slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
O nas PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 71
Download Presentation

O nas - PowerPoint PPT Presentation

elie
197 Views
Download Presentation

O nas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. O nas „Cosinus” to największa ogólnopolska sieć szkół dla dorosłych, dla których najlepszą rekomendację stanowi fakt, że istnieją one na rynku usług edukacyjnych już od ponad 12 lat. W chwili obecnej oferta edukacyjna szkół Cosinus obejmuje: • Licea i szkoły policealne dla dorosłych • Szkołę wyższą • Szkołę języków obcych • Kursy maturalne i zawodowe Najlepszą wizytówką firmy są tysiące zadowolonych absolwentów, którzyniejednokrotnie wracają, aby podjąć naukę na innym kierunku lub polecają szkołę swoim znajomym.

 2. Nasze szkoły Nauka we wszystkich liceach i szkołach policealnych jest bezpłatna. Każdy może podjąć naukę na takim kierunku, jaki sobie wybierze, nie ponosząc opłat. Nasze szkoły są absolutnie dla każdego. Zapisując się do nich nie ponosisz żadnego ryzyka - możesz jedynie zyskać. Do podjęcia kształcenia wystarczą dobre chęci. Zajęcia w naszych szkołach odbywają się w systemie zaocznym i wieczorowym, w soboty i niedziele, co umożliwia podjęcie nauki osobom pracującym i studentom studiów dziennych, którzy często zdobywają u nas dodatkowe wykształcenie.

 3. * - dot. liceów i szkół policealnych

 4. Dlaczego Cosinus? • bezpłatna nauka, • system zaoczny, • uprawnienia szkół publicznych, • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna (nauczyciele mianowani i dyplomowani, egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej) i wysoki poziom nauczania, • wysoka zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych ( niejednokrotnie 100%), • dostępna dla słuchaczy bogata baza dydaktyczna,

 5. Dlaczego Cosinus? • możliwość odbycia praktyk w firmach, do których kieruje szkoła, • atrakcyjne rabaty dla słuchaczy Szkół „Cosinus” oraz studentów Wyższej Szkoły „Cosinus” zapisujących się do Szkoły Języków Obcych „Cosinus” – „Językopedia”, • atrakcyjne rabaty dla absolwentów naszych szkół, zapisujących się do Wyższej Szkoły „Cosinus”, • dodatkowe rabaty oraz zniżki na towary i usługi w wielu sklepach i punktach usługowych udzielane po okazaniu ważnej legitymacji szkolnej lub indeksu, szczegóły na stronie www.cosinus.pl.

 6. Wybierz interesujący Cię kierunek. • Administracja • Agrobiznes • Archiwista • BHP • Ekonomia • Florystyka • Fryzjerstwo • Handlowiec • Hotelarstwo • Informatyka • Kosmetyka • Logistyka • Ochrona fizyczna osóbi mienia • Opiekun w Domu Pomocy Społecznej • Organizacja reklamy • Organizacja usług gastronomicznych • Prace biurowe • Rachunkowość • Spedycja • Turystyka • Turystyka wiejska • Zaoczne Liceum Ogólnokształcące • Zaoczne Liceum Uzupełniające • Wieczorowe Liceum Ogólnokształcące • Wieczorowe Liceum Uzupełniające • Kursy maturalne • Kursy zawodowe

 7. Licea Do liceów ogólnokształcących przyjmowani są absolwenci gimnazjów i szkół podstawowych (8-letnich). Nauka trwa 3 lata ( 6 semestrów). Do liceów uzupełniających przyjmowani są absolwenci zasadniczych szkół zawodowych, a nauka trwa 2 lata ( 4 semestry). Nauka prowadzona jest w systemie zaocznym i wieczorowym. Zajęcia edukacyjne stanowią realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się egzaminem maturalnym. Absolwenci liceów mogą kontynuować naukę w szkołach wyższych lub szkołach policealnych uzyskując dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

 8. Liceum ogólnokształcące Charakterystyka: Liceum ogólnokształcące dla dorosłych o trzyletnim cyklu kształcenia, w którym zajęcia edukacyjne stanowią realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się egzaminem maturalnym. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkoły wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego semestru od dwóch do czterech przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzenia tworząc tym samym semestry z rozszerzonym programem nauczania. Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym i wieczorowym.

