Solidarni w Europie - PowerPoint PPT Presentation

elisa
solidarni w europie n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Solidarni w Europie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Solidarni w Europie

play fullscreen
1 / 23
Download Presentation
Solidarni w Europie
126 Views
Download Presentation

Solidarni w Europie

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Solidarni w Europie Prezentacja tematyczna

 2. Definicja integracji międzynarodowej (kwestie terminologiczne) • Integracja – polega na procesie łączenia, scalania, syntezy mniejszych jednostek w większe. • Najczęściej dotyczy ona integracji międzynarodowej, sprowadzającej się do scalania ekonomicznego lub (i) politycznego państw. • Z tego powodu rozróżnia się integrację gospodarczą i polityczną.

 3. Integracja ekonomiczna (Bela Balassa) • Proponuje zdefiniować integrację ekonomiczną jako proces i jako stan. • Rozpatrywana jako proces obejmuje przedsięwzięcia, które zmierzają do zniesienia dyskryminacji między jednostkami gospodarczymi różnych państw. • Rozpatrywana jako stan stanowi brak różnych form dyskryminacji między gospodarkami narodowymi

 4. Formy integracji międzynarodowej (Bela Balassa) • Strefa wolnego handlu • Unia celna • Wspólny rynek • Unia gospodarcza • Integracja całkowita

 5. Strefa wolnego handlu • Jest to ugrupowanie gospodarcze co najmniej dwóch państw, które w ustalonym okresie znoszą cła i opłaty o podobnych skutkach oraz ograniczenia ilościowe i środki wywołujące takie skutki (np. licencjonowanie) • Pozostaje swoboda wykorzystywania tych środków wobec państw trzecich • Europejska Strefa Wolnego Handlu – 1960 • RWPG • Północnoamerykańska Strefa Wolnego Handlu - NAFTA

 6. Unia celna • Ugrupowanie co najmniej dwóch państw – które podobnie jak w strefie wolnego handlu znoszą wobec siebie cła, ograniczenia ilościowe w obrocie i środki o podobnych skutkach • Wprowadzają wspólną zewnętrzną taryfę celną • Następstwem zniesienia ceł jest powstanie wspólnego rynku towarów • Pojawia się tendencja do powstania podobnych cen

 7. Wspólny rynek Wyższa forma integracji – oznaczająca oprócz zniesienia ograniczeń w obrotach także wprowadzenie swobód rynkowych • Swoboda przepływu osób • Swoboda przepływu kapitału • Swoboda przepływu towarów • Swoboda przepływu usług

 8. Unia gospodarcza i walutowa • Unia walutowa – poza strefą wolnego handlu, unią celną i wspólnym rynkiem obejmuje unifikację polityki walutowej • Unia gospodarcza- poza strefą wolnego handlu, unią celną, wspólnym rynkiem, unifikacją polityki walutowej, obejmuje koordynację polityki gospodarczej ( np. polityka rolna, transportowa, energetyczna)

 9. Organizacja międzynarodowa Międzynarodowa organizacja międzypaństwowa - to względnie trwały (stały) związek suwerennych państw, powstały w wyniku umowy międzynarodowej, posiadający stałe organy wyposażone w określone w tej umowie uprawnienia działające dla realizacji wspólnych celów.

 10. Główne cechy organizacji międzynarodowej • Trwały, stabilny charakter organizacji, • Stabilny skład członkowski organizacji • Istnienie wielostronnej umowy międzynarodowej jako podstawy prawnej funkcjonowania organizacji • Funkcjonowanie stałych organów organizacji

 11. Unia Europejska Unia Europejska to typ związku między państwami, organizujący współpracę między krajami członkowskimi oraz między ich mieszkańcami. Zasadniczym celem Unii Europejskiej jest zapewnienie postępu gospodarczego i społecznego oraz ochrona wolności, praw i interesów mieszkańców Europy. Unia Europejska w swojej działalności respektuje tożsamość narodową państw członkowskich, ich historię i tradycję. Gwarantuje rozwój demokracji, respektowanie praw człowieka, prywatną własność i wolny rynek.

 12. Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa Unia Europejska wypełnia większość cech organizacji międzynarodowej bowiem jest strukturą opartą na podstawie umowy międzynarodowej, dysponuje samodzielnymi organami i ma własne cele w polityce międzynarodowej. Na przeszkodzie w pełnym uznaniu jej za organizację międzynarodowa stoi jednak brak wyraźnego określenia jej osobowości prawnej.

