slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
6. Kdo je hlavou západní křesťanské církve? a) biskup b) dalajláma c) papež d) patriarcha

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 113

6. Kdo je hlavou západní křesťanské církve? a) biskup b) dalajláma c) papež d) patriarcha - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

1. Franští králové si na dobytém území přisvojili veškerou půdu. Tu přidělovali příslušníkům družiny za slib věrnosti a pomoc v bojích. Jak se říkalo této přidělované (pronajímané) půdě? a ) zemnice b) desátek c) léno d) podzemek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' 6. Kdo je hlavou západní křesťanské církve? a) biskup b) dalajláma c) papež d) patriarcha' - edward-cleveland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
1. Franští králové si na dobytém území přisvojili veškerou půdu. Tu přidělovali příslušníkům družiny za slib věrnosti a pomoc v bojích. Jak se říkalo této přidělované (pronajímané) půdě?
 • a) zemnice b) desátek c) léno d) podzemek
 • 2. Jak se nazývali prostí rolníci, kteří se poddávali držitelům lén (feudálům), hledali u nich ochranu a pronajímali si od nich půdu?
 • a) vazalové b) kněží c) feudálové d) poddaní
 • 3. Jak se nazývá organizace společnosti v době středověku, v jejímž čele stojí panovník a feudálové a k zachování pořádku tu slouží zákony, nařízení panovníka, úřady a vojsko?
 • a) občina b) kmenový svaz c) tlupa d) stát
 • 4. Vrcholným obdobím tohoto státu byla vláda Boleslava Chrabrého. Ve 12. st. došlo k úpadku královské moci. O jaký stát se jednalo?
 • a) bulharský b) Zlaté hordy c) srbský d) polský
 • 5. Jak se nazývá posvátná kniha křesťanského náboženství?
 • Nový zákon b) Bible c) Korán d) Starý zákon
slide2
6. Kdo je hlavou západní křesťanské církve?

a) biskup b) dalajláma c) papež d) patriarcha

7. Jak se jmenoval zakladatel křesťanství?

a) Ježíš Kristus b) svatý Benedikt c) dalajláma d) Muhammad

8. Významnou součástí literatury období středověku byly knihy, které zaznamenávaly události tak, jak po sobě následovaly. Jak se tyto knihy nazývaly?

a) eposy b) kroniky c) legendy d) bajky

9. V průběhu 11. - 13. st. byly podnikány na východ výpravy na osvobození posvátných měst křesťanstva. Jak se účastníci takových výprav nazývali?

a) řeholníci b) křižáci c) farníci d) kališníci

10. Kolik bohů uznávají křesťané?

a) mnoho b) žádného c) jednoho d) dva

slide3
11. Na konci 10. století si západofranští velmožové zvolili za svého krále Hugo Kapeta, který se proslavil bojem proti Normanům. Stal se zakladatelem nového státu. Kterého?

a) Německa b) Anglie c) Francie d) Polského státu

12. Nejrozšířenější středověkou literaturou byly příběhy ze života lidí, které církev prohlásila za svaté. Jak se tyto příběhy nazývaly?

a) legendy b) byliny c) bajky d) eposy

13. Písemnictví, výtvarné umění, architektura, vzdělanost a hudba šířené v západní a střední Evropě přibližně v letech 900 - 1200 se souhrnně nazývají kulturou

a) byzantskou b) gotickou c) románskou d) renesanční

14. V období feudalismu byl vztah nájemce k majiteli půdy vyjádřen feudální rentou. Šlo o rentu naturální, peněžní a

a) pracovní b) robotní c) vodní d) lesní

15. Středověká města vznikající na vybraném novém místě byla

stavěna na tzv.

a) zeleném drnu b) ostrohu c) podhradí d) neoraném poli

slide4
16. Před rokem 1000 na území mezi Odrou a Vislou vznikl stát, ve kterém vládla dynastie Piastovců. Jak se jmenoval?
 • a) Polský stát b) Německý stát c) Český stát d) Svatá říše římská
 • 17. Jak se nazývá posvátná kniha muslimů?
 • Bible b) Nový zákon c) Korán d) Starý zákon
 • 18. Papež je volen na celý život. Kdo ho volí?
 • a) patriarchové b) kardinálové c) biskupové d) arcibiskupové
 • 19. Jak se nazývá organizace křesťanství?
 • a) církev b) polnost c) arcidiecéze d) farnost
 • 20. Jak se nazývá náboženství, jehož zakladatelem byl Mohamed?
 • Buddhismu b) islám c) judaismus d) pravoslaví
slide5
21. Roku 1066 zvítězil Vilém Dobyvatel v bitvě u Hastingsu a Normané tím dobyli

a) Holandsko b) Normandii c) Dánsko d) Anglii

22. Jak se nazývá představený mužského kláštera?

a) mnich b) jeptiška c) opat d) řeholník

23. Církev se postupně feudalizovala, bohatla - získávala půdu a majetek. Co museli poddaní odevzdávat církvi?

a) 1/3 úrody b) pytel obilí c) devátek d) desátek

24. Jak se nazývá válcovitá stavba s kruhovým půdorysem, s kopulí a s půlkruhovitě nebo podkovovitě založenou apsidou v románského slohu?

a) bazilika b) rotunda c) katedrála d) klášter

25. V románském malířství se uplatňuje tzv. hierarchická perspektiva.

V čem spočívá?

a) osoba s vyšším postavením je zobrazována stejně jako osoba s nižším postavením

b) v 1. plánu obrazu je vždy nějaký světec

c) osoba s vyšším postavením je na všech obrazech

d) osoba s vyšším postavením je zobrazována větší než osoba s postavením nižším

slide6
26. Roku 1301 vymřel v Uhrách rod Arpádovců. Uherským králem se stal
 • a) Béla IV. b) Václav III. c) Václav II. d) Ota Braniborský
 • 27. Jaký jazyk používala západní církev v období raného středověku při svých bohoslužbách?
 • a) angličtinu b) francouzštinu c) latinu d) němčinu
 • 28. Ve středověku bylo povinností věřících odevzdávat církvi
 • poplatek ve výši asi desetiny úrody. Jak se nazýval?
 • tucet b) veletucet c) desátek d) kopa
 • 29. Jak se nazývá schránka na nejvzácnější náboženské předměty?
 • a) Reliéf b) relikviář c) freska d) glazura
 • 30. Jak se nazývali držitelé léna (leníci) latinsky?
 • a) feudálové b) vazalové c) kněží d) poddaní
slide7
31. Na vrcholu tzv. "lenní pyramidy" stál
 • šlechtic b) měšťan c) panovník d) papež
 • 32. V průběhu 10. století se v nížině při středním toku Dunaje usídlili Maďaři a podmanili si slovanské obyvatelstvo na území dnešního Slovenska. Společně začali budovat stát, který je známý pod názvem
 • a) Sámova říše b) uherský c) Kyjevská Rus d) rumunský
 • 33. Jak se nazývaly státy, které po zániku Západořímské říše (476) vytvořily převážně germánské kmeny?
 • a) románské b) vojenské c) barbarské d) hunské
 • 34. Jak se nazývají nástěnné malby zhotovené do vlhké omítky?
 • a) arkýře b) rotundy c) baziliky d) fresky
 • 35. Románský sloh se rozšířil z Itálie po celé Evropě, zvláště tam, kde zapustilo kořeny
 • východní křesťanství b) pravoslaví c) římské křesťanství d) islám
slide8
36. Svědectví o nejstarší minulosti Kyjevské Rusi podávají pověsti, které se šířily většinou ústním podáním. Jak se nazývaly tyto příběhy o bohatýrech?
 • a) bajky b) dumky c) byliny d) dumy
 • 37. Novgorodský kníže Oleg dobyl v 9. století Kyjev a území násilím sjednotil. Vznikl nový stát, který vstoupil do historie jako
 • a) Rusko b) Kyjevská Rus c) Novgorodský stát d) Zakarpatská Ukrajina
 • 38. V roce 843 se Franská říše rozdělila na dvě části. Na území východofranském se v průběhu více než sta let vytvořila tzv
 • .a) Velká Morava b) Německo c) Svatá říše římská d) Francie
 • 39. Karel I. Veliký, franský a langobardský král, byl korunován r. 800
 • a) na českého krále b) na německého krále c) na římského krále d) na římského císaře
 • 40. Velké románské kostely měly obdélníkový půdorys a tři lodě, které oddělovaly řady kamenných sloupů. Jak se tyto kostely nazývají?
 • baziliky b) fresky c) arkýře d) rotundy
slide9
41.Středověká města, kde se těžily drahé kovy (zejména stříbro), byla nazývána

a) města lenní b) města věnná

c) města poddanská d) města horní

42.Kulturou raného středověku je

a) secese b) renesance

c) baroko d) románský sloh

43.Typickým znakem románské architektury je mimo jiné

a) valená klenba b) lomený oblouk

c) sgrafito d) obdélníkové okno

44.Franská říše využila ve svých počátcích některých prvků římské státní správy. Říše byla rozdělena na

a) kraje b) hrabství

c) městské státy d) další malé státy

45.Umění na dvoře Karla Velikého se nazývá

a) karolínská secese b) karolínská renesance

c) karolínský klasicismus d) karolínské baroko

slide10
46.Majordomovi Franské říše Karlu Martelovi se podařilo v bitvě u Poitiers a Tours roku 732 zastavit

a) Vandaly b) Araby c) Maďary d) Poláky

47.Kdo porazil Araby v roce 732 v bitvě u Poitiers?

a) Vandalové b) Frankové

c) Germáni d) Slované

48.Kdo je hlavou východní křesťanské církve?

a) dalajláma b) patriarcha

c) papež d) biskup

49.Jaký titul měl panovník Byzantské říše, který byl zároveň i hlavou církve?

a) kníže b) patriarcha c) císař d) král

50.Kdy byl Karel Veliký v Římě korunován papežem na císaře?

a) v roce 1000 b) v roce 1212

c) v roce 900 d) v roce 800

slide11
51.Čím byla roku 843 rozdělena Franská říše mezi tři vnuky Karla Velikého?

a) sálským zákoníkemb)smlouvou verdunskou

c) smlouvou karolínskou d) zemským zákoníkem

52.Která říše vznikla roku 962 a trvala až do roku 1806?

a) Svatá říše římská národa německého b) Říše franská

c) Říše východofranská d) Říše západofranská

53.Na Baltském a Severním moři si vydobyl zvláštní postavení v obchodu svaz severoněmeckých měst. Vznikl kolem roku 1250. Jak se tento svaz jmenoval?

a) Danza b) Hanza c) Seza d) Hazon

54.V 10. století vznikla Francie. Která zde vládla dynastie?

a) Kapetovců b) Stuartovců c) Rurikovců d) Lucemburků

55.Franská říše se rozdělila na západofranskou a východofranskou roku

a) 843 b) 1453

c) 746 d) 800

slide12
56.Kterého roku se vylodilo vojsko Normanů v Anglii, zvítězilo (v bitvě u Hastingsu) a Vilém Dobyvatel byl zvolen anglickým králem?

a) 950b) 1348c) 1066 d) 978

57.Centrem vzdělanosti ve Franské říši za vlády Karla Velikého bylo město

a) Drážďanyb) Ravena c) Paříž d) Cáchy

58.Karel I. Veliký žil v letech

a) 747-814 b) 800-850 c) 920-980 d) 648-675

59.Po smrti Vladimíra Monomacha se prohloubily rozbroje mezi Rurikovci. Kyjevská Rus se rozpadla. Kdy zemřel Vladimír Monomach?

a) 1060 b) 900 c) 1270 d) 1125

60.Uherský stát se upevnil za krále Štěpána I. z rodu Arpádovců, který dokonce získal královský titul. Kdy to bylo?

a) v roce 1000 b) v roce 900 c) v roce 1100 d) v roce 1200

slide13
Sv. Vojtěch pocházel z rodu
 • a) Lucemburků b) Přemyslovců c) Slavníkovců d) Vršovců
 • 2. Císař Ota III. se přičinil brzy o to, že byl Vojtěch
 • a) patronem německé církve b) vyloučen z církve
 • c) pohřben v Římě d) prohlášen za svatého
 • 3. Od 11. století začínají na našem území vznikat střediska obchodu a řemeslné výroby. Jak se jmenovala?
 • a) zámky b) hrady c) občiny d) města
 • 4. Jak se jmenoval vládce slovanského kmenového svazu, který svrhl avarskou nadvládu a porazil franskou vojenskou výpravu?
 • a) Dagobert b) Justinián I.
 • c) Alexandr Makedonský d) Sámo
 • 5. Jak se nazýval stát, který vznikl v 9. století sjednocením moravského a nitranského knížectví?
 • Byzantská říše b) Velká Morava c) Sámova říše d) Český stát
slide14
6. Mojmírův nástupce Rastislav pozval na Velkou Moravu bratry - věrozvěsty Konstantina a Metoděje, a to proto, aby šířili víru v jazyce srozumitelném moravskému lidu. O jakou víru šlo?
 • islám b) buddhismus c) křesťanství d) hinduismus
 • 7. Jak se nazývá jazyk, který Konstantin a Metoděj vytvořili?
 • a) staroslověnský b) slovenský c) českoslovanský d) slovanský
 • 8. O vyspělosti Velké Moravy svědčí nálezy, které objevuje, popisuje a zkoumá věda, která se zabývá pozůstatky života zachovaného v zemi. Jak se tato věda nazývá?
 • a) numizmatika b) archeologie c) heraldika d) paleontologie
 • 9. Ve 4. st. pronikli do stř. Evropy Keltové, kolem přelomu letopočtu Germáni, později Hunové a v 6. století ukončili stěhování národů Slované. V roce 623 vznikla na našem území.
 • a) Svatá říše římská b) Sámova říše
 • c) Bohemia d) Velká Morava
 • 10. Jak se nazýval první státní útvar na našem území?
 • a) Český stát b) Svatá říše římská
 • c) Velká Morava d) Sámova říše
slide15
11. Konstantin a Metoděj sestavili písmo, kterým bylo možné zaznamenat slovanský jazyk. Jak mu říkáme?