 9. Liceum ogólnokształcące Perspektywy: Absolwenci liceum mogą kontynuować naukę w szkołach wyższych lub szkołach policealnych uzyskując dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Przedmioty: Język polski, matematyka, biologia, technologia informacyjna, język angielski, wiedza o społeczeństwie, chemia, podstawy przedsiębiorczości, historia, fizyka z astronomią, geografia.

 10. Liceum uzupełniające Charakterystyka: Liceum Uzupełniające dla dorosłych o dwuletnim cyklu kształcenia, w którym zajęcia edukacyjne stanowią realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się egzaminem maturalnym.Uzupełniające liceum ogólnokształcące przygotowuje absolwentów zasadniczych szkół zawodowych do uzyskania średniego wykształcenia ogólnokształcącego. Dyrektor szkoły w porozumieniu z radą szkoły wyznacza na początku etapu edukacyjnego dla danego semestru od dwóch do czterech przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzenia tworząc tym samym semestry z rozszerzonym programem nauczania. Zajęcia prowadzone są w trybie zaocznym i wieczorowym.

 11. Liceum uzupełniające Perspektywy: Absolwenci liceum mogą kontynuować dalszą naukę w szkołach wyższych lub szkołach policealnych uzyskując dodatkowe kwalifikacje zawodowe. Przedmioty: Język polski, matematyka, biologia, technologia informacyjna, język angielski, wiedza o społeczeństwie, chemia, podstawy przedsiębiorczości, historia, fizyka z astronomią, geografia.

 12. Szkoły policealne Oferta szkół policealnych skierowana jest do absolwentów szkół średnich - proponujemy kształcenie w 21 atrakcyjnych zawodach, w których specjaliści są poszukiwani na rynku pracy. Dbamy o to, aby słuchacze szkół policealnych nie uczyli się tylko „suchej” teorii, dlatego też w trakcie nauki są oni kierowani na praktyki zawodowe do firm i instytucji dobranych stosownie do kierunku kształcenia. Słuchacze nie muszą samodzielnie poszukiwać miejsc odbywania praktyk, szkoła kieruje ich do firm i urzędów, które zapewniają realizację programu i zdobycie potrzebnych umiejętności.

 13. Administracja Charakterystyka: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik administracji przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: • gromadzenie i wykorzystywanie dokumentacji oraz informacji ekonomicznych i statystycznych, • prowadzenie spraw administracyjnych, • załatwianie skarg i wniosków kierowanych przez instytucje i osoby fizyczne, • przygotowywanie projektów aktów normatywnych i rozstrzygnięć, organizowanie spotkań służbowych, • obsługiwanie interesantów i udzielania informacji, prowadzenie podstawowej dokumentacji finansowo-księgowej, • zestawianie danych statystycznych służących do analiz i sprawozdań.

 14. Agrobiznes Charakterystyka: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technikagrobiznesu przygotowany jest do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: • wytwarzania produktów rolniczych i spożywczych, • marketingu i sprzedaży produktów rolniczych i spożywczych, • technicznej i finansowej obsługi rolnictwa oraz jego otoczenia.

 15. Agrobiznes Perspektywy: Absolwent tego kierunku może samodzielnie prowadzić gospodarstwo agroturystyczne, produkcję gospodarczą, ubiegać się o fundusze strukturalne z Unii Europejskiej, podejmować pracę w instytucjach związanych z rolnictwem. Przedmioty: Produkcja i pozyskiwanie środków żywnościowych, podstawy przetwórstwa spożywczego, podstawy ekonomii, elementy rachunkowości, wybrane zagadnienia prawne, technika biurowa i komputerowa, wybrane zagadnienia z psychologii społecznej, ekonomika agrobiznesu, język obcy w agrobiznesie, marketing w agrobiznesie, zarządzanie firmą, specjalizacja, praktyka zawodowa.

 16. Archiwista Charakterystyka: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik archiwista przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: • zakładania, organizowania i prowadzenia archiwum zakładowego, • gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego, • opracowywania zasobu archiwalnego, • klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji archiwalnej, • opracowywania inwentarza książkowego, • obsługiwania komputerowego systemu informacji archiwalnej, • zabezpieczania dokumentacji archiwalnej, • popularyzowania materiałów archiwalnych, • zarządzania dokumentacją w kancelariach urzędów i innych jednostkach organizacyjnych.

