slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI THÖÔNG PowerPoint Presentation
Download Presentation
NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI THÖÔNG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 66

NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI THÖÔNG - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC MÔÛ TP.HOÀ CHÍ MINH. NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI THÖÔNG . CHÖÔNG 1 CAÙC ÑIEÀU KIEÄN THÖÔNG MAÏI QUOÁC TEÁ (INCOTERMS). 1.1. Khaùi nieäm veà Incoterms 1.2. Noäi dung cuûa Incoterms 2000. 1.3. Nhöõng vaán ñeà caàn löu yù khi aùp duïng caùc ÑKTMQT vaøo HÑNT.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NGHIEÄP VUÏ NGOAÏI THÖÔNG' - egan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ch ng 1 ca c ie u kie n th ng ma i quo c te incoterms
CHÖÔNG 1CAÙC ÑIEÀU KIEÄN THÖÔNG MAÏI QUOÁC TEÁ (INCOTERMS)

1.1. Khaùi nieäm veà Incoterms

1.2. Noäi dung cuûa Incoterms 2000.

1.3. Nhöõng vaán ñeà caàn löu yù khi aùp duïng caùc ÑKTMQT vaøo HÑNT.

1 1 kha i nie m ve incoterms
1.1. KHAÙI NIEÄM VEÀ INCOTERMS
 • Taïi sao phaûi coù Incoterms?
 • ICC (International Chamber of Commerce) phaùt haønh cuốn Incoterms laàn ñaàu tieân vaøo naêm 1936.
 • Incoterms ñöa ra caùc quy taéc ñeå giaûi thích caùc ÑKTMQT, taïo khung phaùp lyù ñeå ñieàu chænh caùc moái quan heä phaùt sinh trong TMQT.
slide4

* Aùp duïng Incoterms vaøo HÑNT, caùc nhaø KDXNK seõ traùnh ñöôïc nhöõng tranh chaáp ñaùng tieác, vì beân mua vaø beân baùn seõ hieåu thoáng nhaát caùc vaán ñeà:

- Quyeàn vaø nghóa vuï cuûa moãi beân lieân quan ñeán vieäc giao nhaän, vaän chuyeån, laøm thuû tuïc XNK cho HH.

- Chi phí moãi beân phaûi traû trong quaù trình ñoù.

- Xaùc ñònh roõ thôøi ñieåm vaø nôi maø ruûi ro HH di chuyeån töø NB sang NM.

slide5

*Ñeán nay Incoterms ñaõ ñöôïc söûa ñoåi boå sung 6 laàn.

 • - Laàn söûa ñoåi 1980: theâm FCA vì khi haøng ñoùng trong container thì ñieåm giao nhaän haøng khoâng coøn laø ñieåm FOB truyeàn thoáng (lan can taøu) maø laø CY hoaëc CFS.
 • Söûa ñoåi 1990: cho pheùp NB cung caáp baèng chöùng giao haøng baèng moät EDI messages.
slide6

1.2. Noäi dung cuûa Incoterms 2000:

1.2.1. Caáu truùc cuûa Incoterms 2000: Incoterms 2000 coù 4 nhoùm, goàm 13 ñk theo höôùng taêng daàn nghóa vuï cuûa NB:

Nhoùm E(Departure – nhoùm xuaát phaùt – giao taïi nôi khôûi haønh)

Nhoùm F (Main carriage Unpaid – NB khoâng phaûi traû cöôùc phí vaän taûi)

Nhoùm C(Main carriage Paid – NB traû cöôùc phí vaän taûi chaëng ñöôøng chính)

Nhoùm D(Arrival – nhoùm ñeán – NB giao taïi nôi ñeán quy ñònh)

slide7
Nhoùm E(Departure – nhoùm xuaát phaùt – giao taïi nôi khôûi haønh)

- EXW: Ex Works(…named place):

Giao taïi xöôûng (… ñòa ñieåm quy ñònh).

 • Nhoùm F (Main carriage Unpaid – NB khoâng phaûi traû cöôùc phí vaän taûi)

- FCA: Free Carrier (…named place):

Giao cho ngöôøi chuyeân chôû (…ñòa ñieåm quy ñònh).

- FAS:Free Alongside Ship (…named port of shipment): Giao doïc maïn taøu (…caûng boác haøng quy ñònh).

- FOB: Free on Board(…named port of shipment):

Giao leân taøu (… caûng boác haøng quy ñònh).

slide8
Nhoùm C (Main carriage Paid – NB traû cöôùc phí

vaän taûi chaëng ñöôøng chính):

- CFR: Cost and Freight (…named port of destination):

Tieàn haøng vaø cöôùc phí (…caûng ñeán quy ñònh).

- CIF:Cost, Insurance and Freight (…named port of destination): Tieàn haøng, phí baûo hieåm vaø cöôùc phí

(…caûng ñeán quy ñònh).

- CPT:Carriage Paid To ( …named place of destination): Cöôùc phí traû tôùi (…nôi ñeán quy ñònh).

- CIP:Carriage and Insurance Paid To (…named place of destination):

Cöôùc phí vaø phí baûo hieåm traû tôùi (…nôi ñeán quy ñònh).

slide9
Nhoùm D(Arrival – nhoùm ñeán – NB giao taïi nôi

ñeán quy ñònh)

- DAF: Delivered at Frontier (…named place):

Giao taïi bieân giôùi (…ñòa ñieåm quy ñònh).

- DES: Delivered Ex Ship (…named port of destination): Giao taïi taøu (…caûng ñeán quy ñònh).