 13. Zasada pokojowego współistnienia państw • Robert Schuman, jeden z twórców koncepcji integracji Europy, już w 1950 roku mówił o Niemczech i Francji, że „solidarność między tymi dwoma krajami ustanowiona przez połączenie produkcji pokaże, że wojna między tymi dwoma krajami stanie się nie tylko nie do pomyślenia, ale materialnie niemożliwa”.

 14. Zasada pokojowego współistnienia państw • Zasada ta wyraża się między innymi w mechanizmach decyzyjnych Unii Europejskiej. Kluczowe znaczenie ma tu funkcjonowanie Rady Europejskiej, która jako spotkanie szefów państw i rządów krajów członkowskich decyzje polityczne wypracowuje na zasadzie jednomyślności wszystkich uczestniczących państw. • Unia Europejska respektuje prawo państw członkowskich do uczestnictwa w Pakcie Północnoatlantyckim (NATO), uznając tę strukturę za głównego architekta bezpieczeństwa europejskiego.

 15. Zasada oparcia krajowych porządków ustrojowych o reguły demokracji i praw człowieka Zasada bazowania Unii Europejskiej na zasadach wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz tożsamości narodowej państw członkowskich wyrażona została w art. 6 Traktatu z Maastricht.Unia Europejska respektuje podstawowe prawa zagwarantowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności a także reguły wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych dla państw członkowskich.

 16. Zasada subsydiarności (pomocniczości) • Zasada subsydiarności wyrażona została w Traktacie z Maaastricht. • Zgodnie z Traktatem, w zakresie nie podlegającym wyłącznej kompetencji, Wspólnota podejmuje działania według zasady subsydiarności tylko wówczas i tylko w takim zakresie gdy cele proponowanych działań nie mogą być skutecznie osiągnięte przez same państwa członkowskie.

 17. Zasada oparcia krajowych porządków ustrojowych o reguły demokracji i praw człowieka Zasada bazowania Unii Europejskiej na zasadach wolności, demokracji, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności oraz tożsamości narodowej państw członkowskich wyrażona została w art. 6 Traktatu z Maastricht.Unia Europejska respektuje podstawowe prawa zagwarantowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności a także reguły wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych dla państw członkowskich.

 18. Zasada solidarności Zasada solidarności w prawie Unii Europejskiej wyrażona została w art. 10 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Art. 10 Traktatu zobowiązuje państwa członkowskie UE do podejmowania wszelkich właściwych środków o charakterze ogólnym i specjalnym w celu realizacji zobowiązań traktatowych. Państwa mają powstrzymać się od działań mogących zaszkodzić realizacji celów traktatowych.

 19. Cztery swobody rynku wewnętrznego • Tzw. cztery swobody rynku wewnętrznego to wolności związane z funkcjonowaniem Jednolitego Rynku regulowane Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską. Są to: • 1. Swoboda przepływu towarów (art. 23 - 31) • 2. Swoboda przepływu osób (art. 39 -48) • 3. Swoboda przepływu usług (art. 49 - 55) • 4. Swoboda przepływu kapitału (art. 56-60)

 20. Swoboda przepływu towarów Swoboda przepływu towarów to jedna z czterech swobód rynku wewnętrznego. Oznacza zniesienie opłat celnych, przyjęcie wspólnej zewnętrznej taryfy celnej oraz zasad polityki handlowej. Zasada ta oznacza także eliminację wszelkich przeszkód w handlu o charakterze pozataryfowym

 21. Swoboda przepływu osób Swoboda przepływu osób oznacza nieskrępowane prawo obywateli UE do podejmowania pracy i prowadzenia działalności w wybranym kraju członkowskim Unii Europejskiej. Towarzyszy temu prawo do osiedlania się i pobytu na terenie innych państw członkowskich

 22. Swoboda przepływu usług • Swoboda przepływu usług oznacza znoszenie barier technicznych i fizycznych uniemożliwiających świadczenie usług na terenie innych krajów członkowskich UE a także prawo firm usługowych do nieskrępowanego prowadzenia działalności na terenie całej UE • Wolność przepływu usług sprowadza się głównie do liberalizacji usług finansowych, otwarcia rynku usług transportowych i telekomunikacyjnych oraz harmonizacji metod kontroli i ubezpieczeń

 23. Swoboda przepływu kapitału Swoboda przepływu kapitału to jedna z czterech wolności rynku wewnętrznego. Opiera się między innymi na dążeniu do utworzenia wspólnego rynku usług finansowych i liberalizacji obrotu papierami wartościowymi. Swoboda ta oznacza także prawo przedsiębiorców z krajów członkowskich UE do nieskrępowanego inwestowania w innym kraju członkowskim a także prawo do swobodnego transferu zysków