 17. Archiwista Perspektywy: Absolwenci mogą pracować w archiwach państwowych i niepaństwowych, gromadzących zasoby historyczne i bieżące, składnicach akt oraz archiwach zakładowych. Przedmioty: Teoria i metodyka archiwalna, archiwoznawstwo, organizacja i metodyka prac w archiwum zakładowym, historia ustroju Polski XIX i XX wieku, polskie prawo konstytucyjne i administracyjne, informacja naukowa i informatyka, biurowość, podstawy psychologii pracy, język niemiecki zawodowy, język rosyjski, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa.

 18. BHP Charakterystyka: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: • oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, • prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doboru środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, • ustalania zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy obiektów i urządzeń technicznych oddawanych do użytku,

 19. BHP Charakterystyka: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: • oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne, fizyczne i biologiczne występujące w środowisku oraz określania sposobów ich ograniczania i eliminowania, • ustalania okoliczności przyczyn i ekonomicznych skutków wypadków oraz formułowania wniosków profilaktycznych, • prowadzenia działalności edukacyjnej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 20. BHP Perspektywy: Absolwenci mogą pracować we wszystkich zakładach pracy na stanowisku inspektora bhp oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w celu prowadzenia edukacji z zakresu przepisów bhp. Przedmioty: Podstawy mechaniki, konstrukcji, budowy maszyn i rysunku technicznego, techniki wytwarzania z materiałoznawstwem, podstawy statystyki, ekonomiki i organizacji, toksykologia, podstawy ergonomii i fizjologii pracy, podstawy psychologii i socjologii, prawna ochrona pracy, techniczne bezpieczeństwo pracy, analiza i ocena zagrożeń, szkolenie i popularyzacja zagadnień bhp, ochrona naturalnego środowiska i ochrona ppoż., użytkowanie komputera, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa.

 21. Ekonomia Charakterystyka: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: • organizowanie działalności gospodarczej, • organizowanie procesów pracy, • prowadzenie działań marketingowych, • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych, • sporządzanie sprawozdań i analiz, • wykonywanie prac biurowych.

 22. Ekonomia Perspektywy: Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych na stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości. Przedmioty: Podstawy ekonomii, ekonomika, pracownia ekonomiczna, prawo, rachunkowość, język angielski zawodowy, specjalizacja, praktyka zawodowa.

 23. Florystyka Charakterystyka: Zawód florysta wymaga znajomości roślin, umiejętności rzemieślniczych, ale także wrażliwości plastycznej i wyobraźni. Absolwent florystyki przygotowany jest do pełnienia następujących zadań zawodowych: • projektowanie i wykonywanie dekoracji roślinnych, • aranżacja wystroju wnętrz oraz otwartej przestrzeni, z zastosowaniem materiału roślinnego, • prowadzenie sprzedaży roślin ozdobnych, materiałów dekoracyjnych i wyrobów florystycznych, • wykonywanie usług florystycznych.

 24. Florystyka Perspektywy: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie florysta może podejmować pracę w kwiaciarniach, firmach organizujących wystrój na przyjęcia, salonach florystycznych oraz prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi z zakresu aranżacji wnętrz i ogrodów dekoracjami roślinnymi. Przedmioty: Historia dekoracji roślinnych, podstawy florystyki, materiał roślinny, środki techniczne i materiały dekoracyjne, kompozycje florystyczne, język obcy zawodowy, zajęcia praktyczne, specjalizacja, działalność florystyczna, praktyka zawodowa.

 25. Fryzjerstwo Charakterystyka: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: • projektowania fryzur, • prowadzenia doradztwa z zakresu stylizacji fryzur, • świadczenia usług fryzjerskich, • prowadzenia promocji i marketingu usług fryzjerskich, • zarządzania zakładem fryzjerskim.

 26. Fryzjerstwo Perspektywy: Absolwenci mogą pracować w zakładzie fryzjerskim, salonie fryzjerskim oraz prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi fryzjerskie. Przedmioty: Higiena, materiały fryzjerskie, technologia fryzjerstwa, stylizacja, podstawy psychologii, podstawy pedagogiki, podstawy działalności usługowej, pracownia fryzjerska, specjalizacja, praktyka zawodowa.