a) latinka b) azbuka c) hlaholice d) klínové písmo

12. Roku 1172 byl v Praze přes Vltavu dostavěn první kamenný most, který svou mohutností neměl ve střední Evropě obdoby. Jak se tento most jmenoval?

a) Juditin most b) Karlův most c) Eliščin most d) Anežčin most

13. Kde v Praze bylo sídlo českých přemyslovských knížat po roce 1000?

a) na Velehradě b) na Hradě

c) na Vyšehradě d) ve Vladislavském sále

14. Spor mezi Ludmilou a Drahomírou o vliv na mladého Václava se vyhrotil v souvislosti s postoji k Sasku a skončil

a) domluvou b) zavražděním Ludmily

c) zavražděním Drahomíry d) nástupem Boleslava na trůn

15. Koho porazil Ota I. s pomocí Boleslava I. v bitvě na řece Lechu r. 955?

a) Maďary b) Sasy c) Poláky d) Francouze

slide16
16. Jak se nazývala opevněná sídla starých Slovanů?

a) hradiště b) tvrze c) oppida d) stanovitá obydlí

17. Co bylo základním stavebním materiálem při stavbě velkomoravských kostelů?

a) dřevo b) sláma c) kámen d) cihly

18. Jak skončily napjaté vztahy mezi Přemyslovci a Slavníkovci?

a) vyvražděním Přemyslovců b) vyvražděním Slavníkovců

c) smírem d) vyvražděním obou rodů a nástupem Lucemburků

19. Na našem území žili před stěhováním národů kmeny Markomanů a Kvádů. O jaké kmeny šlo?

a) germánské b) keltské c) slovanské d) románské

20. Jak se nazýval rod, který sídlil na Libici a byl vyvražděn v r. 995?

a) Přemyslovci b) Slavníkovci c) Piastovci d) Vítkovci

slide17
21. Václav II. byl zároveň r. 1300 zvolen králem
  • francouzským b) německým c) uherským d) polským
 • 22. Po smrti Vratislava I. (921) se ujala vlády za nezletilé syny jejich matka
 • a) Eliška Rejčka b) Ludmila c) Drahomíra d) Anežka
 • 23. Boleslav I. byl zvaný
 • a) Hrozný b) Pobožný c) Otec vlasti d) Ukrutný
 • 24. Kníže Václav založil na Pražském hradě
 • a) Baziliku sv. Jiří b) kostel sv.Víta c) obrazárnu d) Vladislavský sál
 • 25. Přes Polsko se Vojtěch r. 997 vydal do pohanských Prus, kde na misijní cestě zahynul. Jeho ostatky přivezl do Čech
 • a) Václav IV. b) Karel IV.
 • c) Přemysl Otakar II. d) Břetislav
slide18
26. V českém státě byla významným dílem románského období latinsky psaná Kronika česká. Kdo je jejím autorem?

a) Dalimil b) Kosmas c) Jan Hájek z Libočan d) Jeroným Pražský

27. První historicky doložený kníže přemyslovského knížectví Bořivoj I. sídlil

a) ve Hnězdně b) na Vyšehradě

c) na Levém Hradci d) ve Staré Boleslavi

28. V dějinách českého státu v 10. století se projevovaly dvě koncepce. První křesťanskou a prosaskou prosazoval Václav, druhou pohanskou, nezávislou na západu a odstranění nepřemyslovských knížectví, zastával

a) Boleslav II. b) Břetislav c) Boleslav I. d) Vojtěch

29. V roce 988 opustil Vojtěch Čechy, pobýval v Itálii a v Řecku. V 90. letech 10. století se vrací do Čech se skupinou benediktýnů a zakládá

a) Sázavský klášter b) mužský klášter v Břevnově

c) Vyšebrodský klášter d) Opavský klášter

30. Jak se jmenoval kníže, za jehož vlády dosáhla Velká Morava největšího územního rozmachu?

a) Svatopluk b) Václav I. c) Rastislav d) Mojmír

slide19
31. Jak se jmenoval druhý pražský biskup pocházející z rodu Slavníkovců?

a) Metoděj b) Jiří c) Vojtěch d) Václav

32. Kníže Velké Moravy Mojmír I. měl velkého soupeře. Byl jím

a) Svatopluk b) nitranský kníže Pribina

c) Friedrich II. d) Boleslav II.

33. Druhým biskupem pražského biskupství byl velmi vzdělaný muž patřící meziSlavníkovce. Jak se jmenoval?

a) Spytihněv b) Mnata c) Vojtěch d) Dětmar

34. Hrad Přimda a Chebský hrad jsou postaveny ve slohu

a) barokním b) renesančním c) gotickém d) románském

35. Za vlády Svatopluka byla uznána slovanská bohoslužba papežem a Metoděj byl jmenován moravsko - panonským arcibiskupem. Jeho sídlem byl

a) Budapešť b) Vyšehrad c) Velehrad d) Hrad

slide20
36. Jak se nazývaly stříbrné peníze, které se začaly razit za vlády Boleslava I.?

a) groše b) stříbrné c) denáry d) koruny

37. Roku 973 bylo zřízeno v Praze biskupství. Prvním biskupem byl

a) Boleslav Pobožný b) Dětmar

c) Vojtěch d) Bořivoj

38. Za vlády Břetislava I. byl vydán zákon, podle něhož po smrti knížete nastupuje nejstarší žijící Přemyslovec. O jaký zákon šlo?

a) následnický b) nástupnický c) stařešinský d) dědičný

39. Jak se nazývalo rodové sídlo Slavníkovců?

a) Velehrad b) Cidlina c) Libina d) Libice

40. V jakém slohu byla postavena rotunda na Vyšehradě?

a) románský b) barokní c) renesanční d) gotický

slide21
41. Syn Bořivojův, který nastoupil v r. 894 na knížecí stolec, se jmenoval
 • a) Měšek I. b) Václav c) Boleslav d) Spytihněv
 • 42. Dcera Boleslava I. byla manželkou
 • a) Břetislava b) Oty I. c) Jindřicha Ptáčníka d) knížete Měška
 • 43. Boleslav II. byl zvaný
 • a) Pobožný b) Ukrutný c) Otec vlasti d) Hrozný
 • 44. Jak se nazývala obydlí starých Slovanů?
 • a) zemljanky b) podzemnice c) oppidum d) zemnice
 • 45. Jak se nazýval nejuctívanější bůh západních Slovanů?
 • Terentius b) Svantovít c) Taranis d) Teutatés
slide22
46. Nájezdy bojovných maďarů vedly k zániku Velké Moravy. Jak se jmenoval náčelník maďarských kmenů?
 • a) Sámo b) Arpád c) Bořivoj d) Boleslav Chrabrý
 • 47. Sv. Vojtěch žil
 • a) v 9. století b) v 10. století c) v 11. století d) ve 12. století
 • 48. S kým svedl v roce 631 kupec Sámo vítěznou bitvu u Vogatisburku?
 • a) s uherským králem Matyášem Korvínem
 • b) s franským králem Dagobertem
 • c) s nitranským knížetem Pribinoud) s Maďary
 • 49. Po smrti českého knížete Bořivoje ovládl Čechy v letech 888-889 kníže Velké Moravy. Jak se jmenoval?
 • a) Rastislav b) Boleslav II. c) Svatopluk d) Mojmír II.
 • 50. Jak se nazývala mince, kterou nechal razit Václav II. r. 1300?
  • Pražský denár b) Pražský stříbrný
  • c) Pražský zlatý d) Pražský groš
slide23
51. Který král byl nazván králem železným a zlatým?

a) Přemysl Otakar I. b) Přemysl Otakar II.

c) Václav II. d) Václav III.

52. V letech 846-870 panoval na Velké Moravě kníže Rastislav. Byl to

a) synovec Mojmíra I. b) otec Mojmíra I.

c) syn Mojmíra I. d) bratr Mojmíra I.

53. Na které hlavní skupiny se rozdělili Slované?

a) jižní, západní, východní b) západní, východní, severní

c) jižní a severní d) jižní, východní, severní

54. Kdo nechal zavraždit knížete Václava a sám se stal knížetem na více než 30 let?

a) Boleslav I. b) Rastislav c) Bořivoj I. d) Boleslav II.

55. Kdo byl posledním knížetem Velké Moravy?

a) Mojmír II. b) Svatopluk c) Rastislav d) Bořivoj

slide24
56. V roce 982 se stal Vojtěch

a) pražským arcibiskupem b) kardinálem

c) pražským biskupem d) papežem

57. Sv. Vojtěch se stal patronem

a) rakouské církve b) pruské církve

c) uherské církve d) polské církve

58. Který český kníže získal v roce 1085 pro svou osobu královský titul?

a) Vratislav II. b) Vladislav II. c) Přemysl Otakar II. d) Boleslav II.

59. Český kníže, který získal královskou korunu pouze pro svou osobu od německého císaře Barbarossy za pomoc v Itálii, se jmenoval

a) Oldřich b) Soběslav I.

c) Přemysl Otakar II. d) Vladislav II.

60. K vyvraždění Slavníkovců a sjednocení českého státu došlo

a) v r. 995 b) v r. 1003

c) v r. 935 d) v r. 973

slide25
61. Kdy zřídil Boleslav II. v Praze biskupství?
 • v roce 948 b) v roce 973 c) v roce 964 d) v roce 995
 • 62. V letech 1035-1055 u nás panoval syn knížete Oldřicha. Během jeho vlády došlo k stabilizaci poměrů v Čechách. Jak se jmenoval?
 • a) Měšek I. b) Boleslav Chrabrý
 • c) Břetislav I. d) Oldřich
slide26
1. Kde se narodil Jan Hus?

a) v Českých Budějovicíchb) v Trocnově

c) v Husincid) v Praze

2. Jan Hus se jako univerzitní učitel obracel ke svým žákům s odmítáním formalismu náboženského života i s odhalováním nepravd. Vymohl na Václavovi IV. i

a) zakládací listinu Betlémské kaple b) Toleranční patent

c) glejtd) Kutnohorský dekret

3. Který den slavíme jako státní svátek - vzpomínku na upálení Jana Husa?

a) 8. květenb) 5. červenec

c) 7. červenecd) 6. červenec

4. Nejvýznamnějším latinským spisem Jana Husa je dílo

a) Dcerka b) Mým národům

c) Postilad) O církvi

5. Husova Postila je psána

a) italskyb) česky

c) německyd) latinsky

slide27
6. Který sloh se objevuje na pražském dvoře za vlády Václava I.?

a) barokob) secese

c) gotikad) renesance

7. Jak se nazývala práce poddaného pro vrchnost (feudála)?

a) robotab) poddanost

c) lopotad) dřina

8. Jak se jmenoval zástupce vrchnosti na vesnici, který rozsuzoval spory a dohlížel na odvádění dávek?

a) kaplanb) rychtář

c) purkmistrd) lokátor

9. Jak se nazývá sdružení mistrů jednoho řemesla?

a) radab) cech

c) řeholed) družstvo

10. Jak se ve středověku nazývali členové městské rady?

a) purkmistřib) rychtáři

c) konšeléd) patriciát

slide28
11. Jak se ve středověku jmenoval vyučený řemeslník, který pracoval v dílně mistra?

a) přidavačb) učeň

c) tovaryšd) pomocník

12. Se vznikem českého království se změnil znak českého panovníka. Čím byla nahrazena dosavadní černá orlice? V červeném poli se objevil dvouocasý

a) levb) pes

c) medvědd) vlk

13. Jak se nazývá pomocná věda historická, která zkoumá erbovní umění?

a) symbolikab) grafika

c) heraldikad) filatelie

14. Podle projektu Petra Parléře byl postaven v Praze 516 m dlouhý most. Jak se jmenuje?

a) Janůvb) Karlův

c) Kamennýd) Parléřův

15. Součástí Nového Města pražského byl i Dobytčí trh. Jak se dnes toto místo jmenuje?

a) Karlovo náměstíb) Národní třída

c) Staroměstské náměstíd) Václavské náměstí

slide29
16. Roku 1310 sňatkem Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského nastupuje na český trůn nový panovnický rod. Jak se jmenoval?

a) Lucemburkovéb) Přemyslovci

c) Jagelloncid) Habsburkové

17. Karel IV. byl nejen českým králem, ale získal i titul

a) německý císař´ b) polský císař

c) římský císařd) římský kníže

18. Václav IV. zemřel r. 1419 bez potomků. Posledním králem z rodu Lucemburků na českém trůně byl

a) Ladislav Pohrobekb) Zikmund Lucemburský

c) Jan Jindřichd) Jindřich Korutanský

19. Věřící si v době předhusitské také mohli od církevních hodnostářů koupit potvrzení, že jsou jim některé hříchy odpuštěny. Jak se říkalo takovým potvrzením, proti kterým ostře vystupoval Jan Hus?

a) odpustkyb) hostie

c) pietyd) desátky

20. Jak se nazývala kaple, ve které kázal Jan Hus v Praze?

a) Pražskáb) Betlémská

c) Jezuitskád) Husitská

slide30
21. Jak se jmenuje město, ve kterém byl Jan Hus upálen?

