Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА PowerPoint Presentation
Download Presentation
УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

150 Views Download Presentation
Download Presentation

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА • Управљање ризицима је вештина, односно наука која предупређује дешавање губитака, односно омогућава да се што лакше савладају њихове економске последице • Кораци у поступку управљања ризицима: • Препознавање ризика • Анализа ризика • Процена ризика • Поступање са ризиком и контрола ризика.

 2. ПРЕПОЗНАВАЊЕ РИЗИКА • Свако предузеће је изложено најразличитијим опасностима које, свака на свој начин, могу проузроковати различите штете • Неки ризици су очигледни, неки не, због чега се често и превиде • Препознавање ризика посебно сложено у сложеним системима • Не постоји један јединствениначин за препознавање опасности, јер сваки од њих има неке слабости.

 3. ПРЕПОЗНАВАЊЕ РИЗИКА • Стратегија управљања ризиком захтева коришћење приступа, или њиховогспоја, који најбоље одговара датим условима • Технике за препознавање ризика: • Примена упитникавезаног за ризике, • Израда нацрта који описује пословно--производне токове у предузећу, • Проучавање извештаја о пословању, о насталим штетама,те о пословној стратегији предузећа, • Прегледи производних, складишних објеката, опреме, уређаја, система заштите и сл.

 4. ПРЕПОЗНАВАЊЕ РИЗИКА • Упитник сашто већим бројем питања од значаја за ризике, односно изложеност могућој штети, олакшава да се утврдеочекивани узроци штета. Тиме се смањује вероватноћа превида важних извораопасности • Нацрт токова, рецимо,производње и продаје робе приказује однос предузе-ћа са испоручиоцима и купцима, као и начин превоза робе. Помаже да се уоче уска грла у производњи или последични утицај неке штете на ток целог производног процеса.

 5. ПРЕПОЗНАВАЊЕ РИЗИКА • Изучавање извештаја о новчаном пословању, уговорима, рачуноводственим подацима, штетама и несрећним случајевима насталим токомрада, као и одугорочном развоју и стратегији предузећа такође је веома корисно • Посете, увид на лицу места у делат-ност, опрему и уређаје, заштиту, разго-вори с руководиоцима и другим запос-ленима. Некад једини прави начин.

 6. АНАЛИЗА РИЗИКА • Анализа ризика подразумева испитивање свих чинилаца ризика и њиховог утицаја на остварење штетног догађаја • Разлагање на чиниоце ризика и утврђивање њихове значајности и међусобних утицаја • Током анализе сам ризик се посматра као низ догађаја:креће се од почетног догађаја, прековише међудогађаја, па до могућег остварења штете.

 7. ПРОЦЕНА РИЗИКА • Пошто се ризици препознају и испитају, потребно је проценити њихову учесталост и обим. Ово мерење је основа за даље поступање у процесу управљања ризицима • Више начина за процену ризика, најчешће за поједине посебне врсте штетних догађаја (нпр. пожар) • Све ове методе могу бити бројчане и описне.

 8. ПРОЦЕНА РИЗИКА • Бројчане методе се заснивају на статистички обрађеним подацима о раду посматраног система и о свим догађајима који су били важни за појаву одређених штетних догађаја • Коришћење оваквог приступа можеобезбедити успех ако су испуњени следећи услови: 1. велики број посматрања, 2. што сличнији односи између садржаја обухваћених статистиком и садржаја ризика који се процењује, 3. давање претпоставки о висини највеће могуће штете.

 9. ПРОЦЕНА РИЗИКА • Описне методе се примењују када не постоје бројчани подаци по којима се ризици процењују • Овде се ризик приказује описно („мали ризик”, „велики ризик”, „умерени ризик” и сл.) • За ове методе нису неопходни подаци из ранијих временских раздобља.

 10. ПОСТУПАЊЕ СА РИЗИКОМ И КОНТРОЛА РИЗИКА • Након претходних корака (препознавање – анализа – процена) бирају се методи за поступање са ризиком и контролу ризика, који у великој мери зависе од обележја опасности којом се „управља” • Два основна приступа: 1. непосредни, физичкинадзор над ризиком 2. новчанинадзор над ризиком.

