kay 361 t rk dare tarihi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KAY 361 Türk İdare Tarihi PowerPoint Presentation
Download Presentation
KAY 361 Türk İdare Tarihi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

KAY 361 Türk İdare Tarihi - PowerPoint PPT Presentation


 • 247 Views
 • Uploaded on

KAY 361 Türk İdare Tarihi. Ders 1 Ortaylı, 2007, sf. 23-49 Konular: Ortaçağ İran Yönetimi, Bizans/ Doğu Roma Yönetimi. Neden bu dersteyiz?. Osmanlı İmparatorluğu’nu ve Türkiye Cumhuriyeti’ni anlamak Batı ve Doğu ile etkileşimler Akdeniz Dünyası’nda doğan 3 Roma İmparatorluğu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KAY 361 Türk İdare Tarihi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kay 361 t rk dare tarihi

KAY 361 Türk İdare Tarihi

Ders 1

Ortaylı, 2007, sf. 23-49

Konular:

Ortaçağ İran Yönetimi,

Bizans/ Doğu Roma Yönetimi

neden bu dersteyiz
Neden bu dersteyiz?
 • Osmanlı İmparatorluğu’nu ve Türkiye Cumhuriyeti’ni anlamak
  • Batı ve Doğu ile etkileşimler
  • Akdeniz Dünyası’nda doğan 3 Roma İmparatorluğu
 • İdari kurum ve geleneklerini incelemek
  • Yönetimi iyileştirme çabalarında rehber
 • Kurumlar temelinde karşılaştırma yapmak
  • Zaman ve mekan boyutlarında
dersin temel er evesi
Dersin Temel Çerçevesi
 • İncelenecek alan
  • Balkanlar, Tuna Boyu, Ortadoğu ve Kuzey Afrika
 • Türkiye tarihi ve toplum düzeni bir Akdeniz sentezidir
  • Dil: Arapça, Farsça, İtalyanca, Rumca, Süryanice, Macarca, doğu ve güney Slav dillerinden kelime ve deyimler
  • Mutfak: Türk mutfağı bir Balkan ve Ortadoğu sentezidir
giri ortado u ve akdeniz b lgesi
Giriş: Ortadoğu ve Akdeniz Bölgesi
 • Nehirlerin çevresinde ilk tarım faaliyetleri
  • Kentleşme, örgütlü toplum ve devletin ortaya çıktığı bir dünya
 • Medeniyetlerin beşiği
  • Tarihe yön veren büyük imparatorluklar
   • Kurak ve az nüfuslu topraklarda küçük devletlerin yaşama şansı pek yok
 • Yazının kullanıldığı, bürokrasi ve kentleşmenin doğduğu ülkeler
  • Dinler ve diller mozayiği
  • Kültürel etkileşim ve benzeşme
ortado u ve akdeniz
Ortadoğu ve Akdeniz
 • Basit ulaşım ve haberleşme teknolojileri
  • Organik enerjiye dayanan
 • Kontrol araçları yetersiz
  • Posta, bürokratik örgüt, para sistemi, vb.
 • Merkeziyetçi devlet?
  • Mali, idari kontrol, bayındırlık, ulaştırma görevleri önemli ölçüde küçük birimlerde
  • Köylü ve zenaatçılara yerel kontrol
sasani ran m s 224 640
Sasani İranı (M.S. 224- 640)
 • Doğu- Batı Rekabeti
  • İran- Yunanlılar
  • Partlar- Romalılar
  • Büyük İskender ve Hellenizm
 • M.S. 3. YY’dan sonra Sasaniler- Bizans
  • Klasik bir Ortadoğu ve Akdeniz imparatorluk modeli
  • Bizans-Sasani savaşları gelecekteki İslam fetihlerini kolaylaştırdı
  • Devlet, 635 Kadisiye Savaşı ile yıkıldı.
sasani ran y netim sistemi
Sasani İranı: Yönetim Sistemi
 • Başvezir- vezirler sistemi
 • Toprak ve nüfus envanteri
  • Vergi matrahı ve mükellef tespiti
  • Her arazinin ürünü tahmin ve kayıt edildi
  • Her ürün için ayrı vergi miktarı belirlendi
  • SONUÇ: Yolsuzluğu ve gelirlerde belirsizliği azaltma
vergiler
Vergiler
 • Arazi Vergisi: Haraç
