Sektorowy Program Operacyjny
Download
1 / 23

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjno?ci Przedsi?biorstw, Dzia?anie 1.5 - PowerPoint PPT Presentation


  • 115 Views
  • Uploaded on

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 1.5 lata 2004-2006 Przepływy finansowe. Środki finansowe przeznaczone na realizację Działania 1.5 Publiczne wsparcie finansowe ogółem 153 mln EURO w tym Środki pochodzące z EFRR – 115 mln

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjno?ci Przedsi?biorstw, Dzia?anie 1.5' - eleanor-parker


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sektorowy program operacyjny wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw dzia anie 1 5

Sektorowy Program Operacyjny

Wzrost Konkurencyjności

Przedsiębiorstw, Działanie 1.5

lata 2004-2006

Przepływy finansowe


Sektorowy program operacyjny wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw dzia anie 1 5

Środki finansowe przeznaczone na realizację Działania 1.5

Publiczne wsparcie finansowe ogółem

153 mln EURO

w tym

Środki pochodzące z EFRR – 115 mln

Środki pochodzące z budżetu MNiI – 38 mln


Sektorowy program operacyjny wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw dzia anie 1 5

Podział środków

W przypadku Działania 1.5 dofinansowaniu podlega 100% wartości projektu (kosztów kwalifikowanych).

75% pochodzi ze środków z funduszy strukturalnych

25% Beneficjent powinien zapewnić we własnym zakresie


Sektorowy program operacyjny wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw dzia anie 1 5

Wkład własny Beneficjenta

- środki znajdujące się u poszczególnych Beneficjentów (dysponentów części budżetowych)

- środki z rezerwy celowej w budżecie państwa (część 83 poz. 10 na 2005 rok)


Sektorowy program operacyjny wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw dzia anie 1 5

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej stanowią refundację wydatków poniesionych przez Beneficjenta.

Oznacza to, że Beneficjent musi wcześniej wyłożyć środki na zapłacenie faktur a dopiero następnie zostają mu one zwrócone.


Sektorowy program operacyjny wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw dzia anie 1 5

W przypadku Działania 1.5 Beneficjentami są jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych w związku z powyższym mogą one skorzystać z prefinansowania.


Sektorowy program operacyjny wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw dzia anie 1 5

Zasady prefinansowania określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przekazywania i zwrotu środków na prefinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (Dz.U. nr 202 poz. 2070 z 2004 r.).


Sektorowy program operacyjny wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw dzia anie 1 5

W przypadku państwowych jednostek budżetowych i państwowych osób prawnych działających w formie agencji pożyczka na prefinasowanie jest nieoprocentowana


Sektorowy program operacyjny wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw dzia anie 1 5

Udzielenie pożyczki państwowym jednostkom budżetowym i państwowym osobom prawnym działającym w formie agencji następuje po złożeniu wniosku wraz z pozytywną opinią wniosku o dofinansowanie, wydaną przez Instytucję Zarządzającą Programem.


Sektorowy program operacyjny wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw dzia anie 1 5

Dokumentami niezbędnymi do przekazania pożyczki są: państwowym osobom prawnym działającym w formie agencji następuje po złożeniu wniosku wraz z pozytywną opinią wniosku o dofinansowanie, wydaną przez Instytucję Zarządzającą Programem.

1) umowa pożyczki;

2) harmonogram przekazywania transz pożyczki, opracowany przez pożyczkobiorcę


Sektorowy program operacyjny wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw dzia anie 1 5

Minister Finansów przekazuje środki na prefinansowanie na rachunek bankowy pożyczkobiorcy, wskazany w umowie pożyczki, w terminie i w wysokości określonych w harmonogramie przekazywania transz pożyczki.


Sektorowy program operacyjny wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw dzia anie 1 5

Procedura rozliczenia rachunek bankowy pożyczkobiorcy, wskazany w umowie pożyczki, w terminie i w wysokości określonych w harmonogramie przekazywania transz pożyczki.

Beneficjent składa wniosek o płatność wraz z fakturami potwierdzającymi poniesione wydatki kwalifikowane. Środki refundowane z Unii Europejskiej trafiają na rachunek Beneficjenta stanowiąc zwrot udzielonej pożyczki


Sektorowy program operacyjny wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw dzia anie 1 5

Najważniejsze postanowienia dotyczące umów rachunek bankowy pożyczkobiorcy, wskazany w umowie pożyczki, w terminie i w wysokości określonych w harmonogramie przekazywania transz pożyczki.

