zdroje aktu ln ch medic nsk ch informac n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZDROJE AKTUÁLNÍCH MEDICÍNSKÝCH INFORMACÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZDROJE AKTUÁLNÍCH MEDICÍNSKÝCH INFORMACÍ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

ZDROJE AKTUÁLNÍCH MEDICÍNSKÝCH INFORMACÍ - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Updated on

ZDROJE AKTUÁLNÍCH MEDICÍNSKÝCH INFORMACÍ. Změna paradigmatu klinické medicíny. „ Art and science of medicine “ Hodnotící a rozhodovací procesy založené na systematických vědomostech, osobní klinické zkušenosti, získávané diagnostické a terapeutické zručnosti,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

ZDROJE AKTUÁLNÍCH MEDICÍNSKÝCH INFORMACÍ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zm na paradigmatu klinick medic ny
Změna paradigmatu klinické medicíny

„Artand science ofmedicine“

Hodnotící a rozhodovací procesy založené na

 • systematických vědomostech,
 • osobní klinické zkušenosti,
 • získávané diagnostické a terapeutické zručnosti,
 • sdílených klinických zkušenostecha
 • individuálních potřebách pacienta.

„Evidence-basedmedicine“

Hodnotící a rozhodovací procesy založené na

 • vědomostech s důkazní hodnotou,
 • schopnosti přesné definice problému, který je potřeba řešit,
 • schopnosti posuzování informací na principech kritického vážení jejich vědecké hodnoty a klinické relevance,
 • individualizaci rozhodovacích procesů podle
  • stavu pacienta,
  • jeho potřeb a
  • expektací/preferencí.

SACKETT, D.L.; ROSENGERG, W.M.C.; GRAY, J.A.M., HAYES R.B.; RICHARDSON W.S. Evidence-based medicine: what it is and what it isn't.

BMJ. 1996, roč. 312, čís. 7023, s. 71-2.

aplikace kritick ho my len
Aplikace kritického myšlení

Kritické myšlení

Účelné, samoregulační posuzování, které analyzuje, hodnotí a interpretuje získané informace a umožňuje koncepčně, metodicky, kriteriálně nebo kontextově zvážit jejich objektivitu a použitelnost v rozhodovacích procesech.

Brookfield S. Developing critical thinkers: Challenging adults to explore alternative ways of thinking and acting. San Francisco: Jossey-Bass; 1987

Podvědomé kritické otázky

 • Je předaná/získaná informace založena na názoru nebo na důkazu?
 • Je kvalita důkazu dostatečná?
 • Shoduje se informace s mými vědomostmi, zkušeností, názorem?
 • Je informace důležitá pro moje hodnocení a rozhodování?
 • Lze informaci bezprostředně využít v mé klinické/vědecké praxi?
 • Mění tato informace moje dosud používaná hodnotící a rozhodovací schémata?
co je d kaz v medic n
Co je důkaz v medicíně

Vědecký důkaz

 • Výsledek pozorování nebo experimentu, který vede k podpoře, odmítnutí nebo modifikaci vědecké teorie nebo hypotézy
 • Síla vědeckého důkazu
  • Silný důkaz – přímý doklad pravdivosti teorie/hypotézy – opakovatelnost důkazního procesu ve srovnatelných podmínkách
  • Slabý důkaz – podpora teorie/hypotézy ale zároveň připuštění platnosti protiřečící teorie/hypotézy

ASTM 2011: Standard Practice for Acceptance of Evidence Based on the Results of Probability Sampling

Anekdotální důkaz (circumstantial evidence)

 • Není založený na ověřitelných faktech nebo pečlivé studii
 • Stanovisko/názor bez vědeckého zdůvodnění
 • Případová, náhodná pozorování
 • Tradovaná informace nepodložená vědeckým ověřováním
  • (ale použitelná k formulaci hypotézy zamýšlené studie)

Doyle RP: How Medical Facts Are Developed: Why Some Are More Potent Than Others. QuackwatchSM, 2009

definice stomatologie zalo en na d kazech
Stomatologie založená na důkazech je přístup k orálnímu zdraví, založený na uvážlivé integraci

systematického hodnocení klinicky významných vědeckých důkazů, týkajících se orálního zdraví,

stavu chrupu jedince/pacienta a jeho dentální anamnézy,

klinických zkušeností,

na aktuální potřebě léčby/preventivní intervence

a preferencích/expektacích jedince.

