evidence p jm a v daj fo n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Evidence příjmů a výdajů FO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Evidence příjmů a výdajů FO - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

Evidence příjmů a výdajů FO. A odpisy, osobní vklad a výběr podnikatele do a z majetku firmy. je právně upraveno Zákonem o účetnictví používají ho účetní jednotky používá pojmy náklady a výnosy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Evidence příjmů a výdajů FO' - elaine-lowery


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
evidence p jm a v daj fo

Evidence příjmů a výdajů FO

A odpisy, osobní vklad a výběr podnikatele do a z majetku firmy

rozd ly mezi da ovou evidenc a etnictv m
je právně upraveno Zákonem o účetnictví

používají ho účetní jednotky

používá pojmy náklady a výnosy

daňový základ je ovlivněn momentem realizace (= výnosy se účtují již v okamžiku zaslání faktury odběratelům)

je téměř vyloučené toto účetnictví vést ručně, velké množství účetního software (např. Pohoda, Money, ABRA, Stereo....)

Je právně upraveno Zákonem o dani z příjmu (není tedy účetnictvím)

používají ji fyzické osoby

používá pojmy výdaje a příjmy

daňový základ je vyčíslen ze skutečně obdržených příjmů a zaplacených výdajů

evidenci lze vést i ručně, popř. použitím např. Excelu

Rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím

Účetnictví

Daňová evidence

da ov evidence d ve jednoduch etnictv
Daňová evidence, dříve jednoduché účetnictví

Od r. 2004 – jedná se o prostou evidenci příjmů a výdajů podnikatelů zjednodušenou na soupis položek ovlivňujících základ daně. V současné době není řazena mezi účetnictví, je řízena daňovými, nikoli účetními zákony.

Daňová evidence je určená pro drobné podnikatele, kteří nejsou zapsaní v obchodním rejstříku a jejich roční obrat nepřesáhl 25 mil. Kč. Kromě vedení příjmů a výdajů vede evidenci majetku a závazků.

da ov evidence podnikatel obsahuje
Daňová evidence podnikatelů obsahuje
 • Deník příjmů a výdajů
 • Knihu pohledávek/faktur vydaných a závazků/faktur došlých
 • Karty dlouhodobého majetku
 • Kartu zásob
 • Mzdovou evidenci
 • Pokladní knihu (může být součásti deníku příjmů a výdajů)
 • Knihu jízd
 • Evidenci stálých plateb
ozna ov n doklad
Označování dokladů
 • Není předepsán způsob označování dokladů, pouze to, že musí tvořit uzavřenou číselnou řadu, např.:
 • PP1 – pokladna příjem
 • PVx – pokladna výdaj
 • BVx – bankovní výpis
 • FVx – faktura vydaná
 • FDx – faktura došlá
zapi te do den ku p jm a v daj
Zapište do deníku příjmů a výdajů:

Zapište tyto podnikatelské případy do deníku:Osobní vklad podnikatele do pokladny (PP1) 170 000,--

Osobní vklad podnikatele na BÚ (BV1) 120 000,--

Poplatek bance za založení účtu (BV1) 200,--

Zaplacena FD1 firmě Dřevopro - nákup materiálu/dřeva (BV1) 100000,--

Přijatá záloha od zákazníka za návrh vybavení stylovým nábytkem (příjmový PP2) 80 000,--

V hotovosti nákup účetního programu ÚČTO 2009 (výdajový PV1) 4 000,--

Nákup osobního auta hotově (výdajový PV2) 200 000,--

Hotově zaplatil školení „Jak chytře na daně" (výdajový PV3) 1 600,--

Na BÚ došla úhrada faktury FV1 (fa OREL) za vyrobený konferenční stůl (BV2) 15 000,--

Výběr peněz z pokladny pro osobní spotřebu (výdajový PV4) 10 000,--

Přijatý úvěr (BV3) 600 000,--

Úhrada FD2 – fa KASA - nákup hoblovací stolice (BV3) 500 000,--

Splátka úvěru: anuita 15000,- (úmor 11000 a úrok 4000,-) (BV4) 15000,--

Na BÚ došla úhrada FV2 (fa Delta) za vybavení kancelářských prostor (BV5) 300 000,--

Jaké jsou příjmy (ř. 101) a jaké jsou výdaje (ř. 102) podnikatele, které se uvedou v daňovém přiznání v Příloze č. 1? ------------------------------------------------------------------------------------------