a) Husinecb) Basilej

c) Praha d) Kostnice

22. Husovi přívrženci zavedli společné přijímání z kalicha. Hostii i víno přijímali všichni na znamení rovnosti před bohem. Jak se toto přijímání nazývá?

a) přijímáníb) podvojné přijímání

c) podobojíd) bratření

23. Roku 1420 založili husité město, kde se oslovovali bratře a sestro. Jak se jmenovalo?

a) Německý Brodb) Sudoměř

c) Písekd) Tábor

24. Jak se nazývaly ozbrojené výpravy husitských vojsk do zahraničí?

a) čisté jízdyb) spanilé jízdy

c) husitské jízdyd) krvelačné jízdy

25. Roku 1434 došlo mezi přívrženci dohody s katolickou církví a mezi odpůrci ústupků k bitvě (poslední v období husitském). Kde byla vojska sirotků a táboritů vedená Prokopem Holým poražena? Byla to bitva u

a) Tachovab) Sudoměře

c) Ústí nad Labemd) Lipan

slide31
26. Dne 30. července 1419 žádal Jan Želivský v čele zástupců chudiny novoměstské konšely o propuštění zajatých husitů. Když odmítli, vnikli lidé do radnice a vyhodili konšely z oken a zabili je. Byla to první pražská

a) manifestaceb) defenestrace

c) kapitulaced) ofenziva

27. Úředně zabavený majetek se nazývá

a) kantátab) kompaktáta

c) konfiskátd) monarchie

28. Vrchním vojenským velitelem husitů byl

a) nejvyšší purkrabíb) generalisimus

c) nejvyšší hejtmand) papež

29. Jak se nazývá veřejné prohlášení člověka za kacíře, vyloučení z církve?

a) interdiktb) klatba

c) koncild) kompaktáta

30. Jakým symbolem označovali křižáci svůj oděv?

a) křížemb) půlměsícem

c) srpemd) hvězdou

slide32
31. Na trůn nastoupil po Janu Lucemburském, byl to jeho nejstarší syn, později nazývaný "otec vlasti". Jak se tento panovník jmenoval?

a) Václav IV.b) Přemysl Otakar II.

c) Karel IV.d) Ladislav Pohrobek

32. Zlatou bulu sicilskou obdržel

a) Karel IV.b) Přemysl Otakar I.

c) Václav II.d) Přemysl Otakar II.

33. V kapli sv. Kříže byly uloženy korunovační klenoty. Hrad, ve kterém bychom mohli tuto kapli vidět, se jmenuje

a) Křivoklátb) Pražský hrad

c) Karlštejnd) Kost

34. Kdo kázal v Kapli Betlémské?

a) Jeroným Pražskýb) Jan z Jenštejna

c) Jan Želivskýd) Jan Hus

35. V roce 1409 byl Jan Hus zvolen

a) zástupcem kališníků na českém sněmu

b) biskupem katolické církve v Praze

c) rektorem Karlovy univerzity

d) představeným mužského kláštera v Břevnově

slide33
36. Autoritou papeže silně otřásl názor J. Husa, že

a) papež by se měl chovat mravně

b) církevní moc má být podřízena světské

c) hlavou církve je Kristus, nikoliv papež

d) papež má být volen pouze na jeden rok

37. Kolem r. 1406 vznikl spis O českém pravopise, ve kterém vysvětluje Hus nahrazení pravopisu spřežkového pravopisem

a) archaickýmb) diakritickým

c) analogickýmd) opět spřežkovým ale s úpravami

38. Zlatá bula sicilská (1212) potvrzovala uznání dědičného titulu krále pro toho,

a) koho potvrdí patriarchab) koho potvrdí papež

c) koho zvolí v Čecháchd) koho potvrdí německý císař

39. Za vlády posledních Přemyslovců dochází i k osídlování pohraničí obyvateli německé národnosti. Hovoříme o tzv.

a) třetí koloněb) konkordátu

c) vnitřní kolonizacid) vnější kolonizaci

40. Jak se jmenovala sestra Václava I., která přijala řeholní slib, uvedla do Čech klarisky a františkány a byla kanonizována v roce 1989?

a) Anežkab) Kunhuta

c) Eliškad) Zdislava

slide34
41. Jak se nazývalo středověké právo, podle něhož se ve městě mohlo odsoudit k smrti a popravit odsouzeného?

a) právo vetab) právo trestní

c) právo křížovéd) právo hrdelní

42. Císař Karel IV. nechal postavit zeď proto, aby chudým poskytl příležitost k výdělku. Jak se tato zeď nazývala?

a) Kamennáb) Nářků

c) Výdělkovád) Hladová

43. Za vlády Karla IV. bylo pražské biskupství povýšeno na

a) arcibiskupstvíb) mocnářství

c) purkrabstvíd) opatství

44. Podle projektu Petra Parléře byl za vlády Lucemburků postaven 516 m dlouhý most. Jak se jmenuje?

a) Juditin mostb) Karlův most

c) Lucemburský mostd) Vladislavský most

45. Kdo byl Petr Parléř?

a) český malíř - mistr 14. stoletíb) geniální architekt, kameník a sochař

c) opat kláštera ve Zlaté Koruněd) vůdce rolnického povstání

slide35
46. Nejvyššího vzdělání lze dosáhnout na univerzitě. Kdo stojí v jejím čele?

a) děkanb) rektor

c) Mistrd) kvestor

47. Roku 1409 byl vydán dekret upravující podíl hlasů na Karlově univerzitě ve prospěch Čechů. Byl to Dekret

a) znojemskýb) kutnohorský

c) pražskýd) univerzitní

48. V českém státě dosáhla svého vrcholného postavení církev za vlády

a) Ladislava Pohrobkab) Karla IV.

c) Přemysla Otakara II.d) Václava IV.

49. Od roku 1402 začal kázat v Betlémské kapli, byl mistrem Karlovy univerzity, hájil své učení až do smrti. Jak se jmenoval?

a) Jan z Jenštejnab) Jeroným Pražský

c) Jan Husd) Jan Nepomucký

50. Jak se jmenoval geniální vojevůdce, nikdy neporažený husitský hejtman, který pocházel z Trocnova?

a) Tomᚊtítnýb) Prokop Holý

c) Jan Husd) Jan Žižka

slide36
51. Kdo stál v čele křižáckých vojsk, bojujících proti husitům? Pod ochranou svých vojsk se 14 dní po bitvě na Vítkově nechal korunovat za českého krále (28. 7. 1420).

a) Václav IV.b) Zikmund

c) Ladislav Pohrobekd) Prokop Holý

52. Rodištěm Jana Husa je

a) Husinecb) Basilej

c) Prahad) Kostnice

53. V roce 1420 vpadl Zikmund s křižáckým vojskem do Čech a oblehl Prahu. 14. června tohoto roku Žižka odrazil jeho útok v bitvě na

a) Rábíb) Vítkově

c) Zálužíd) Bílé hoře

54. Své myšlenky a názory vysvětlovali husité také v listech, které rozesílali do zahraničí. Jak se tyto listy nazývaly?

a) manifestyb) husitské listy

c) protestyd) dokumenty

55. Po porážce křižáků u Domažlic poznal Zikmund i církev, že husity nelze vojensky zdolat. Proto se rozhodli jednat. Jednání se mělo konat na koncilu, který zasedal již od roku 1431. Ve kterém městě?

a) v Basilejib) v Čáslavi

c) v Benátkáchd) v Římě

slide37
56. Jiří z Poděbrad se ujal správy země za nezletilého Zikmundova vnuka, uchazeče o trůn. Jak se jmenoval?

a) Ladislav Lucemburskýb) Zikmund II.

c) Ladislav Pohrobekd) Jan Pohrobek

57. Sněm předních hodnostářů katolické církve, který přijímal závažná rozhodnutí, se nazýval

a) interdiktb) dekret

c) bulad) koncil

58. V předhusitském období dochází v Čechách k hospodářskému úpadku, rozporům v církvi a rozvoji kazatelství. Mezi kazateli vyniká

a) Jan Husb) Martin Luther

c) Arnošt z Pardubicd) Jan Milíč

59. Na místo Jana Žižky (po jeho smrti) nastupuje

a) Jakoubek ze Stříbrab) Jan Roháč z Dubé

c) Albrecht Habsburskýd) Prokop Holý

60. Z jaké země pocházeli Jagellonci?

a) z Polskab) z Německa

c) z Anglied) z Nizozemí

slide38
61. Do jakého období můžeme zařadit dílo Mistra třeboňského oltáře?

a) do období seceseb) do období gotiky

c) do období barokad) do období renesance

62. Jan Lucemburský se velmi rád účastnil rytířských turnajů. Do české politiky však nepronikl. Jak se mu u nás přezdívalo?

a) pohrobekb) otec vlasti

c) král cizinecd) král Bene

63. Roku 1306 vymírá rod Přemyslovců po meči. Zbyly 2 dcery Václava II. Jak se jmenovaly?

a) Eliška a Markétab) Anna a Eliška

c) Anna a Anežkad) Eliška a Kunhuta

64. Jak se nazývala listina, která potvrzovala vnitřní svébytnost českého státu a dědičnou královskou hodnost jeho panovníka?

a) Zlatá bula českáb) Soubor občanského práva

c) Zlatá bula sicilskád) Královská deklarace

65. Jak se dříve nazývalo Václavské náměstí?

a) Pražská tržniceb) Nová tržnice

c) Dobytčí trhd) Koňský trh

slide39
61. Do jakého období můžeme zařadit dílo Mistra třeboňského oltáře?

a) do období seceseb) do období gotiky

c) do období barokad) do období renesance

62. Jan Lucemburský se velmi rád účastnil rytířských turnajů. Do české politiky však nepronikl. Jak se mu u nás přezdívalo?

a) pohrobekb) otec vlasti

c) král cizinecd) král Bene

63. Roku 1306 vymírá rod Přemyslovců po meči. Zbyly 2 dcery Václava II. Jak se jmenovaly?

a) Eliška a Markétab) Anna a Eliška

c) Anna a Anežkad) Eliška a Kunhuta

64. Jak se nazývala listina, která potvrzovala vnitřní svébytnost českého státu a dědičnou královskou hodnost jeho panovníka?

a) Zlatá bula českáb) Soubor občanského práva

c) Zlatá bula sicilskád) Královská deklarace

65. Jak se dříve nazývalo Václavské náměstí?

a) Pražská tržniceb) Nová tržnice

c) Dobytčí trhd) Koňský trh

slide40
66. V jakém vztahu byli Václav IV. a Zikmund?

a) bratřib) otec a syn

c) strýc a synovecd) bratranci

67. Jan Hus usiloval o zjednodušení českého pravopisu. Nahradil spřežky znaménky. Takto upravený pravopis se nazývá

a) diakritickýb) slovanský

c) spřežkovýd) latinský

68. Jiří z Poděbrad byl vyznáním

a) hugenotb) lutherán

c) katolíkd) kališník

69. Kdo byl Theodorik?

a) český malíř - mistr 14. století

b) autor české kroniky

c) geniální architekt, kameník a sochař

d) architekt Karlova mostu

70. Roku 1344 bylo povýšeno pražské biskupství na arcibiskupství. Prvním arcibiskupem byl

a) Dětmarb) Vojtěch

c) Zdislav z Lemberkad) Arnošt z Pardubic

slide41
71. Jiří z Poděbrad vypracoval návrh na mírový sbor evropských panovníků a dával do pořádku hospodářství státu. V posledních letech své vlády musel vést válku s vnitřními nepřáteli i s uherským králem. Jak se jmenoval onen uherský král?

a) Ladislav Pohrobekb) Vladislav Jagellonský

c) Zikmundd) Matyáš Korvín

72. Jiří z Poděbrad, obratný politik a diplomat, byl jediným králem

a) který neměl mužské potomky

b) kterého zvolil lid

c) zvoleným z českého šlechtického rodu

d) který se nezúčastnil žádné bitvy

73. Výklad tří základních modliteb poskytl Husovi příležitost k úvahám o praktických otázkách mravního života. Jde o dílo

a) Dcerkab) Výklad Viery, desatera a páteře

c) Knížky o svatokupectvíd) Postila

74. V průběhu 13. století se čeští králové zařadili mezi vybraný okruh volitelů římského krále. Jde o

a) konšelyb) vévody

c) kurfiřtyd) vazaly

75. Co získal Václav II. sňatkem s Eliškou Rejčkou?

a) uherskou korunub) území Korutan

c) říšskou korunud) polskou korunu

slide42
76. Nejkrásnějšími a nejdokonalejšími gotickými stavbami jsou vysoké chrámy. Jak se tyto chrámy nazývají?

a) portályb) hrady

c) katedrályd) rotundy

77. Jak se říkalo středověkým městům, která patřila královně?

a) královskáb) věnná

c) poddanskád) církevní

78. V jakém stylu byl postaven Karlštejn?

a) renesančnímb) barokním

c) gotickémd) románském

79. Za vlády Václava I. přichází do Čech

a) islámská kulturab) církevní kultura

c) orientální kulturad) rytířská kultura

80. Kdo byl Matyáš z Arrasu?

a) opat kláštera ve Zlaté Koruně

b) rektor univerzity

c) první stavitel katedrály sv. Víta

d) malíř deskových ob

slide43
81. První česky psaná kronika se nazývá

a) Kralickáb) Dalimilova

c) Hájkovad) Kosmova

82. Po smrti Karla IV. se začala projevovat nespokojenost mnoha vrstev obyvatelstva. Panovník, šlechta i měšťané byli nespokojeni se stavem církve. Kdo vládl v této době v českém státě?

a) Karel IV.b) Václav IV.

c) Václav III.d) Přemysl Otakar II.

