Systemy rozproszone
Download
1 / 40

Systemy rozproszone - PowerPoint PPT Presentation


 • 152 Views
 • Uploaded on

Uniwersytet Łódzki Katedra Informatyki. W. Bartkiewicz. Systemy rozproszone. Wykład 10. Synchronizacja w systemach rozproszonych. Katedra Informatyki. Współbieżność w systemach rozproszonych.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Systemy rozproszone' - eli


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Systemy rozproszone

Uniwersytet Łódzki

Katedra Informatyki

W. Bartkiewicz

Systemy rozproszone

Wykład 10. Synchronizacja w systemach rozproszonych


Wsp bie no w systemach rozproszonych

Katedra

Informatyki

Współbieżność w systemach rozproszonych

 • Synchronizacja współbieżnych procesów w systemach rozproszonych stwarza szereg dodatkowych problemów. Najważniejsze z nich to:

  • Problem czasu w aplikacji rozproszonej.

  • Brak centralnej pamięci, dostępnej dla współbieżnych składników aplikacji, w której umieścić można mechanizmy synchronizacyjne.

 • Czas w aplikacji rozproszonej:

  • Co to znaczy, że dwa zdarzenia w aplikacji rozproszonej zachodzą współbieżnie?

  • Kiedy możemy powiedzieć, że jedno zdarzenie poprzedza drugie?

 • Brak centralnej pamięci:

  • W dotychczas rozważanych zagadnieniach synchronizacyjnych istniała wspólna pamięć, dostępna dla wątków (procesów) aplikacji, w której znajdowały się mechanizmy synchronizacyjne.

  • Zmienne globalne (wątki tego samego procesu), jądro systemu (wątki różnych procesów.

  • Gdy procesy pracują na różnych maszynach, takiej pamięci nie ma. Synchronizacja musi odbywać się więc poprzez operacje komunikacyjne.


Komputer i czas

Katedra

Informatyki

Komputer i czas

 • Układ odmierzający czas jest standardowym wyposażeniem większości dzisiejszych komputerów.

  • Z zegarem związane są zazwyczaj dwa rejestry: rejestr licznika (ang. counter) oraz rejestr podtrzymujący (ang. holding register).

  • Wraz z wybijaniem taktów przez czasomierz systemowy zmniejszana jest wartość rejestru licznika.

  • W momencie kiedy jego wartość dojdzie do zera wywoływane jest przerwanie i ładowana jest do niego wartość rejestru podtrzymującego.

  • Zauważmy, że zmieniając wartość rejestru podtrzymującego możemy sterować częstotliwością wywoływania przerwań, a tym samym częstotliwością tzw. impulsów zegara (ang clock tick).


Czas uniwersalny

Katedra

Informatyki

Czas uniwersalny

 • Do pomiaru upływu rzeczywistego czasu stosowano wiele różnych metod.

  • Jednym z bardziej przełomowych momentów w tej dziedzinie było wynalezienie zegara atomowego. Wtedy też na nowo zdefiniowano pojęcie sekundy jako liczbę przejść w atomie cezu 133.

  • Przy użyciu takich zegarów liczony jest międzynarodowy czas atomowy (ang. International Atomic Time –TAI), który ustanawiany jest poprzez uśrednienie pomiarów z różnych laboratoriów.

 • Okazało się, że mimo swoich zalet podejście to nie jest pozbawione błędu.

  • Ponieważ średni dzień słoneczny trwa coraz dłużej pojawia się rozbieżność z międzynarodowym czasem atomowym.

  • W celu rozwiązania tego problemu wprowadzono sekundy przestępne.


Czas uniwersalny1

Katedra

Informatyki

Czas uniwersalny

 • System pomiaru czasu, który uwzględnia to ulepszenie nazywamy uniwersalnym czasem koordynowanym (ang. Universal Coordinated Time – UTC).

 • UTC jest podstawą dzisiejszego pomiaru czasu wśród cywilnych zastosowań.

  • W tym celu Narodowy Instytut Czasu Standardowego (ang. National Institute of Standard Time –NIST) posiada nadajnik radiowy o literach wywoławczych WWV, który co sekundę wysyła impuls czasu.

  • TAI + sekundy przestępne = UTC


Synchronizacja zegar w fizycznych

Katedra

Informatyki

Synchronizacja zegarów fizycznych

 • Dopóki zegar jest używany lokalnie na jednej maszynie kwestia jego niedokładności nie jest aż taka istotna.

  • Procesy korzystają w tym wypadku z jednego zegara, a więc w ramach danej maszyny jego wskazania będą spójne.

 • Problem pojawia się gdy dostępnych mamy kilka maszyn, z których każda posiada swój własny zegar.