  • Ürünün cinsine ve arazinin verimliliğine göre değişir (Hasılatın 1/3 ile 1/6’sı arasında)
  • Çocuk, ihtiyar ve kadınlardan alınmaz
 • Baş Vergisi: Gezit (sonraki cizye)
  • Köylüler dışındakiler ile Yahudi, Hıristiyan ve şehirlilerden
  • Toplumsal durum ve gelire göre değişir
  • Askerlikten muafiyet sağlar
sasani ran toplum yap s
Sasani İranı: Toplum Yapısı
 • Eski Hint’te olduğu gibi Kast sistemi
  • “Toplumda herkes Tanrı’nın kendine verdiği yer ve işe razı olmalı”
  • Bir kast’dan diğerine geçiş yok
  • Kastlar:
   • Ruhban (yargıçlar, yüksek memurlar)
   • Savaşçılar
   • Katipler (tıp, öğretmenlik, küçük memuriyetler)
   • Halk (zenaatkar ve köylüler)-asıl vergi yükü ve angarya
  • Statüler belirgin: ev büyüklükleri, giysiler, evler, binek hayvanlar, tüketim kuralları (at, ipek)...
slide13
Ordu
 • Komutanlar yedi asil aileden
 • Yaya/ Piyade
  • Savaşta köylüler ücretsiz asker
 • Süvariler ve filler
sasani ran din ve dil
Sasani İranı: Din ve Dil
 • Diller ve dinler mozayiği
 • Tek resmi dil yok
  • Çok dilli bürokratik belgeler
 • Dini renklilik
  • Zerdüşt Dini (resmi din), Yahudilik, Hristiyanlık (Nasturiler)...
  • Dinden dönmenin cezası ölüm
  • Mazdek ayaklanması gibi toplumsal eşitlik talepleri
merkez ve eyalet y netimi
Merkez ve Eyalet Yönetimi
 • Devlet teşkilatı eski Ortadoğu devletlerine model
  • Başvezir ve vezirler sistemi
  • En yüksek yargıç Şehenşah
 • Eyaletler (Satraplıklar, Marzbanlar)
  • Ülkede 4 idari- askeri bölüm:
   • Her bölgede hükümdar ailesinden bir kral naibi ve kumandan
   • Alt kademede azat denen şovalyeler ve dikhan denen köy reisleri
    • Soylular, köy reisleri, cemaat başları: vergi, askere alma
  • Gelişmiş bir posta ve yol sistemi
sasani ran k lt r
Sasani İranı: Kültür
 • Nasihatname edebiyatı
  • Firdevsi: Şehname
   • Eski İran kültürünün yaşatılması
   • Nizamülmülk’ün Siyasetname’sine etkiler
 • Sasani devleti İslam İmparatorluğu’na katılınca
  • İran İslamlaştı
  • İran kültür ve devlet örgütü de gelişen İslam İmparatorluğu’na model oldu
b zans do u roma
BİZANS (DOĞU ROMA)
 • 11 asırlık bir devlet
  • Devamlı kendini yenileyen bir organizma
  • İran, İslam İmparatorluğu ve Akdeniz İtalyan devletleri ile sürekli bir etkileşim
 • Başlangıç Noktası
  • Kavimler Göçü ve Roma’nın ikiye ayrılması
bizans terimi yerle mi bir yanl
“Bizans” Terimi: Yerleşmiş Bir Yanlış
 • Konstantinopolis şehrinin 4. Asır öncesi adı
  • Bizans, 16.YY’dan itibaren Batı Avrupa’lı tarihçilerin kullandığı bir terim
  • Halk kendine “Romalı” derdi
  • Türkler de bu halka “Rum”, ülkeye de “İklim-i Rum” demişledir
   • Mevlana Celaleddin Rumi
roma mparatorlu u
Roma İmparatorluğu
 • Batı ve Doğu (Roma) Eyaletleri
  • Resmi bölünme M.S. 395’da
  • Batı eyaletlerinin çöküşü
  • Kültürel farklılık
 • Kuzeybatı ve kuzey Avrupa’da Romalılık
  • Roma Hukuku
  • Romanize edilmiş Hristiyanlık
  • Latince kullanımı ile yaşayacak
 • Doğu’da ise Roma’nın kurumları yaşayacak
  • Romalıların gelişinden önce Hellenize olmuş bir alan
  • Roma dili ve kültürü burada karşısında yerleşik kültürler ve dinler bulmuş
   • Devlet teşkilatı, din ve felsefede etkileşim
roma miras