83. Manželka Jana Lucemburského se jmenovala

a) Markéta Korutanskáb) Eliška Přemyslovna

c) Blanka z Valoisd) Anna Přemyslovna

84. Od r. 1310 platilo, že

a) po zemřelém šlechtici dědí také i bratři a jejich potomci

b) po zemřelém šlechtici smí dědit jen synové

c) po zemřelém šlechtici smí dědit jen manželé jeho dcer

d) po zemřelém šlechtici smí dědit jen manželka

85. Ve 20. a 30. letech 14. století probíhala úspěšná územní expanze. Bylo připojeno např. Chebsko, Horní Lužice. Bylo to za vlády

a) Jindřicha Korutanskéhob) Rudolfa Habsburského

c) Karla IV.d) Jana Lucemburského

slide44
86. Roku 1356 byla přijata Zlatá bula Karla IV. jako

a) inaugurační privilegia b) úprava povinností poddaných

c) základní říšské právod) úprava práv pouze českých šlechticů

87. V závěti rozdělil Karel IV. země mezi své syny. Zikmund dostal Braniborsko, Jan část Horní Lužice a díl Braniborska a Václav

a) Čechy, Lužici, Slezsko

b) Čechy, Slezské vévodství, část Horní Lužice, Dolní Lužici a vrchní moc nad všemi zeměmi Koruny české

c) Braniborsko, Čechy

d) Čechy a Slezsko

88. Pozdní gotika na našem území je nazývána

a) Vladislavskoub) Segmentovou

c) Lucemburskoud) Jagellonskou

89. Jak se jmenoval kazatel, který stál v čele pražské chudiny do roku 1422, kdy byl popraven?

a) Jan Husb) Jeroným Pražský

c) Jan z Jenštejnad) Jan Želivský

90. Kdo se stal po smrti Jana Žižky hlavním velitelem sirotčích vojsk? Říkali mu také Veliký.

a) Jan Želivskýb) Jeroným Pražský

c) Prokop Holýd) Jan Nepomucký

slide45
91. S výsledky husitské revoluce nebyli spokojeni ti, kteří snili o úplné spravedlnosti. Mezi ně patřil i jihočeský zeman Petr Chelčický. Jeho přívrženci se v r. 1467 sdružili v samostatnou církev. Jak se nazývala?

a) Církev spravedlivýchb) Jednota bratrská

c) Církev umírněnýchd) Bratrská jednota

92. Ladislav Pohrobek zemřel v době, kdy se měl ujmout české koruny. Koho proto zemský sněm r. 1458 zvolil českým králem?

a) Zikmunda II.b) Matyáše Korvína

c) Vladislava Jagellonskéhod) Jiřího z Poděbrad

93. Papež vystoupil proti Husovi, dal ho do klatby a v Praze se nesměly konat bohoslužby, křty, pohřby a svatby. Nad Prahou byl vyhlášen tzv.

a) koncilb) interdikt

c) glejtd) postulát

94. Na Tábor přišel zeman Jan Žižka z Trocnova. Byl zvolen do čela táborské obce jako jeden ze čtyř hejtmanů. Své schopnosti osvědčil již cestou na Tábor v bitvě u

a) Malešovab) Sudoměře

c) Moháčed) Lipan

95. V roce 1419 se v Praze uskutečnil akt, který dal podnět k zahájení husitských bouří. Byla to

a) 1. křížová výprava proti Čechůmb) bitva u Moháče

c) 1. pražská defenestraced) bitva na Vítkově

slide46
96. Poslední bitvou husitů byla bitva r. 1434

a) na Vítkověb) u Tachova

c) u Domažlicd) u Lipan

97. Basilejská kompaktáta (1436) potvrzovala uznání

a) život církve v chudobě a bez světské moci

b) život všech ve smíru a chudobě

c) přijímání podobojí po jednu generaci

d) svobodné kázání slova božího

98. Jiří z Poděbrad doporučil českým stavům, aby zvolili králem Vladislava II. Jak se jmenoval panovnický rod, z kterého Vladislav II. pocházel?

a) Jagelloncib) Přemyslovci

c) Habsburkovéd) Slavníkovci

99. V roce 1465 vznikl spolek katolické šlechty. Nazýval se

a) Zelenohorská jednotab) Jednota bratrská

c) panská jednotad) selská jednota

100. V jakém byli příbuzenském vztahu Karel IV. a Václav IV.?

a) otec a synb) bratři

c) v žádnémd) děd a vnuk

slide47
101. Který český král padl roku 1346 v bitvě u Kresčaku?

a) Karel IV.b) Jan Lucemburský

c) Rudolf II.d) Vladislav Jagellonský

102. Stařešinský řád Břetislava I. byl za vlády Přemysla Otakara I. nahrazen

a) principem nástupnictví nejstaršího z panovnického rodu

b) principem nástupnictví zvoleného

c) principem nástupnictví prvorozeného dítěte

d) principem nástupnictví prvorozeného syna (primogenitury)

103. Přemysl Otakar I. dosáhl v r. 1222

a) uznání závislosti církve pouze na patriarchovi

b) uznání základních požadavků pro samostatné postavení

c) uznání svobody vyznání

d) uznání českého jazyka při bohoslužbách

104. V roce 1278 se odehrála rozhodující bitva Přemysla Otakara II. s říšsko-uherskou přesilou. Kde se bitva odehrála?

a) u Kressenbrunnub) u Moháče

c) na Moravském polid) u Lipan

105. Z které země k nám pronikla od 2. poloviny 13. století gotika?

a) z Francieb) z Itálie

c) z Německad) z Polska

slide48
106. V roce 1300 Václav II. zavedl ražbu druhé mince. Jak se nazývala?

a) pražský centb) pražský denár

c) pražský grošd) pražský zlatý

107. Jan Lucemburský se zdržoval v Čechách málokdy. Více bojoval na evropských bojištích. V roce 1346 padl v bitvě stoleté války

a) u Moháčeb) u Kresčaku

c) u Flanderd) u Grünwaldu

108. V roce 1409 byl vydán Václavem IV. dokument, kterým se upravoval poměr hlasů na univerzitě. Český národ měl 3 hlasy, ostatní pouze 1 hlas. O jaký dokument šlo?

a) Zlatou bulu sicilskoub) Dekret kutnohorský

c) Dekret zelenohorskýd) Dekret pražský

109. Roku 1310 byla při nástupu Lucemburků na český trůn vydána

a) stavovská privilegiab) inaugurační privilegia

c) Svatováclavská smlouvad) Magna charta libertátum

110. Matkou Václava IV. byla

a) Anna Falckáb) Eliška Pomořanská

c) Anna Svídnickád) Blanka z Valois

slide49
111. V období vrcholné gotiky působí v Praze významní architekti. Jak se jmenují?

a) bratři Dienzehofferovéb) Petr Parléř a Matyáš z Arrasu

c) Matyáš Braun a Matěj Rejsekd) Myrón a Feidias

112. Jak se nazývá závěrečné období gotického slohu v 15. století? Pozdní neboli

a) vladislavská gotikab) románská gotika

c) ranná gotikad) naivní gotika

113. Mezi ochrannou zbroj pěších husitských bojovníků patřil štít. Jak se tento štít nazýval?

a) tarasniceb) cep

c) řemdichd) pavéza

114. Roku 1431 vtáhla do Čech pátá křížová výprava pod vedením kardinála Cesariniho. Když křižáci uslyšeli rachot vozů a zpěv husitů, rozprchli se. Které město se stalo svědkem této události?

a) Táborb) Praha

c) Domažliced) Tachov

115. Umírnění husité uzavřeli dohodu s církví, která uznávala jen malou část čtyř artikulů. Jak se tato dohoda nazývala?

a) Dekret kutnohorskýb) čtyři artikuly pražské

c) Basilejská kompaktátad) Svatováclavská smlouva

slide50
116. Na základě učení Petra Chelčického vznikla r. 1457

a) Jednota bratrskáb) Kališnická církev

c) Lutheránská církevd) Česká husitská církev

117. Jiří z Poděbrad byl v 60. letech 15. st. uvalen do klatby a byla vyhlášena křížová výprava proti Čechům. V jejím čele byl

a) Ludvík Jagellonskýb) Oldřich z Rožmberka

c) Ladislav Pohrobekd) Matyáš Korvín

118. Jak se nazývala dohoda mezi městy a šlechtou o podílu na moci z roku 1517?

a) Obnovené zřízení zemskéb) Tridentská smlouva

c) Svatováclavská smlouvad) Basilejská kompaktáta

119. Při obléhání hradu Rábí přišel Jan Žižka

a) o první okob) o pravou ruku

c) o levou rukud) o druhé oko

120. Jak se jmenovala žena, která proslula charitativní činností a v 90. letech 20. století byla kanonizována?

a) Kunhutab) Perchta z Rožmberka

c) Zdislava z Lemberkad) Markéta Babenberská

slide51
121. Pod vedením Prokopa Holého zvítězili husité r. 1427 v bitvě u

a) Tachovab) Trocnova

c) Sudoměřed) Německého Brodu

122. Co bylo příčinou smrti Ladislava Pohrobka?

a) tuberkulózab) leukémie

c) mord) jed

123. Kromě kazatelské a univerzitní činnosti píše Jan Hus mimo jiné díla

a) Bible kralickáb) O církvi, Dcerka, Postila

c) Řeči besedníd) Husitská kronika

124. Píseň, která posilovala husity v boji, se jmenovala

a) Spi, pacholeb) Hospodine, pomiluj ny

c) Pohár a kalichd) Ktož jsú boží bojovníci

125. Po smrti Hynka Ptáčka z Pirknštejna zaujal Jiří z Poděbrad místo

a) v čele protestantské šlechty

b) v čele spojených východních landfrídů

c) v čele zemanstva

d) v čele katolické šlechty

slide52
126. V roce 1260 svedl Přemysl Otakar II. vítěznou bitvu u Kressenbrunnu o Štýrsko. S kým?

a) s Friedrichem II.

b) s kyjevským knížetem Vladimirem Monomachem

c) s Rudolfem Habsburským

d) s uherským králem Bélou IV.

127. V r. 1261 se Přemysl Otakar II. rozvedl s Markétou Babenberskou a oženil se s

a) Kunhutoub) Gertrudou

c) Eliškou Rejčkoud) Zdislavou

128. Kdo získal po smrti Přemysla Otakara II. správu nad českými zeměmi?

a) Béla IV.b) Ota Braniborský

c) Karel Robertd) Ladislav Pohrobek

129. V jakém stylu byla postavena Svatovítská katedrála v Praze?

a) gotickémb) renesančním

c) baroknímd) románském

130. V roce 1306 vymírá rod Přemyslovců po meči. V Olomouci byl zavražděn poslední mužský příslušník rodu. Uveďte jeho jméno.

a) Václav IV.b) Václav III.

c) Václav II.d) Přemysl Otakar II.

slide53
131. Jak se jmenovala manželka Jana Lucemburského?

a) Anna Přemyslovnab) Eliška Rejčka

c) Blanka z Valoisd) Eliška Přemyslovna

132. Posledním z rodu Lucemburků na českém trůně byl Zikmundův vnuk. Jak se jmenoval?

a) Jiří z Poděbradb) Ladislav Pohrobek

c) Václav IV.d) Zikmund II.

133. V inauguračních privilegiích, vydaných po nástupu Lucemburků na český trůn, bylo zahrnuto mimo jiné i

a) to, že šlechta je povinna pomoci vždy králi v boji

b) to, že šlechta musí poskytnout peníze na výboje krále a pomoci mu i mimo naše území

c) to, že šlechta není povinna táhnout s králem za hranice Čech

d) to, že šlechta musí poskytnout peníze na výboje krále

134. V době vlády Václava IV. byl arcibiskupem

a) Jan Blahoslavb) Jan z Jenštejna

c) Arnošt z Pardubicd) Jošt

135. V době gotiky byl u nás postaven nejstarší (dodnes stojící) most. Kde?

a) v Pískub) v Českém Krumlově

c) v Kutné Hořed) v Praze

slide54
136. Evropští feudálové zorganizovali do naší země 5 křižáckých výprav. Jejich vojska husité vždy odrazili. U kterého města se konala bitva v roce 1426?