- DEQ: Delivered Ex Quay (…named port of destination): Giao taïi caàu caûng (…caûng ñeán quy ñònh).

- DDU: Delivered Duty Unpaid (…named place of destination):

Giao haøng chöa noäp thueá NK (… nôi ñeán quy ñònh).

- DDP: Delivered Duty Paid (…named place of destination): Giao haøng ñaõ noäp thueá NK (…nôi ñeán quy ñònh).

slide10
Trong töøng ñieàu kieän cuûa Incoterms 2000,

“CAÙC NGHÓA VUÏ CUÛA NGÖÔØI BAÙN” vaø

“CAÙC NGHÓA VUÏ CUÛA NGÖÔØI MUA”

ñöôïc trình baøy ñoái öùng trong 10 nhoùm nghóa vuï sau:

ngh a vu cu a ng i ba n
Nghóa vuï cuûa ngöôøi baùn

A1. Cung caáp haøng phuø hôïp vôùi hôïp ñoàng.

A2. Giaáy pheùp vaø caùc thuû tuïc.

A3. Caùc hôïp ñoàng vaän taûi vaø baûo hieåm.

A4. Giao haøng.

A5. Chuyeån ruûi ro.

A6. Phaân chia chi phí.

A7. Thoâng baùo cho ngöôøi mua.

A8. Baèng chöùng cuûa vieäc giao haøng, chöùng töø vaän taûi hay thoâng ñieäp döõ lieäu töông ñöông.

A9. Kieåm tra- bao bì - Kyù maõ hieäu.

A10. Caùc nghóa vuï khaùc.

ngh a vu cu a ng i mua
Nghóa vuï cuûa ngöôøi mua

B1. Thanh toaùn tieàn haøng.

B2. Giaáy pheùp vaø caùc thuû tuïc.

B3. Caùc hôïp ñoàng vaän taûi vaø baûo hieåm.

B4. Nhaän haøng.

B5. Chuyeån ruûi ro.

B6. Phaân chia chi phí.

B7. Thoâng baùo cho ngöôøi baùn.

B8. Baèng chöùng cuûa vieäc giao haøng, chöùng töø vaän taûi hay thoâng ñieäp döõ lieäu töông ñöông.

B9. Kieåm tra haøng.

B10. Caùc nghóa vuï khaùc.

1 2 2 nh ng s a o i ch nh cu a incoterms 2000 so v i incoterms 1990
1.2.2. Nhöõng söûa ñoåi chính cuûa Incoterms 2000 so vôùi Incoterms 1990

* Caû 13 ñieàu kieän ñeàu coù söûa ñoåi veà caùch trình baøy vaø lôøi vaên; ñeàu cho pheùp söû duïng EDI messages. Töông thích hôn vôùi thöông maïi vaø haøng haûi hieän ñaïi.

* Coù 2 söûa ñoåi chính:

+ Nghóa vuï laøm thuû tuïc thoâng quan vaø noäp thueá theo

ñieàu kieän FAS vaø DEQ.

+ Nghóa vuï boác vaø dôõ haøng theo ñieàu kieän FCA.

1 2 3 nh ng l u y khi s du ng incoterms
1.2.3. Nhöõng löu yù khi söû duïng Incoterms:
 • Incoterms chæ aùp duïng cho MBHH höõu hình, khoâng aùp duïng cho MBHH voâ hình.
 • Incoterms chæ ñeà caäp ñeán nghóa vuï cuûa NM & NB trong HÑNT, khoâng ñeà caäp ñeán nghóa vuï cuûa NCC, NBH.
 • Chæ aùp duïng neáu HÑNT coù daãn chieáu ñeán.Vì Incoterms laø taäp quaùn buoân baùn QT, khoâng coù tính baét buoäc.
 • Trong HÑNT phaûi quy ñònh roõ laø aùp duïng theo Incoterms naøo.
 • Incoterms ñieàu chænh moái quan heä giöõa NM & NB trong HÑNT, 2 beân coù quyeàn taêng giaûm nghóa vuï nhöng khoâng ñöôïc laøm thay ñoåi baûn chaát cuûa ÑKTMQT.
slide15
Incoterms chæ quy ñònh 1 caùch chung nhaát caùc vaán ñeà coù lieân quan ñeán vieäc giao nhaän haøng. Muoán cuï theå hôn phaûi quy ñònh trong HÑNT.
 • Incoterms khoâng giaûi quyeát caùc vaán ñeàà: Chuyeån giao QSHHH, mieãn tröø traùch nhieäm khi gaëp BKK, haäu quaû cuûa caùc haønh vi vi phaïm HÑ.
 • Khi HÑNT vaø Incoterms coù nhöõng qui ñònh khaùc nhau =>

phaûi thöïc hieän theo quy ñònh cuûa HÑNT.

 • Sử dụng Incoterms trong trường hợp HHCC bằng cont:

Nếu khoâng lấy lan can taøu laøm giao ñiểm chuyển rủi ro thì neân thay:

FOB => FCA

CFR => CPT

CIF => CIP.

slide16
1.2.4. Thuaät ngöõ caàn löu yù trong Incoterms 2000:

- Delivery (giao haøng/nhaän haøng).

- Shipper (ngöôøi göûi haøng/ngöôøi kyù HÑCC).

- Ship – Vessel.

- Customs Clearance.