Roma Mirası
 • Bölünme ve yıkılma sonrası Roma İmparatorluğu’nun merkezi doğuya kaymıştır
  • Yunanistan, İran, Mezopotamya ve Suriye
 • Mirasa sahip çıkanlar Roma’yı 4. ve 5. Asır’da yıkan aynı kavimlerdir
  • 10. ve 11. Asır sonrasında ortaya çıkan Rönesans ile bu mirasa sahip çıkmışlardır
  • 15.-16. Asırlarda Rusya Çarlığı kendini mirasçı saymıştır
  • 18. Asır’da aydınlanma filozofları Bizans’ı despotizm ve entrika ile özdeşleştirmişlerdir
mparator
İmparator
 • Tanrısal irade ile göreve gelir
 • Dünyevi ve ilahi otoritenin tek kişide birleşmesi
  • Cesaro-papizm
 • Baş kanun koyucu, en yüksek yargıç, idari, mali ve askeri otorite
  • Tayin ve aziller onun elinde
 • Yetkisini sınırlayanlar
  • Kanunlar
  • Kilise
  • Toprak sahipleri
bizans l kimdir
Bizans’lı Kimdir?
 • Bizans’lı sayılmanın şartları:
  • İyi bir Hıristiyan olmak
  • İmparatora itaat
  • Roma hukuk sisteminin kural ve uygulamalarına tabii olan kimse olmak
  • Etnik köken önemsiz
k lt r
Kültür
 • Nasihatname edebiyatı
  • İmparatorun görevleri
   • Adalet, dini sapmaları önlemek, vb.
  • Amaç: Toplum düzeninin korunması
 • Rönesans ile yeni bir düzen öngören yeni bir nasihatnamecilik çeşidi
   • Machiavelli, Prens
merkezi rg t
Merkezi Örgüt
 • İmparatorluk Başkatibi
 • Senato Başkanı
  • Aynı zamanda başkentin yargıcı ve belediye başkanı
 • Zamanla Sasani başveziri gibi bir başbakan ortaya çıkmıştır
 • Anadolu ve Rumeli’nin idari ve askeri yönetimi bir görevliye
  • Osmanlı’daki beylerbeyine benzer
 • Saray hizmetleri, posta, istihbarat gibi konularda kullanılan tsavisios (çavuş) denen kavaslar
  • İran’da da benzer uygulama
slide30
Ordu
 • Özellikle sınır eyaletlerinde bulunan şovalyeler
  • Toprağı işlemede, savunma ve savaşa katılma
 • Hassa ordusu
 • Donanma
  • Akdeniz’i kontrol edemedi
  • Önce Arap-İslam, sonra da İtalyan Cumhuriyetleri ile rekabet edemedi
  • Ege ve Akdeniz’de bazı amirallik eyaletleri vardı
   • Osmanlı’da Kaptanpaşa eyaletleri
diplomasi
Diplomasi
 • Sürekli saldırı altında bir yaşam
  • Çözüm: Step kabilelerini birbirine kırdırmak, ittifaklar kurup ittifaklar bozmak (Bizans usulü diplomasi)
  • Cömert hediyeler, haraç vermek, evlenme ile akrabalık kurmak, barbarlar arasında Hıristiyanlığı yaymak
 • Sınır anlaşmazlıklarını çözmek ve barbar kavimlerle görüşmek yetkisi sınır valilerine verilmişti
  • Osmanlı’da da aynı
 • Çevredeki tüm hükümdar ve devletler protokol bakımından eşit görülmez
  • Osmanlı ve İran gibi
 • Yabancı ülkelerde elçilik heyetleri yok
hukuk ve dare
Hukuk ve İdare
 • Roma hukuk sistemini geliştirip dünyaya aktarma
  • Roma kanunları toplansa ancak küçük bir kitap olur
  • Aslolan prensip, gelenek ve yorumlar
 • Medeni Hukuk Külliyatı (Corpus Iuris Civilis)
  • Önce Latince, sonra Yunanca
  • Önce şahıs, borçlar ve eşya hukuku
  • Sonra medeni hukuk ve ceza hukuku
  • Hristiyanlığı kabul eden Slav ve Ruslar için model
  • Osmanlı’da Ortodoks tebaya uygulanmıştır
 • 12. Asır sonrası Batı Avrupa’da kilise hukukuna karşı laik hukuk doktrinini doğurmuştur
eyalet daresi
Eyalet İdaresi
 • Önceleri Oriens (Küçük Asya, Mezopotamya ve Suriye) ve Illyricum (Balkanlar) denilen ikili bölümlenme
