slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การนำเสนอบทความ เรื่อง พืชพลังงาน PowerPoint Presentation
Download Presentation
การนำเสนอบทความ เรื่อง พืชพลังงาน

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

การนำเสนอบทความ เรื่อง พืชพลังงาน - PowerPoint PPT Presentation

efrem
157 Views
Download Presentation

การนำเสนอบทความ เรื่อง พืชพลังงาน

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประชุมปฏิบัติการฝ่ายอาคารสถานที่ ครั้งที่ 2/2552 เรื่องนวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ การนำเสนอบทความเรื่อง พืชพลังงาน ชื่อ อาทิตย์ นามสกุล ทองนันชัย ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ แผนก ซ่อมบํรุงกล้วยน้ำไท ฝ่าย.อาคารสถานที่ นำเสนอวันที่ ๙ กรกฎาคม 2553

 2. ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2552 ประเภท (Types) ประเภทบทความ (ทำเครื่องหมาย ใน  ) บทความวิชาการ (Academic article)  บทความทั่วไป(General article) โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552

 3. ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2552 ภูมิหลัง (Black ground) บทความเรื่องนี้มีฐานความรู้จาก (ทำเครื่องหมาย ใน  ) งานวิจัย งานประจำ ประสบการณ์ตรง/ความสามารถพิเศษ ข่าว/บทความ/สารคดี อื่นๆ (ระบุ)....................................................... โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552

 4. ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2552 กลุ่มเป้าหมาย (Target) ลำดับกลุ่มเป้าหมายผู้อ่านบทความ (ทำเครื่องหมาย ใน  )  บุคคลากร  นักศึกษา นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป อื่นๆ (ระบุ)....................................................... โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552

 5. ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2552 วัตถุประสงค์ (Objective) บทความเรื่องนี้วัตถุประสงค์ (ทำเครื่องหมาย ใน  ) ให้ความรู้ทั่วไป แสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ  แสดงข้อเท็จจริง แสดงแนวทางปฏิบัติ/วิธีการแก้ไขปัญหา แสดงข้อคิด/แรงบันดาลใจ อื่นๆ (ระบุ)....................................................... โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552

 6. ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2552 การตีพิมพ์เผยแพร่ (Publishing) บทความนี้จะตีพิมพ์เผยแพร่ที่ (ทำเครื่องหมาย ใน  ) วารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI(คะแนน QA = 0.25 – 0.50) คือ ..........................................................................................  วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ที่ไม่มีในฐานข้อมูล TCI คือ .......................................................................................... เว็บไซต์/บล็อก คือ ................................................................  สิ่งพิมพ์แจกจ่าย แก่............................................................... ดูรายละเอียดค่า Impactfactor ที่ฐานข้อมูล TCI<Click> โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552

 7. ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2552 ชื่อเรื่อง (Title) บทความนี้สามารถตั้งชื่อให้พิจารณา……2…….ชื่อ ดังนี้ • พืชพลังงานทดแทน • พืชรายได้ของชุมชน • พืชพัฒนาหมุนเวียน โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552

 8. ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2552 คำนำ(introduction) ส่วนเกริ่นนำหรือคำนำมีความยาว 1 หน้ากระดาษ (1 ใน 4 ของบทความ) มีหัวข้อดังนี้ • การใช้ประโยชน์ของพืชพลังงาน • การสร้างสรรค์สร้างเสริมรายได้จากพืชพลังงาน โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552

 9. ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2552 เนื้อเรื่อง (Body) • ส่วนเนื้อเรื่องมีความยาว 2 หน้ากระดาษ (2 ใน 4 ของบทความ) แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ปูพื้นฐานความรู้เรื่องที่เขียน มีหัวข้อดังนี้ • จัดทำโครงการปลูกพืชพลังงาน เช่น โครงการดูแลพื้นที่ที่มีสิ่งแวดล้อมเปราะบาง , • โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ , โครงการอนุรักษ์พืชพลังงาน ( ชนบท ) ส่วนที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูล โต้แย้งข้อเท็จจริง ใช้เหตุผล มีหัวข้อดังนี้ • ทำไมต้องปลูกพืชพลังงาน • ปลูกพืชพลังงานแล้วได้อะไร ส่วนที่ 3 เสนอความคิดเห็น มีหัวข้อดังนี้ • จัดให้มีการส่งเสริมหรือผักดันการปลูกพืชพลังงาน การใช้พืชพลังงานอย่างเต็มรูปแบบ อย่างสร้างสรรค์ อย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552

 10. ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2552 สรุป (Summary) ส่วนสรุปมีความยาว 1 หน้ากระดาษ (1 ใน 4 ของบทความ) มีหัวข้อดังนี้ แม้พืชพลังงานจะยังไม่เป็นที่สนใจของนักลงทุนในประเทศไทยนักแต่ในระดับชุมชนก็ไม่ควรมองข้าม เพราะที่ดินเหลือใช้สามารถสร้างรายได้และเป็นแหล่งพลังงานในขณะเดียวกัน จะเห็นว่าประโยชน์ของพืชพลังงานมีมากมายหลายระดับ สิ่งสำคัญคือการเปลี่ยนชนิดของพืชที่ปลูกจากพืชไร่ตามกระแสหลักมาเป็นพืชพลังงานจะทำให้เกษตรกรมีแหล่งรายได้ที่หลากหลาย และเป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคตต่อไป โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552

 11. ประชุมปฏิบัติการ : นวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2552 บรรณานุกรม (References) เอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) มีดังนี้ เอกสารเรื่องพลังชีวมวล โดยกลุ่มพัฒนาพลังงานชีวมวลและถ่านหิน(ไม้โตเร็ว) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน( พพ. ) www.dede.go.th , www.vcharkarn.com ตัวอย่าง นงลักษณ์ วิรัชชัย. (2542).โมเดลริสเรล : สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ชวนะ ภาวกานันท์. (2548). ธุรกิจสปาไทยน่าก้าวไกลไปกว่านี้. ค้นเมื่อ 25 ธันวาคม 2548, จาก http://www.businesstgai.co.th/content.php โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอาคารสถานที่ ปีการศึกษา 2552

 12. โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประชุมปฏิบัติการฝ่ายอาคารสถานที่ ครั้งที่ 2/2552 เรื่องนวัตกรรมสร้างคุณภาพเสริมอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ สวัสดี ชื่อ อาทิตย์ นามสกุล ทองนันชัย ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ แผนซ่อมบำรุงกล้วยน้ำไท ฝ่ายอาคารสถานที่ E-mail address: athit.t @ bu.ac.th