a) u Prahyb) u Ústí nad Labem

c) u Čáslavid) u Sudoměře

137. Požadavky, program husitů, dostaly název

a) Kompaktátab) Svatováclavská smlouva

c) Čtyři artikuly pražskéd) Dekret kutnohorský

138. První křížová výprava proti husitům skončila r. 1420 porážkou Zikmunda v bitvě

a) u Sudoměřeb) u Tachova

c) na Vítkověd) u Domažlic

139. Proti Jiřímu z Poděbrad vystupovala katolická církev a města. Kdo je vedl?

a) Jan Jiskra z Brandýsab) Oldřich z Rožmberka

c) Jan Roháč z Dubéd) Matyáš Korvín

140. Karel IV. panoval v letech

a) 1278-1305b) 1346-1380

c) 1334-1348d) 1346-1378

slide55
141. Mezi palné zbraně užívané husity patřily

a) halapartnyb) cepy

c) tarasniced) řemdichy

142. Koho porazil r. 1424 Jan Žižka v bitvě u Malešova?

a) panskou jednotu

b) křižáky

c) Švédy

d) spojené vojsko křižáků a českých katolických pánů

143. Autorem Prašné brány v Praze je

a) Benedikt Rejtb) Martin Luther

c) Mikuláš Klaudyánd) Matěj Rejsek

144. V roce 1448 dobyl Jiří z Poděbrad Prahu a uvedl tam kališnického arcibiskupa

a) Arnošta z Pardubicb) Jeronýma Pražského

c) Lva z Rožmitálu d) Jana Rokycanu

145. Boj proti odpustkům byl posledním impulzem k vyhlášení interdiktu nad Prahou a klatby nad Husem. Ten odchází z Prahy roku

a) 1412b) 1413

c) 1420d) 1414

slide56
146. Součástí Zlaté buly sicilské bylo i

a) povinnost desátku

b) právo investitury (schvalování českých biskupů)

c) povinnost zúčastňovat se všech říšských sněmů

d) právo na dědičný titul krále v ženské linii

147. Základním znakem gotické architektury je

a) dominantní vertikálab) velká zdobnost

c) hierarchická perspektivad) dominantní horizontála

148. Staroměstskou mosteckou věž navrhl architekt

a) Matěj Rejsekb) Petr Parléř

c) Tomáš Štítnýd) Matyáš z Arrasu

149. Jan Hus se stal horlivým čtenářem spisů anglického filozofa a teologa. Jakse tento filozof jmenoval?

a) Martin Lutherb) Jan Želivský

c) Richard II.d) Jan Viklef (John Wycliffe)

150. Radikální novoměstský kazatel (kostel Panny Marie Sněžné) se jmenoval

a) Tomáš Štítnýb) Arnošt z Pardubic

c) Jan Milíčd) Jan Želivský

slide57
151. Proud v husitství, který tvořilo husitské panstvo a část nižší šlechty, souhlasící pouze s křesťanskou rovností, si říkal

a) orebitéb) pohrobci

c) umírnění husitéd) táborité

152. Syn Zikmundovy dcery a Albrechta II. Habsburského se jmenoval

a) Jiří z Poděbradb) Albrecht Habsburský

c) Ladislav Pohrobek d) Jan Roháč z Dubé

153. Kolik let bylo Ladislavu Pohrobkovi, když nastoupil na český trůn?

a) 15b) 13

c) 8d) 10

154. V době jagellonské zvyšovala šlechta své požadavky na poddané. Sedláci se bouřili. Jeden zeman se roku 1496 ujal rozbouřených sedláků, byl vězněn ve věži, postaven před soud a poté popraven. Jednalo se o

a) Dalibora z Kozojedb) Jánošíka

c) Jana Žižku z Trocnovad) Ctibora Tovačovského z Cimburka

155. Po smrti Vladislava II. vládl Ludvík Jagellonský. V roce 1526 padl v bitvě proti turecké armádě. Kde se odehrála tato bitva?

a) u Moháčeb) na Bílé hoře

c) u Lipand) u Kresčaku

slide58
156. Jiří z Poděbrad porazil Matyáše Korvína v bitvě

a) u Vilémovab) u Moháče

c) u Domažlicd) u Lipan

157. Roku 1500 byl vydán dokument, který uzákonil stavovskou monarchii a omezil moc panovníka. Dokument se nazýval

a) Obnovené zřízení zemskéb) Vladislavské zřízení zemské

c) Svatováclavská smlouvad) 4 pražské artikuly

158. V jakém byli příbuzenském vztahu Jan Lucemburský a Eliška Přemyslovna?

a) manželéb) otec a dcera

c) žádnémd) bratr a sestra

159. Karel IV. byl zvolen římským králem

a) v r. 1348b) v r. 1346

c) v r. 1345d) v r. 1415

160. Karel IV. byl čtyřikrát ženatý. Jeho poslední ženou byla

a) Anna Falckáb) Anna Svídnická

c) Blanka z Valoisd) Eliška Pomořanská

slide59
161. Do Čech přichází gotika asi

a) na počátku 15. stoletíb) v 2. čtvrtině 13. století

c) v 2. polovině 14. stoletíd) na počátku 16. století

162. Bez odezvy zůstala cesta poselstva českého krále s plánem vytvořit mírovou evropskou unii, založenou na mírovém řešení sporů. Poselstvo vedl v letech 1462 - 1464

a) Lev z Rožmitálub) Arnošt z Pardubic

c) Vilém z Rožmberkad) Zdeněk ze Šternberka

163. V roce 1517 byl uzavřen spor mezi šlechtou a městy. Byl uzavřen kompromisem - šlechtě poskytl výsady a měšťanům udělil právo zasedat v zemském sněmu. Jak se nazýval výsledný dokument?

a) Zlatá bula sicilskáb) Toleranční patent

c) Dekret kutnohorskýd) Svatováclavská smlouva

164. Přezdívku "král bene" měl

a) Albrecht Habsburskýb) Ludvík Jagellonský

c) Ladislav Pohrobekd) Vladislav Jagellonský

165. Jak se nazýval ochranný štít pěšího husitského bojovníka?

a) tarasniceb) řemdih

c) pavézad) sudlice

slide60
166. Tento syn polského krále byl v roce 1471 zemským sněmem v Kutné Hoře zvolen českým králem. Královský dvůr přestěhoval do Budína. Jak se jmenoval?

a) Jiří z Poděbradb) Rudolf II.

c) Vladislav Jagellonskýd) Matyáš Korvín

167. Jak se jmenoval druh Jana Žižky, neústupný odpůrce smíru po bitvě u Lipan?

a) Jan Rokycanab) Jan z Jenštejna

c) Jan Roháč z Dubéd) Jan Očko z Vlašimi

168. Husitské vojsko se skládalo z

a) pěchoty a lučištníkůb) pouze z jízdy

c) pěchoty, jízdy a dělostřelectvad) pouze ze špatně ozbrojené pěchoty

169. Jaký panovnický rod vládl v Čechách v letech 1471-1526?

a) Habsburkovéb) Lucemburkové

c) Arpádovcid) Jagellonci

170. Proti stoupencům pokrokového hnutí, uznávajícím spisy Viklefovy, zakročuje rázně arcibiskup

a) Lev z Rožmitálub) Jakoubek ze Stříbra

c) Arnošt z Pardubicd) Zbyněk Zajíc z Hazmburku

slide61
171. S královnou vdovou Kunhutou se oženil

a) Záviš z Falkenštejnab) Zdislav z Lemberka

c) Ota Braniborskýd) Vilém z Rožmberka

172. Karel IV. měl celkem čtyři ženy. Jak se jmenovala jeho 1. manželka?

a) Alžběta Pomořanskáb) Blanka z Valois

c) Anna Svídnickád) Anna Falcká

173. V roce 1421 se sešli poprvé na sněmu zástupci šlechty a zástupci měst. V kterém městě se konal tento sněm?

a) v Přibyslavib) v Čáslavi

c) v Chrudimid) v Kutné Hoře

174. Proti Jiřímu z Poděbrad se vzmáhala domácí opozice. Jak se nazývala jednota, kterou založilo katolické panstvo v roce 1465?

a) Zelenohorská jednotab) Strakonická jednota

c) kališnická jednotad) panská jednota

175. Co zrušil roku 1462 papež Pius II.?

a) 4 pražské artikulyb) kompaktátu

c) Jednotu bratrskoud) rozhodnutí Čáslavského sněmu

slide62
176. Kdy byl uzavřen na zemském sněmu v Kutné Hoře Kutnohorský smír?

a) roku 1425b) roku 1520

c) roku 1485d) roku 1620

177. Nejstarší tištěnou mapu Čech vytvořil v roce 1517

a) Matěj Rejsekb) Benedikt Rejt

c) Mistr litoměřického oltářed) Mikuláš Klaudyán

178. V kterých letech panoval Václav I.?

a) 1230-1253b) 1235-1278

c) 1197-1230d) 1230-1248

179. V kterých letech panoval Václav II.?

a) 1283-1305b) 1253-1278

c) 1305-1306d) 1283-1290

180. Jiří z Poděbrad se narodil v roce

a) 1423b) 1420

c) 1415d) 1422

slide63
181. Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře dokončil po Petru Parléřovi

a) Benedikt Rejtb) Martin Luther

c) Matěj Rejsekd) Matyáš Braun

182. U Sudoměře si Žižka vybral postavení chráněné

a) dvěma rybníkyb) strmou skálou a propastí

c) strmou skáloud) hradbami

183. O rok později než Jan Hus byl upálen jeho přítel Jeroným Pražský. Bylo to v roce

a) 1416b) 1414

c) 1415d) 1419

184. Jiří z Poděbrad vládl v Českém státě v letech

a) 1458-1491b) 1458-1471

c) 1453-1458d) 1453-1462

185. Kolik drahokamů bychom napočítali na slavné svatováclavské koruně, kterou nechal zhotovit Karel IV.?

a) 30b) 57

c) 257d) 96

slide64
186. Od roku 1402 káže Jan Hus

a) na Krakovcib) v kapli Betlémské

c) v kapli sv. Václavd) na Kozím Hrádku

187. Jiří z Poděbrad se stal zemským správcem za Ladislava Pohrobka roku

a) 1471b) 1460

c) 1445d) 1452

188. V kterých letech panoval Přemysl Otakar I.?

a) 1197-1230b) 1212-1230

c) 1197-1212d) 1234-1245

189. V kterých letech panoval Přemysl Otakar II.?

a) 1253-1278b) 1230-1253

c) 1197-1230d) 1253-1280

190. V kterých letech u nás panoval Václav III.?

a) 1278-1305b) 1305-1306

c) 1300-1306d) 1283-1305

slide65
191. Václav IV. panoval v letech

a) 1346-1378b) 1378-1419

c) 1346-1380d) 1378-1436

192. Jiří z Poděbrad, "husitský král", umírá roku

a) 1458b) 1490

c) 1471d) 1510

193. Listiny přesně vymezující postavení českého krále v říši, vztah Moravy a Slezska k českému králi a listiny zakládající univerzitu, byly vydány v roce

a) 1358b) 1357

c) 1348d) 1355

194. V letech 1436-1437 byl českým králem

a) Ladislav Pohrobekb) Albrecht Habsburský

c) Jiří z Poděbradd) Zikmund Lucemburský

195. Jan Hus vystudoval filozofii a teologii a na kněze byl vysvěcen roku

a) 1412b) 1400

c) 1405d) 1409

slide66
1. Který sloh se stal kulturou vrcholného středověku?

a) secesníb) románský

c) gotickýd) barokní

2. Který stát zvítězil ve stoleté válce?

a) Španělskob) Svatá říše římská

c) Anglied) Francie

3. V době stoleté války se šířily epidemie nemoci, které se říkalo "černá smrt".Nemoc se jmenovala

a) kurdějeb) cholera

c) leprad) mor

4. Král Chlodvík se stal zakladatelem říše, která se rozkládala v západní Evropě a patřila k největším v období raného středověku. Jak se jmenoval tento stát?

a) Byzantská říšeb) Sámova říše

c) Římská říšed) Franská říše

5. V jakém státě vzniká v polovině 12. století gotika?

a) v Polskub) ve Francii

c) v Itáliid) v Německu

slide67
6. V Anglii po stoleté válce propukly boje o moc mezi dvěma rody. O jakou válku šlo? Byla to válka dvou

a) kalichůb) mečů

c) růžíd) sudlic

7. Jana z Arku upadla do zajetí Angličanů. Jaký byl její další osud?

a) byla upálenab) byla otrávena

c) byla zavřena do klášterad) stala se královnou

8. Chrám v Chartres nebo kostel v Kolíně nad Rýnem patří do architektury

a) byzantskéb) gotické

c) románskéd) renesanční

9. Ve stoleté válce válčila Anglie a

a) Rakouskob) Francie

c) Španělskod) Svatá říše římská

10. Mladičká dívka Jana z Arku se postavila během stoleté války do čela armády jedné ze zemí. Které?

a) Španělskab) Svaté říše římské

c) Francied) Anglie

slide68
11. Co je typickým znakem gotické architektury?

a) hranaté tvaryb) kulatá okna

c) lomený obloukd) obdélníková okna

12. Jak se nazývá stát, který vznikl v Povolží a staletí ohrožoval ruská knížectví? Byla to Zlatá

a) hordab) bula

c) společnostd) země

13. Od čeho odvozujeme název uměleckého slohu gotika?

a) od názvu barbarského kmene ve starověkém Řecku

b) od názvu města ve Francii

c) od názvu kmene Gótů (Francie)

d) od města Gótta v Itálii

14. Od poloviny 14. století se v gotickém sochařství začíná prosazovat

a) zvířecí motivyb) mariánský kult

c) přírodní motivyd) zobrazení panovníků

15. Stoletá válka (1337-1453) probíhala mezi

a) Francií a Angliíb) Anglií a Španělskem

c) Francií a Pruskemd) Francií a Španělskem

slide69
16. Kdo byl v roce 1273 zvolen římským králem?

a) Rudolf Habsburskýb) Václav II.

c) Přemysl Otakar II.d) Václav III.