 • Eyaletlerin başında sivil bir vali ve bir kumandan vardı
  • Sürekli savaşlar sonucu tek kişide görevler toplandı
   • Piskoposlar ve casuslar yoluyla merkezin denetimi
 • Maliye ve yargı merkezden tayin edilen memurların görevi
  • Bu yüksek düzey memurlar doğrudan imparator ile yazışabilirdi
   • Eyalette güçler ayrılığı
toprak rejimi
Toprak Rejimi
 • Toprak sınıflandırması
  • Hükümdar toprağı
  • Miri Arazi- Dirlik
  • Kilise ya da özel mülkiyete ait
 • Toprak aristokrasisi
  • Ezilmek istenmesine rağmen gücünü korumuştur
  • Serbest köylüler ve serfler
   • Devlet, göçlere ve toprak terkine müsaade etmezdi
   • Kölelik 5. YY’dan itibaren tasfiye edildi
toprak rejimi 2
Toprak Rejimi-2
 • 5. ve 6. Asırlarda manastırların toprakları da büyüdü
  • Manastır feodalizmi
  • Tepki: İkonoklast, putkırıcılık hareketi
 • Askere dirlik olarak verilen topraklar
  • Tahrir işlemi
  • Zamanla toprak beyleri ve derebeyler; tekfurlar
vergiler1
Vergiler
 • Toprak vergisi
  • Önce ayni, sonra para olarak
 • Hristiyan olmayan şehirli ve köylülerden “kefaletion” (cizyeye benzer)
 • Diğer vergiler
  • Tapu, yem, otlak, ağıl ve gerdek resimleri
ehirler
Şehirler
 • Esnaf Loncaları
  • Ticaretin kontrolü (kalite kontrolü, üretim miktarı, istihdam ve satış fiyatının sınırlandırılması-narh-)
  • Pazar yerlerinin seçilmesi ve kurulması
  • Şehrin yöneticileri ve kolluk kuvvetleri
  • Belirli kamu hizmetlerinin sağlanması
   • Savaşta donanma, barışta iaşe
 • İhracat ve ithalatta seçici devlet kontrolü
  • İpek, tuzlu balık
 • Zabıta görevi: Agoranomos (Osmanlı’da muhtesip)
 • Hipparkos (Hakim ve belediye görevlisi)
ticaret
Ticaret
 • Çin ve Ortadoğu ile ticaret hatları
 • Anadolu ve Trakya dışındaki parçalar imparatorluk ile ticari olarak bütünleşemedi
  • Mısır, Kuzey Afrika ve Suriye
 • Ulaşım teknolojisi geri
  • Dere ve katır kervanları
  • Yelkenli gemiler
  • Yollar güvensiz (toplu ticaret)
 • Tüccar grubu gelişemedi
  • Düşük statü
  • Serbest piyasa koşulları yok
   • Sermaye birikimi olamadı
 • Selçuklu ile savaşlar sonrası İtalyan şehirlerine gümrük muafiyetleri- sömürü
bizans da konu ulan diller
Bizans’da Konuşulan Diller
 • Çok dillilik
  • Roma mirası Latince
  • Mezopotamya’da Süryaniler Aramca
  • Güneyde Arapça
  • Mısır’da Kobtça konuşur
 • Anlaşma dili (Lingua franca) Yunanca
  • Seçkinler, kendi dilleri yanında Yunanca’yı da iyi biliyordu
bizans da din
Bizans’da Din
 • Çok dinli bir ülke
  • Maniheizm, Mazdek dini, İslamiyet, Yahudilik
 • Ana eksen Ortodoks Hristiyanlık
  • Ortodoks Kilisesi’nin etki alanı
   • Hellenler
   • Balkanlarda Bulgarlar, Makedonlar, Romenler, kısmen Arnavutlar, Sırplar ve Karadağlılar
   • Kuzeyde Rusya, Ukrayna ve Belorusya
   • Doğuda Suriye ve Filistin’de Ortodoks Hristiyan Araplar
etkile im
Etkileşim
 • 10. Asra kadar tüm Avrupa’yı etkilemiştir
  • Hukuk ve yönetim sistemi
  • Mimari, protokol, giyim tarzı
 • Osmanlı yönetimi üzerinde Bizans etkileri
  • Kurumlar arasında devamlılık var mı?
  • Yoksa Osmanlı kurumlarının kökleri İran, İlhanlı ve Asyai Türk geleneklerinde mi?