 11. ПОСТУПАЊЕ СА РИЗИКОМ И КОНТРОЛА РИЗИКА • Физички надзор: а) избегавање ризика б) смањење ризика • Новчани надзор: а) задржавање ризика б) преношење ризика.

 12. ПОСТУПАЊЕ СА РИЗИКОМ И КОНТРОЛА РИЗИКА • Избегавање ризика најчешће се користи када смо у потпуности упознати с његовим обимомпа процењујемо да не губимо превише његовим избегавањем • Избегавање значи створити услове да се постојећи извори штете напусте или да се одређени могући извори штете никада не покрену. Један од начина избегавања ризика је њихово пребацивање на друге носиоце • Понекад избегавање једног може да доведе до стварања другог ризика, а неки ризици се никако не могу избећи.

 13. ПОСТУПАЊЕ СА РИЗИКОМ И КОНТРОЛА РИЗИКА • Овај приступ на садашњем степену техничко-технолошког развоја и развоја друштва у целини, не представља право решењеу процесу управљања ризиком • Смањење ризика. Код ове методе истичу се два основна циља: • спречавање штете и • умањење њеногобима.

 14. ПОСТУПАЊЕ СА РИЗИКОМ И КОНТРОЛА РИЗИКА • Примери мера које непосредно утичу на спречавање настанка штета су: провера квалитета, поштовање прописа у саобраћају, строго поштовање поступака и мера безбедности у производним процесима. Ове мере се морају спроводити трајно, уређено и сврсисходно • Програмима контроле ризика може се утицати и на социјалне трошкове, стога су државе веома заинтересоване за развој и унапређење ових поступака.

 15. ПОСТУПАЊЕ СА РИЗИКОМ И КОНТРОЛА РИЗИКА • Задржавање ризика је у многим случајевима најбољи начин решавања ризика • Нарочито је погодно тамо где су губици, односно штетесразмерно мали • Појединац или предузеће задржавање ризика могу остварити неосигуравањем, учешћем у штети (осигураников самопридржај), или оснивањем сопственог осигуравајућег друштва.

 16. ПОСТУПАЊЕ СА РИЗИКОМ И КОНТРОЛА РИЗИКА • Преношење ризика. Облици преноса: 1. Пренос надзора над ризиком 2. Пренос новчарске заштите од ризика • Пример преноса надзора над ризиком је давање имовине у закуп • Пренос новчане заштите од ризиком јепреношење новчаног губитка када настане ризик на другога • Осигурање јенајчешћиобликпреносановчане заштите од ризика.

 17. ПРЕВЕНТИВА • Превентива је скуп мера усмерених ка спречавању настанка штетног догађаја, тј. смањењу могућности да до несрећног случаја дође • У спровођењу превентиве користи се савремена делатност превентивно инжењерство(користи скуп поступака и метода којима се, полазећи од достигнућа више научних области, ризик мери, утврђује заштита и њен утицај на ризик, те надзиреспровођење мера).

 18. ПРЕВЕНТИВА • Изузетно одговоран и сложен задатак, који се поставља пред сваку државу, јесте да створи услове за развој превентиве • Тешкоће у спровођењуових задатака, код нас представља општи неповољан положај предузећа • Преовладава мишљење да превентива и репресија имају значајну улогу у делатности осигурања • Обавеза и интерес осигуравача да помогне у предузимањубројних мера заштите.

 19. РАЗВОЈ ПРЕВЕНТИВЕ • Превентива се развијалау извесном смислу од првобитне заједнице до данас • Стални технолошкиразвој у свету. Велики је број нових сировина и производа, много нових опасности за човека, његову имовину и животну средину • Извори опасности из производње, али и услуга:индустрија, саобраћај, домаћинства, пољопривреда и друго.

