1 / 88

Szépirodalmi stílus

Szépirodalmi stílus. Szépirodalmi vagy művészi stílus. a legváltozatosabb, leggazdagabb stílusréteg – írónemzedékek sora teremtette meg: stíluseszközként felhasználja a nyelv valamennyi elemét, az összes többi stílusréteg eszközeit is;

efuru
Download Presentation

Szépirodalmi stílus

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Szépirodalmi stílus

 2. Szépirodalmi vagy művészi stílus • a legváltozatosabb, leggazdagabb stílusréteg – írónemzedékek sora teremtette meg: • stíluseszközként felhasználja a nyelv valamennyi elemét, az összes többi stílusréteg eszközeit is; • olyan művészi hatásra való törekvés jellemzi, amilyet a többi stílusrétegben hiába keresünk. • jellemzői: • képszerű ábrázolás, • a legváltozatosabb nyelvi-stilisztikai eszközök felhasználása, • választékosság, • művészi hatásra való törekvés, • az egyéniség dominanciája. • alapformái: a költői és a prózai stílus

 3. Stíluselemek Akusztikai szint Szó- és kifejezéskészlet Mondatok

 4. I. Akusztikai szint (hangtani jelenségek, zeneiség) • A hangoknak nincs jelentése, de akusztikai benyomást keltenek: • a magánhangzó szebb a mássalhangzónál; • a zöngés hang szebb a zöngétlennél; • a réshang szebb a zárhangnál. • eufónia – kakofónia (fülemüle – krákog)

 5. Vizsgáljuk meg a következő mondatokat! • Csinos, csíkos cinkcsészében cukros csirkecomb. • Mit sütsz, kis Szűcs? Tán sós húst sütsz, kis Szűcs? • Te tetted e tettetett tettet? Tettetett tettek tettese, te! • Megengedem legeslegmegengesztelhetetlenebbeiteknek. • Kelemen kerekes kerekét kerek keréken kerekíti kerekre.

 6. Hangszimbolika • A nyelv hangjait alkalmilag stíluseszközzé tevő művészi eljárást hangszimbolikának nevezzük. • Alapja: a hangok meglévő fizikai-akusztikai tulajdonsága. • Művészi eszközzé válásuknak két feltétele van: • a hangok előfordulási arányának el kell térnie a köznyelvitől; • a hangok zenei tulajdonságainak összhangban kell állnia a szavakkal kifejezett tartalommal. (Az ellentétnek is lehet stílusértéke!)

 7. Hangalakzatok • Hangalakzatok = ismétlések • Alliteráció • Rím • Anafora (sor vagy ütem elején arányosan, szimmetrikusan ismétlődő szó vagy szócsoport) • Figura etimologica

 8. II. A szó- és kifejezéskészlet stilisztikai vizsgálata • A szójelentés stilisztikai vonatkozásai • A szóhangulat forrásai • A szófaj megválasztásának stilisztikai hatása • Motivált és motiválatlan szavak

 9. 1. A szójelentés stilisztikai vonatkozásai (1) • A szavak kiválasztása: • Fogalmi tartalom (denotatív jelentés) • Másodlagos jelentés (konnotatívjelentés) • Többjelentésű szavak • Azonos alakú szavak • Rokon értelmű szavak

 10. 1. A szójelentés stilisztikai vonatkozásai (2) • A szavak kiválasztása • Többjelentésű szavak (POLISZÉMIA) J1 A J2 • Hogy hívják a macskát magyarul? Cicc, cicc… • Hogy hívják a talicskát Debrecenben? Nem hívják, hanem tolják. • Azonos alakú szavak • Rokon értelmű szavak

 11. 1. A szójelentés stilisztikai vonatkozásai (3) • A szavak kiválasztása • Többjelentésű szavak • Azonos alakú szavak (HOMONIMIA) J1 A J2 • A kontextusban egyértelművé válik, nincs jelentős stilisztikai szerepe (Miért nyúl a nyúl?) • Rokon értelmű szavak

 12. 1. A szójelentés stilisztikai vonatkozásai (4) • A szavak kiválasztása • Többjelentésű szavak • Azonos alakú szavak • Rokon értelmű szavak (SZINONIMA) A1 J A2 A3

 13. 2. A szóhangulat forrásai • Személynevek • Népnyelvi szavak • Társadalmi csoportok jellemző szavai • Archaizmus • Idegen szavak

