1 / 36

KURIKULARNA POVEZAVA: MOŽNOSTI RAZVOJA TURIZMA NA POHORJU

KURIKULARNA POVEZAVA: MOŽNOSTI RAZVOJA TURIZMA NA POHORJU. Evelina Katalinić , prof. geo . in ped. Renata Ivanić, prof. inf. EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA.

effie
Download Presentation

KURIKULARNA POVEZAVA: MOŽNOSTI RAZVOJA TURIZMA NA POHORJU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. KURIKULARNA POVEZAVA: MOŽNOSTI RAZVOJA TURIZMA NA POHORJU Evelina Katalinić, prof. geo. in ped. Renata Ivanić, prof. inf. EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjsko učenje; prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja.

 2. Vsebina predstavitve: • načrtovanje kurikularne povezave • priprave (mikro- in mezzo-) • časovna razporeditev dejavnosti • določanje elementov evidence • evalvacija sodelujočih učiteljev in dijakov

 3. Tudi najpočasnejši,če ne izgubi cilja z vidika,gre vedno hitreje od tistega,ki bega okrog brez smisla.LESSING

 4. 1 NAČRTOVANJE KURIKULARNE POVEZAVE • redno izobraževanje PT KP • prenos informacij učiteljskemu zboru šole • delavnice za učitelje: -določitev vrste povezave - določitev povezovalnega elementa - določitev skupnih ciljev - določitev pričakovanih rezultatov - določitev dejavnosti - določitev evidence

 5. VRSTA POVEZAVE: • kurikularna • interdisciplinarna (skupni cilj) Raziskovalno vprašanje: Kakšne so možnosti razvoja turizma na Pohorju?

 6. SODELUJOČI PREDMETI: NOSILNI PREDMETI PODPORNI PREDMETI INFORMATIKA (oblikovanje turistične ponudbe-prospekta) Tuji jeziki ANJ/NEJ (prevod turistične ponudbe) SLOVENŠČINA (pravilna raba slovenskega jezika pri snovanju turističnih ponudb) • ŠPORTNA VZGOJA (športne aktivnosti kot osnova turizma na Pohorju – pohodništvo, kolesarjenje,smučanje,…) • GEOGRAFIJA (vrste turizma, naravni in družbeni pogoji pokrajine) • ZGODOVINA (pomen Pohorja v preteklosti, kulturno-zgodovinski spomeniki) • BIOLOGIJA (pomen narave za razvoj turizma – gozdovi, pohorska barja, močvirja, tipične živalske vrste) • EKONOMIJA/PODJETNIŠTVO (oblikovanje turistične ponudbe)

 7. Predhodni ogled terena učiteljev izvajalcev/spremljevalcev (2 tedna prej).

 8. NASTANITVENI OBJEKT COŠD dom Planinka

 9. POVEZOVALNI ELEMENTI: • vsebina • koncept (trajnostni razvoj) • veščina (športne spretnosti, spretnosti in veščine raziskovalnega dela) • oblika ali metoda dela (terensko delo) • dejavnost (analiziranje literature, fotografiranje, primerjanje, opazovanje, popisovanje) • miselni proces (razvoj kritičnega mišljenja) • kompetence (samostojnost dijakov, okoljska odgovornost)

 10. SKUPNI CILJI: • razvijajo kompleksnega, problemskega in ustvarjalnega mišljenja dijakov • spodbujajo samostojnost in iniciativnost dijakov • razvijajo raziskovalne spretnosti in veščin • vrednotijo in oblikujejo spoštljiv odnos do naravne in kulturne dediščine

 11. SKUPNI CILJI: • naštevajo glavne vrste turizma na Pohorju in njihove značilnosti • opredeljujejo naravne in družbene elemente pohorske pokrajine • vrednotijo vpliv pokrajine na razvoj turizma • analizirajo pomen Pohorja z vidika naravnih in kulturno-zgodovinske spomenikov • navajajo dejavnosti za spodbujanje razvoja turizma na Pohorju

 12. Pričakovani skupni rezultati: • poznajo glavne vrste turizma na Pohorju in njihove značilnosti • opredelijo naravne in družbene elemente pohorske pokrajine • ovrednotijo vpliv pokrajine na razvoj turizma • analizirajo pomen Pohorja z vidika naravnih in kulturno-zgodovinske spomenikov • navedejo nekaj dejavnosti za spodbujanje razvoja turizma na Pohorju