 20. РАЗВОЈ ПРЕВЕНТИВЕ • Огромнаусредсређеноствеликих материјалних вредности на малим површинама (нуклеарна, петрохемијска, хемијска, дрвно-прерађивачка индустрија)– велика изложеност губицима • Свуда око нас, у свим делатностима постоје могућности настанка штета са мањим или већим, а често и разорним последицама • Стога превентива има непрекидно растући значај у привреди и друштву у целини.

 21. ПРЕВЕНТИВНО ИНЖЕЊЕР-СТВО И СМАЊИВАЊЕ ШТЕТА • Просечнависина штета, посебно оних које настају као последица дејства пожара и експлозија, управо је сразмерна степену технолошког развоја • Међутим, удео износа штета у бруто домаћем производу много је већи код мање развијених земаља • Није случајност, већ последица и добро развијеног превентивног инжењерства.

 22. ПРЕВЕНТИВНО ИНЖЕЊЕР-СТВО И СМАЊИВАЊЕ ШТЕТА • Савремено превентивно инжењерство обједињава научно-истраживачка достигнућа и стручна сазнања различитих области, пре свега техничких, организацијских, информа-тичких, економских и правних наука • Полазиште су достигнућа темељних наука, посебно физике, хемије, математике и термодинамике • Предмет занимања: заштита људи и материјалних средстава,што се у другим областимапосебно не истражује • Његов сложени задатак остварује се у спрези са осигурањем имовине и људи:

 23. ПРЕВЕНТИВНО ИНЖЕЊЕР-СТВО И СМАЊИВАЊЕ ШТЕТА • Истраживачкуделатност превентивног инжењерства чине три фазе: 1. Процена ризика осигурања којом се утврђују технолошки, планско-урбанис-тички, грађевински, архитектонски, ел-ектротехнички, машински, организациј-ски, образовни, економски и правни услови настанка осигуравајућег односа 2. Управљање преузетим ризиком осигурања којеобједињава становиштаи осигуравача и осигураника 3. Истраживање и утврђивање узрока, последица и одговорности за настали штетни догађај.

 24. ПРЕВЕНТИВНО ИНЖЕЊЕР-СТВО И СМАЊИВАЊЕ ШТЕТА • Стечена научно-истраживачка сазнања, која су најчешће резултат лабораториј-ске провере, као и стручна искуства, поуздана су основа законског и техничко-стандардизацијскогуређења • Научни и стручнинапори у склопу превентивног инжењерства су усмерени ка остварењу следећих циљева: 1. Створити најбољи систем заштите тако да вероватноћа настанка штетног догађаја буде најмања...

 25. ПРЕВЕНТИВНО ИНЖЕЊЕР-СТВО И СМАЊИВАЊЕ ШТЕТА 2. Осмислити такав одговор средине (радног окружења) на појаву штетног догађаја да његове последице буду најмање могуће 3. Осмишљено управљати системом заштите имовине и лица 4. Прикупљати и чувати веродостојне, проверене податке о узроку настанка штетног догађаја, штети коју је изазвао, као и о одговорности за њено изазивање.

 26. ПРЕВЕНТИВНО ИНЖЕЊЕР-СТВО И СМАЊИВАЊЕ ШТЕТА • Из свега наведеног проистиче тачностизнете тврдње да превентивно инжењерство као посебна научна област, те осигурање,такође као посебна област, чине обједињену целину поуздане заштите људи и имовине од штетних догађаја и њихових последица.

 27. МЕРЕ СПРЕЧАВАЊА НА ДРЖАВНОМ НИВОУ • Имају шири друштвени интерес и спроводе се са основним циљем смањења штета и губитака • У неким од њих новчано суделују и осигуравачи, полазећи од одређених законских прописа и одлука • Учешће државе у спречавању штета: 1. Подела задужења носиоцима мера, праћење и усаглашавање њиховог рада што треба да доведе до смањења штета...