- “Checking” and “Inspection”

Ví dụ phân biệt trong các trường hợp:

+ A9: “Checking – packaging and marking”

+ B9: “Inspection of the goods”.

slide18

1/ EXW - EX WORKS (…named place ) Giao taïi xöôûng (…ñòa ñieåm quy ñònh )

“Giao taïi xöôûng” nghóa laø NB giao haøng xong khi ñaët haøng döôùi quyeàn ñònh ñoaït cuûa NM taïi cô sôû cuûa NB hoaëc taïi moät ñòa ñieåm quy ñònh khaùc nhöng khoâng laøm thuû tuïc XK, khoâng boác haøng leân ptvt ñeán nhaän haøng.

- ÑK naøy nghóa vuï cuûa NB laø toái thieåu, vaø NM phaûi chòu moïi chi phí vaø ruûi ro coù lieân quan khi nhaän haøng taïi cô sôû cuûa NB

- Neáu caùc beân muoán NB boác haøng taïi nôi xuaát phaùt, chòu moïi ruûi ro vaø chi phí lieân quan thì phaûi ghi roõ trong HÑNT.

- Khi NM khoâng theå tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp thöïc hieän caùc thuû tuïc XK ---> EXW => FCA.

slide19

A- Nghóa vuï cuûa ngöôøi baùn: EXW

A1. C.caáp haøng vaø hoùa ñôn TM hoaëc thoâng ñieäp döõ lieäu töông ñöông phuø hôïp vôùi y/c cuûa HÑNT.

A2. Neáu NM y/c, do NM chòu ruûi ro vaø chi phí, giuùp NM xin giaáy pheùp ñeå XK haøng.

A3. Khoâng coù nghóa vuï.

A4. Ñaët haøng döôùi quyeàn ñònh ñoaït cuûa NM taïi ñòa ñieåm vaø thôøi gian giao haøng quy ñònh, nhöng khoâng boác leân ptvt. Neáu khoâng quy ñònh roõ thôøi haïn vaø ñ.ñieåm thì NB ñöôïc choïn thôøi gian hôïp lyù vaø ñ.ñieåm thích hôïp.

slide20
EXW

A5. Chòu moïi ruûi ro veà HH cho ñeán khi haøng ñaõ ñöôïc giao nhö A4.

A6. Traû moïi chi phí lieân quan cho ñeán khi haøng ñaõ ñöôïc giao nhö A4.

A7. Thoâng baùo cho NM ngaøy vaø nôi haøng seõ ñöôïc ñaët döôùi söï ñònh ñoaït cuûa NM.

A8. Khoâng coù nghóa vuï.

A9. Chòu chi phí kieåm tra, ñoùng goùi bao bì vaø ghi KMHHH thích hôïp.

A10. Theo y/c cuûa NM, do NM chòu ruûi ro vaø chi phí, giuùp NM laáy caùc ch.töø caàn thieát ñeå XK, NK hoaëc quaù caûnh HH. Cung caáp cho NM, ngay khi ñöôïc y/c, nhöõng thoâng tin caàn thieát ñeå mua BH.

slide21

B- Nghóa vuï cuûa ngöôøi mua: EXW

B1. Thanh toaùn tieàn haøng theo quy ñònh trong HÑNT.

B2. Xin GP XK vaø NK, vaø hoaøn thaønh thuû tuïc HQ ñeå XK, neáu coù.

B3. Khoâng coù nghóa vuï.

B4. Nhaän haøng khi haøng ñaõ ñöôïc giao theo A4.

B5. Chòu moïi ruûi ro veà HH keå töø khi haøng ñaõ ñöôïc giao theo A4; hoaëc keå töø ngaøy ñaõ thoûa thuaän hoaëc ngaøy heát haïn nhaän haøng vôùi ÑK laø haøng ñaõ ñöôïc taùch bieät roõ raøng cho HÑ hoaëc haøng ñaõ ñaëc ñònh.

slide22
EXW

B6. Traû moïi chi phí lieân quan ñeán HH keå töø khi haøng ñaõ ñöôïc giao theo A4. Traû moïi chi phí phaùt sinh do khoâng nhaän haøng khi haøng ñaõ ñaët döôùi söï ñònh ñoaït cuûa mình…

B7. Khi coù quyeàn quyeát ñònh ngaøy vaø nôi nhaän haøng, thoâng baùo kòp thôøi cho NB v/v ñoù.

B8. Phaûi cung caáp cho NB baèng chöùng th.hôïp v/v ñaõ nhaän haøng.

B9. Traû moïi chi phí veà kieåm tra haøng tröôùc khi haøng ñöôïc giao, keå caû vieäc kieåm tra theo y/c cuûa nhaø chöùc traùch nöôùc XK.

B10. Traû moïi chi phí ñeå laáy caùc chöùng töø quy ñònh taïi A10.

slide23

2/ Ñieàu kieän FCA - FREE CARRIER (…named place)

Giao cho ngöôøi chuyeân chôû (…ñòa ñieåm quy ñònh)

“Giao cho ngöôøi chuyeân chôû” nghóa laø NB giao haøng, ñaõ thoâng quan XK, cho NCC do NM chæ ñònh taïi nôi quy ñònh. Neáu giao taïi cô sôû cuûa NB, NB coù traùch nhieäm boác haøng. Neáu giao haøng taïi baát cöù nôi naøo khaùc, thì NB khoâng chòu traùch nhieäm dôõ haøng.

- ÑK naøy coù theå söû duïng cho baát kyø ptvt naøo, keå caû vtñpt.