  • Ponieważ fizyczne zegary nie są idealne i ich częstotliwości będą się w jakimś stopniu różniły, po pewnym czasie zaczną wskazywać różne wartości. Innymi słowy pojawią się tzw. odchylenia wskazań zegara (ang. clock skew).

  • W takim przypadku założenie, że zegary fizyczne w danym momencie wskazują identyczny czas jest obarczone pewnym błędem

 • W praktyce mamy więc do czynienia z sytuacją, w której pewne zegary są szybsze, a inne wolniejsze.

  • Jeśli takie zegary mają stanowić podstawę uporządkowania czasowego zdarzeń w systemie rozproszonym, muszą być poddawane okresowej resynchronizacji.


Synchronizacja zegar w fizycznych1

Katedra

Informatyki

Synchronizacja zegarów fizycznych

 • Koordynacja czasu w środowisku rozproszonym zakłada zwykle, że jeden z węzłów jest serwerem czasu (ang. time server) wyznaczającym fizyczny czas całego systemu.

 • W procesie koordynacji czasu niezbędne jest uwzględnienie pewnych narzutów czasowych, związanych z działaniem serwera czasu, oraz operacjami komunikacyjnymi związanymi z propagacją informacji synchronizacyjnej.

  • Komputery środowiska rozproszonego muszą więc dokonywać różnego rodzaju korekt kompensujących wpływ powyższych opóźnień.

  • Opierają się one zazwyczaj na pomiarach czasu komunikacji (lub uśrednionych wynikach wielu pomiarów).

 • Osobnym problemem jest również kwestia kompensacji zegarów szybszych komputerów.

  • Zwykłe cofnięcie na czas nadesłany z serwera mogłoby spowodować, że czas płynie wstecz.

  • Zwykle kompensacja zegara polega na jego zwolnieniu do momentu, kiedy zostanie osiągnięta właściwa wartość czasu.


Algorytm cristiana

Katedra

Informatyki

Algorytm Cristiana

 • Algorytm przeznaczony jest głównie dla systemów, w których jedna maszyna jest serwerem czasu (np. posiada odbiornik WWV), a reszta maszyn jest z nią zsynchronizowana.

 • Okresowo każda maszyna wysyła komunikat do serwera czasu, pytając o bieżący czas. Serwer odsyła, jak szybko może wiadomość ze swoim aktualnym czasem.

 • Koszty komunikacji i przetwarzania zapytania przez serwer powodują oczywiście, że wartość czasu UTC wysłana przez serwer, po dotarciu do nadawcy zapytania staje się już nieaktualna.

 • Gdy nadawca otrzyma odpowiedź od serwera może:

  • Ustawić swój zegar na czas serwera.

  • Powiększyć czas z wiadomości o czas komunikacji z serwerem.

  • Zastosować dodatkowo czas przetwarzania zapytania przez serwer.


Algorytm z berkeley

Katedra

Informatyki

Algorytm z Berkeley

 • Serwer czasu jest aktywny. Serwer czasu okresowo wypytuje każdą maszynę, aby poznać jej czas.

 • Na podstawie odpowiedzi serwer wylicza średni czas i wysyła komunikaty do innych maszyn, aby odpowiednio zmieniły swój czas lub zwolniły zegar do momentu, aż zostanie osiągnięta właściwa jego wartość.

 • Takie podejście do synchronizacji zegarów fizycznych może być użyte m.in. W systemie, w którym nie ma specjalnych serwerów czasu, a jedynie chodzi o wspólne ustalenie jednej podstawy czasu.


Algorytm u redniania

Katedra

Informatyki

Algorytm uśredniania

 • Algorytm uśredniania jest algorytmem zdecentralizowanym.

  • W podejściu tym czas dzieli się na przedziały o określonym i stałym rozmiarze.

  • Na początku każdego przedziału następuje resynchronizacja wszystkich zegarów.

 • Polega to na tym, że każda maszyna rozgłasza wtedy aktualny czas swojego zegara.

  • W momencie wysłania maszyna uruchamia lokalny czasomierz i rozpoczyna zbieranie komunikatów od innych maszyn.

  • Komunikaty rozgłoszeniowe mogą przychodzić w różnych chwilach od różnych nadawców.

  • Gdy zostaną zebrane wszystkie odpowiedzi obliczana jest na ich podstawia nowa wartość czasu.

 • W najprostszym przypadku wykorzystuje się uśrednianie.

  • W zmodyfikowanej wersji odrzuca się dodatkowo przed uśrednianiem skrajne wartości, aby nie zaburzały zbytnio wyniku.

  • W jeszcze bardziej rozbudowanej wersji są brane pod uwagę m.in. czasy przesyłania komunikatów.