 27. Handlowiec Charakterystyka: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: • organizowanie i prowadzenie działalności handlowej, • zarządzanie działalnością handlową przedsiębiorstw o różnych formach własności, • realizowanie podstawowych funkcji handlowych, • rozpoznawanie potrzeb konsumentów, • podejmowanie działań reklamowych i marketingowych.

 28. Handlowiec Perspektywy: Absolwenci mogą pracować w sklepach, hurtowniach, magazynach, punktach sprzedaży, dużych i małych korporacjach handlowych, przedsiębiorstwach handlowych itp. Absolwent może również prowadzić własną działalność gospodarczą świadczącą usługi handlowe. Przedmioty: Podstawy ekonomii, ekonomika handlu, statystyka, rachunkowość handlowa, marketing, towaroznawstwo, elementy prawa, język obcy zawodowy, pracownia informatyczno-handlowa, działalność przedsiębiorstwa handlowego, praktyka zawodowa.

 29. Hotelarstwo Charakterystyka: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:  • oferowania usług hotelarskich, sprzedawania usług hotelarskich, obsługiwania klientów w obiektach hotelarskich i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, • utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim oraz innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, • organizowania usług gastronomicznych w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie, • współpracy z podmiotami świadczącymi usługi turystyczne oraz innymi jednostkami gospodarczymi, promowania usług hotelarskich. 

 30. Hotelarstwo Perspektywy: Typowymi miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe itp., a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza i inne. Technik hotelarstwa może być również zatrudniony w organach administracji samorządowej, zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych. Przedmioty: Organizacja pracy w hotelarstwie, obsługa konsumenta, marketing usług hotelarskich, zajęcia praktyczne, ekonomia i prawo w hotelarstwie, obsługa informatyczna w hotelarstwie, język obcy, praktyka zawodowa.

 31. Informatyka Charakterystyka: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: • programowania komputerów, • posługiwania się oprogramowaniem użytkowym i narzędziowym, • projektowania, zakładania, administrowania oraz nadzorowania baz danych, • dobierania konfiguracji sprzętu i oprogramowania do określonych zastosowań, • administrowania i nadzorowania pracy systemów operacyjnych oraz urządzeń i sieci komputerowych.

 32. Informatyka Perspektywy: Technicy informatycy mogą podejmować prace we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Zawód ten charakteryzuje się uniwersalnością tzn. można go wykonywać nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach, ale wszędzie tam gdzie jest wprowadzana informatyzacja. Typowe stanowiska pracy proponowane technikom informatykom to: administrator, projektant, programista. Przedmioty: Język angielski zawodowy, systemy operacyjne i sieci komputerowe, programowanie strukturalne i obiektowe, multimedia i grafika komputerowa, urządzenia techniki komputerowej, oprogramowanie biurowe, zajęcia specjalizacyjne, praktyka zawodowa.

 33. Kosmetyka Charakterystyka: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług kosmetycznych przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: • organizowania i zarządzania gabinetem kosmetycznym, • diagnozowania stanu skóry i jej przydatków, • wykonywania zabiegów kosmetycznych na twarzy, szyi i dekolcie, • wykonywania zabiegów kosmetycznych na całym ciele, • wykonywania manicure, • wykonywania pedicure.

 34. Kosmetyka Perspektywy: Absolwenci mogą pracować w salonach kosmetycznych, gabinetach odnowy biologicznej, firmach kosmetycznych krajowych i zagranicznych, a ponadto przygotowani są do prowadzenia samodzielnej działalności w tym zakresie. Przedmioty: Anatomia i fizjologia, chemia kosmetyczna, pracownia kosmetyki, higiena, dermatologia, pracownia chemii kosmetycznej, psychologia, dietetyka, fizykoterapia, kosmetologia, ratownictwo, praktyka zawodowa.