- “NCC” laø baát cöù ai, theo HÑVT, cam keát thöïc hieän hoaëc thueâ thöïc hieän vieäc CC baèng ñöôøng saét, boä, haøng khoâng, bieån, ñöôøng thuûy noäi ñòa hoaëc keát hôïp caùc phöông thöùc ñoù.

- Neáu NM chæ ñònh 1 ngöôøi khoâng phaûi laø NCC nhaän haøng, thì NB ñöôïc coi laø hoaøn thaønh nghóa vuï khi haøng ñöôïc giao cho ngöôøi ñoù.

slide24

A- Nghóa vuï cuûa ngöôøi baùn: FCA

A2. Xin GPXK vaø hoaøn thaønh thuû tuïc HQ ñeå XK haøng, neáu coù.

A8. C.caáp cho NM baèng chöùng v/v ñaõ giao haøng cho NCC:

Negotiable B/L,

Non-negotiable sea waybill,

Air waybill,

Inland waterway document,

Railway consignment note,

Road consignment note,

Multimodal transport document.

slide25

B- Nghóa vuï cuûa ngöôøi mua: FCA

B2. Laáy GPNK vaø hoaøn thaønh thuû tuïc HQ ñeå NK haøng, neáu coù.

B6. Traû moïi chi phí lieân quan ñeán HH keå töø khi haøng ñaõ ñöôïc giao theo A4. Traû moïi chi phí phaùt sinh do NM khoâng chæ ñònh NCC hoaëc beân do NM chæ ñònh khoâng nhaän haøng vaøo thôøi gian ñaõ thoûa thuaän, nhöng vôùi ÑK…

slide26

3/ Ñieàu kieän FAS - FREE ALONGSIDE SHIP

(…named port of shipment)

Giao doïc maïn taøu (…caûng boác haøng quy ñònh )

“Giao doïc maïn taøu” coù nghóa laø NB giao haøng xong khi haøng ñaõ ñaët doïc maïn taøu taïi caûng boác haøng quy ñònh.

NM phaûi chòu moïi phí toån vaø ruûi ro veà thaát thoaùt hoaëc hö hoûng haøng keå töø thôøi ñieåm ñoù.

- FAS ñoøi hoûi NB laøm thuû tuïc thoâng quan XK haøng. (Incoterms tröôùc, NM laøm thuû tuïc thoâng quan XK).

- Neáu caùc beân muoán NM thöïc hieän thuû tuïc thoâng quan XK thì phaûi quy ñònh roõ trong HÑNT.

- FAS chæ söû duïng cho vt bieån hoaëc ñöôøng thuûy noäi ñòa.

slide27

A- Nghóa vuï cuûa ngöôøi baùn: FAS

A7. Thoâng baùo cho NM khi haøng ñaõ ñöôïc giao doïc maïn con taøu chæ ñònh.

A8. Cung caáp cho NM baèng chöùng v/v ñaõ giao haøng theo A4:

Negotiable B/L,

Sea waybill,

Inland waterway document.

B- Nghóa vuï cuûa ngöôøi mua:

B7. Thoâng baùo cho NB veà teân taøu, thôøi gian, ñòa ñieåm giao haøng.

slide28

4/ Ñieàu kieän FOB - FREE ON BOARD

(… named port of shipment)

Giao leân taøu (…caûng boác haøng quy ñònh)

“Giao leân taøu”nghóa laø NB giao haøng xong khi haøng ñaõ qua lan can taøu taïi caûng boác haøng quy ñònh. NM phaûi chòu moïi phí toån vaø r.ro veà HH töø thôøi ñieåm ñoù.

- Ñieàu kieän FOB ñoøi hoûi NB phaûi thoâng quan XK haøng.

- FOB chæ aùp duïng cho vt baèng ñöôøng bieån hoaëc ñöôøng thuûy noäi ñòa.

- Neáu caùc beân khoâng coù yù ñònh giao haøng qua lan can taøu, neân FOB => FCA.

slide29

A- Nghóa vuï cuûa ngöôøi baùn: FOB

A4. Giao haøng leân con taøu do NM chæ ñònh, vaøo ngaøy hoaëc trong thôøi haïn ñaõ thoaû thuaän taïi caûng boác haøng quy ñònh.

A5. Chòu moïi ruûi ro veà HH cho ñeán khi haøng ñaõ qua lan can taøu taïi caûng boác haøng quy ñònh.

A7. Thoâng baùo cho NM laø haøng ñaõ ñöôïc giao theo A4.

A8. C.caáp cho NM baèng chöùng v/v giao haøng theo A4:

Negotiable B/L,

Sea waybill,

Inland waterway document,

Multimodal transport document. ?

slide30

B- Nghóa vuï cuûa ngöôøi mua: FOB

B3.Kyù HÑCC vôùi chi fí cuûa mình ñeå chôû haøng töø caûng boác quy ñònh.

B5. Chòu moïi ruûi ro veà HH keå töø khi haøng ñaõ qua lan can taøu taïi caûng boác q.ñònh. Hoaëc keå töø ngaøy th.thuaän hoaëc ngaøy heát haïn cuûa thôøi haïn giao haøng, phaùt sinh do NM khoâng th.baùo theo B7, hoaëc con taøu do NM chæ ñònh khoâng ñeán ñuùng haïn, hoaëc khoâng theå nhaän haøng, hoaëc ñình chæ nhaän haøng tröôùc thôøi gian ñöôïc thoâng baùo nhö B7, nhöng vôùi ÑK laø haøng ñaõ ñöôïc…

B6. Traû moïi chi phí coù lieân quan keå töø khi haøng ñaõ qua lan can taøu…Traû moïi chi phí phaùt sinh do taøu maø NM chæ ñònh…

B7. Thoâng baùo cho NB veà teân taøu, thôøi gian, ñòa ñieåm giao haøng.

slide31

5/ Ñieàu kieän CFR - COST AND FREIGHT

(… named port of destination)

Tieàn haøng vaø cöôùc phí (…caûng ñeán quy ñònh)

“Tieàn haøng vaø cöôùc phí” nghóa laø NB giao haøng xong khi haøng ñaõ qua lan can taøu taïi caûng boác haøng.