Relacja uprzednio ci zdarze

Katedra

Informatyki

Relacja uprzedniości zdarzeń

 • Problem określania fizycznego czasu występowania poszczególnych zdarzeń w systemie rozproszonym jest więc zadaniem dosyć złożonym.

  • Pomiar czasu jest prosty na jednym komputerze.

  • Nie potrafimy często jednak ściśle synchronizować zegarów różnych maszyn w systemie rozproszonym.

 • Analizując zagadnienie synchronizacji działania systemu rozproszonego, możemy jednak zauważyć, że do realizacji tego zadania nie potrzebujemy aż tak silnego instrumentu, jak ścisłe i precyzyjne określanie czasu.

  • Do tego celu wystarczy nam, jeśli będziemy mogli uporządkować kolejność występowania zdarzeń w systemie, tzw. relację uprzedniości zdarzeń (ang. happened before relation) (Lamport)

 • Uporządkowanie opiera się na dwu prostych i intuicyjnych przesłankach:

  • Jeśli dwa zdarzenia występują w tym samym procesie, to ich kolejność uporządkować możemy jednoznacznie zgodnie z czasem wskazywanym przez lokalny zegar komputera na którym działa proces.

  • Przy każdym przesłaniu komunikatu między procesami, zdarzenie jego wysłania poprzedza zdarzenie jego odbioru.


Relacja uprzednio ci zdarze1

Katedra

Informatyki

Relacja uprzedniości zdarzeń

 • Niech Eik oznacza zdarzenie, które było k-tym zdarzeniem procesu Pi. Zdarzenie Eik poprzedza Ejl w sensie relacji uprzedniości zdarzeń jeśli:

  • Zdarzenia działają wewnątrz tego samego procesu oraz Eik występuje przed Ejl (tzn. i = j oraz k < l).

  • Jeśli i ≠ j, to Eik jest zdarzeniem wysłania pewnej wiadomości m przez proces Pi, a Ejl jest zdarzeniem odebrania tej samej wiadomości m przez proces Pj.

  • Istnieje sekwencja zdarzeń E0 E1 … En, taka że E0 = Eik, En = Ejl i dla każdej pary (Ex, E(x+1)), gdzie 0 ≤ x ≤ n – 1 zachodzi 1) lub 2), tzn. gdy istnieje sekwencja zdarzeń rozpoczynająca się od zdarzenia Eik i kończąca zdarzeniem Ejl, taka że dla każdej pary kolejnych zdarzeń zachodzi jedna z dwóch wcześniej opisanych sytuacji.

 • Relacja uprzedniości zdarzeń jest relacją antysymetryczną oraz przechodnią, a tym samym jest relacją częściowego porządku.

 • Jeżeli między dwoma zdarzeniami nie zachodzi relacja uprzedniości, mówimy o nich, że są współbieżne (ang. concurrent).


Relacja uprzednio ci zdarze2

Katedra

Informatyki

Relacja uprzedniości zdarzeń

 • Zdarzenie E24 poprzedza E25 (na mocy punktu 1).

 • Zdarzenie E21 poprzedza E13 (na mocy punktu 2).

 • Zdarzenie E11 poprzedza E39 (na mocy punktu 3).

 • Zdarzenia E11 i E37 są współbieżne.


Znaczniki czasu lamporta

Katedra

Informatyki

Znaczniki czasu Lamporta

 • Jednym ze sposobów pomiaru czasu logicznego, wykorzystującym bezpośrednio relację uprzedniości zdarzeń są znaczniki czasu Lamporta.

  • Każdy proces utrzymuje monotonicznie rosnący licznik programowy, pełniący funkcje zegara logicznego (jego wartość zazwyczaj nie pozostaje w żadnym związku z jakimkolwiek zegarem fizycznym).

  • Zegar logiczny służy do przypisana każdemu zdarzeniu a pewnego znacznika czasu C(a).

 • Algorytm aktualizacji zegara logicznego procesu:

  • Każdy proces Pi zwiększa wartość swojego zegara Ci pomiędzy zdarzeniami o pewną wartość całkowitą (zazwyczaj 1).

  • Jeżeli a jest zdarzeniem wysłania wiadomości m przez proces Pi do procesu Pj, wtedy wiadomość m zawiera znacznik czasu Tm = Ci(a). W momencie otrzymania wiadomości m proces Pj ustawia:

   Cj = max(Cj, Tm) + 1 (lub zwiększa licznik o dowolną stałą dodatnią).

 • Jeżeli weźmiemy dwa zdarzenia a i b, przy czym a poprzedza zdarzenie b, to zachodzi nierówność C(a) < C(b). Należy pamiętać, że implikacja taka nie zachodzi w odwrotną stronę.


