kemialliset altisteet puualalla n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KEMIALLISET ALTISTEET PUUALALLA PowerPoint Presentation
Download Presentation
KEMIALLISET ALTISTEET PUUALALLA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33
eliot

KEMIALLISET ALTISTEET PUUALALLA - PowerPoint PPT Presentation

0 Views
Download Presentation
KEMIALLISET ALTISTEET PUUALALLA
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KEMIALLISET ALTISTEET PUUALALLA NOPS 2010 – 2012 -hanke Lehtorit Pirkko Rimpilä-Vanninen ja Siru Lehto

 2. KEMIKAALIT PUUALALLA • PUUPÖLY • LIUOTTEET • MAALIT JA LIIMAT • PUUNSUOJA-AINEET Laurea-ammattikorkeakoulu

 3. PUUPÖLY • Havupuusta, lehtipuusta ja puukomposiiteista • Syntyy puun mekaanisesta työstämisestä • Tämä vaara on olemassa kaikissa tuotannon vaiheissa Laurea-ammattikorkeakoulu

 4. LIUOTTEET • Lakoissa, maaleissa, ohentimissa, liima-aineissa • Irrotinaineissa, petseissä sekä puunsuoja-aineissa • Tuotantovaihe: viimeistely ja kokoaminen • Esimerkkejä vaarallisista liuotteissa käytettävistä kemikaaleista: tolueeni, ksyleeni ja metanoli Laurea-ammattikorkeakoulu

 5. LIIMAT JA MAALIT • Isosyanaattipohjaiset tuotteet kuten: • kaksikomponenttimaalit (2K) • lakat • kovetteet • epoksijärjestelmät • Tuotantovaihe: viimeistely ja kokoaminen • Esimerkkejä vaarallisista kemikaaleista: isosyanaatit, formaldehydi Laurea-ammattikorkeakoulu

 6. PUUNSUOJA-AINEET • Orgaaninen liuote tai vesipohjainen • Tuotantovaihe: suojakäsittely • Esimerkkejä vaarallisista puunsuoja-aineissa käytettävistä kemikaaleista: kupari- ja kromisuolat Laurea-ammattikorkeakoulu

 7. KEMIKAALIEN TERVEYSVAIKUTUKSET • Paikallinen vaikutus • Systeeminen vaikutus • Välitön vaikutus • Pitkäaikainen vaikutus Laurea-ammattikorkeakoulu

 8. paikallinen vaikutus • vaikuttaa välittömästi siinä kohdassa, missä se joutuu ensimmäiseksi kosketuksiin elimistön kanssa • Esim. iho, silmät, ruoansulatuskanava, hengitystiet • systeeminen vaikutus: • yleinen tai johonkin elimeen kohdistuva • aine imeytyy vereen ja kulkeutuu eri elimiin aiheuttaen jossakin niissä vaikutuksia • esim. maksa, keskushermosto Laurea-ammattikorkeakoulu

 9. Välittömät • lyhytaikaisesta, yksittäisestä altistumisesta aiheutuvia terveysvaikutuksia Esim. limakalvojen, ihon ärsytys ja syövytys, hermostovaikutukset/päänsärky, huimaus, huonovointisuus, väsymys, myrkytys • Pitkäaikaiset eli krooniset • pitempiaikaisesta, toistuvasta altistumisesta kemikaalille

 10. VÄLITTÖMÄT, PAIKALLISET VAIKUTUKSET • Ärsyttävät aineet • Syövyttävät aineet • Myrkylliset aineet Laurea-ammattikorkeakoulu

 11. ÄRSYTTÄVÄT AINEET • Iho, ärsyttää/syövyttää • Ärsyttävät tulehdusta (punoitus, turvotus) • Syövyttävät aineet kudostuhoa • silmät tai limakalvot • Silmissä kirvelevää kipua, kyynelvuotona, silmäluomen lihaskouristuksena ja mahdollisesti näkemisen samentumisena. • Silmissä sidekalvon punoitusta ja turvotusta, sarveiskalvon samentumista ja värikehän tulehdusta

 12. Ylemmät hengitystiet • Yskä, kirvelevä kipu, liman eritys ja hengityksen vaikeutuminen • Esim. formaldehydi, ammoniakki ja rikkihappo, joiden vaikutus havaitaan yleensä välittömästi • Ylähengitysteihin ja keuhkoputkiin vaikuttavia • Esim. kloori, kloorivety, klooridioksidi, rikkidioksidi • Keuhkojen kaasujenvaihdunnasta huolehtivat keuhkorakkulat • ärsytysoireet ovat lieviä ja vaikutukset ilmenevät viivästyneinä. • Kaasujen hengittämisen ja keuhkopöhön oireiden alkamisen välille jää viiveaika • Esim. veteen niukkaliukoiset, reaktiiviset kaasut, kuten typpidioksidi ja fosgeeni (alle tunnista – 2 vrk) Laurea-ammattikorkeakoulu

 13. Ruoansulatuselimistö • Pahoinvointi, oksentelu, vatsavaivat • Vakava kemiallinen keuhkotulehdus, jos joutuu keuhkoihin esim. oksentaessa (esim. liuotinbensiini) Laurea-ammattikorkeakoulu

 14. SYÖVYTTÄVÄT AINEET • tuhoavat kudosta joutuessaan kosketuksiin sen kanssa • roiskeet silmään voivat aiheuttaa pysyvän silmävamman. • Esim. hapot ja emäkset riittävän suurina pitoisuuksina