NB phaûi traû caùc chi phí vaø cöôùc phí caàn thieát ñeå ñöa haøng tôùi caûng ñeán quy ñònh, NHÖNGruûi ro veà HH, cuõng nhö caùc chi phí phaùt sinh theâm sau khi giao haøng, ñöôïc chuyeån töø NB sang NM.

- Ñieàu kieän CFR ñoøi hoûi NB phaûi thoâng quan XK haøng.

- CFR chæ söû duïng cho vt ñöôøng bieån/ñöôøng thuyû noäi ñòa.

- Neáu khoâng coù yù ñònh giao haøng qua lan can taøu, neân

CFR => CPT.

slide32

A- Nghóa vuï cuûa ngöôøi baùn: CFR

A3. Thueâ taøu (ñk thoâng thöôøng) vaø traû cöôùc phí vaän taûi tôùi caûng ñeán quy ñònh.

A4. Giao haøng leân taøu taïi caûng göûi haøng vaøo ngaøy hoaëc

trong thôøi haïn ñaõ thoaû thuaän.

A6. Traû moïi chi phí lieân quan cho ñeán khi haøng ñaõ ñöôïc

giao theo A4. Chòu phí boác haøng leân taøu vaø phí dôõ

haøng taïi caûng dôõ neáu chi phí naøy ñaõ tính cho NB theo

HÑCC.

A7. Thoâng baùo cho NM laø haøng ñaõ ñöôïc giao theo A4 vaø

th.baùo khaùc theo y/c ñeå NMchuaån bò nhaän haøng.

slide33
CFR

A8. Cung caáp cho NM CTVT thoâng thöôøng tôùi caûng ñeán ñaõ thoûa thuaän (negotiable B/L, Sea waybill, Inland waterway document)

Ch.töø treân phaûi bao goàm HH cuûa HÑ, phaûi ghi ngaøy trong th.haïn göûi haøng th.thuaän, giuùp NM coù theå nhaän haøng töø NCC taïi caûng ñeán (tröø khi coù thoaû thuaän khaùc) hoaëc baùn haøng trong quaù trình vc baèng caùch ch.nhöôïng ch.töø cho NM khaùc, hoaëc baèng caùch thoâng baùo cho NCC.

Khi CTVT phaùt haønh nhieàu baûn goác, 01 boä ñaày ñuû caùc baûn goác phaûi ñöôïc xuaát trình cho NM.

slide34
CFR

B- Nghóa vuï cuûa ngöôøi mua:

B6. Traû moïi chi phí lieân quan ñeán HH keå töø khi haøng ñaõ ñöôïc giao theo A4.

Traû moïi chi phí lieân quan ñeán HH trong haønh trình cho tôùi caûng ñeán, chòu chi phí dôõ haøng, bao goàm caû phí loõng haøng, phí caàu caûng tröø khi nhöõng chi phí ñoù do NB chòu theo HÑVT.

Chòu moïi c.phí phaùt sinh theâm neáu NM khoâng th.baùo theo B7, keå töø ngaøy th.thuaän hoaëc ngaøy heát thôøi haïn göûi haøng, nhöng vôùi ÑK laø haøng ñaõ ñöôïc taùch bieät...

B7. Neáu NM coù quyeàn quyeát ñònh thôøi gian boác haøng vaø/hoaëc caûng ñeán, NM phaûi th.baùo thích hôïp cho NB v/v ñoù.

slide35

6/ Ñieàu kieän CIF - COST, INSURANCE AND FREIGHT

(…named port of destination)

Tieàn haøng, phí baûo hieåm vaø cöôùc phí (… caûng ñeán quy

ñònh)

“Tieàn haøng, phí baûo hieåm vaø cöôùc phí” coù nghóa laø NB giao haøng xong khi haøng ñaõ qua lan can taøu taïi caûng boác.

NB phaûi traû caùc chi phí vaø cöôùc phí ñeå ñöa haøng tôùi caûng ñeán qui ñònh, nhöng ruûi ro veà HH vaø moïi chi phí phaùt sinh theâm sau khi giao haøng, ñöôïc chuyeån töø NB sang NM.

- NB coøn phaûi mua BH haøng haûi ñoái vôùi ruûi ro veà thaát thoaùt hoaëc hö hoûng HH cho NM trong suoát quaù trình vc ñöôøng bieån.

- NB phaûi kyù HÑBH vaø traû phí BH.

slide36
-NM caàn löu yù, theo ñk CIF, NB chæ phaûi mua BH ôû möùc toái thieåu. Neáu muoán coù möùc BH cao hôn, NM caàn thoûa thuaän roõ raøng vôùi NB hoaëc töï mình mua BH boå sung.

-Ñieàu kieän CIF ñoøi hoûi NB thoâng quan XK haøng.

