ พระยาวรวุฒิไวยฯ (น้อย จันทโรจวงศ์)เจ้าเมืองพัทลุงระหว่างปี พ.ศ. 2412-2431 ได้สร้างวังเก่าเพื่อใช้เป็นที่พำนักและว่าราชการเมือง

 12. วังใหม่ วังใหม่เป็นจวนของพระยาอภัยบริรักษ์ (เนตร จันทโรจวงศ์) เป็นผู้สร้างวังใหม่ขึ้นด้านหลังวังเก่า ทางทิศใต้ติดกับคลองลำปำ ในปี พ.ศ. 2432

 13. ขั้นตอนที่ 5วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล

 14. วังเก่า ผู้สร้างและเป็นเจ้าของวัง คือ พระยาอภัย-บริรักษ์ (น้อย จันทโรจวงศ์) เจ้าเมืองพัทลุงระหว่างปี พ.ศ. 2412-2431 สร้างไว้เป็นที่ว่าราชการเมือง หลังจากท่านดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองพัทลุงอยู่ 19 ปี จึงกราบบังคมทูลลาออกจากราชการ ด้วยชราภาพและทุพพลภาพจักษุมืดมัวแลไม่เห็นทั้งสองข้าง

 15. ร.5 จึงพระราชทานราชทินนามให้เป็น พระยาวรวุฒิไวย วัฒลุงควิสัย อิศรศักดิ์พิทักษ์ราชกิจ นริศราชภักดี อภัยพิริยพาหะ และโปรดเกล้าฯให้หลวงจักรานุชิต (เนตร จันทโรจวงศ์) บุตรชายคนโตซึ่งเป็นผู้ช่วยราชการเมืองพัทลุงอยู่นั้นเป็นพระยาอภัยบริรักษ์ฯ เจ้าเมืองพัทลุงคนต่อมา

 16. วังใหม่พระยาอภัยบริรักษ์ (เนตร จันทโรจวงศ์) เป็นผู้สร้างวังใหม่ขึ้นใน พ.ศ.2432 ด้านหลังวังเก่าทางทิศใต้ติดกับคลองลำปำ จึงมีชาวบ้านเรียกว่า“วังใหม่ชายคลอง”หรือ“วังชายคลอง” แต่นิยมเรียก“ วังใหม่”

 17. วังใหม่ หรือจวนใหม่ เป็นจวนของพระยาอภัยบริรักษ์ (เนตร จันทโรจวงศ์) ผู้ว่าราชการเมืองพัทลุงคนสุดท้าย ก่อนการปฎิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่ 5

 18. วังเก่า หรือ จวนเก่า

 19. วังใหม่ หรือ จวนใหม่

 20. สมาชิกในกลุ่ม1.นางสาวธัตติมา สงด้วง เลขที่ 122.นางสาวนุชรี ด้วงคง เลขที่ 133.นางสาวปาริฉัตร สีไข่ เลขที่ 264.นางสาวพรพิมล เหลือจันทร์ เลขที่ 275.นางสาววิทยาภรณ์ รัตนพงค์ เลขที่ 286.นางสาวสุพัตรา แป้นด้วง เลขที่ 30 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6