17. V roce 1378 byli zvoleni dva papežové. Říkáme, že šlo o

a) papežské vyrovnáníb) papežský dualismus

c) papežské schizmad) papežské trojvládí

18. V roce 1301 vymřel panovnický rod uherského státu. Jak se jmenoval?

a) Lucemburkovéb) Arpádovci

c) Piastovcid) Přemyslovci

19. V letech 1337-1453 došlo v západní Evropě k válečnému konfliktu mezi Anglií a Francií. Jak se tato válka nazývá?

a) stoletá válkab) válka růží

c) třicetiletá válkad) občanská válka

20. Bitva u Kresčaku, ve které padl Jan Lucemburský, proběhla roku

a) 1436b) 1346

c) 1448d) 1453

slide70
21. V letech 1240-1242 vítězili ruští bojovníci nad Švédy a nad vojsky řádu německých rytířů. Kdo vedl vítězná vojska?

a) Alexandr Makedonskýb) Ivan Hrozný

c) Petr Velikýd) Alexandr Něvský

22. V malířství 14. století vrcholí

a) rytiny

b) mozaikové motivy

c) deskové malby s náboženskou tematikou

d) přírodní malby na plátně

23. V roce 1215 byla v Anglii přijata listina zaručující práva šlechty a měst, svobodnou volbu biskupů a opatů. Jak se tato listina nazývala?

a) Zlatá bula sicilskáb) Listina Velké rady

c) Karolínská listinad) Magna charta libertátum

24. Kdy skončila stoletá válka mezi Anglií a Francií?

a) 1454b) 1453

c) 1460d) 1450

25. Potulní pěvci zpívající většinou o lásce a rytířských ctnostech se nazývali

a) konšeléb) velmoži

c) rytířid) trubadúři

slide71
26. Středověcí kolonisté si připravovali půdu na orbu nejdříve vypalováním lesních porostů. Jak se této přípravě říkalo?

a) žhářstvíb) žďáření

c) vypalováníd) výsek

27. Na připravené půdě zemědělci střídali během tří let jař, ozim a úhor. Jak se nazývá tento způsob hospodaření?

a) plurálníb) monokulturní

c) trojpolníd) trojjediné

28. Jak nazývala církev člověka, který zastával názory odlišné od učení katolické církve? Tento člověk byl z církve vyloučen a mohl být i popraven.

a) pohanb) vyvrhel

c) kacířd) bezvěrec

slide72
1. Alžběta I., dcera Jindřicha VIII., byla z rodu

a) Lancasterůb) Yorků

c) Tudorovcůd) Stuartovců

2. Cílem Petra I. Velikého bylo vytvoření centralizované absolutistické monarchie pomocí reforem hospodářských, školských a vojenských. Ve které zemi?

a) ve Franciib) v Rakousku

c) ve Švédskud) v Rusku

3. Co proslavilo Galilea Galileie?

a) objev parní lokomotivy

b) vynález pohyblivého člunku

c) objev vodíku

d) vynález prvního teploměru (termometru) a astronomického dalekohledu

4. Jak se jmenuje životní názor, který vznikl v Itálii ve 13. a 14. století a svůj zájem soustředil na člověka a jeho pozemský život a vědu? Člověk se stal středem zkoumání. Je to

a) šovinismusb) renesance

c) obrozeníd) humanismus

5. Jak se jmenuje umělecký směr, který napodobuje umění antiky a snaží se obnovit starověký (římský a řecký) způsob života?

a) obrozeníb) renesance

c) znovuzrozeníd) šovinismus

slide73
6. Kdo byl Leonardo da Vinci?

a) úspěšný benátský kupec, který se proslavil svým bohatstvím

b) objevitel ústí řeky Hudson

c) všestranný italský umělec, vynálezce a přírodovědec

d) španělský hrdina

7. Kdo byl Jan Kepler?

a) hvězdář na dvoře Rudolfa II.

b) přírodovědec

c) kapitán Kolumbovy lodě, 1. Evropan na území Jižní Ameriky

d) autor cestopisů

8. Humanismus jako světový názor má v centru uvažování

a) přírodub) člověka

c) bohad) minulost

9. Ve 14. - 16. století se projevuje nový umělecký styl, který se snaží o znovuzrození antických ideálů. Jak se nazývá?

a) seceseb) renesance

c) barokod) gotika

10. Renesance klade důraz na

a) podporu šlechtyb) podporu bohatství

c) vzdělanost a schopnosti jedinced) převahu církve nad panovníkem

slide74
11. Obraz Mona Lisa namaloval

a) Michelangelob) Raffael Santi

c) Leonardo da Vincid) Tizian

12. Kdo byl Kryštof Kolumbus?

a) janovský mořeplavec, který pro Španělsko objevil Ameriku

b) objevitel ústí řeky Hudson

c) pirát španělské královny

d) anglický korzár

13. Evropany přiváděla do zámořských zemí touha zmocnit se jejich bohatství. Objevné plavby byly proto současně prvním krokem k budování velkých panství. Je to počátek

a) demokracieb) absolutismu

c) kolonialismud) despotismu

14. Španělští dobyvatelé získávají pro svou zemi další kolonie v zámoří. Ničí kulturu mayskou, kulturu Inků a kulturu

a) punskoub) aztéckou

c) orientálníd) apačskou

15. Který stát v roce 1535 obsadil území dnešní Kanady?

a) Francieb) Anglie

c) Itálied) Španělsko

slide75
16. Říše Aztéků se rozkládala na území

a) Mexikab) Chile

c) Perud) Kanady

17. Jak se nazývá shromáždění šlechty a měšťanstva v Anglii, které se schází od roku 1265 a má dvě sněmovny?

a) zastupitelstvob) rada

c) parlamentd) senát

18. Po nástupu reformace rozkvétalo v evropských zemích umění, věda i literatura. Základy tomuto rozkvětu položily renesance a

a) reformaceb) humanismus

c) znovuzrozeníd) osvícenství

19. Jak se nazývala nejzámožnější vrstva feudálů v Rusku v 15. století?

a) bojařib) kozáci

c) buržoazied) patriciové

20. Proti kterému státu byl veden nizozemský odboj v 16. století?

a) proti Portugalskub) proti Španělsku

c) proti Ruskud) proti Francii

slide76
21. Nizozemské povstání přineslo nejen nezávislost, ale také zásadní přeměnu politických a společenských poměrů. Poprvé v dějinách Evropy vznikl stát, kde byla zrušena feudální závislost. Kdo měl ve státě rozhodující slovo?

a) feudálovéb) šlechta

c) dělnícid) buržoazie

22. Představitelem německé reformace v 16. století byl

a) Albrecht Habsburskýb) Matěj z Janova

c) Martin Lutherd) U. Zwingli

23. Ve Francii se protestanti nazývají

a) lutheránib) kalvinisté

c) puritánid) hugenoti

24. Rozhodující při šíření humanistických myšlenek byl vynález Johannese Gutenberga. O jaký vynález jde?

a) zkonstruování dalekohledub) vynález knihtisku

c) objev střelného prachud) objev výroby papíru

25. Jak se nazývá filozofický a společenský směr žádající politickou a hospodářskou volnost?

a) merkantilismusb) absolutismus

c) konzervatismusd) liberalismus

slide77
26. Čím se stalo roku 1701 Braniborsko - Prusko?

a) republikoub) královstvím

c) císařstvímd) knížectvím

27. Absolutismus (neomezená vláda panovníka) se opírá ve Francii

a) o šlechtub) o města

c) o církevd) o poddané

28. Vrcholem absolutismu v Anglii je vláda Karla I. (do r. 1649). S kým se za své vlády dostává do konfliktu?

a) s městyb) s církví

c) s parlamentemd) se šlechtou

29. Mezi příčiny třicetileté války patří nerovnoměrný vývoj v Evropě, sílící absolutismus Habsburků a

a) boj o zámořské kolonie

b) rozpor náboženský (katolíci a protestanti)

c) snaha získat obchodní centra v Indii

d) nízká produktivita hospodářství

30. V roce 1660 byla zrušena v Anglii republika a vrátili se na trůn Stuartovci. Král se ale musel podřídit vůli parlamentu. Jak se nazývá stát, v jehož čele stojí král, ale jeho moc je omezena ústavou?

a) konstituční monarchieb) ústavní monarchie

c) královská monarchied) demokratická monarchie

slide78
31. U kterého města bychom našli Versailles?

a) u Calaiseb) u Remeše

c) u Pařížed) u Prahy

32. Jak se nazývá utužené poddanství, kdy se poddaní nesměli ženit, stěhovat a vzdělávat bez souhlasu svého pána?

a) otroctvíb) nevolnictví

c) podrobad) absolutismus

33. Co proslavilo Mikoláše Koperníka?

a) objevné plavby

b) vynález spřádacího stroje

c) jako první vyslovil teorii heliocentrické soustavy

d) objev velkého krevního oběhu

34. Co proslavilo Jana Keplera?

a) objev barometrub) herbář

c) nová projekce mapd) formulace zákonů o pohybu planet

35. Kdo byl Dante Alighieri?

a) italský architekt

b) malíř renesance

c) renesanční italský básník

d) úspěšný benátský kupec, který se proslavil svým bohatstvím

slide79
36. Kdo byl Francesco Petrarca?

a) úspěšný benátský kupec, který se proslavil svým bohatstvím

b) stavitel chrámu sv. Petra v Římě

c) italský básník, zakladatel italského písemnictví

d) představitel renesanční hudby

37. Jakým jazykem psali svá díla Dante a Petrarca?

a) anglickýmb) italským

c) latinskýmd) francouzským

38. V období renesance se jako šlechtická sídla staví

a) opevněná hradištěb) tvrze

c) zámkyd) hrady

39. V období renesance probíhají ostré boje mezi přívrženci papeže - Guelfy a přívrženci císařské moci - Ghibelliny. Ve které zemi?

a) v Nizozemíb) v Anglii

c) ve Franciid) v Itálii

40. Již od I. poloviny 15. st. se v Evropě začaly šířit knihy jiným způsobem než opisováním a to díky vynálezu Johannese Gutenberga. O jaký vynález šlo?

a) knihtiskb) kopírovací přístroj

c) poštovní rychlíkd) telegrafická linka

slide80
41. V západní části Evropy se postupně s rozvojem výroby začínají zakládat ruční dílny založené na dělbě práce. Jak se těmto dílnám říkalo?

a) sériová výrobab) polyfaktury

c) pásová výrobad) manufaktury

42. Po zámořských objevech se zvětšovaly rozdíly rozvoje hospodářství západní a východní Evropy. Která část byla vyspělejší?

a) severníb) jižní

c) východníd) západní

43. Jak se nazývali duchovní, kteří obraceli v koloniích "nevěřící" na svou víru - křesťanství?

a) misionářib) jezuité

c) protestantid) hugenoti

44. Jak se nazývali němečtí luteráni (název vznikl, když na říšském sněmu protestovali proti císařově snaze vnutit všem knížatům katolické náboženství)?

a) protestujícíb) protestanti

c) kalvíncid) hugenoti

45. Do dalšího vývoje vzdělanosti zasáhla později významně katolická církev, začala vysílat zvlášť vyškolené kněze, aby šířili katolickou víru v zemích, kde již zvítězila reformace. Jak se nazývá toto úsilí katolické církve?

a) osvícenstvíb) protireformace

c) proreformaced) protitah

slide81
46. Prvním panovníkem z rodu Stuartovců byl v Anglii Jakub I. Kdo se postavil proti němu ve střetnutí, které vyvrcholilo anglickou revolucí?

a) Ludvík XIII.b) parlament

c) Jindřich IV.d) šlechta

47. Šlechta si stavěla přepychová sídla ve stylu renesance. Ve které zemi najdeme zámek Chanenceaun na Loiře?

a) v Itáliib) ve Francii

c) v Angliid) ve Španělsku

48. V roce 1555 byl podepsán mír mezi protestanty a katolickými knížaty v Německu. V jakém městě byl podepsán?

a) v Benátkáchb) v Augšpurku

c) v Hamburkud) v Brémách

49. Jindřich porazil roku 1485 v bitvě u Bosworthu Richarda III. a ujal se vlády jako Jindřich VII. Byl z dynastie

a) Stuartovcůb) Piestovců

c) Tudorovcůd) Anjouovců

50. Jak se jmenovala církev, jejíž základy definoval v letech 1520-1530 na hradě Wartburg Martin Luther?

a) hugenotskáb) kalvínská

c) kališnickád) lutheránská (protestantská)

slide82
51. Roku 1533 vyhlásil Jindřich VIII. v Anglii umírněnou protestantskou církev, jejíž byl sám hlavou. Jak se nazývala?

a) Svatá ligab) anglikánská

c) puritánskád) hugenotská

52. Jak se nazývá monarchie, v jejímž čele je panovník, který se dělí o moc ve státě se stavy?

a) stavovskáb) vazalská

c) konstitučníd) absolutistická

53. Jak se nazývali v Rusku nevolníci?

a) dělnícib) mužici

c) sobid) otroci

54. V kterém roce skončila třicetiletá válka?

a) 1648b) 1615

c) 1618d) 1620

55. Prvním absolutistickým panovníkem Ruska byl

a) Ivan IV. Hroznýb) Boris Godunov

c) Petr I.d) Petr Veliký

slide83
56. Jak se nazývala absolutistická vláda cara v Rusku?

a) kalvinismusb) utopie

c) samoděržavíd) demokracie

57. Jména M. Koperník, J. Kepler, G. Galilei, G. Bruno spojuje

a) objevy v medicíněb) objevy v oblasti historiografické

c) platónská filozofied) bádání v oblasti astronomie a fyziky

58. Humanistická mládež má být vychovávána

a) světsky v duchu antické kalokagathie

b) v přísné víře v boha

c) v naprosté poslušnosti k světské a církevní moci

d) k rozhodnosti

59. Nespokojenost se stavem katolické církve se vystupňovala počátkem 16. století (v Čechách již husitské hnutí proběhlo) zejména na území Svaté říše římské. Jak se nazývá hnutí za nápravu poměrů v církvi?