Beneficjent zobowiązany jest:

- realizować Projekt zgodnie z Umową, a w szczególności z opisem Projektu zawartym we wniosku o dofinansowanie, który stanowić będzie załącznik do Umowy, oraz przepisami prawa krajowego i wspólnotowego;

sporządzać i dostarczać Instytucji Zarządzającej sprawozdania,

osiągnąć założone cele i zapewnić trwałość efektów Projektu przez 5 lat od dnia podpisania Umowy;


Sektorowy program operacyjny wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw dzia anie 1 5

do niedokonywania modyfikacji Projektu w rozumieniu art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L 161 z 26.06.1999);

udzielać Instytucji Zarządzającej lub wskazanym przez nią podmiotom informacji na temat efektów Projektu przez 5 lat od dnia podpisania Umowy;


Sektorowy program operacyjny wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw dzia anie 1 5

w przypadku realizacji dostaw, usług lub rob ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. L 161 z 26.06.1999);ót budowlanych w ramach Projektu, wybrać i udzielać zamówień w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji oraz dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów, rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności w wypełnianiu funkcji jakiegokolwiek podmiotu, objętego tą Umową w związku z realizowanym zamówieniem


Sektorowy program operacyjny wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw dzia anie 1 5

do przekazania do Urzędu Zamówień Publicznych i Instytucji Zarządzającej, na 10 dni przed zawarciem umowy z wykonawcą, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w przypadku postępowania o wartości od 6 000 do 60 000 euro, zawierającej określenie przedmiotu zamówienia, nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę - w przypadku stosowania przez Beneficjenta ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.)


Sektorowy program operacyjny wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw dzia anie 1 5

Finansowanie Instytucji Zarządzającej, na 10 dni przed zawarciem umowy z wykonawcą, informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w przypadku postępowania o wartości od 6 000 do 60 000 euro, zawierającej określenie przedmiotu zamówienia, nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz cenę - w przypadku stosowania przez Beneficjenta ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.)

Poniesienie przez Beneficjenta wydatków kwalifikowanych w kwocie wyższej niż określona w umowie nie stanowi podstawy do zwiększenia przyznanej kwoty dofinansowania.

Jeżeli w trakcie realizacji Projektu kwota wydatków kwalifikowanych ulegnie zmniejszeniu, kwota przyznanego dofinansowania zostanie proporcjonalnie obniżona z zachowaniem udziału procentowego określonego w umowie.


Sektorowy program operacyjny wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw dzia anie 1 5

W trakcie realizacji Projektu możliwe są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowanych, które zostaną określone w umowie, do 10 % kwoty przypadającej na każdą kategorię; poziom 10 % określany jest od kwoty w ramach kategorii, z jakiej następuje przesunięcie.

Jeżeli w trakcie realizacji Projektu zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w budżecie Projektu, innych niż określone powyżej, mają zastosowanie postanowienia dotyczące aneksowania umowy.


Sektorowy program operacyjny wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw dzia anie 1 5

Zmiany w projekcie pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowanych, które zostaną określone w

Zmiany zakresu rzeczowego Projektu lub modyfikacje, o których mowa w art. 30 ust. 4 rozporządzenia nr 1260/1999/WE, prowadzące do zmiany celu Projektu, określonego we wniosku o dofinansowanie, są niedopuszczalne i stanowią podstawę do rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Jeżeli zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w Projekcie w trakcie jego realizacji, Beneficjent zobowiązuje się nie później niż 14 dni od dnia zaistnienia przyczyn powodujących potrzebę zmian złożyć do Instytucji Zarządzającej wniosek o zaakceptowanie zmian, przedstawiając ich zakres i uzasadnienie


Sektorowy program operacyjny wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw dzia anie 1 5

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia pomiędzy poszczególnymi kategoriami wydatków kwalifikowanych, które zostaną określone w

Umowa może zostać rozwiązana bez wypowiedzenia jeżeli Beneficjent:

zwleka z rozpoczęciem realizacji Projektu przez okres dłuższy niż 2 miesiące od ustalonej daty rozpoczęcia Projektu, o której mowa w § 3 ust. 1, i nie informuje Instytucji Zarządzającej o przyczynach opóźnienia;


Sektorowy program operacyjny wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw dzia anie 1 5

zaprzestał realizacji Projektu bądź realizuje go w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy;

odmawia poddania się kontroli

zaprzestał prowadzenia działalności lub wszczęte zostało wobec niego postępowanie likwidacyjne;

w celu uzyskania dofinansowania przedstawił fałszywe lub niepełne oświadczenia lub dokumenty;

przedstawił sprawozdania nieodpowiadające stanowi faktycznemu


Sektorowy program operacyjny wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw dzia anie 1 5


Sektorowy program operacyjny wzrost konkurencyjno ci przedsi biorstw dzia anie 1 5

  • Szczegółowe informacje: usunął ich przyczyn i efektów;

  • Departament Badań na Rzecz Gospodarki:

    • dbg@mnii.gov.pl

  • Departament Funduszy Strukturalnych

  • dfs@mnii.gov.pl

    • Dziękuję za uwagę !