 13. Način izvedbe: INTERDISCIPLINARNO MULTIDISCIPLINARNO spoznavajo pomen znanja tujih jezikov za razvoj turizma prepoznavajo vpliv naravnogeografskih in družbenogeograskih elementov pokrajine na razvoj turizma spoznavajo povezanost športa in turizma ovrednotijo pomen ohranjenosti habitatov za razvoj turizma primerjajo razvoj pohorskega turizma včasih in danes razvijajo spretnosti in veščine za pravilno sestavo turistične ponudbe • spoznavajo možnosti razvoja turizma na Pohorju • prepoznavajo temeljne značilnosti pohorske pokrajine • razvijajo raziskovalne spretnosti in veščine • razvijajo spoštljiv odnos do naravne in kulturne dediščine • ovrednotijo pomen načrtovanja turizma v skladu z načeli trajnostnega razvoja

 14. Dejavnosti • dijaki analizirajo različne vire in literaturo ter se pri tem naučijo primerjati, interpretirati in predstaviti podatke • na podlagi opazovanja značilnosti pokrajine ter raziskovanja prisotnosti posameznih vrst turizma razumejo vpliv pokrajine na razvoj turizma, • z lastnim športnim udejstvovanjem spoznajo bistvene značilnosti posameznim športnih aktivnosti, pri čemer sklepajo na povezanost športa s turizmom • fotografirajo pohorsko pokrajino pri čemer predstavijo svoje poglede in razlage o možnosti razvoja turizma na Pohorju

 15. EVIDENCA: • izdelana turistična ponudba (zloženka, kolaž in spletna stran) Dijaki izdelajo turistično ponudbo v dvojicah.

 16. Predekskurzijske dejavnosti:

 17. Predekskurzijske dejavnosti:

 18. Časovni razpored/časovni načrt KP

 19. Časovni razpored/časovni načrt KP

 20. Časovni razpored/časovni načrt KP

 21. Časovni razpored/časovni načrt KP

 22. ELEMENTI EVIDENCE (turistične ponudbe) • geografski oris pokrajine • zgodovinski oris pokrajine • biološki oris pokrajine • predstavitev športnih dejavnosti kot osnova turizma • oblikovanje ponudbe • poslovna zamisel/ideja dijakov • slovnična pravilnost zapisa ponudbe • tehnična dovršenost • pravilnost prevoda ponudbe v tuji jezik

 23. EVALVACIJA • s strani dijakov • s strani učiteljev izvajalcev

 24. UGOTOVITVE PRI UČITELJIH: • nekateri učitelji so imeli težave z določanjem povezovalnega elementa, pričakovanih ciljev in evidenc • naloge učiteljev so bile jasno določene • izvajalci KP so imeli podporo vodje PT KP • opaženo je povečanje sodelovanja med učitelji • večina učiteljev je izvedla predekskurzijske dejavnosti • večina učiteljev ocenjuje KP kot dodano vrednost znanja dijakov

 25. Področja, ki jih je potrebno izboljšati: • povečati komunikacijo med učitelji izvajalci • izbrati drug prostor in čas izvedbe KP • vstop posameznih predmetov po načelu sita smiselnosti • izbor dejavnosti in ciljev, ki motivirajo učence • EVIDENCA mora odražati doseganje/realizacijo predvidenih pričakovanih rezultatov

 26. UGOTOVITVE PRI DIJAKIH: • dijakom je bila všeč skupinska oblika dela • dijaki so se na terenu prijetno počutili • imeli so možnost aktivnega sodelovanja • na terenu so lahko so uporabili pridobljena znanja v šoli.

 27. PREDLOGI ZA NAPREJ: • večji poudarek dajati samostojnosti dijakov • zastavljanje nalog, ki krepijo raziskovalne spretnosti in veščine • večje oblikovanje problemskih situacij • izbor vsebin, ki prispevajo h kompleksnemu mišljenju dijakov (medpredmetni cilji) • aktualizacija vsebin

 28. En gram prakse je več kot tona teorije.

 29. EVIDENCA • oblikovanje evidence (turistične ponudbe z vidika informatike) • KLJUČNA VLOGA: sodelovanje z učitelji nosilnih predmetov, ki so dobro izpeljali svoje naloge oz. da so dosegli zastavljene pričakovane rezultate.

 30. EVIDENCA • posebna pozornost je bila namenjena vključenosti vseh elementov evidence (geografski, zgodovinski biološki oris pokrajine, turistične kapacitete,…). • spodbujanje k čim večji iniciativnosti in samostojnosti pri oblikovanju turistične ponudbe.

 31. EVIDENCA • preverjanje pravilnega slovničnega zapisa ustreznost (uporaba ločil, zapis naselbinskih in nenaselbinskih imen) ter prevoda v tuje jezike s strani podpornih predmetov • izhodišče nosilnim predmetom za ocenjevanje.

 32. NAMEN EVIDENCE • dijaki pridobijo spretnosti, kako pridobljena znanja uporabljati vsakdanjem življenju • razvoj kompleksnega in kritičnega mišljenja

 33. Kvalitetne kurikularne povezave lahko izvedemo le, če vsi sodelujoči profesorji vidijo smisel v povezavi in znajo medsebojno komunicirati.

More Related