slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
ЕФРП – БАДДПО Пенсионноосигурителната система в Белгия

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

ЕФРП – БАДДПО Пенсионноосигурителната система в Белгия - PowerPoint PPT Presentation


 • 120 Views
 • Uploaded on

ЕФРП – БАДДПО Пенсионноосигурителната система в Белгия. Йос Верлинден 25 май 2010 г. Съдържание. За БАПИ Тристълбовата система Държавните пенсии Допълнително пенсионно осигуряване в професионални схеми Белгийските пенсионни фондове: законодателна рамка и благоразумно инвестиране

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ЕФРП – БАДДПО Пенсионноосигурителната система в Белгия' - effie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Съдържание
 • За БАПИ
 • Тристълбовата система
 • Държавните пенсии
 • Допълнително пенсионно осигуряване в професионални схеми
 • Белгийските пенсионни фондове: законодателна рамка и благоразумно инвестиране
 • Заключение
slide3
За БАПИ
 • Белгийска асоциация на пенсионноосигурителните институции (БАПИ)
 • Пенсионно осигуряване по II-ри стълб – пенсионноосигурителни институции
 • 130 активни членове: +/- 60 асоциирани членове
 • Дейност:
 • Говорител и представителна организация на пенсионноосигурителните институции
 • Диалог с политическите и надзорни власти и администрация
 • Участие в разработването на адекватна законодателна рамка
 • Информация
 • Образователни програми
slide5
Социално осигуряване – система от типа “Бисмарк” (1-ви стълб)

= натрупване на пенсионни права на базата на доходите от трудова дейност (основава се на плащането на социалноосигурителни вноски в рамките на трудовия стаж и “приравнени периоди”)

3 основни професионални групи:

 • Работещи в частния сектор
 • Самонаети лица
 • Държавни служители

Размерът на пенсионните плащания се определя в зависимост от доходите и социалното състояние на домакинствата (за старост, наследствени и т.н.)

slide6
Пенсия от социалноосигурителната система
 • Формула за изчисляване на държавната пенсия

= 60% (S средногодишния доход до определен таван) х n/45

 • Годишен размер на възнаграждението с корекция в съответствие с въведените правила
 • Максимален размер на трудовото възнаграждение за 2009 г. = 47 172 евро
 • Стандартна пенсионна възраст: 65 г.
 • Възможност за ранно пенсиониране на след 60-годишна възраст при натрупани 35 г. трудов стаж
 • Завишение от 60% на 75% в случай, че съпругът/ -ата няма доходи
 • Максимална пенсия за пълен стаж: 28 132 евро (семейна)

22 506 евро (персонална)

slide7
Пенсионно осигуряване в по месторабота
 • Ангажимент за изплащане на пенсия:
  • Схеми с дефинирана пенсия

Подход на стъпково увеличаване: (х % х S1 + y% S2) h n/40 или 35

Подход на компенсация: (x% от S – държавната пенсия) х n 40 или 35

  • схеми с дефинирани вноски : x % от S

или : x% S1 + y% S2

 • Капиталопокривен метод (единствено външно финансиране)
 • пенсионни фондове (институции за пенсионно осигуряване по професионални схеми - IORP)
 • групови застрахователни договори
slide8
Пенсионно осигуряване по месторабота: основни елементи на законодателната рамка

Цели на закона за допълнително пенсионно осигуряване (2003 г.)

 • Да бъдат обхванати максимален брой лица в активна трудова възраст (напр. посредством пенсионни планове, договорени на браншово ниво...)
 • Да се осигури защита на обхванатите от пенсионните фондове лица и пенсионери (минимални права ...)
 • Да се регламентира предоставянето на информация на осигурените в пенсионни фондове лица (годишно извлечение и отчет за размера на активите и нивото на финансиране)
 • Да се осигури гаранция за натрупаните пенсионни права (динамичен подход в схемите с ДП)
slide9
Организации за финансиране на пенсии (OFP) : регламентация
 • В Белгия бе приета уникална автономна законодателна рамка, с която се създаде нов юридически субект, т. нар. организации за финансиране на пенсии (OFP)
 • Тези организации са юридически лица, отделни от финансиращото предприятие
 • Структура на управление на OFP

- опростена

- гъвкава

- може да бъде адаптирана спрямо специфичните нужди на съответното предприятие или група (напр. на браншови принцип) или спрямо действащите пенсионни схеми

slide10
OFP

OFP

ОС

ОС

Съвет на директорите

Съвет на директорите

АО1

АО2

АО3

Организации за финансиране на пенсии (OFP) : регламентация
 • Разграничение

дейности по надзор и контрол

м/у

администриране на ПФ

 • Свобода на договорните отношения

Общо събрание

(финансиращото предприятие, осигурените във фонда лица и пенсионерите + представители)

Администриращ орган/ -и

OFP

Дефинирайте Вашата собствена структура

slide11
Организации за финансиране на пенсии (OFP) : регламентация
 • Лесно учредяване – правилници

- споразумения м/у финансиращото предприятие и OFP, в което се определят правилата за управление на фонда и дейността му

- план за финансиране

- определяне на принципите за контрол – инвестиционна политика

 • Кандидатстване за разрешително за осъществяване на пенсионноосигурителна дейност:

- кандидатства се пред Комисията за банков, финансов и застрахователен надзор (CBFA)

- 3 месеца

- док. могат да бъдат свалени от интернет страницата на CBFA

+ Подаване на уведомление за трансгранична дейност

- в ЕИЗ – следва се процедурата, определена с директива на ЕС

- извън ЕИЗ - определена процедура за подаване на уведомление

“Европейски паспорт” – разрешително от страната на произход (CBFA)