-CIF chæ söû duïng cho vt ñöôøng bieån vaø ñöôøng thuyû noäi ñòa

-Neáu khoâng coù yù ñònh giao haøng qua lan can taøu, neân

CIF => CIP.

slide37

A- Nghóa vuï cuûa ngöôøi baùn: CIF

A3. HÑVT:Thueâ taøu vaø traû cöôùc phí vt tôùi caûng ñeán quy ñònh.

HÑBH: Chòu phí toån mua BH cho HH ñeå NM hoaëc ngöôøi coù lôïi ích BH, coù quyeàn tröïc tieáp khieáu naïi vôùi NBH, vaø c.caáp ch.töø BH cho NM.

BH phaûi ñöôïc mua ôû 1 c.ty BH coù danh tieáng, vaø tröø khi coù thoaû thuaän khaùc, NB chæ coù nghóa vuï mua BH vôùi giaù trò BH laø 110% giaù CIF theo ÑKBH “C” hoaëc töông ñöông.

slide38

7/ Ñieàu kieän CPT - CARRIAGE PAID TO

 • (…named place of destination)
 • Cöôùc phí traû tôùi (… nôi ñeán quy ñònh )
 • “Cöôùc phí traû tôùi” coù nghóa laø NB giao haøng cho NCC do NB chæ ñònh nhöng NB phaûi traû theâm cöôùc phí vc caàn thieát ñeå ñöa haøng tôùi nôi ñeán quy ñònh. NM phaûi chòu moïi r.ro vaø caùc phí toån phaùt sinh sau khi haøng ñaõ ñöôïc giao nhö vaäy.
 • “NCC” nghóa laø baát cöù ngöôøi naøo, theo HÑCC, cam keát…
 • Neáu nhieàu ngöôøi noái tieáp nhau ñöôïc söû duïng ñeå vc haøng tôùi nôi ñeán thì ruûi ro ñöôïc chuyeån khi haøng ñaõ ñöôïc giao cho NCC ñaàu tieân.
 • - NB phaûi thoâng quan XK haøng.
 • - ÑK naøy coù theå söû duïng cho taát caû caùc ptvt, keå caû vtñpt.
slide39

A- Nghóa vuï cuûa ngöôøi baùn:CPT

A3. Thueâ ptvt vaø traû cöôùc phí vt tôùi nôi ñeán quy ñònh.

A4. Giao haøng cho NCC.

Neáu coù nhieàu NCC noái tieáp nhau thì giao cho NCC ñaàu tieân ñeå vc haøng ñeán ñ.ñieåm quy ñònh vaøo ngaøy hoaëc trong thôøi haïn ñaõ th.thuaän.

A5. Chòu moïi rro veà HH cho ñeán khi haøng ñöôïc giao theo A4

A6. Traû moïi chi phí lieân quan ñeán HH cho ñeán khi haøng ñöôïc giao theo A4.

Traû cöôùc phí vt tôùi nôi ñeán quy ñònh, keå caû phí boác haøng vaø phí dôõ haøng taïi nôi ñeán maø NB phaûi chòu theo HÑCC.

slide40

B- Nghóa vuï cuûa ngöôøi mua: CPT

B4. Chaáp nhaän vieäc giao haøng khi haøng ñaõ ñöôïc giao theo

A4 vaø phaûi nhaän haøng töø NCC taïi ñòa ñieåm quy ñònh.

B5. Chòu moïi ruûi ro veà HH keå töø khi haøng ñaõ ñöôïc giao theo

A4.

Neáu khoâng thoâng baùo theo B7, NM phaûi chòu ruûi ro

veà HH keå töø ngaøy thoûa thuaän hoaëc ngaøy heát haïn cuûa

thôøi haïn quy ñònh cho vieäc göûi haøng, nhöng vôùi ÑK laø

haøng ñaõ ñöôïc taùch bieät roõ raøng...

B7. Neáu NM coù quyeàn quyeát ñònh thôøi gian göûi haøng vaø/ hoaëc nôi ñeán, NM phaûi thoâng baùo thích hôïp cho NB v/v ñoù.

slide41

8/ Ñieàu kieän CIP - CARRIAGE AND INSURANCE

PAID TO (… named place of destination)

Cöôùc phí vaø phí baûo hieåm traû tôùi (…nôi ñeán quy ñònh)

“Cöôùc phí vaø phí baûo hieåm traû tôùi” coù nghóa laø NB giao haøng cho NCC do NB chæ ñònh, vaø phaûi traû cöôùc phí chchôû caàn thieát ñeå ñöa haøng tôùi nôi ñeán quy ñònh.

NM phaûi chòu moïi ruûi ro vaø phí toån phaùt sinh sau khi haøng ñaõ ñöôïc giao nhö vaäy.

- Tuy nhieân, theo CIP, NB coøn phaûi mua BH cho NM veà r.ro maát maùt hoaëc hö hoûng HH trong quaù trình ch.chôû. Do ñoù, NB phaûi kyù HÑBH vaø traû phí BH.

slide42
- NM caàn löu yù laø theo CIP, NB chæ caàn mua BH ôû möùc toái thieåu. Neáu muoán ñöôïc BH möùc cao hôn, NM phaûi thoûa thuaän roõ raøng vôùi NB hoaëc töï mua BH boå sung.

- “NCC” laø baát cöù ngöôøi naøo, theo HÑCC, cam keát…

- Neáu coù nhieàu ngöôøi noái tieáp nhau tham gia chôû haøng ñeán nôi quy ñònh, ruûi ro ñöôïc chuyeån khi haøng ñaõ ñöôïc giao cho NCC ñaàu tieân.