Znaczniki czasu lamporta1

Katedra

Informatyki

Znaczniki czasu Lamporta

 • Rozszerzeniem tego algorytmu jest dodanie po przecinku do każdej wartości zegara np. numeru procesu.

  • Robi się tak, gdyż w normalnych warunkach dwa zdarzenia mogłyby posiadać znaczniki czasowe o tej samej wartości.

  • Dodatkowa informacja pozwala na rozróżnienie zdarzeń.

  • Na przykład zdarzenie, które wystąpiło w procesie 4 w chwili gdy wartość jego zegara logicznego wynosiła 120, będzie oznaczone znacznikiem (120, 4).


Wektorowe znaczniki czasu

Katedra

Informatyki

Wektorowe znaczniki czasu

 • Wektorowe znaczniki czasu (ang. vector timestamps) są rozwinięciem koncepcji znaczników czasu Lamporta.

  • Znaczniki czasu Lamporta pozwalają na całkowite uporządkowanie zdarzeń w systemie rozproszonym, ale na ich podstawie nie możemy stwierdzić jaki był związek między zdarzeniami.

 • Każdy proces jest wyposażony w zegar Vi, który jest wektorem liczb całkowitych i ma długość n, równą liczbie procesów w systemie.

  • Wartość Vi[i] (znana przez proces Pi) jest równa liczbie zdarzeń jakie zaszły do tej pory w procesie Pi.

  • Vi[j] dla j różnego od i jest wartością zegara procesu Pj, jaką zna proces Pi. Innymi słowy, w dowolnym momencie czasu, j-ty element Vi wskazuje czas pojawienia się ostatniego zdarzenia procesu Pj, które poprzedza (w sensie relacji uprzedniości zdarzeń) bieżący moment czasu w procesie Pi.


Wektorowe znaczniki czasu1

Katedra

Informatyki

Wektorowe znaczniki czasu

 • Wektorowe znaczniki czasu przekazywane są razem z komunikatami.

  • W ten sposób odbiorca jest powiadamiany o liczbie zdarzeń, które wystąpiły u nadawcy oraz u innych procesów, o których wiedział nadawca zanim wysłał komunikat.

  • Po tym jak proces Pi otrzymuje od innego procesu Pj wektor v, aktualizuje własny ustawiając każdy wpis Vi[k] na wartość maksimum{Vi[k], v[k]}.

 • Jeżeli w systemie wykorzystującym zegary wektorowe zdarzenie a poprzedza przyczynowo zdarzenie b, to zachodzi własność V(a) < V(b) (tzn. V(a)[k] < V(b)[k] dla wszystkich k).

 • Co ważniejsze implikacja ta jest również prawdziwa w odwrotnym wypadku, czyli jeżeli wartość znacznika wektorowego dla zdarzenia a jest większa od znacznika zdarzenia b, to prawdą jest to, iż a poprzedza b.


Wzajemne wykluczanie w warunkch rozproszonych

Katedra

Informatyki

Wzajemne wykluczanie w warunkch rozproszonych

 • Brak dostępnej dla wszystkich procesów centralnej pamięci, w której można umieścić mechanizmy synchronizacyjne.

  • Procesy zajmujące zasoby przed wykonaniem strefy krytycznej muszą więc, w celu zapewnienia wzajemnego wykluczania synchronizować się wzajemnie, przesyłając odpowiednie komunikaty.

  • Problem rozproszonego wzajemnego wykluczania (distributed mutual exclusion).

 • Kilka typów algorytmów:

  • Podejście scentralizowane

  • Algorytmy rozproszone oparte na rozsyłaniu grupowym: np. algorytm Lamporta, algorytm Ricarta i Agrawali.

  • Algorytm pierścieniowy z żetonem.


Podej cie scentralizowane

Katedra

Informatyki

Podejście scentralizowane

 • W podejściu scentralizowanym eden proces jest pełni funkcję koordynatora:

  • Proces P, który chce wejść do sekcji krytycznej wysyła wiadomość do koordynatora.

  • Jeżeli żaden inny proces nie przebywa aktualnie w sekcji krytycznej, ani nie żąda do niej dostępu, koordynator odsyła do P komunikat z pozwoleniem.

  • Po otrzymaniu pozwolenia P wchodzi do sekcji krytycznej

  • Jeżeli w tym samym czasie do tej samej sekcji krytycznej chce się dostać inny proces, koordynator po prostu wstrzymuje się z odpowiedzią, blokując w ten sposób proces, który czeka na odpowiedź. Ewentualnie może np. odesłać odpowiedź z odmową wejścia do sekcji krytycznej.

  • Wychodząc ze strefy krytycznej proces informuje o tym koordynatora, który może np. wysłać komunikat o udostępnieniu strefy krytycznej kolejnemu procesowi.