 35. Logistyka Charakterystyka: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: • przygotowywania procesu logistycznego, sporządzania dokumentów logistycznych, ustalania należności za usługi logistyczne, przygotowywania taryf przewozowych i spedycyjnych, zawierania umów sprzedaży usług logistycznych, prowadzenia rozliczeń i rachunków ze spedytorami, organizowania lub współdziałania przy organizacji i realizacji zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji,

 36. Logistyka Charakterystyka: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: • przygotowywania dokumentów związanych z ubezpieczeniem krajowym i zagranicznym towarów i osób, rozpatrywania reklamacji zgodnie z procedurami, zarządzania zapasami i tworzenie planów dostaw, wyznaczania poziomu zapasu zabezpieczającego proces produkcji i sprzedaży, obliczania kosztów dostawy i podstawowych parametrów wydajności procesów magazynowych, obliczania kosztów magazynowania towarów, klasyfikowania zapasów, dobierania środków transportu i urządzeń przeładunkowych w obsłudze łańcucha dostaw,

 37. Logistyka Charakterystyka: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: • dokonywania wymiany dokumentów drogą elektroniczną i udostępnianie informacji w sieci teletransmisji danych, znakowania i identyfikowania towarów w wymianie handlowej, organizowania i realizowania łańcucha dostaw w logistyce, dobierania opakowań jednostkowych i transportowych, gospodarowania opakowaniami, obsługiwania zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce, organizowania recyklingu odpadów, prezentowania działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.

 38. Logistyka Perspektywy: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk może podejmować pracę w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo – spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego. Przedmioty: Podstawy logistyki, transport i spedycja, gospodarka elektroniczna, język angielski dla logistyków, gospodarka zapasami i magazynem, planowanie logistyczne, laboratorium logistyczno – spedycyjne, język niemiecki dla logistyków, ekonomika logistyki, systemy logistyczne, laboratorium magazynowe, praktyka zawodowa.

 39. Ochrona fizyczna osób i mienia Charakterystyka: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia przygotowany jest do wykonywanianastępujących zadań zawodowych: • zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej ochranianych osób, • organizowania i prowadzenia ochrony obszarów, obiektów i urządzeń, analizowania występujących zagrożeń chronionych osób i mienia, • zapobiegania powstaniu szkody wynikającej z popełnianych przestępstw i wykroczeń na terenie chronionym, prowadzenia kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony osób i mienia, ujmowania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia w celu niezwłocznego przekazania ich jednostce Policji,

 40. Ochrona fizyczna osób i mienia Charakterystyka: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia przygotowany jest do wykonywanianastępujących zadań zawodowych: • zapewnienia bezpieczeństwa obszarom, obiektom i urządzeniom podlegającym ochronie, • obsługiwania urządzeń i systemów sygnalizujących stan zagrożenia chronionych osób i mienia oraz mechanicznych urządzeń zabezpieczających, zabezpieczania technicznego budynków, pomieszczeń i pojazdów przeznaczonych do przechowywania lub transportu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych, • obsługiwania urządzeń i środków łączności, organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony osób i mienia, współpracy z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obroną cywilną i strażami.

 41. Ochrona fizyczna osób i mienia Perspektywy: Technik ochrony fizycznej osób i mienia może być zatrudniony w agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej i wszystkich instytucjach gdzie jest niezbędna ochrona. Ukończenie szkoły oraz uzyskanie tytułu technik ochrony fizycznej osób i mienia umożliwia uzyskanie licencji II-go stopnia Pracownika Ochrony Fizycznej Osób i Mienia (bez egzaminu państwowego!). Licencja ta pozwala na zgodne z prawem wykonywanie zawodu technik ochrony fizycznej osób i mienia, zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony oraz na ubieganie się o wydanie koncesji na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.

 42. Ochrona fizyczna osób i mienia Przedmioty: Podstawy prawne wykonywania zadań ochrony osób i mienia, wybrane zagadnienia kryminologii, kryminalistyki i terroryzmu, wybrane zagadnienia prawa karnego i wykroczeń, wybrane zagadnienia prawa finansowego, system prawa w Polsce, wybrane zagadnienia etyki, psychologii społecznej i socjologii pracy, wybrane zagadnienia prawa administracyjnego, wybrane zagadnienia prawa pracy, wybrane zagadnienia prawa cywilnego, wybrane zagadnienia ekonomii, organizacji i zarządzania, wybrane zagadnienia prawa handlowego, organizacja ochrony osób i mienia, taktyka i dokumentowanie działań ochronnych, ochrona osób, konwojowanie, samoobrona, techniki interwencyjne, wyszkolenie strzeleckie, język angielski, komputer w pracy zawodowej, praktyka zawodowa.