Na konci roku uplatní odpisy z automobilu 22 000 ,--

A odpis hoblovací stolice 55 000,--

(ř. 106 v součtu za automobil a stolici 77 000,--)

uk zka knihy faktur vydan ch fv
Ukázka knihy faktur vydaných FV

Ukázka knihy faktur došlých FD

anuita rok mor
Anuita, úrok, úmor
 • Přijatá půjčka od banky není příjem ke zdanění.
 • Anuita je konstantníplatbaposmluvenéobdobí. Obvykle se jedná o pravidelnousplátkuúvěru.
 • Jedná se o platbu, která je složenazesplátky jistiny a úroku. Výše anuity je neměnná, plynule se v jednotlivých splátkách měnípouzepoměrmezisplátkou (úmorem) a úrokem, kdyzpočátku je vyššípoměrmeziúrokem a splátkoujistiny. Na koncidobysplatnosti se poměrsnižuje.
 • Úmor je vracení půjčených peněz (není z hlediska daní uznatelný výdaj: je to snížení kapitálů o vratku cizího kapitálu) tj. analogicky k tomu, že přijatá půjčka nebyl příjem ke zdanění (je to navýšení kapitálu pomocí cizího kapitálu).
 • Úrok je uznatelný daňový výdaj – je to poplatek za „zápůjčku kapitálu“!
co je dlouhodob majetek dm aktivum definuje z kon o dani z p jmu
Co je dlouhodobý majetek DM (aktivum) – definuje Zákon o dani z příjmu

doba použitelnosti delší než rok

cena majetku (aktiva) větší než 40.000 Kč DHM – pro dlouhodobý hmotný majetek, (60.000 Kč pro nehmotný DNM – např. SW, licence)

Jak se stanovuje cena tohoto majetku?

1) Vstupní cena = cena pořízení + náklady související s pořízením

2) Cena reprodukční (cenamajetku není známa, proto stanovena jako znaleckýodhad, nebocenaobvyklápoužívá se u majetku nabytéhodarovánímnebo vloženého do podnikání)

3) Vlastními náklady – pořízení ve vlastní režii

odpisy a cash flow
Odpisy a Cash flow
 • Odpis je náklad a není peněžní výdaj. K úbytku peněz došlo na počátku při nákupu stroje a pak už žádné peněžní výdaje nejsou.
 • Náklady totiž nemusí vždy znamenat výdaje – např. odpisy.
 • Počáteční výdaj je rozpočten do nákladů na léta použitelnosti = odpisy, odpisy jsou tedy nákladem a snižují zisk, aniž bychom museli něco platit/aniž by byly výdajem.
slide15

P - V

Suma odpisů

slide16

Daňové odpisy – stejné pro všechny podniky i FO podnikatele (jsou pouze roční)

Dobuodpisuupravujezákon o Dani z příjmu (ZoDP). Dobaodepisovánízávisína tom, do kteréodpisovéskupinymajetekpatří. Tabulka č. 1 – Dobaodpisupodlezákona o dani z příjmů

slide17

Rovnoměrné odpisy - Odlišnáodpisovásazba je v prvnímroceodpisování a v dalšíchletech. Důvod – uplatňujeme roční odpis bez ohledu na datum pořízení. Sazbapro zvýšenouvstupnícenu se používá v případě, že u majetku v průběhujehoužíváníbyloprovedenotechnickézhodnocení. Vychází vždy ze Vstupní ceny.

Výpočet: Vynásobímeodpisovousazbu se vstupnícenoumajetku.

Laboratornízařízenízařadímedo 2. odpisovéskupiny, budemítodpisovousazbu v 1. roceodpisování 11 %, v dalšíchletechodpisování 22,25 %.Výšeodpisu v 1. roce je 11 % x 120 000 Kčtj. 13 200 Kč.Odpisve 2. – 5. roce je stejný (rovnoměrný) 22,25 % x 120 000 Kč, tj. 26 700 Kč.

slide18

Zrychlené odpisy - Koeficientyjsouurčeny pro prvnírokodpisu, pro dalšíroky odpisovánía v případětechnickéhozhodnocení se použije koeficient pro zvýšenou cenu. Koeficient pro 1 rokodpisuodpovídádoběodepisování.

Odpis pro 1. rok = vstupnícena / k1 pro danouskupinu.

V dalšíchletech se odpisvypočítájakodvojnásobekzůstatkovéceny/ koeficient pro dalšíroky mínuspočet let, kdybylmajetekužodepsán:

Odpisy v dalších letech= 2 x zůstatkovácena / kn-n knje koeficient v dalšíchletechodpisovánín je počet let, běhemnichžbyljižmajetekodepisován

p klad zrychlen odpisov n
Příklad: zrychlené odpisování

Laboratornízařízení, kteréjsmezařadili do 2. odpisovéskupinybudemítodpisovousazbu v 1. roceodpisování 5, v dalšíchletechodpisování 6.

1. rok = 120 000 Kč / 5 = 24 000 KčZůstatkovácena = 120 000 Kč – 24 000 Kč = 96 000 Kč2. rok = 2 x 96 000 Kč / (6 – 1) = 38 400 KčZůstatkovácena = 96 000 Kč – 38 400 Kč = 57 600 Kč3. rok = 2 x 57 600 Kč /(6 – 2) = 28 800 KčZůstatkovácena = 57 600 Kč – 28 800 Kč = 28 800 Kč4. rok = 2 x 28 800 Kč/ (6-3) = 19 200 KčZůstatkovácena = 28 800 Kč - 19 200 Kč = 9 600 Kč5. rok = 2 x 9 600 Kč/ (6-4) = 9 600 KčZůstatkovácen = 0 Kč

ad