ADA Policy on Evidence-Based Dentistry (2008)

Plasschaert AJM, Holbrook WP, Delap E, Martinez C, Walmsley AD. Profile andcompetencesfortheEuropeandentist. Eur J DentEduc 9, 2005:98–107.

Definice stomatologie založené na důkazech
prezentace nov ch poznatk zdroje nov ch informac
Prezentace nových poznatků, Zdroje nových informací

časopisecké publikace

abstrakta z kongresů, sympozií a workshopů

závěrečné zprávy z klinických studií

učebnice a monografie

výuka studentů

celoživotní vzdělávací aktivity

konsenzuální stanoviska odborných a vědeckých společností

přednášky na odborných shromážděních

učebnice a monografie

výuka studentů

časopisecké publikace

spolkové přednáškové aktivity

1900 - 1960

1960 

absorpce nov ch poznatk
Absorpce nových poznatků

potřeba informace o publikacích

oborová

tématická

zprvu tištěné zdroje

CurrentContents

Index to the Dental Literature

později elektronické zdroje

PubMed, Medline, EMBASE, ProQuest, Science Direct, EBSCO, CochraneLibrary a další

identifikace a extrakce zdrojů - vyhledávače

individuální hesla

knihovny hesel (MeSH – NLM)

citace, abstrakta, fulltexty

Gigantický

nárůst počtu

odborných a vědeckých periodik

2013 – cca 540 titulů pro obor stomatologie

typy asopiseck ch publikac
Typy časopiseckých publikací
 • Výsledkové práce
  • Klinické/experimentální studie (různé typy studií) – výsledky – rukopis – recenzní řízení – publikace v recenzovaném časopise
 • Literární přehledy
  • Obvykle širší problémově definované téma – autorský výběr dílčích výsledkových publikací a přehledů – recenzní řízení – publikace
 • Editoriály
  • Obvykle užší téma – úvaha, osobní názor autora na zvolené téma – směry a perspektivy řešení problému
 • Systematická review
  • Obvykle užší téma – systematický sběr dílčích publikací pomocí hesel ve vědeckých lékařských databázích – třídění informací podle vědecké hodnoty a klinické relevance
 • Meta-analýzy
  • Dtto systematická review + definice kritérií kvality prací – důvody vyřazení některých prací z meta-analýzy - agregace dat – analýza dat pomocí meta-analytických statistických nástrojů – odhad důvodů neshody výsledků dílčích prací
n r st po tu asopiseck ch publikac pubmed na t mata stn hygieny p klady
Nárůst počtu časopiseckých publikací (PubMed) na témata ústní hygieny (příklady)
asopiseck platforma pro evidence based dentistry
Časopisecká platforma pro „evidence-baseddentistry“

The Cochrane Collaboration

Working together to provide the best evidence for health care

ostatn v deck l ka sk informa n zdroje
Ostatní vědecké lékařské informační zdroje
 • Učebnice, monografie, skripta
 • Manuály a technické standardy (standardní operační postupy - SOP)
 • Dílčí a závěrečné zprávy o projektech
 • Stanoviska a doporučení národních a mezinárodních vědeckých, odborných a profesních organizací (pokud nevycházejí z meta-analýz, systematických review apod.)
 • Časopisecké editoriály
 • Abstrakta a tiskové zprávy z kongresů, workshopů a sympozií
 • Přednášky a přehledová sdělení zvaných odborníků
 • Nástroje celoživotního vzdělávání
 • Firemní informační materiály

kvalita váha

důkazu doporučení

3-4 C-D