a) osvícenstvíb) defenestrace

c) formaced) reformace

60. Kdo byl Fernando Magallanes?

a) mořeplavec, obeplul nejjižnější cíp Afriky (mys Dobré naděje)

b) mořeplavec, objevil Ameriku

c) anglický korzár

d) mořeplavec, poprvé obeplul Zemi

slide84
61. Roku 1492 sestavil Martin Behaim

a) první cestopisb) první zemský glóbus

c) první mapud) první zámořskou loď

62. Jak se nazývali stoupenci Jana Kalvína ve Francii?

a) protestantib) luteráni

c) hugenotid) protestující

63. Od katolické církve se za vlády Jindřicha VIII. odtrhla Anglie. Jak se jmenovala církev, jejíž hlavou byl panovník?

a) hugenotib) anglikánská církev

c) protestantid) panovnická církev

64. Církev v období protireformace požadovala, aby architektura vedla věřící k pokoře a úžasu. Silně ovlivnila nový umělecký sloh, který postupně vznikal. Jak se tento směr nazývá?

a) rokokob) gotika

c) barokod) surrealismus

65. V době nepřítomnosti anglického krále Richarda Lví srdce vládl král okrádající šlechtu i poddané. Jak se jmenoval?

a) Filip V.b) Jindřich VII.

c) Thomas Becketd) Jan Bezzemek

slide85
66. Kdo zvítězil roku 1709 v bitvě u Poltavy?

a) Ruskob) Španělsko

c) Švédskod) Prusko

67. Colbert zakázal z Francie vyvážet zlato v surové podobě, zvýšil produkci ražení peněz a podporoval bankovnictví. Prováděl tzv.

a) monetární politikub) centralizační politiku

c) obchodní politikud) merkantilistickou politiku

68. Ludvík XIV. pronásledoval francouzské nekatolíky. Jak se jim říkalo?

a) panovnická církevb) luteráni

c) protestantid) hugenoti

69. Co proslavilo René Descarta?

a) analytická geometrie, hypotéza o žhavém jádru Země

b) teorie počtu pravděpodobnosti

c) klasifikace druhů živočichů

d) princip kyvadlových hodin

70. Kdo byl Rafael Santi?

a) literární vědecb) účastník Kolumbovy plavby (kronikář)

c) renesanční italský básníkd) italský malíř a architekt

slide86
71. Autorem Sonetů je

a) di Rienzob) Raffael Santi

c) Danted) Petrarca

72. Italská renesance vrcholí

a) v 16. - 17. stoletíb) ve 14. století

c) v 15. - 16. stoletíd) ve 13. století

73. Kdo byl Vasco de Gama?

a) mořeplavec, prozkoumal Tichomoří

b) mořeplavec, v r. 1498 přistál jako první Portugalec v Indii

c) mořeplavec, poprvé obeplul Zemi

d) mořeplavec, objevitel Špicberk

74. První zámořskou koloniální říši získalo

a) Nizozemíb) Německo

c) Portugalskod) Španělsko

75. Jak se nazývají knihy vytištěné před rokem 1500?

a) přetiskyb) rukopisy

c) vazbyd) prvotisky

slide87
76. Přívlastek Veliký byl přiznán

a) Friedrichu III.b) Friedrichu Vilémovi I.

c) Friedrichu II.d) Friedrichu Falckému

77. Šlechta se za vlády Ludvíka XIV. dělí na úřednickou, podnikatelskou a

a) proparlamentníb) dvorskou

c) katolickoud) vesnickou

78. V letech 1701-1713 probíhá válka Francie s Habsburky

a) o získání Porýníb) o vliv v koloniích

c) o španělské dědictvíd) o ovládnutí Polska

79. Třicetiletou válku uzavřel

a) utrechtský mírb) mír Augšpurský

c) mír Pražskýd) mír Vestfálský

80. Kdo je autorem výroku "Stát jsem já"?

a) kardinál Mazarinb) Richelieu

c) Ludvík XIV.d) Colbert

slide88
81. Ve kterém městě nalezneme chrám Vasila Blaženého?

a) ve Vídnib) v Moskvě

c) v Prazed) v Berlíně

82. V Anglii byla katolická menšina. Odpůrci králova režimu se dovolávali náboženských svobod. Jak se nazývali?

a) luteránib) puritáni

c) indipendentid) hugenoti

83. V období rozvitého feudalismu se proslavil zejména na 3. křížové výpravě legendární anglický král. Jak se jmenoval?

a) Jan Bezzemekb) Richard Lví srdce

c) Vilém Dobyvateld) Jindřich Plantagenet

84. Kdy byl založen Petrohrad?

a) roku 1703b) roku 1603

c) roku 1803d) roku 1403

85. Přezdívku "kaprál na trůně" měl

a) Petr I.b) Albrecht Habsburský

c) Vladislav Jagellonskýd) Friedrich Vilém I.

slide89
86. Karel I. z rodu Stuartovců (Anglie) prosazoval politický vliv jedné církve. Byla to církev

a) kavalírskáb) kalvínská

c) anglikánskád) katolická

87. V letech 1661-1715 panoval ve Francii absolutisticky

a)Ludvík XV.b) Ludvík XIV.

c) Jindřich II.d) Jindřich IV.

88. Povstání šlechty, která chtěla omezit moc Ludvíka XIV., se nazývalo

a) frondab) černá smrt

c) Mafied) kapetka

89. V Anglii panovala v letech 1558-1603

a) Marie Stuartovnab) Viktorie

c) Alžběta II.d) Alžběta I.

90. Představitelem pruského absolutismu a militarismu je císař

a) Ferdinand II.b) Friedrich Falcký

c) Friedrich II.d) Josef II.

slide90
91. Ministrem hospodářství Ludvíka XIV. byl

a) kardinál Mazarinb) Colbert

c) Richelieud) Maximilien de Robespierre

92. Jak se nazývá listina, kterou Vilém III. potvrdil v Anglii práva parlamentu?

a) parlamentní listinab) Zákoník parlamentu

c) londýnský dekretd) Listina práv

93. Kdo byl Vilém I.?

a) francouzský král 19. století

b) první císař sjednoceného Německa

c) italský bojovník za sjednocení Itálie

d) německý ministerský předseda

94. Který panovník byl nazýván "Král Slunce"?

a) Ludvík XV.b) Ludvík XIV.

c) Ludvík XVII.d) Ludvík XVI.

95. Kdo byl Michelangelo Buonarroti?

a) představitel kardinálů ve Vatikánu

b) objevitel ústí řeky Hudson

c) italský sochař, malíř, architekt i básník

d) kníže ve Florencii

slide91
96. Humanismus kritizuje

a) bohab) astronomické objevy

c) antickou kulturud) scholastiku

97. Michelangelo Buonarroti je autorem

a) Noční hlídkyb) obrazu Mona Lisa

c) Posledního soudud) Sixtinské madony

98. Kdo byl Vicente Sanez Pinzon?

a) kapitán Kolumbovy lodě, první Evropan na území Jižní Ameriky

b) italský malíř a architekt

c) muž, který první obeplul Zemi

d) bojovník proti Arabům

99. Který z mořeplavců první obeplul zeměkouli?

a) Magallanesb) Amerigo Vespucci

c) Kolumbusd) Bartolomeo Diaz

100. V roce 1598 vydal Jindřich IV. Navarrský zákon, v němž zaručoval hugenotům svobodu vyznání v celé zemi kromě Paříže. Jak se tento výnos jmenoval?

a) edikt nantskýb) hugenotský edikt

c) dekret navarrskýd) augsburský dekret

slide92
101. Kdo byl v letech 1624-1642 mimořádně významnou osobností Francie?

a) Colbertb) Richelieu

c) Napoleond) Jindřich IV.

102. V letech 1524-1525 probíhá

a) Bartolomějská nocb) šmalkadská válka

c) válka růžíd) německá selská válka

103. Třicetiletá válka proběhla v Evropě v letech

a) 1610-1640b) 1618-1648

c) 1630-1660d) 1620-1650

104. Co ustanovovala Pragmatická sankce vydaná roku 1713?

a) právo na trůn pouze pro muže

b) právo na trůn pouze pro ženy

c) právo ženy stát se panovnicí

d) následnictví pouze pro manželky panovníků

105. Jak se jmenoval nejmladší syn cara Alexeje, který proslul svými reformami a velké úsilí věnoval budování moderní armády, hlavně stavbě lodí?

a) Petr I. Velikýb) Ivan III.

c) Ivan IV. Hroznýd) Boris Godunov

slide93
106. Jak se nazýval anglický král, který založil anglikánskou církev? Vládl v letech 1509-1547.

a) Jindřich VII.b) Richard III.

c) Jindřich VIII.d) Richard II.

107. Jak se jmenoval ruský panovník, který vládl v letech 1533-1584 (vytvořil absolutistickou vládu tzv. samoděržaví)?

a) Ivan III.b) Ivan IV. Hrozný

c) Boris Godunovd) Petr I. Veliký

108. Co proslavilo Blaise Pascala?

a) klasifikace druhů živočichů

b) objevy v oblastech plynů a kapalin

c) objev vodíku

d) slovník

109. Základní principy renesanční architektury stanovil

a) Leonardo da Vincib) Leon Battista Alberti

c) Lorenzo de Medicid) Raffael Santi

110. Kdo to byli Olmékové?

a) potomci Aztékůb) černošský kmen vyvražděný Španěly

c) indiáni z oblasti Střední Amerikyd) Mayové

slide94
111. Jak se nazýval japonský vojenský velitel, císařem pověřený vládce země?

a) kamikadzeb) šógun

c) samurajd) kozák

112. V roce 1572 došlo ve Francii k zavraždění více než tří tisíc hugenotů. Pod jakým názvem vstoupila tato událost do dějin?

a) bartolomějská nocb) smutná noc

c) noc hugenotůd) krvavá noc

113. Kdo bojoval v čele švédských vojsk do roku 1632?

a) Matyášb) Albrecht z Valdštejna

c) Jakub I.d) Gustav Adolf

114. V Anglii probíhala válka mezi Lancastry a Yorky (1455-1485). Byla to válka

a) selskáb) občanská

c) dvou růžíd) sedmiletá

115. Ve Francii vládla ve 14. a 15. století panovnická dynastie

a) Lucemburkůb) Bourbonů

c) z Valoisd) Piastovců

slide95
116. Jak se nejmenovala Kolumbova karevela?

a) Kalikatab) Pinta

c) Santa Mariad) Niňa

117. Čím se proslavil William Harvey?

a) prvním vydáním encyklopedie

b) objevem Jupiterových měsíců

c) vynálezem vzduchové pumpy (vývěvy)

d) objevem velkého krevního oběhu

118. V italské renesanci najdeme tři období, první se nazývá

a) monocento

b) monumentální

c) trecento

d) quatrocento

119. Centrem druhého období italské renesance se stává město

a) Benátky

b) Janov

c) Neapol

d) Florencie

slide96
120. V letech 1449-1492 nastává ve Florencii rozkvět renesance za vlády

a) Leonarda da Vincib) Cola di Rienza

c) Lorenza de Medicid) Cosima de Medici

121. Kdo byl Vasco Númez de Balbon?

a) mořeplavec, první stanul na březích Tichého oceánu

b) mořeplavec, objevitel Špicberk

c) mořeplavec, portugalský admirál

d) mořeplavec, poprvé obeplul Zemi

122. Kdo byl Bartolomé de Las Casas?

a) objevitel Mexikab) misionář a zastánce indiánů

c) vědec, který rozluštil šňůrkové písmod) objevitel Olméků

123. Vrcholem vraždění v 15. století v Anglii byla vláda krále

a) Jakuba I.b) Richarda III.

c) Viléma Dobyvateled) Jindřicha VII.