 15. MYRKYLLISET AINEET • Aineet vaikuttavat aineelle ominaisella tavalla haitallisesti kudoksiin tai elimiin. • Esimerkiksi bentseeni vahingoittaa luuydintä ja voi aiheuttaa verisyövän eli leukemian. • Hiilitetrakloridi vahingoittaa maksaa ja munuaisia, kun taas altistuminen • Akryyliamidille vahingoittaa varsinkin hermostoa. • Aineen haitalliset vaikutukset kohde-elimeen voivat ilmetä joko lyhytaikaisen tai pitkäaikaisen altistumisen seurauksena. Laurea-ammattikorkeakoulu

 16. PITKÄAIKAISET VAIKUTUKSET • Herkistävä • Syöpää aiheuttava • Lisääntymisterveyteen vaikuttava Laurea-ammattikorkeakoulu

 17. HERKISTÄVÄT AINEET • muuttavat ihon tai hengityselinten limakalvon reaktiotapaa • altistuminen uudelleen aineen pienillekin pitoisuuksille aiheuttaa allergisen tulehduksen • Esim. ihon herkistäjiä formaldehydi ja tärpätti • Esim. hengityselimiä herkistävä (allergisen nuha tai astman aiheuttavia) tolueenidi-isosyanaatti

 18. SYÖPÄÄ AIHEUTTAVAT • Syöpää aiheuttava eli karsinogeeninen aine lisää pahanlaatuisten kasvainten syntymisen todennäköisyyttä altistuneessa ihmisryhmässä • Syövän kehittymisessä altistuksen alkamisen ja syöpäsairauden toteamisen välinen aika on yleensä vähintään 10 - 20 vuotta • Syöpää aiheuttavia puualalla mm. tammi, pyökki

 19. VAIKUTUS LISÄÄNTYMISTERVEYTEEN • Perimän muutoksia aiheuttava (geenit, kromosomit) • Perimämyrkyllinen (DNA) • Syöpää aiheuttava; solun mutaation seurausvaikutus on solun muuttuminen pahanlaatuiseksi, mikä voi johtaa syövän kehittymiseen • sikiön kehitys, lapsen kehitys • keskenmeno • hedelmällisyys

 20. VAIKUTUKSET ELIMISTÖSSÄ (LIUOTINHÖYRYT) • Hermosto • Väsyneisyys, päänsärky, muistin ja keskittymiskyvyn heikentyminen, unihäiriöt, ärtyneisyys • Näkö • Näkökentän supistuminen • Värinäön häiriöt • Sisäelimistön, maksan ja munuaisten vauriot • Lähde: Vainio ym. 2005.Kemikaalit työssä. Selvitys työympäristön kemikaaliriskeistä. Työterveyslaitos. Laurea-ammattikorkeakoulu

 21. ALTISTUMISREITIT MITEN TYÖNTEKIJÄT VOIVAT ALTISTUA: - hengittäessään höyryjä, kaasuja, sumuja tai pölyä - ihokosketuksessa • silmäkosketuksessa • nielemällä (vahingossa, toimimalla epähygieenisesti) • ihon rikkoutuessa (harvinaista – terävien esineiden aiheuttamat tapaturmat) Laurea-ammattikorkeakoulu

 22. ÄRSYTYSIHOTTUMA, PESUIHOTTUMA

 23. ÄRSYTYSIHOTTUMA

 24. KROONINEN IHOTTUMA, IHON HALKEILU

 25. KROONINEN IHOTTUMA

 26. SUOJAUTUMINEN JA ENNALTA EHKÄISY • Tiedottaminen, koulutus • Työn organisointi, työjärjestelyt • Tekniset toimet • Tuotantoprosessien muuttaminen • Aineiden vaihtaminenturvallisempiin • Henkilösuojaimet • Työntekeminenturvallisesti Laurea-ammattikorkeakoulu

 27. ESIMERKKI SUOJAUTUMISESTA: TEKNISET TOIMET

 28. ESIMERKKI SUOJAUTUMISESTA: TIEDOTTAMINEN JA KOULUTUS Tunne työpaikkasi kemikaalit: • Kansainväliset kemikaalikortit • OVA ohjeet • Käyttöturvallisuustiedote • Pakkausmerkinnät • Kemikaaliluettelo

 29. KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Käyttöturvallisuustiedotteesta selviää: • kemikaalin ja sen valmistajan tai maahantuojan tiedot • koostumus ja tiedot vaaraa aiheuttavista aineosista • fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet • terveydellistä vaaraa ja haittaa aiheuttavat tekijät • turvallisuus- ja suojaustoimenpiteet • käsittely ja varastointi • kemikaaleja koskevat määräykset • ensiapuohjeet • ohjeet tulipalon varalta ja päästöjen torjuminen • ympäristövaarallisuus ja jätteiden käsittely Pirkko Rimpilä-Vanninen Laurea 2011

 30. PAKKAUSMERKINNÄT

 31. KEMIKAALILUETTELO • Työnantajan on laadittava luettelo työpaikalla käytettävistä kemikaaleista ja pidettävä se ajan tasalla • Luettelo ja käyttöturvallisuustiedotteet on säilytettävä työntekijöiden nähtävillä Laurea-ammattikorkeakoulu

 32. KEMIKAALIEN VAROITUSMERKIT

 33. TEHTÄVÄNANTO • 1. Tee aluksi tietovisa kemikaalien varoitusmerkeistä osoitteessa: http://www.gabrieldesign.dk/quiz/FIN/Quiz.html • 2. Tutustupuualanluokassakäytössäoleviinkemikaaleihin, niidenterveysvaiktuksiinjasuojautumiseen. EtsiedellisettiedotKansainvälisistäkemikaalikorteistaja OVA –ohjeista. Kirjaaohessaolevaanerilliseentaulukkoon. Laurea-ammattikorkeakoulu