 • Jeśli koordynator blokuje procesy żądające dostępu do strefy krytycznej, musi w sposób „sprawiedliwy” kolejkować otrzymywane od nich żądania dostępu.


Podej cie scentralizowane1

Katedra

Informatyki

Podejście scentralizowane

 • Algorytm ten posiada kilka istotnych własności.

  • Zapewnia właściwości bezpieczeństwa.

  • Jest sprawiedliwy w tym sensie, że procesy są obsługiwane są zgodnie z kolejnością żądań.

  • Dodatkowo każdy z procesów w końcu, będzie mógł uruchomić swoją sekcję krytyczną. Innymi słowy algorytm nie powoduje zagłodzenia.

 • Algorytm jest prosty w implementacji. Proces wejścia do sekcji krytycznej wymaga przesłania tylko trzech komunikatów.

 • Wadą algorytmu jest scentralizowany koordynator:

  • podatność na awarie,

  • może stać się wąskim gardłem wydajności.


Podej cie scentralizowane2

Katedra

Informatyki

Podejście scentralizowane


Algorytm lamporta

Katedra

Informatyki

Algorytm Lamporta

 • Algorytm Lamporta jest rozproszonym algorytmem synchronizacji wzajemnego wykluczania, wykorzystującym znaczniki czasu Lamporta.

  • Każdy proces przechowuje kolejkę żądań sekcji krytycznej uszeregowanych według znaczników czasowych

  • Algorytm ten wymaga, aby wiadomości dostarczane były pomiędzy każdą parą procesów w kolejności FIFO.

 • Gdy proces Pi zamierza wejść do sekcji krytycznej,

  • Rozgłasza do wszystkich procesów komunikat z żądaniem dostępu, ze znacznikiem czasu (ts(i), i).

  • Następnie umieszcza żądanie w swojej kolejce żądań.

  • Gdy proces Pj otrzyma żądanie od procesu Pi, odsyła ODPOWIEDŹ oznaczoną znacznikiem czasowym do procesu Pi i umieszcza żądanie procesu Pi w swojej kolejce żądań.


Algorytm lamporta1

Katedra

Informatyki

Algorytm Lamporta

 • Proces Pi rozpoczyna wykonywanie sekcji krytycznej, gdy spełnione są dwa następujące warunki:

  • Pi otrzymał od wszystkich innych procesów wiadomość ze znacznikiem czasowym większym niż znacznik żądania (ts(i), i).

  • Żądanie procesu Pi jest na początku jego własnej kolejki żądań.

 • Po wyjściu z sekcji krytycznej

  • Proces Pi usuwa żądanie ze swojej kolejki żądań i rozgłasza do wszystkich procesów oznaczony znacznikiem czasu komunikat ZWOLNIJ.

  • Jeżeli proces Pj otrzyma wiadomość zwolnij od procesu Pi, usuwa żądanie Pi ze swojej kolejki żądań.

 • Kiedy proces usuwa pewne żądanie ze swojej kolejki żądań, jego własne żądanie może pojawić się na początku kolejki, umożliwiając mu wejście do sekcji krytycznej.

 • Algorytm wykonuje żądania wejścia do sekcji krytycznej w rosnącym porządku i zgodnie z ich znacznikami czasowymi.


Algorytm lamporta2

Katedra

Informatyki

Algorytm Lamporta


Algorytm ricarta i agrawali

Katedra

Informatyki

Algorytm Ricarta i Agrawali

 • Algorytm Ricarta i Agrawali jest zoptymalizowana wersją algorytmu Lamporta, która obywa się bez komunikatu ZWOLNIJ (sekcję krytyczną) poprzez połączenie ich z komunikatami typu ODPOWIEDŹ.

 • Gdy proces Pi chce wejść do sekcji krytycznej:

  • Rozgłasza do wszystkich procesów komunikat z żądaniem, oznaczony znacznikiem czasu.

  • Czeka, aż otrzyma wiadomości ODPOWIEDŹ od wszystkich procesów, dopiero potem wchodzi do strefy krytycznej.

 • W momencie gdy proces Pj otrzyma żądanie od procesu Pi, wysyła odpowiedź do procesu Pi pod warunkiem, że nie zachodzi jedna z następujących sytuacji:

  • Proces Pj sam wykonuje sekcję krytyczną,

  • Proces Pj sam żąda wykonania sekcji krytycznej, a znacznik czasowy jego żądania jest mniejszy niż znacznik czasowy żądania procesu Pi.

  • Jeżeli zachodzi, któraś z tych dwóch sytuacji, żądanie procesu Pi jest blokowane tzn. Pj nie odpowiada na nie i trafia ono do przechowywanej przez niego kolejki żądań.