124. Obraz Dáma s hranostajem namaloval

a) Francesco Petrarcab) Michelangelo Buonarroti

c) Raffael Santid) Leonardo da Vinci

125. Karel I. byl poražen vojsky anglického parlamentu v bitvě u Naseby roku

a) 1647b) 1645

c) 1640d) 1649

slide97
126. Zrovnoprávnění protestantství a katolictví potvrzuje Augšpurský mír (pro vrchnost) roku

a) 1525b) 1755

c) 1556d) 1555

127. Na které řece založil Petr I. roku 1703 Petrohrad?

a) na Něvěb) na Volze

c) na Donud) na Dněpru

128. Ve kterém roce byl popraven Juraj Jánošík?

a) 1613b) 1713

c) 1513d) 1813

129. Pruské království vzniklo roku

a) 1701b) 1687

c) 1710d) 1698

130. Friedrich II. nastoupil na pruský trůn roku

a) 1760b) 1740

c) 1800d) 1780

slide98
131. Autorem spisu Kníže (Vladař) je

a) Lorenzo Vallab) Lorenzo Medici

c) Raffael Santid) Niccolo Machiavelli

132. Anglická královna Alžběta I. žila v letech

a) 1704-1734b) 1533-1603

c) 1804-1850d) 1600-1650

133. Petr I. Veliký žil v letech

a) 1780-1820b) 1740-1810

c) 1672-1725d) 1600-1650

134. Ve kterém roce přibil německý mnich Martin Luther na vrata kostela ve Wittenbergu list s 95 tezemi?

a) 1537b) 1517

c) 1527d) 1547

135. Edikt nantský, kterým Jindřich IV. Navarrský zrovnoprávnil katolíky a protestanty ve Francii, byl vydán roku

a) 1598b) 1588

c) 1600d) 1572

slide99
136. Ve kterých letech vládl Petr I. Veliký?

a) 1650-1684b) 1682-1725

c) 1610-1710d) 1620-1660

137. Ludvík XIV. vládl ve Francii v letech

a) 1725-1750b) 1543-1615

c) 1643-1715d) 1443-1515

138. V kterém roce porazil Filip II. v námořní bitvě u Lepanta Turky?

a) v roce 1520b) v roce 1471

c) v roce 1571d) v roce 1420

slide100
1. Prvním exilovým pobytem Komenského bylo

a) Nizozemíb) Dánsko

c) Polskod) Švédsko

2. Významné byly Komenského pobyty v různých zemích, kam byl zván, aby reformoval školství. Své myšlenky uložil do spisů. Kromě Školy hrou a obrázkové učebnice Orbis pictus je jeho nejvýznamnějším pedagogickým dílem

a) Poklad jazyka českéhob) Didaktika magna

c) Labyrint světa a ráj srdced) Velká didaktika

3. Kdo byli Rožmberkové?

a) vládnoucí panovnický rod v Polsku

b) vládnoucí panovnický rod v Rusku

c) vládnoucí panovnický rod Velké Moravy

d) vlivný šlechtický rod v jižních Čechách

4. Kdo byli Jiří Melantrich a Daniel Adam z Veleslavína?

a) renesanční sochaři

b) místodržící, vyhození při defenestraci z oken Hradu

c) představitelé direktoria

d) čeští humanisté

5. Císař Rudolf II. podporoval vědu i umění. Na Hradu "kvetla" i předchůdkyně chemie, zkoumající chemické látky s cílem vyrobit zlato nebo elixír mládí. Jak se jmenuje?

a) astrologieb) alchymie

c) mystikad) magie

slide101
6. Jak se nazýval dokument, kterým Rudolf II. potvrzuje náboženskou svobodu. Byl to Rudolfův

a) Golemb) dekret

c) Majestátd) glejt

7. Za císaře Rudolfa II. se stala hlavním městem říše

a) Prahab) Vídeň

c) Kutná Horad) Bratislava

8. Jaká byla situace v Čechách v letech 1439-1448?

a) boje s Matyášem Korvínemb) bezvládí, boje o majetky, moc

c) vláda Ladislava Pohrobkad) vláda Vladislava Jagellonského

9. Náboženská politika prvních Habsburků se zaměřila na

a) zrušení jezuitského řádub) rekatolizaci

c) obhajobu kališnictvíd) rozvoj všech náboženství

10. Třicetiletá válka skončila za vlády Habsburka

a) Matyášeb) Maxmiliána II.

c) Ferdinanda III.d) Ferdinanda II.

slide102
11. České stavovské povstání skončilo porážkou v bitvě na

a) Králově polib) Vítkově

c) Bílé hořed) Maninách

12. Významným bojovníkem protireformace byli jezuité. Zakládali své školy, kde působili odborně vzdělaní profesoři. Jak se nazývaly tyto školy?

a) kolejeb) univerzity

c) fakultyd) klany

13. Povstání Chodů vylíčil A. Jirásek v románu

a) Temnob) F. L. Věk

c) Psohlavcid) Mezi proudy

14. V roce 1618 začalo české stavovské povstání vyhozením dvou místodržitelů z okna Pražského hradu. Jak se nazývala tato událost? Druhá pražská

a) demonstraceb) defenestrace

c) manifestaced) konfiskace

15. Tento panovník vládl v letech 1576-1611. Přenesl své sídlo z Vídně do Prahy. V době jeho vlády se Praha stala jedním z nejvýznamnějších politických a kulturních center Evropy. Jak se tento panovník jmenoval?

a) Rudolf II.b) Ferdinand II.

c) Maxmilián II.d) Josef II.

slide103
16. Jakým jazykem byla napsána Bible kralická?

a) českýmb) latinským

c) německýmd) staroslověnským

17. Po pobytu v Lešně přijal Komenský pozvání loďaře Vavřince de Geera, v jehož domě žil až do smrti. Ve které zemi to bylo?

a) v Angliib) v Norsku

c) v Nizozemíd) v Uhrách

18. Jan Amos Komenský byl posledním biskupem

a) církve husitskéb) Jednoty bratrské

c) církve evangelickéd) církve luterské

19. Kdo byl Ferdinand I.?

a) první Habsburk na našem trůnu

b) velitel vojsk v bitvě na Bílé hoře

c) otec Františka Josefa I.

d) renesanční umělec působící především na italském trůnu

20. Jak se jmenoval poslední biskup Jednoty bratrské, významný pedagog a filozof?

a) Petr Chelčickýb) Jan Amos Komenský

c) Martin Lutherd) Jiří Melantrich

slide104
21. Poprava 27 českých pánů, představitelů stavovského povstání r. 1621, proběhla na

a) Panském náměstíb) Náměstí republiky

c) Václavském náměstíd) Staroměstském náměstí

22. Filozofickým spisem, v němž Komenský vyjádřil své názory na tehdejší společnost, je

a) Poklad jazyka českéhob) Brána jazyků otevřená

c) Labyrint světa a ráj srdced) Informatorium školy mateřské

23. K rozhodujícímu boji českých stavů s Habsburky došlo r. 1620. Kde se bitva odehrála?

a) u Moháčeb) u Lipan

c) na Vítkověd) na Bílé hoře

24. K nejvážnějším povstáním patřil odboj vedený Janem Sladkým Kozinou. Kde probíhal?

a) ve východních Čecháchb) na Chodsku

c) ve Slezskud) na Moravě

25. J. A. Komenský se narodil

a) v Husincib) v Přerově

c) ve Fulnekud) v Nivnici u Uherského Brodu

slide105
26. Vedle pedagogických spisů napsal Komenský i řadu děl, ve kterých chtěl shrnout všechno vědění v jednotnou soustavu. Jde o spisy

a) biblickéb) pansofické

c) církevníd) didaktické

27. Komenský po celý svůj život usiloval o smírné řešení všech rozporů mezi národy. Cestou k tomuto ideálu je podle něj vyšší vzdělání a mravní úroveň lidí. S těmito názory nás seznamuje v díle

a) Informatorium školy mateřskéb) Hlubina bezpečnosti

c) Cesta světlad) Kšaft umírající matky Jednoty bratrské

28. Kdo byl Maxmilián II.?

a) zimní králb) autor Majestátu

c) syn Ferdinanda I. Habsburskéhod) otec Ferdinanda I.

29. Za vlády Maxmiliána II. vyústila snaha nekatolíků o zrovnoprávnění s katolíky v

a) Liběnský mírb) Českou konfesi

c) Rudolfův majestátd) personální unii

30. K druhé pražské defenestraci jako počátku českého stavovského povstání došlo za vlády

a) Matyášeb) Ferdinanda II.

c) Maxmiliána II.d) Rudolfa II.

slide106
31. Posledním českým korunovaným králem byl Habsburk

a) Leopold II.b) Josef II.

c) Ferdinand V.d) Maxmilián II.

32. Kdo byl Friedrich Falcký?

a) syn Ferdinanda I. Habsburskéhob) český král zvolený v roce 1619

c) syn Matyášed) španělský Habsburk

33. Rudolf II. podporoval na svém dvoře rozvoj vědy zabývající se např. přeměnou prvků, snahou o získání elixíru mládí nebo hledáním kamene mudrců. Jak se tato věda nazývala?

a) astrologieb) chemie

c) alchymied) mineralogie

34. Kdo byl císař Matyáš?

a) strýc Rudolfa II.b) vnuk Rudolfa II.

c) syn Rudolfa II.d) bratr Rudolfa II.

35. Prvním Habsburkem na českém trůnu byl

a) Ferdinand II.b) Rudolf II.

c) Ferdinand I.d) Maxmilián II.

slide107
36. V kterém roce proběhla bitva na Bílé hoře?

a) 1625b) 1618

c) 1620d) 1640

37. V kterém roce proběhla poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí?

a) 1625b) 1621

c) 1620d) 1648

38. Kdo byli Slavata a Martinec?

a) renesanční sochaři

b) humanističtí umělci

c) místodržící, vyhození při defenestraci z oken Hradu

d) představitelé protestantů

39. Jak se nazývala nová "ústava" feudálního státu, vydaná v roce 1627?

a) Zlatá bula sicilskáb) Svatováclavská smlouva

c) Dekret Kutnohorskýd) Obnovené zřízení zemské

40. Mezi pobělohorské emigranty patří významný malíř a grafik. Jmenoval se

a) Václav Hollarb) Karel Škréta

c) Vítězslav Nezvald) Jan Kupecký

slide108
41. V jakém příbuzenském vztahu byl český šlechtic, diplomat a politik Vilém z Rožmberka s Petrem Vokem z Rožmberka?

a) synovec a strýcb) v žádném

c) otec a synd) bratři

42. Kdo byl Ferdinand II. Habsburský?

a) český král zvolený v roce 1619

b) autor České gramatiky

c) velitel vojsk českých stavů na Bílé hoře

d) následník Matyáše

43. V kterém roce byl uzavřen Vestfálský mír, kterým skončila třicetiletá válka?

a) 1648b) 1638

c) 1618d) 1640

44. Kdy zemřel Jan Amos Komenský?

a) 1650b) 1670

c) 1680d) 1660

45. Jak se jmenoval český šlechtic, největší vojevůdce 17. století, zavražděný v Chebu?

a) Jan Jiskra z Brandýsab) Albrecht z Valdštejna

c) Jan Roháč z Dubéd) Jan Žižka

slide109
46. Jak se jmenoval císař, který nařídil popravu českých pánů v roce 1621?

a) Josef I.b) Ferdinand II.

c) Ferdinand I.d) Ladislav Pohrobek

47. Kolik českých pánů bylo 21. června popraveno na Staroměstském náměstí v Praze?

a) 21b) 27

c) 7d) 17

48. Od r. 1614 učil J. A. Komenský na škole v Přerově. Byla to škola

a) dívčíb) jednoty bratrské

c) katolickád) šlechtická

49. K nejznámějším stavbám renesance u nás patří Letohrádek královny Anny v zahradě Hradu. Jak se tento hrad nazývá?

a) Letní letohrádekb) Annin hrad

c) Belvedérd) Karlštejn

50. V 16. st. vstupuje do dějin nová mince, ražená hrabaty rodu Šliků od r. 1520 v Jáchymově. Jak se jmenovala?

a) grošb) denár

c) stříbrnýd) tolar

slide110
51. Albrechta Habsburského přijali na českém trůně katolíci. V jejich čele stál

a) Jan Roháčb) Oldřich z Rožmberka

c) Ptáček z Pirknštejnad) Matyáš Korvín

52. První selské povstání zapříčinilo vydání tzv. robotního patentu r. 1680. Krutě se při jeho potlačování proslavil generál

a) Vilém Harantb) Ptáček z Pirknštejna

c) Albrecht z Valdštejnad) Laudon

53. Který panovník uvedl v roce 1556 do Prahy jezuitský řád?

a) Karel IV.b) Ferdinand I. Habsburský

c) Josef II.d) Rudolf II.

54. Obnovené zřízení zemské potvrzovalo mimo jiné dědičný titul krále českého pro Habsburky, povolovalo pouze katolictví, degradovalo český sněm. Bylo vydáno roku

a) 1627b) 1630

c) 1621d) 1628

55. Jan Amos Komenský žil v letech

a) 1592-1670b) 1592-1648

c) 1592-1630d) 1592-1680

slide111
56. J. A. Komenský musel odejít z vlasti pro své náboženské vyznání roku

a) 1620b) 1627

c) 1628d) 1648

57. V Lešnu Komenskému shořelo čtyřicetileté dílo. O jaké dílo jde?

a) Informatorium školy mateřskéb) Didaktika magna

c) Orbis pictusd) Poklad jazyka českého

58. V čele stavovských vojsk v době stavovského povstání (1618-1620) stál

a) Jindřich Matyáš Thurnb) Friedrich Falcký

c) Albrecht z Valdštejnad) Maxmilián II.

59. Sousoší Dne a Noci stojí v pražské zámecké zahradě. Představuje barokní směr, který se snaží zachycením pohybu dosáhnout citového účinku. Kdo je autorem?

a) Josef Zítekb) Josef Schulz

c) Josef Václav Myslbekd) Matyáš Bernard Braun

60. V kterém roce se uskutečnila II. pražská defenestrace?

a) 1618b) 1620

c) 1622d) 1630

slide112
61. Ve kterém roce se narodil J. A. Komenský?

a) 1587b) 1592

c) 1575d) 1568

62. Kdy bylo vydáno Obnovené zřízení zemské?

a) 1625b) 1628

c) 1627d) 1629

63. Kdo je autorem Kroniky české z roku 1541? Poutavě líčí české dějiny od předpokládaného příchodu Čechů až do roku 1527.

a) Viktorin Kornel ze Všehrdb) Václav Hájek z Libočan

c) Daniel Adam z Veleslavínad) Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic

64. V letech 1437 - 1439 byl českým králem

a) Ladislav Pohrobekb) Jiří z Poděbrad

c) Albrecht Habsburskýd) Vladislav Jagellonský

65. Císař Rudolf II. panoval v letech

a) 1576-1620b) 1564-1576

c) 1611-1618d) 1576-1611

slide113
66. V kterém roce bylo vydáno Obnovené zřízení zemské?

a) 1627b) 1615

c) 1637d) 1648

67. Jan Sladký Kozina byl vůdcem povstání Chodů v letech 1692-1695. Co měli Chodové ve znaku?

a) kráčející nohyb) psí hlavu

c) vlčí hlavud) lví hlavu

ad