- NB phaûi thoâng quan XK haøng.

- ÑK naøy coù theå ñöôïc söû duïng cho taát caû caùc ptvt, keå caû vtñpt.

slide43

9/ Ñieàu kieän DAF - DELIVERED AT FRONTIER

 • (…named place)
 • Giao taïi bieân giôùi (…ñòa ñieåm quy ñònh)
 • “Giao taïi bieân giôùi” coù nghóa laø NB giao haøng khi haøng ñöôïc ñaët döôùi söï ñònh ñoaït cuûa NM treân ptvt chôû tôùi nhöng chöa dôõ haøng, ñaõ thoâng quan XK nhöng chöa thoâng quan NK, taïi ñiaï ñieåm vaø nôi quy ñònh ôû bieân giôùi, nhöng tröôùc “cöûa khaåu HQ” cuûa nöôùc tieáp giaùp.
 • - Töø “bieân giôùi” coù theå söû duïng cho baát cöù bieân giôùi naøo keå caû bieân giôùi cuûa nöôùc XK. Do vaäy, bieân giôùi coù lieân quan phaûi ñöôïc xaùc ñònh chính xaùc baèng caùch ghi roõ vò trí ñòa ñieåm giao haøng.
slide44
Tuy nhieân, neáu caùc beân muoán NB chòu traùch nhieäm dôõ haøng khoûi p/t VT chôû haøng ñeán vaø chòu ruûi ro vaø chi phí dôõ haøng, thì phaûi ghi roõ trong HÑNT.
 • Ñieàu kieän naøy coù theå söû duïng cho moïi ptvt khi haøng ñöôïc giao taïi bieân giôùi treân boä.
 • Khi vieäc giao haøng ñöôïc thöïc hieän treân taøu hoaëc treân caàu caûng taïi caûng ñeán, thì neân söû duïng DES hoaëc DEQ.
slide45

10/ Ñieàu kieän DES - DELIVERED EX SHIP

 • (…named port of destination)
 • Giao taïi taøu (…caûng ñeán quy ñònh )
 • “Giao taïi taøu” coù nghóa laø NB giao haøng khi haøng ñöôïc ñaët döôùi söï ñònh ñoaït cuûa NM, treân taøu, taïi caûng ñeán quy ñònh, chöa thoâng quan NK.
 • NB phaûi chòu moïi chi phí vaø ruûi ro ñeå ñöa haøng tôùi caûng ñeán quy ñònh tröôùc khi dôõ haøng.
 • Neáu caùc beân muoán NB chòu chi phí vaø ruûi ro trong vieäc dôõ haøng, neân söû duïng DEQ.
 • - Ñk naøy chæ söû duïng khi haøng ñöôïc giao baèng ñöôøng bieån hay ñöôøng thuûy noäi ñòa hoaëc baèng vtñpt treân 1 chieác taøu taïi caûng ñeán.
slide46

11/ Ñieàu kieän DEQ - DELIVERED EX QUAY

 • (…named port of destination)
 • Giao taïi caàu caûng (…caûng ñeán quy ñònh)
 • “Giao taïi caàu caûng” coù nghóa laø NB giao haøng khi haøng ñöôïc ñaët döôùi söï ñònh ñoaït cuûa NM, chöa thoâng quan NK, taïi caàu caûng cuûa caûng ñeán quy ñònh.
 • NB phaûi chòu moïi chi phí vaø ruûi ro ñeå ñöa haøng tôùi caûng ñeán qui ñònh vaø dôõ haøng leân caàu caûng.
 • - NM phaûi thoâng quan NK haøng vaø traû cho moïi thuû tuïc, “thueá” vaø nhöõng chi phí khaùc khi NK. (Caùc Incoterms tröôùc NB phaûi thoâng quan NK.)
 • - Neáu caùc beân muoán NB chòu toaøn boä hoaëc moät phaàn chi phí phaûi traû khi NK haøng thì phaûi quy ñònh roõ trong HÑNT.
slide47
ÑK naøy chæ söû duïng khi haøng ñöôïc ch.chôû baèng ñöôøng bieån hoaëc ñöôøng thuûy noäi ñòa hoaëc baèng vtñpt khi dôõ haøng töø taøu leân caàu caûng taïi caûng ñeán.
 • Neáu caùc beân muoán NB chòu ruûi ro vaø chi phí trong vieäc chuyeån haøng töø caàu caûng tôùi moät nôi khaùc (nhö kho, beán, baõi…) ôû trong hoaëc ngoaøi caûng, thì phaûi söû duïng DDU hoaëc DDP.
slide48

12/ Ñieàu kieän DDU - DELIVERED DUTY UNPAID

(…named place of destination)

Giao haøng chöa noäp thueá NK (…nôi ñeán quy ñònh )

NB giao haøng cho NM, chöa thoâng quan NK, vaø chöa ñöôïc dôõ töø phöông tieän chôû tôùi, taïi nôi ñeán quy ñònh.

- NB phaûi chòu moïi chi phí vaø ruûi ro ñeå ñöa haøng tôùi nôi ñoù, tröø caùc thöù “thueá” ñeå NK vaøo nöôùc ñeán, neáu coù. NM phaûi chòu khoûan “thueá” ñoù cuõng nhö caùc chi phí vaø ruûi ro phaùt sinh do NM khoâng laøm thuû tuïc NK kòp thôøi.

slide49
- Neáu caùc beân muoán NB thöïc hieän thuû tuïc HQ vaø chòu chi phí vaø ruûi ro phaùt sinh töø vieäc ñoù cuõng nhö moät soá chi phí phaûi traû khi NK haøng, thì phaûi ghi roõ trong HÑNT.