Algorytm ricarta i agrawali1

Katedra

Informatyki

Algorytm Ricarta i Agrawali

 • W chwili kiedy proces Pi kończy wykonywanie sekcji krytycznej wysyła odpowiedzi na wszystkie przechowywane w swojej kolejce żądania, a następnie usuwa je z kolejki.

 • Odpowiedzi na żądania procesu blokowane są tylko przez procesy, które ubiegają się o wejście do sekcji krytycznej i mają wyższy priorytet tzn. mniejszy znacznik czasowy.

  • W ten sposób, gdy proces odsyła wiadomość typu odpowiedź na wszystkie odroczone żądania, proces, który ma kolejny najwyższy priorytet żądania, otrzymuje ostatnią niezbędną odpowiedź i wchodzi do sekcji krytycznej.

  • Innymi słowy sekcje krytyczne w algorytmie Ricarta i Agrawali wykonywane są w kolejności zgodnej z wartościami znaczników czasowych ich żądań.

 • Algorytmy rozproszone mino swojej pozornej atrakcyjności są wolniejsze, bardziej skomplikowane, i mniej odporne na awarie od podejścia scentralizowanego.

  • Wejście do strefy krytycznej wymaga pozwolenia od wszystkich procesów, a nie jednego koordynatora. Wystarczy np. awaria któregokolwiek z nich.


Algorytm ricarta i agrawali2

Katedra

Informatyki

Algorytm Ricarta i Agrawali


Algorytm pier cieniowy

Katedra

Informatyki

Algorytm pierścieniowy

 • Procesy zorganizowane są w pierścień logiczny, którego topologia zazwyczaj niezależna jest od fizycznych powiązań między komputerami.

  • Każdy proces musi znać wyłącznie połączenie komunikacyjne do kolejnego sąsiada.

 • Po pierścieniu krąży (w jednym kierunku) żeton, komunikat zezwalający procesowi na wejście do strefy krytycznej.

  • Jeśli proces, który nie chce wchodzić do strefy krytycznej, otrzyma żeton, natychmiast przekazuje go dalej do sąsiada.

  • Jeśli proces chce wejść do strefy krytycznej, to czeka aż dotrze do niego żeton, zachowując go przez cały okres pobytu w strefie krytycznej. Po jej opuszczeniu, przekazuje żeton sąsiadowi.

 • Problem z rekonfiguracją pierścienia w razie awarii procesu, oraz z odtwarzaniem zagubionych żetonów.


Wzajemne wykluczanie w warunkach rozproszonych

Katedra

Informatyki

Wzajemne wykluczanie w warunkach rozproszonych

 • Jak widzimy algorytmy synchronizacji zajmowania zasobów przez procesy w systemie rozproszonym pozostawiają wiele do życzenia, zwłaszcza pod względem efektywności oraz odporności na awarie.

  • W praktyce stosowane są więc one raczej jako pewna ostateczność.

 • W większości praktycznych rozwiązań procesy w systemie rozproszonym nie zajmują same zasobów.

  • Mogą korzystać z dostępnego za pośrednictwem sieci współdzielonego systemu plików (serwera plików). Procesy zgłaszają do niego zamówienia zajęcia zasobów (danych) wywołując odpowiednie operacje dostępowe i synchronizowane są poprzez mechanizmy wbudowane w te operacje.

  • Zasoby zajmuje wyspecjalizowana aplikacja serwera. Procesy zgłaszają do niego jedynie zamówienia na wykonanie określonych operacji jako klienty. Każdy z klientów reprezentowany jest w serwerze poprzez współbieżnie działający proces lub wątek wykonujący operacje na zasobach. Synchronizacja dostępu do nich odbywa się więc na komputerze serwera np. z wykorzystaniem omawianych wcześniej mechanizmów blokowania.


Por wnanie

Katedra

Informatyki

Porównanie

 • W przypadku zarządzania danymi, synchronizacja może odbywać się:

  • Za pośrednictwem usług dostępu do plików (lub obszarów w plikach) oferowanych przez zdalne (lub lokalne) systemy plików.

  • Każdy klient bezpośrednio działa na plikach danych (podejście desktopowe).

  • Każdy klient otrzymuje tylko informacje o możliwości lub odmowie dostępu do zasobu i samodzielnie zarządza powstającymi sytuacjami wyjątkowymi.

  • Za pośrednictwem aplikacji serwerowej.

  • Klienci działają na danych pośrednio, za pomocą aplikacji serwerowej, która (między innymi) synchronizuje dostęp do zasobów.

  • Klienci nie muszą zarządzać konfliktami dostępu i wynikającymi z nich blokadami.

  • Aplikacja serwerowa musi być przygotowana do jednoczesnej (współbieżnej) obsługi wielu klientów – serwery wieloprocesowe lub wielowątkowe.