 28. МЕРЕ СПРЕЧАВАЊА НА ДРЖАВНОМ НИВОУ 2. Доношење прописа и стандарда у одређеним областима и делатностима: • Закон о заштити од пожара, закон о безбедности и здрављу на раду, закон о безбедности у саобраћају, закон о екологији, закон о поступцима у случају елементарних непогода итд. • Стандарди и технички нормативи - бројниправилнициза заштиту од пожара, за руковање течним нафтним плином итд. ...

 29. МЕРЕ СПРЕЧАВАЊА НА ДРЖАВНОМ НИВОУ • Устројење разних инспекција (пожар, заштита на раду, саобраћај, здравље) • Дугорочни програми научно-истражи-вачког рада из области спречавања • Програми образовања и издавачка делатност • Устројење испитних лабораторија • Развој технологија, опреме и материјала • Безбедносне мере приликом пројекто-вања и градње разних грађевина...

 30. МЕРЕ СПРЕЧАВАЊА НА ДРЖАВНОМ НИВОУ • Прилагођавање државне статистике потребама спречавања и сузбијања • Подстицање међународног повезивања и учлањење у значајна светска удружења која се баве овим питањима • У Закону о осигурању стоји да послове осигурања, поред осталог, чине и мере за спречавање и сузбијање ризика који угрожавају осигурану имовину и лица, те утврђивање, односно процена ризика и штета.

 31. МЕРЕ СПРЕЧАВАЊА НА ДРЖАВНОМ НИВОУ • Законом о осигурању је дата могућност формирања и фондова превентиве, што је претходним законом била утврђена законска обавеза • Законом о заштити од пожара створена је обавеза осигуравачима за издвајање 6% од наплаћене премије за пожарне ризике, за финансирање ватрогаства – ватрогасни допринос • Развијене западне државе имају националне савете за безбедност који израђују дугорочне планове за смањење опасности у саобраћају, од пожара и слично. У нас тога нема.

 32. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ НА НИВОУ ВЛАСНИКА ИМОВИНЕ • У зависности од предмета који се оси-гуравају и опасности од којих се пружа економска заштита путем одређених врста осигурања, могу се предузимати врло различите превентивне мере • Премијска стопа (или премија) треба да буде одраз тежине ризика, која у неким осигурањима значајно зависи од мера заштите које је предузео осигураник • Нпр., код осигурања од пожара премиј-ска стопа се може смањити и до 50%, ако су предузете мере: чуварска служ-ба, видео надзор, постојани системи за гашење пожара, јављачи пожара.

 33. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ НА НИВОУ ВЛАСНИКА ИМОВИНЕ • Код осигурања од провалне крађе премијска стопа се смањује ако су уграђени алармни уређаји, ако је установа повезана са полицијом и др. • Осигуравачи све више економски подстичу одређене превентивне мере нижим или вишим премијским стопама, односно премијама осигурања • Око 90% свих пожара у нашој земљи су последица људског чиниоца: грешке у пројектовању, лош избор или неправи-лно вођење технолошког процеса, незнање, небрига, непажња у раду, непридржавање мера заштите итд.

 34. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ НА НИВОУ ВЛАСНИКА ИМОВИНЕ • Поред тога, власник имовине-осигураник и сам непосредно учествује у превентиви кроз: 1. Пројектовање процеса, технологије и технике са циљем пораста безбедности 2. Веће укључивање достигнућа науке из области спречавања и заштите у целокупно пословање 3. Приликом одређивања обима залиха опасне робе укључује у прорачуне и штете које могу бити последица незгода...

 35. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ НА НИВОУ ВЛАСНИКА ИМОВИНЕ 4. Изучавање ризика које примењена технологија, техника и распоред у простору носе и праћењењихових промена 5. Налажење најповољнијег решења у погледу преношења ризика (сопствено ношење ризика, осигурање, избор осигуравача...) 6. Устројење службе заштите и њено ук-лапање у више системе (дојава пожара, веза са ватрогасцима, полицијом)...

