Kdo je SGS - PowerPoint PPT Presentation

elam
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kdo je SGS PowerPoint Presentation
play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
Kdo je SGS
110 Views
Download Presentation

Kdo je SGS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Neshody v kvalitě pohonných hmot prodávaných na čerpacích stanicích v ČR Ing. Vladimír TřebickýIng. Jiří HolovačValná hromada SČS 15.2.2011

 2. Kdo je SGS • SGS GROUP • SGS - Société Générale de Surveillance • Největší organizace na světě působící v oblasti kontroly a ověřování • Sídlí v Ženevě • Založená v roce 1878 v Rouenu • Pod názvem Société Générale de Surveillance od roku 1919 • Akcie obchodovány na burze od roku 1985 • Celosvětová působnost (více než 140 zemí, 60.000 zaměstnanců) • SGS Czech Republic Aktivity SGS zahrnují kontrolní služby v lokálním i mezinárodním obchodě v těchto oblastech: • Zemědělských produktů a potravin • Spotřebního zboží • Nerostných surovin • Petrochemie • Průmyslových zařízení • Investiční výstavby (infrastruktury) • Certifikace systémů jakosti a ochrany zdraví • Služeb v oblasti životního prostředí a geotechniky • Kontroly účelového využití finančních prostředků

 3. SGS Divize paliv a maziv • Tři laboratoře akreditované dle ČSN EN ISO 17025 • Analýzy pohonných hmot dle příslušných evropských norem • Analýzy a zkoušení maziv a technologických kapalin • Mobilní laboratoř pro analýzy pohonných hmot v terénu • Certifikační orgán pro výrobky akreditovaný dle ČSN EN 45 011 • Produktová certifikace pro vybrané petrochemické produkty, pohonné hmoty, maziva i biopaliva • Inspekční orgán akreditovaný dle ČSN EN ISO 17020 • Inspekce a posuzování shody pohonných hmot, maziv a technologických kapalin • Motorová zkušebna

 4. Pečeť kvality 2010

 5. Monitoring kvality pohonných hmot • Monitoring kvality zahrnuje vzorkování benzinu a nafty minimálně 4x ročně • Testuje se 6 parametrů benzinu a 8 parametrů nafty • Datum a čas odběru určuje SGS • Po provedení rozborů se vystavuje Inspekční certifikát • Zájemce vystavuje roční objednávku

 6. Kvalita paliv ČR 2010 – monitoring ČOI • Informace o výsledcích dostupné na www.coi.cz • Monitoring kvality se provádí od roku 2001 • Počet odebíraných vzorků na 3600 ČS v ČR v současné době 1800 ročně s předpokládaným nárůstem na 2600 v roce 2012 • Monitoring probíhá dle vyhlášky 133/2010 Sb. • Zkoušení zahrnuje jakostní ukazatele, které umožňují sledovat vliv paliva na provoz vozidla, životní prostředí a odhalit možné daňové úniky • Jedná se komplexní zkoušení, které má značné nároky na zkušební vybavení a kvalifikaci pracovníků

 7. Kvalita paliv ČR 2010 – monitoring ČOI • Monitoring zahrnuje • zkoušení na motorech (oktanová čísla a cetanové číslo), • stanovení uhlovodíkového složení a obsahu kyslíkatých látek (destilační zkouška, plynová chromatografie), stanovení obsahu FAME (infračervená spektrometrie), stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků (vysokotlaká kapalinová chromatografie), • stanovení fyzikálně chemických vlastností (hustota při 15°C, bod vzplanutí, tlak par,oxidační zkoušky ) • specifické zkoušky pro LPG, FAME , CNG a paliva s vysokým obsahem biosložky • zpracování v vyhodnocení výsledků podle platných jakostních norem • Vysoké nároky na odborné znalosti pro monitoring paliv • Akreditace inspekčního orgánu podle ČSN EN ISO 17020 , typ A nezávislá třetí osoba • Akreditace laboratoře podle ČSN EN ISO 17025

 8. Kvalita paliv ČR 2010 – monitoring ČOI • Kvalita paliv se zhoršila, proti roku 2009 se za rok 2010 podíl nevyhovujících vzorků zvýšil na 7,9% • Zvyšuje se podíl závažných odchylek byl zjištěn u cca 25% neshod • Podezření na úmyslné manipulace s palivy a daňové úniky

 9. Zdroj www.coi.cz Kvalita paliv ČR 2010 – monitoring ČOI

 10. Zdroj www.coi.cz Kvalita paliv ČR 2010 – monitoring ČOI

 11. Neshody v kvalitě paliv a jejich důsledky • Automobilové benziny • Vyšší konec destilace nad 230°C • Vyšší obsah aromátů (nad 40%V/V) • Nižší oktanová čísla • Vyšší obsah ethanolu nad 10%V/V, vyšší obsah kyslíku, nižší výhřevnost • Vyšší tlak par v letním období • Důsledky pro motorová vozidla • Zhoršené spalovací vlastnosti, tvorba úsad ve spalovacím prostotu • Riziko poškození katalyzátoru a vyšší emise • Tvorba úsad v palivovém systému • Nižší výkon motoru, materiálová nekompatibilita • Vyšší spotřeba paliva • Emise HC do životního prostředí • Negativní vliv na životní prostředí • Poškozování životního prostředí vlivem zvýšených emisí HC, NOx a PM, v případě vyššího obsahu etanolu, vyšší emise aldehydů

 12. Neshody v kvalitě paliv a jejich důsledky • Motorová nafta • Nižší bod vzplanutí (pod 40°C) • Vysoká teplota 95% předestilovaného objemu (nad 370°C) • Vyšší obsah síry nad 30mg/kg • Vyšší obsah FAME nad 10%V/V, Vysoká hustota • Nedostatečná teplota filtrovatelnosti pro zimní období • Důsledky pro motorová vozidla • Riziko snížení viskozity , mazivosti, změna třídy hořlavosti • Zhoršené spalovací vlastnosti • Nižší výkon motoru • Vyšší spotřeba paliva • Riziko poškození katalyzátoru a vstřikovacího čerpadla • Tvorba úsad v palivovém systému, • Riziko koroze • Ucpání palivového filtru, přerušení dodávky paliva • Negativní vliv na životní prostředí • Poškozování životního prostředí vlivem zvýšených emisí HC a PM

 13. Neshody v kvalitě paliv a jejich důsledky • LPG • Nižší OČMM výpočtem vlivem obsahu nestabilních uhlovodíků (butenů) • Důsledky pro motorová vozidla • Zhoršené spalovací vlastnosti a vyšší emise HC • Nižší výkon motoru • Vyšší spotřeba paliva • Riziko tvorby úsad v palivovém a spalovacím prostoru • Negativní vliv na použité materiály a riziko jejich poškození

 14. Pravidla pro zásobování čerpacích stanic Nákup zboží z důvěryhodných zdrojů Odběr vzorků při dodávce paliva, kontrola atestu dodávky Způsob skladování (podzemní, nadzemní nádrže) Pravidelná údržba skladovacích nádrží (odkalování, čištění, kontrola obsahu volné vody) Způsob stáčení, samostatné a společné měření pro jednotlivé druhy- vliv na konec destilace a bod vzplanutí Logistika při sezónních změnách požadavků v kvalitě Způsoby prevence neshod v kvalitě paliv

 15. Kontakty SGS Czech Republic, s.r.o. Divize paliv a maziv U Trati 42 100 00 Praha 10 Tel: 274 021 318 jiri.holovac@sgs.com vladimir.trebicky@sgs.com

 16. Děkujeme za pozornostwww.dobrapumpa.cz