 43. Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Charakterystyka: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: • stymulacji rozwoju i aktywizacji osób przebywających w domu pomocy społecznej z zastosowaniem różnych metod terapii; pomagania podopiecznemu domu pomocy społecznej w zaspakajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności z zakresu samoobsługi i higieny osobistej, • organizowania czasu wolnego w sposób umożliwiający podopiecznemu samorealizację, rozwój zainteresowań, integrację z rodziną i z osobami przebywającymi w domu pomocy społecznej oraz ze społecznością lokalną, • tworzenia indywidualnego planu pomocy i profesjonalnego udziału w realizacji zaplanowanych zadań,

 44. Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Charakterystyka: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: • pielęgnowania oraz dbania o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych, • aktywizowania podopiecznego do zwiększenia samodzielności życiowej, • doradzania w zakresie planowania wydatków oraz sposobu spędzania czasu wolnego, • uczestniczenia w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego pod nadzorem lub na zlecenie lekarza bądź terapeuty.

 45. Opiekun w Domu Pomocy Społecznej Perspektywy: Absolwenci mogą pracować w placówkach pomocy społecznej takich jak: dom małego dziecka, hospicjum dla dzieci lub dorosłych, dom pomocy społecznej (całodobowy lub dzienny) dla dzieci lub dorosłych, warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki wsparcia dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym, oddział rehabilitacji w szpitalu. Przedmioty: Elementy psychologii i socjologii, pedagogika specjalna, wybrane elementy prawa i ekonomiki, polityka społeczna, wybrane zagadnienia z metodyki pracy socjalnej, promocja zdrowia, opieka w stanach zagrożenia zdrowia, pracownia zabiegów pielęgnacyjnych, wybrane zagadnienia z rehabilitacji, organizacja czasu wolnego i aktywizacja, elementy arteterapii, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa.

 46. Organizacja reklamy Charakterystyka: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji reklamy przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: • pozyskiwania klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, określania celów oraz sposobów realizacji reklamy; • gromadzenia informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych; • projektowania oraz produkcji przekazu reklamowego odpowiednio do strategii marketingowej i rodzaju mediów; • publikacji przekazu reklamowego w różnych typach mediów; • prowadzenia badań o charakterze reklamowym; • organizacji działalności promocyjnej i wystawienniczej; • zarządzania budżetem reklamodawcy.

 47. Organizacja reklamy Perspektywy: Absolwenci mogą pracować w agencjach reklamowych, firmach public relations, działach marketingu i reklamy w małych i średnich firmach krajowych i zagranicznych. Przedmioty: Podstawy ekonomii, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, marketing, elementy towaroznawstwa, public relations, organizacja reklamy, psychologia reklamy, prawo, etyka i kultura zawodowa, język angielski, rysunek i liternictwo, historia sztuki i reklamy, pracownia technik reklamy, grafika komputerowa, techniki poligraficzne, fotografia reklamowa, zajęcia specjalizujące, praktyka zawodowa.

 48. Organizacja usługgastronomicznych Charakterystyka: Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych: • przygotowywanie ofert oraz organizowanie promocji i reklamy usług gastronomicznych, • organizowanie i obsługa przyjęć okolicznościowych oraz imprez w placówkach gastronomicznych, • organizowanie usług cateringowych, • dokonywanie gotówkowych i bezgotówkowych rozliczeń usług gastronomicznych.

 49. Organizacja usługgastronomicznych Perspektywy: Absolwent tego kierunku może prowadzić własną działalność z zakresu cateringu (obsługa gastronomiczna imprez np. zjazdy, konferencje, sympozja), może zajmować się obsługą, planowaniem i organizacją przyjęć okolicznościowych, aranżacją wnętrz i wyposażeniem miejsc realizacji usług gastronomicznych a także promocją i reklamą usług gastronomicznych. Miejscami pracy charakterystycznymi dla tego zawodu są podmioty gospodarcze, zajmujące się prowadzeniem działalności gastronomicznej: restauracje, kafeterie, kawiarnie, bary, restauracje biurowe, ale także hotele, pensjonaty, domy wypoczynkowe. Przedmioty: Język obcy zawodowy, ekonomika i organizacja gastronomii, rachunkowość i finanse w gastronomii, marketing w gastronomii, zasady żywienia, technologia gastronomiczna, obsługa konsumenta, technika pracy biurowej, podstawy psychologii.