- ÑK naøy coù theå söû duïng cho moïi ph.thöùc vt nhöng khi vieäc giao haøng ñöôïc thöïc hieän treân taøu hoaëc treân caàu caûng taïi caûng ñeán, thì neân söû duïng DES hoaëc DEQ.

slide50

13/ Ñieàu kieän DDP - DELIVERED DUTY PAID

(…named place of destination)

Giao haøng ñaõ noäp thueá NK (…nôi ñeán quy ñònh )

-NB giao haøng cho NM, ñaõ thoâng quan NK, nhöng chöa dôõ töø ptvt chôû tôùi, taïi nôi ñeán qui ñònh. NB phaûi chòu moïi phí toån vaø ruûi ro ñeå ñöa haøng ñeán ñòa ñieåm ñoù, keå caû caùc thöù “thueá” neáu coù, ñeå NK haøng vaøo nöôùc ñeán.

- EXW theå hieän nghóa vuï toái thieåu cuûa NB, DDP theå hieän nghóa vuï toái ña cuûa NB.

- Khoâng söû duïng ñk naøy neáu NB khoâng theå tröïc tieáp hay giaùn tieáp laáy ñöôïc GPNK.

slide51
-Neáu caùc beân muoán mieãn cho NB moät soá chi phí phaûi traû khi NK haøng (nhö thueá VAT) thì phaûi quy ñònh roõ trong HÑNT.

-Neáu caùc beân muoán NM chòu moïi ruûi ro vaø chi phí NK, thì neân söû duïng DDU .

-DDP coù theå söû duïng cho moïi ptvt nhöng khi vieäc giao haøng tieán haønh treân taøu hoaëc treân caàu caûng cuûa caûng ñeán thì neân söû duïng DES hoaëc DEQ.

2 3 mo t so ta p qua n tmqt bie n da ng theo incoterms
2.3. Moät soá taäp quaùn TMQT bieán daïng theo Incoterms:
 • 2.3.1. Nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät cuûa FOB:
 • * FOB under tackle - FOB döôùi caàn caåu.
 • * FOB stowed hoaëc FOB trimmed - FOB xeáp haøng hoaëc FOB san haøng.
 • * FOB shipment to destination - FOB chôû haøng ñeán ñích.
 • * FOB liner terms - FOB theo ñk taøu chôï.
 • * Löu yù thuaät ngöõ vieát taét.
slide53

2.3.2. Nhöõng tröôøng hôïp ñaëc bieät cuûa CIF :

* CIF liner terms - CIF theo ñk taøu chôï.

* CIF + c: Giaù haøng bao goàm caû commission.

* CIF + i: Giaù haøng bao goàm caû tieàn laõi (interest) traû chaäm.

* CIF + e: Giaù haøng bao goàm caû chi phí ñoåi tieàn (exchange).

* CIF + w: Giaù haøng bao goàm caû phí BH ch.tranh.

* CIF + WA: Giaù haøng bao goàm caû phí BH theo WA.

* CIF under ship’s tackle - CIF döôùi caàn caåu.

* CIF afloat - CIF haøng noåi.

* CIF landed - CIF dôõ haøng leân bôø.

slide54

2.4. CAÙC ÑÒNH NGHÓA VEÀ ÑIEÀU KIEÄN NGOAÏI THÖÔNG

CUÛA HOA KYØ, SÖÛA ÑOÅI NAÊM 1941

(AFTD-The Revised American Foreign Trade Definition 1941)

Naêm 1919, Hoa Kyø ban haønh Caùc ñònh nghóa veà Ñieàu kieän ngoaïi thöông cuûa Hoa Kyø.

Naêm 1941, nhöõng quy ñònh naøy ñöôïc söûa ñoåi vôùi teân goïi “Caùc ñònh nghóa veà Ñieàu kieän ngoaïi thöông cuûa Hoa Kyø, söûa ñoåi naêm 1941” (AFTD 1941).

Caùc ñònh nghóa naøy bao goàm caùc ñieàu kieän ngoïai thöông:

slide56

II (A). FOB… NCC noäi ñòa ñöôïc chæ ñònh taïi ñieåm khôûi haønh noäi ñòa quy ñònh:

slide57

(II B). FOB (NCC noäi ñòa ñöôïc chæ ñònh taïi ñieåm khôûi haønh noäi ñòa quy ñònh)

Cöôùc phí traû tôùi (ñieåm XK quy ñònh):

slide58

(II C).FOB (NCC noäi ñòa ñöôïc chæ ñònh taïi ñieåm khôûi haønh noäi ñòa quy ñònh)

Cöôùc phí tröø tôùi (ñieåm quy ñònh):

slide64

(V) . CIF (Cost, Insurance and Freight) - Tieàn haøng, phí baûo hieåm vaø cöôùc phí:

slide66

Chuù yù:

Luaät ñieàu tieát kinh doanh cuûa Myõ laø luaät tröôøng hôïp, cho neân khi söû duïng Ñieàu kieän ngoaïi thöông cuûa Myõ,trong HÑNT phaûi quy ñònh raát cuï theå:

- Phöông tieän vaän taûi löïa choïn.

- Ñòa ñieåm giao haøng.

- Nhöõng nghóa vuï, chi phí cuûa ngöôøi baùn, ngöôøi mua.