- законодателна рамка за благоразумно инвестиране в държавата по произход

slide12
Добро управление – 11 принципа
 • Прозрачна юридическа структура
 • Администриращи органи – точно определен състав и отговорности
 • Мерки за вътрешен контрол
 • Звено, което следи за законосъобразност
 • Вътрешен одитор
 • Последователна политика при осъществяване на дейността (при всякакви обстоятелства)
 • Възлагане на дейности на подизпълнител: договор
 • Външен одитор
 • Собствен актюер: консултации относно плана за рефинансиране, презастраховане и оценка на активите във връзка с пенсионните задължения
 • Процедура за вътрешна комуникация (между отделните юридически лица)
 • Външна информация (Комисия за банков и фин. надзор, осигурени лица, осигурители, също и съвета на работещите или определените представители на служителите)
slide13
OFP – данъчно облагане
 • Организациите за финансиране на пенсии подлежат на облагане с корпоративен данък по смисъла на белгийското законодателство

- Специален режим, подобен на предприятия за инвестиции в прехвърляеми ЦК (UCITS)

    • Цели се нулева данъчна ставка

Инвестиции: без данък в/у капиталовата печалба

Ако е удържан данък в/у дохода, той се възстановява

 • Дейностите по управление са освободени от ДДС:
  • Финансово управление
  • Административно управление
 • Не подлежат на данъчно облагане, което важи за предприятията за инвестиции в прехвърляеми ЦК (UCITS)
slide14
OFP – данъчно облагане
 • Достъп до споразуменията за избягване на двойно данъчно облагане

Белгия има широко обхватна мрежа, касаеща двойното данъчно облагане

- Проверка на реда и условията за приложимост на споразумението за двойно данъчно облагане

- напр. наскоро подновения договор за избягване на двойно данъчно облагане м/у Белгия и САЩ

- Може да се постигне по-висок нетен приход от дивиденти/ инвестиции в сравнение с др. държави

slide15
Изисквания за финансиране
 • План за финансиране:
  • Марж на платежоспособност (при необходимост)
  • Технически резерви: без проценти, без количествени ограничения:
   • Краткосрочни: пенсионен план или минимум, определен в приложимото социалноосигурително или трудово законодателство;
   • Дългосрочни: устойчиво капиталово покритие предвид размера на задълженията, финансирането, инвестициите и риска (управление на активите и пасивите)
 • Разписани принципи на инвестиционната политика

(единствено минималните количествени ограничения на база на директивата)

Необходимост от благоразумен, последователен и аргументиран подход

 • План за възстановяване
slide19
Трети стълб – индивидуално осигуряване

Две категории:

 • Пенсионноосигрителни партиди: в рамките на попечителски фонд (банков продукт) или договор за животозастраховане: освобождаване от данъчно облагане на суми до 870 евро годишно (= 1,740 евро за смесен договор за семейство) – блокирани до навършване на 60-годишна възраст
 • Индивидуален животозастрахователен договор с освобождаване от данъци на +/- 2 000 евро годишно: често се използва а финансиране на ипотечни заеми (закупуване на жилище)
 • Натупаната крупна сума към момента на навършване на 60 г. се облага със ставка от 16,5%
slide20
Вероятно бъдещо развитие
 • Първият стълб ще отслабне поради застаряването на населението и, въпреки че политиците отричат факта, ще бъде ограничен до предоставянето на минимална пенсия за всеки, тъй като ще бъде невъзможно приходите (от вноски или данъци) да се повишат до необходимото ниво.
 • Вторият стълб за пенсионно осигуряване по месторабота ще придобие по-голяма значимост в резултат на развитието на браншови пенсионни фондове (успешен старт от 2004/2005 г.), въпреки че размерът на вноските е прекалено нисък (<1%)
 • Вноските ще трябва да бъдат повишени на 4 – 5% от трудовото възнаграждение, за да се постигне целения размер на пенсията от 10% до 12,5% от заплатата в края на трудовия стаж, с който да се компенсира намаляването на държавната пенсия (избор м/у покупателна способност и пенсия)
slide21
Вероятно бъдещо развитие
 • Фирмените пенсионни схеми ще се оттеглят от пазара или ще допълват дейността на браншовите пенсионни фондове, като покриват размера от заплатата, надвишаващ тавана за социално осигуряване
 • Преходът към пенсионноосигурителни схеми с дефинирани вноски ще бъде неизбежен, не толкова поради разходите на схемите с дефинирани пенсии, а поради прекалено стриктното регулиране (МСС и нестабилността на пазарите, нови изисквания и т.н.)
 • Комбинацията от осигуряване по трети стълб + лични спестявания ще се окаже все по-подходяща за справяне с нарастващата се продължителност на живота

“изключително голяма лична отговорност”

slide22
Паневропейски пенсионни фондове: С какво Белгия е атрактивна за трансграничните пенсионни фондове?
 • Гъвкава организационна структура на OFP
 • Подходяща рамка за благоразумно инвестиране – не стриктно дефинирани изисквания, а такива, които са съобразени със съответните условия, но се одобряват от надзора
 • Решения за адаптиране към изискванията на социалноосигурителното законодателство в приемната държава (= на работодателя и служителите)
 • Привлекателен данъчен режим (вкл. извличане на ползи от подписаните данъчни споразумения)
 • Близост до европейските институции
slide23

БЛАГОДАРЯ

Йос Верлинден

Генерален секретар

Белгийска асоциация на пенсионноосигурителните институции

Boulevard A. Reyerslaan 80

1030 Брюксел

Тел: 02/ 706 85 45 – факс: 02/ 706 85 44

E-mail: [email protected]

www.pensionfunds.be

ad