 14. 3. A szófaj megválasztásának stilisztikai hatása • Verbális stílus • Nominális stílus

 15. 4. Motivált és motiválatlan szavak • Hangalak és jelentés kapcsolata megszokáson alapul – MOTIVÁLATLAN • Hangalak és jelentés kapcsolata indokolt – MOTIVÁLT • Összetett, képzett stb. szavak – MOTIVÁLT

 16. Evokáció – a költői szöveg többértelműségének egyik forrása Az nem lehet, hogy milliók fohászaÖrökké visszamálljon rólad, ég!És annyi vér - a szabadság kovásza -Posvány maradjon, hol elönteték. (Arany: Magányban) s zokogva, hajh, hogy annyi szívhiába onta vért,a könnytelenek könnyeilegyetek a honért! … s gyűlölet pokla lett a hely,hol élni, halni kell. (Babits: A könnytelenek könnyei) Mi minden voltál már nekem, édes hazám!De most érzem csak, hogy mi voltál igazán.Most érzem, hogy nincs hely számomra kívüled… (Babits: Ezerkilencszáznegyven)

 17. 3. A művészi szöveg- és mondatszerkesztés stilisztikai értéke A szöveg tagoltsága A mondat kifejtettségének mértéke • Mondatok hosszúsága, egyszerű és összetett mondatok aránya • Alá- és mellérendelt mondatok aránya • Kötőszók hangsúlyozott használata vagy hiánya • Grammatikai metafora (pl. virágot vérzik a mező) • Verbális és nominális stílus • A szereplők szavainak közlésmódja • Helyesírás (egybeírás, különírás, nagybetű, írásjelek stb.) • Íráskép (pl. képvers)

 18. Grammatikai metafora • az író az ige bővítményeinek a nyelvben megszabott rendjét módosítja, • kapcsolási lehetőségeit tágítja, • a kötelező bővítményt nyelvileg nem fejti ki • mi már a mezőt vágtatjuk (T –Vi) • már az ének eresz alá némul (A –H – Á) • e csöpp forgóban rab vagyunk (E/3 – T/3) • de a lombok végül is egymást a nyílt égbe ölelik (H) • s valami vár / csöpp muszájoknál égetőbb muszáj

 19. A szereplők szavainak közlésmódja Három alapvető közlésmód: • Egyenes beszéd: az író párbeszédben vagy E/1. személyben elmondott monológként közli a szereplők szavait. • Függő beszéd: az író saját szavaival foglalja össze a szereplők szavait, gondolatait. • Szabad függő beszéd: az író E/3. személyben (áttételesen) adja vissza a szereplők szavait, de ettől nem választja el élesen a saját kommentárját és a szereplők szavainak közvetlen idézését sem.

 20. Alakzatok Nyelvi elrendezés a művészi nyelvhasználatban

 21. Stílus elemzése– viszonyítás: • Kifelé (nyelvi tapasztalatokkal, hagyománnyal, normákkal) • Befelé (az adott szöveg más elemeivel) • Alakzatok (befelé viszonyítás) • Ismétlés • Kihagyás – ellipszis (a szöveg stílusának feszültsége, tömörsége összefügghet azzal is, hogy az író kihagy, elhallgat valamit, vagy csak utalásszerűen érinti) • Felcserélés – inverzió

 22. Ismétlés • Egyszerű ismétlés – nyomósítást, indulatot fejez ki; gyakori a népköltészetben • Módosított ismétlés • Teraszos szerkezet • Variáció • Halmozás • Fokozás • Gondolatritmus • Refrén • Keret • Párhuzam • Felsorolás • Részletezés • Ellentét • Tükörszerű szimmetria

 23. Ismétlés • Egyszerű ismétlés • Módosított ismétlés – visszatérő elemek új szövegkörnyezetben, változó motívumok azonos viszonyok között • anafora = előismétlés; • epifora = utóismétlés • Teraszos szerkezet • Variáció • Halmozás • Fokozás • Gondolatritmus • Refrén • Keret • Párhuzam • Felsorolás • Részletezés • Ellentét • Tükörszerű szimmetria

 24. Ismétlés • Egyszerű ismétlés • Módosított ismétlés • Teraszos szerkezet (népköltészetben gyakori) • Variáció figura etimologica • Halmozás – azonos mondatrészek ismétlődnek • Fokozás – szinonim vagy halmozott alakok között fokozati különbség van • Gondolatritmus • Refrén • Keret • Párhuzam • Felsorolás • Részletezés • Ellentét • Tükörszerű szimmetria