 36. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ НА НИВОУ ВЛАСНИКА ИМОВИНЕ 7. Утврђивање превентивних мера из области: • технике и технологије • устројења рада • надзора над радним процесима • одржавања уређаја и опреме 8. Обучавање кадрова 9. Сопственобележење догађаја и података значајних за статистику.

 37. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ НА НИВОУ ВЛАСНИКА ИМОВИНЕ • С обзиром да је у нашој земљи још увек у току приватизација, власници имовине се мењају • Имовина је све више у приватнојсвојини • У будућности се очекује потпуно измењен став власника имовине - осигураника према осигурању и њиховој имовини • На врхупитања сарадње осигуравача и осигураника ће бити управо превентива.

 38. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ НА НИВОУ (РЕ)ОСИГУРАВАЧА • Основни интерес осигуравача (и реоси-гуравача) је смањење одлива средстава из сопствених фондова • Стога је неопходна тачна процена ства-рних опасностида би се одредилипри-мерени износи премије и наменских ул-агања у циљу смањења будућих штета • Осигуравач/реосигуравач због тога настоји да: 1. Непристрасно одреди (установи) ризике које преузима...

 39. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ НА НИВОУ (РЕ)ОСИГУРАВАЧА 2. Стално ради на развоју властитог тарифног система који ће обезбеђивати висину техничке премије примерену утврђеном ризику 3. Изнађе најповољнија решења заодређивање портфеља којим може обезбедити изравнање ризика у простору и времену уз коришћење саосигурања и реосигурања 4. Прати преузете ризике, њихове изме-не и примену уговорених мера спреча-вања и сузбијања код осигураника...

 40. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ НА НИВОУ (РЕ)ОСИГУРАВАЧА 5. Утврди сопствени интерес за улагања у превентиву путем: - захвата на производно-услужним погонима - израде студија и пројеката - изградње и опремања лабораторија - израде предлога прописа и стандарда - подршке образовањуна разним нивоима - подршке за израду књига и штампаних материјала...

 41. ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ НА НИВОУ (РЕ)ОСИГУРАВАЧА 6. Учествује у стварању статистичке основе заједно с државним органима, која ће бити отворена за различита истраживања 7. Испитујеузроке настанка штета, њихове величине и дејства примењених мера спречавања, све то у што већој мери усклађено са званичним државним органима (најучинковитије непосредно по настанку штете).

 42. ПОДСТИЦАЊЕ ОСИГУРАНИКА НА ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ • Сложен скуп правних, економских и техничко-технолошких мера • Од осигураниковог става према спрово-ђењу мера спречавањаумногоме зави-си степен безбедности његове имовине • Рецимо, осигураник техничким мерама заштите од пожара и васпитно--превентивним мерама може утицати да пожарне штете сведе на најнижу меру • Имајући то у виду, осигуравач настоји подстаћи осигураника да што више смањује штете.

 43. ПОДСТИЦАЊЕ ОСИГУРАНИКА НА ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ • Начини подстицања: 1. Осигуравач са осигураникомутврђује стање и околности од значаја за опасности, договара мере заштите, после их надзире 2. Привредним мерама подстрекава осигураника за предузимање поступака спречавања и сузбијања: висина премије за осигурање зависи од предузетих заштитних мера, разреда опасности и слично.

 44. ПОДСТИЦАЊЕ ОСИГУРАНИКА НА ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ 3. Осигуравач прати и испитује узроке штета па на основу налаза, заједно са осигураником, предузима мере за њихово смањење у будућности 4. Примењује установе попуста(бонуса) и доплатка(малуса) зависно од кретања штета у претходном раздобљу осигурања 5. Издваја средства за превентиву из премије осигурања.

 45. ПОДСТИЦАЊЕ ОСИГУРАНИКА НА ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ • На тај начин омогућено је да се превентива угради у све фазе осигурања и реосигурања • Њено спровођење представља значајну делатност у целокупном поступку управљања ризиком • Значај превентивног инжењерства и за осигураника - потпуније и економски повољније осигуравајуће покриће, уз премију осигурања прилагођену стварном стању ризика.