  • Rozwiązanie to jest konieczne przy bardziej skomplikowanych operacjach na danych, związanych np. z obsługą transakcji.


Synchronizacja dost pu do ca ych plik w w win32api

Katedra

Informatyki

Synchronizacja dostępu do całych plików w WIN32API

HANDLE CreateFile(

LPCTSTR lpFileName, // Nazwa pliku

DWORD dwDesiredAccess, // Tryb dostępu

DWORD dwShareMode, // Tryb współdzielenia

LPSECURITY_ATTRIBUTES lpSecurityAttributes, // SD

DWORD dwCreationDisposition, // Sposób tworzenia

DWORD dwFlagsAndAttributes, // Atrybuty pliku

HANDLE hTemplateFile // Uchwyt do szablonu pliku

);

Przykład:

HANDLE hFile = CreateFile("place.dat", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,

FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE, NULL, OPEN_EXISTING,

FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, NULL);


Synchronizacja dost pu do obszar w w pliku w win 32api

Katedra

Informatyki

Synchronizacja dostępu do obszarów w pliku w WIN 32API

BOOL LockFileEx(

HANDLE hFile, // Uchwyt do pliku

DWORD dwFlags, // Opcje blokady

DWORD dwReserved, // Zarezerwowany, musi być 0

DWORD nNumberOfBytesToLockLow, // Dolne słowo długości obszaru

DWORD nNumberOfBytesToLockHigh, // Górne słowo długości obszaru

LPOVERLAPPED lpOverlapped // Zawiera ofset początku obszaru

);

BOOL UnlockFileEx(

HANDLE hFile, // handle to file

DWORD dwReserved, // reserved

DWORD nNumberOfBytesToUnlockLow, // low-order part of length

DWORD nNumberOfBytesToUnlockHigh, // high-order part of length

LPOVERLAPPED lpOverlapped // unlock region start

);

Użycie w opcjach blokady stałej LOCKFILE_EXCLUSIVE_LOCK powoduje założenie blokady w trybie wyłączności w przeciwnym przypadku blokada jest współdzielona.


Blokada wsp dzielona obszaru w pliku w win32 api

Katedra

Informatyki

Blokada współdzielona obszaru w pliku w WIN32 API

//Zakładamy, że plik jest otwarty bez blokad i ustawiony przed właściwym

// rekordem

int result = 0;

OVERLAPPED ovr;

struct dane bufor; //pobranie bieżącej pozycji w pliku

long filePtr = SetFilePointer(hFile, 0, NULL, FILE_CURRENT);

ovr.OffsetHigh = 0;

ovr.Offset = filePtr;

ovr.hEvent = 0;

result = LockFileEx(hFile, LOCKFILE_FAIL_IMMEDIATELY, 0,

sizeof(struct dane), 0, &ovr);

if ( result ) {

ReadFile(hFile, &bufor, sizeof(bufor), &nBytesRead, NULL);

UnlockFileEx(hFile, 0, sizeof(struct dane), 0, &ovr);

}

else {

// zablokowany w trybie exclusive

...

}


Blokada wy czna obszaru w pliku w win32 api

Katedra

Informatyki

Blokada wyłączna obszaru w pliku w WIN32 API

//Zakładamy, że plik jest otwarty bez blokad i ustawiony przed właściwym

// rekordem

int result = 0;

OVERLAPPED ovr;

struct dane bufor; //pobranie bieżącej pozycji w pliku

long filePtr = SetFilePointer(hFile, 0, NULL, FILE_CURRENT);

ovr.OffsetHigh = 0;

ovr.Offset = filePtr;

ovr.hEvent = 0;

result = LockFileEx(hFile,

LOCKFILE_FAIL_IMMEDIATELY | LOCKFILE_EXCLUSIVE_LOCK,

0, sizeof(struct dane), 0, &ovr);

if ( result ) {

WriteFile(hFile, &bufor, sizeof(bufor), &nBytesWrite, NULL) ;

UnlockFileEx(hFile, 0, sizeof(struct dane), 0, &ovr);

}

else {

// zablokowany w trybie shared lub exclusive

...

}


Serwery wsp bie ne

Katedra

Informatyki

Serwery współbieżne

 • W podejściu klient/serwer, zarządzaniem współdzielonymi zasobami zajmuje się specjalna aplikacja serwerowa.

 • Każdy klient żądający dostępu do zasobu, obsługiwany jest zazwyczaj przez odrębny wątek lub proces tej aplikacji. Możliwe są przy tym dwa podejścia.

  • Po zgłoszeniu się na nasłuchowym punkcie końcowym nowego klienta, tworzony jest mowy wątek (proces), który będzie się z nim dalej komunikował i realizował jego zamówienia. Z chwilą zakończenia dialogu z klientem, wątek (proces) jest kończony.