 25. Ismétlés • Egyszerű ismétlés • Módosított ismétlés • Teraszos szerkezet • Variáció • Halmozás • Fokozás • Gondolatritmus – teljes gondolatok, mondatok vagy fontos mondatrészletek meghatározott rendben való ritmikus visszatérése • Refrén • Keret • Párhuzam • Felsorolás • Részletezés • Ellentét • Tükörszerű szimmetria

 26. Ismétlés • Egyszerű ismétlés • Módosított ismétlés • Teraszos szerkezet • Variáció • Halmozás • Fokozás • Gondolatritmus • Refrén – a gondolatritmus önállósult fajtája • Keret – kezdő és záró sor megismétlődik • Párhuzam paralellizmus – azonos vagy hasonló módon megformált szerkezetek, gondolatok egymás mellé állítása • Felsorolás – nem rokon értelmű szavak azonos mondatrészi szerepben • Részletezés • Ellentétantithesis – szavak, kifejezések, mondatok szembeállítása • Tükörszerű szimmetria chiazmus

 27. A képszerűség stíluseszközei

 28. Trópusok • gör. troposz ’fordulat, szófordulat, kifejezésmód’ • két fogalmat, jelenséget összehasonlítunk, illetőleg köztük összefüggéstlétesítünk azzal a céllal, hogy az egyiket a másikkal magyarázzuk, szemléletessé, elképzelhetővé tegyük, megértessük • trópusok = szóképek – gyakoriak a szépirodalmi (költői) szövegekben • A metaforák a teljes nyelvet és nyelvhasználatot átszövik, sőt: gondolkodásmódunk, a fogalmak megragadása is metaforikus folyamat!

 29. Trópusok • a „köznapi” nyelvben is számtalan trópus van, csak kevésbé tűnnek fel (fátyolfelhő, hegyláb, leányvállalat stb.) • Működésmódját, jellemzőit tekintve az ún. hétköznapi metafora megegyezik a művészi metaforákkal!

 30. Trópusok • A szóképek a szavak jelentésén alapulnak. • A szavakat a trópusokban nem a saját jelentésükben használjuk, hanem a megszokott jelentést átforgatjuk egy másik jelentésbe. Pl: - Jóillatú piros rózsám! - Te vadállat!

 31. Névátvitel • Egy jelenség (rendszerint képi, konkrét, megragadható jelenség) nevét átvisszük egy másik jelenség (rendszerint absztraktabb, nem képi) nevére. • Pl.: emberi/állati láb → a hegy alsó része (közös jegy) → hegyláb

 32. A trópusok két fő típusa Az összekapcsolás módja szerint: 1. Metafora: az összekapcsolás alapja a hasonlóság vagy hangulati egyezés. A metafora alfajai (a belőle származó szóképek): • a szinesztézia, • a megszemélyesítés, • az allegória és • a szimbólum. 2. Metonímia: az összekapcsolás alapja az érintkezés (tér-, időbeli, ok-okozati). • A metonímia alfaja a szinekdoché.

 33. Trópusok funkciói (1) 1. Szemléltetés, elképzeltetés, megérzékítés révén megvilágítják, közelebb hozzák a mondanivalót az olvasóhoz (szemléletessé tétel). És az országban a törékeny falvak – anyám ott született – az eleven jog fájáról lehulltak, mint itt e levelek s ha rájuk hág a felnőtt balszerencse mind megcsörren, hogy nyomorát jelentse s elporlik, szétpereg. (József Attila: Levegőt!)

 34. Trópusok funkciói (2) 2. Az olvasóban hasonló vagy ugyanolyan benyomásokat kelt, mint amilyen az író lelkében van (hangulat). Más ég hintette rám mosolyát, Bársony palástban járt a föld, Madár zengett minden bokorban, Midőn ez ajk dalra költ. Fűszeresebb az esti szél, Hímzettebb volt a rét virága. Hová lettél, hová levél Oh lelkem ifjusága! (Arany János: Letészem a lantot)

 35. A trópusok funkciói (3) • A megértés segítése – az ember által kevésbé értett vagy ismert jelenség megragadása egy már ismert, rendszerint egyszerűbb dolog révén. • Elsősorban ezért használunk trópusokat.

 36. Trópusok eredet szerinti csoportosítása • Köznyelvi: általában egymáshoz közel álló fogalmakat kapcsolnak össze. Pl.: az óra üt, rikító színek, érett hang • Költői:merészek, újak, egymástól távol álló dolgokat hoznak kapcsolatba, sokszor csak sejthető, főleg érzelmi-hangulati hatású összefüggéseket létesítenek. SZÓKÉP ≠ KÖLTŐI KÉP A költői kép átfogóbb, tágabb körű irodalmi, esztétikaifogalom, nem csak nyelvi jellemzői vannak!

 37. Ballagtam éppen a Szajna felé S égtek lelkemben kis rőzse-dalok: Füstösek, furcsák, búsak, bíborak, Arról, hogy meghalok. (Ady Endre: Párisban járt az Ősz) • A költői szóképek megújítása a köznyelv képes kifejezéseinek megújításával: megverte a sors→Áldjonvagy verjen sors keze: Itt élned, halnod kell. (Vörösmarty Mihály: Szózat)

 38. A metafora „A metaforáról azt hihetnénk, hogy az valami irodalmi vagy poétikai dolog, holott a nyelv működésének lényegéhez tartozik. A szavakat folytonosan muszáj átvinni más dolgokra, vagyis ugyanazt a szót többféle dologra használni. Lássuk be, ha nem így lenne, nem is tudna működni a nyelv, hiszen akkor annyi szóra volna szükség, ahány dolog van a világban, ami képtelenség.” (Nádasdy Ádám)

 39. Arisztotelész (ie. 4. sz.) Poétika: metafora = a trópusok minden fajtája • számára minden metafora, amikor valamit nem a saját nevén nevezünk meg. • részben ezért maradt központi jelentőségű trópus a metafora

 40. Metafora • gör. ’átvitel’ • központi szerepű szóképfajta • a leggyakrabban használt, s ezért nyelvi-stilisztikai szempontból a legjelentősebb • Olyan szókép, névátvitel, amely két fogalom közt fennálló tartalmi (külső vagy belső, ritkán funkcióbeli) hasonlóságon vagy hangulati egyezésen alapul.

 41. 1.Tartalmi hasonlóságon alapuló metaforák 1. Külső hasonlóság: Szeme, mint az acél, a szikrát úgy hányja, Ütni készül ökle csontos buzogánya; (Arany János: Toldi II.) 2. Belső hasonlóság: Azzal a két farkast az ölébe vette, Az öreg nyoszolya szélire fektette, Így beszélve nékik: “tente, tente szépen: A testvérbátyátok fekszik itten épen.” (Arany János: Toldi VI.) Köznyelvi: De nagy kofa ez a gyerek! (ti. cserfes, sokat, hangosan beszél)

 42. 2. Hangulati egyezésen alapuló metaforák • Pajkos gyermek a sors, csak úgy játszik véle. (Arany János: Toldi IX.) • Oh e kertben kert volt életünk Minden óránk benne egy virág.

 43. Metafora közös jegy (a két szó jelentésében) azonosítottazonosító (szokásos, (alkalmi, képi sík) fogalmi sík, KÖTELEZŐ! a megnevezendő)

 44. A metafora stílushatása • Az azonosított fogalomra átvisszük az azonosító fogalom sajátosságait, ezáltal egy névbe sűrítve, tömörítve egyszerre két, egymástól távol eső dolog jelenik meg a tudatunkban. • Elmúlt az arany tó az égről ‘lement a nap’ → felvillan a tó és a nap képe → feszültség • Meglepő, váratlan lehet, messzi fogalom kerül egy új, idegen környezetbe

 45. A metafora részei „Kezed elalvó nyírfaág” 1. Azonosított: kezed 2. Azonosító: nyírfaág 3. Közös jegy: az ág kézre emlékeztető alakja (hosszúkás; a gallyak mint ujjak stb.)

 46. A közös jegyek 1. a kiterjedés, a mennyiség, a mozgás 2. a királyok vörös palástja mint szín, az alkonypír formája mint palást 3. vékony, hosszú, karcsú forma, az evezőlapát mint kéz, az evező szára mint kar

 47. Kétirányúság • A két jelentés egyidejűleg hat – kölcsönhatás – feszültség • A két sík között jelentésbeli távolság – feszültség • Költői metafora – olyan metafora, amelyet úgy még senki sem alkotott meg

 48. Metaforák csoportosítása

More Related