  • Aplikacja serwerowa tworzy na początku swego działania pulę wątków (procesów), zawieszając chwilowo ich działanie. Po zgłoszeniu się na nasłuchowym punkcie końcowym nowego klienta, jeden z wątków (procesów) jest odwieszany i obsługuje zamówienia tego klienta. Z chwilą zakończenia dialogu, wątek (proces) jest ponownie zawieszany.


Serwery wsp bie ne1

Katedra

Informatyki

Serwery współbieżne

 • Tworzenie i kończenie wątków (a zwłaszcza procesów) wymaga pewnych nakładów. W związku z tym rozwiązanie to stosowane jest w przypadku gdy dialog z użytkownikiem jest bardziej złożony, a realizacja zamówień bardziej obciążająca.

 • W przypadku krótkich i prostych zamówień wielu użytkowników, zwłaszcza w serwerach bezstanowych, stosuje się rozwiązanie oparte na puli wątków (procesów).

 • Podejście oparte na puli wątków wymaga określenia z góry maksymalnej liczby współbieżnych użytkowników, którzy obsługiwani będą jednocześnie przez aplikację serwerową.


Gniazda serwer jednow tkowy 1 3

Katedra

Informatyki

Gniazda – serwer jednowątkowy (1/3)

int main(int argc, char **argv){

WSADATA wsd;

SOCKET sListen, sClient;

int iAddrSize;

struct sockaddr_in local, client;

if (WSAStartup(MAKEWORD(2,2), &wsd) != 0) {

printf("Nie mozna wczytac biblioteki Winsock!\n");

return 1;

}

sListen = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);

if (sListen == INVALID_SOCKET) {

printf("Funckja socket() zakonczona bledem: %d\n", WSAGetLastError());

return 1;

}

local.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);

local.sin_family = AF_INET;

local.sin_port = htons(5150); //port na ktorym nasluchujemy

if (bind(sListen, (struct sockaddr *)&local, sizeof(local))

== SOCKET_ERROR) {

printf("Funkcja bind() zakonczona bledem: %d\n", WSAGetLastError());

return 1;

}

listen(sListen, 2);


Gniazda serwer jednow tkowy 2 3

Katedra

Informatyki

Gniazda – serwer jednowątkowy (2/3)

int main(int argc, char **argv){

...

printf("Serwer wystartowal\n");

while (1) {

iAddrSize = sizeof(client);

sClient = accept(sListen, (struct sockaddr *)&client, &iAddrSize);

if (sClient == INVALID_SOCKET) {

printf("Funkcja accept() zakonczona bledem: %d\n",

WSAGetLastError());

break;

}

printf("Zaakceptowano klienta: %s:%d\n",

inet_ntoa(client.sin_addr), ntohs(client.sin_port));

ClientService(sClient);

}

closesocket(sListen);

WSACleanup();

return 0;

}


Gniazda serwer jednow tkowy 3 3

Katedra

Informatyki

Gniazda – serwer jednowątkowy (3/3)

DWORD WINAPI ClientService(SOCKET sock) {

char szBuff[DEFAULT_BUFFER];

int ret, nLeft, idx;

while(1) {

ret = recv(sock, szBuff, DEFAULT_BUFFER, 0);

if (ret == 0) break; // Zamknięcie uzgodnione

else if (ret == SOCKET_ERROR) {

printf("Blad: %d\n",WSAGetLastError()); break;

}

szBuff[ret] = '\0';

printf("ODBIOR: '%s'\n", szBuff);

nLeft = ret; idx = 0;

while(nLeft > 0) {

ret = send(sock, &szBuff[idx], nLeft, 0);

if (ret == 0) break;

else if (ret == SOCKET_ERROR) {

printf("Blad: %d\n",WSAGetLastError()); break;

}

nLeft -= ret; idx += ret;

}

}

return 0;

}


Gniazda serwer wielow tkowy

Katedra

Informatyki

Gniazda – serwer wielowątkowy

while (1) {

iAddrSize = sizeof(client);

sClient = accept(sListen, (struct sockaddr *)&client, &iAddrSize);

if (sClient == INVALID_SOCKET) {

printf("Funkcja accept() zakonczona bledem: %d\n",

WSAGetLastError());

break;

}

printf("Zaakceptowano klienta: %s:%d\n",

inet_ntoa(client.sin_addr), ntohs(client.sin_port));

hThread = CreateThread(NULL, 0, ClientThread,

(LPVOID)sClient, 0, &dwThreadId);

if (hThread == NULL) {

printf("Funkcja CreateThread() zakonczona bledem: %d\n",

GetLastError());

break;

}

CloseHandle(hThread);

}


ad