Handelingsvragen van leerkrachten ... - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Handelingsvragen van leerkrachten ... PowerPoint Presentation
Download Presentation
Handelingsvragen van leerkrachten ...

play fullscreen
1 / 14
Handelingsvragen van leerkrachten ...
151 Views
Download Presentation
edric
Download Presentation

Handelingsvragen van leerkrachten ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Leer-Kracht;omgaan met verschillen en gedragsvraagstukken Studieconferentie PO, Lunteren, 27 maart 2013Marij Bosdriesz, Aat Sliedrecht en Dolf van Veen

 2. Handelingsvragen van leerkrachten ... • Groepen met grotere diversiteit; omgaan met verschillen en gedragsvragen • Welke aanpakken zijn er en zijn verantwoord? • Welke aanpakken passen bij mij en mijn school? • De aanpak werkt niet voor alle kinderen; help! • Waar vind ik goede en handelingsgerichte informatie over gedragsvragen? • Ik zou meer willen leren over bepaalde gedragsvraagstukken … • Wie kan mij snel adviseren of in de klas helpen als ik het niet meer weet? • Enzovoort …

 3. Handelingsvragen van leerkrachten ... • Lees de memo op de flyer • Herkent u de situatieschets? • Wat zouden uw leerkrachten doen met zo’n gedragsvraag? • Wat zou u zelf kunnen bieden aan een leerkracht met zo’n vraag?

 4. Naar een meer preventieve basiszorg voor gedrag ... • Leer-Kracht is een programma van de Alliantie Onderwijs en Jeugdzorg • Met steun van Kinderpostzegels Nederland Uitgangspunten: • Enerzijds: ondersteuningsbehoeften van leerkrachten centraal • Anderzijds: ervaringsdeskundigheid van leerkrachten meer benutten • Aansluiten bij bestaande ondersteuningsmogelijkheden en expertise in scholen en SWV • Aansluiten bij organisatie van de leerlingenzorg in het SWV • Benutten van externe expertise uit jeugdzorg, ter versterking van basiszorg

 5. Kern van het programma Leer-Kracht • Praktische, directe ondersteuning en professionalisering van leerkrachten • Gericht op preventie, signalering, aanpak van gedragsproblemen in de klas • In nauwe samenwerking met ouders en leerling • Mobiliseren van expertise die al aanwezig is bij leerkrachten • Deze breder benutten in de eigen school en het samenwerkingsverband • Leerervaringen benutten voor deskundigheidsbevordering team/school • Aanvullende ondersteuning door : • experts van het samenwerkingsverband , • speciaal (basis) onderwijs en • jeugdhulp

 6. Ondersteuningsmogelijkheden … • Handelingsgerichte informatie/kennis, passend bij visie van school en SWV, gemakkelijk toegankelijk voor iedereen binnen het SWV • Deskundigheidsbevordering en scholing , passend bij praktijkvragen van leerkrachten en door benutten van interne (of externe) expertise • Snelle ondersteuning bij handelingsvragen in de klassenpraktijk Mogelijke vormen: • Benutten van mogelijkheden social media, apps, e-learning, enz. • Inrichten ondersteuningsgroep in het samenwerkingsverband • Leerkrachtkringen over (specifieke) gedragsvragen enzovoort: vooral samen ontdekken …

 7. Drie clusters van gedragsvragen … Om leereffecten en overdraagbaarheid zo groot mogelijk te maken voorlopig drie clusters van gedragsvragen in het onderwijs aan leerlingen centraal: • Bovenmatig druk, overbeweeglijk, ongeconcentreerd, impulsief gedrag • Angstig, stil, teruggetrokken, gesloten, somber, passief gedrag • Moeite met communicatie, sociale interactie en verbeelding

 8. Drie samenwerkingsverbanden PO doen al mee … In drie samenwerkingsverbanden PO is het programma al gestart: • Deventer e.o. • Helmond / Mierlo • IJssel / Berkel (Zutphen e.o. en Berkelland) Twee andere SWV-en staan al in de startblokken … Er is nogruimtevooreen SWV …

 9. Samenwerkingsverband Deventer e.o … Waarom wij meedoen … Titia Vollema, namens de ondersteuningsgroep Leer-Kracht Link naar video Sine Limite, Deventer

 10. Samenwerkingsverband Helmond / Mierlo … Waarom wij meedoen … door Frank de Vocht, namens de Beleidsadviesgroep Link naar video Helmond/Mierlo

 11. Samenwerkingsverband IJssel / Berkel … Waarom wij meedoen … door Ank Stegenga en Luuk van Aalst, namens de Klankbordgroep Link naar video IJssel/Berkel

 12. Waar zouden uw leerkrachten behoefte aan hebben? • Maak groepjes van drie of vier • Bespreek waar uw leerkrachten het beste mee geholpen zouden zijn: Denk aan: • Informatie/kennis • Specifieke gedragsvragen • Deskundigheidsbevordering / professionalisering • Expertise onderling beter benutten • Directe ondersteuning door collega’s of experts • Teamleren • En meer …

 13. Wat biedt het programma aan SWV-en? • Aanreiken en toegankelijk maken van handelingsgerichte kennis, passend bij de vragen van leerkrachten • Meedenken en feedback geven op plannen in de SWV-en • Advisering / praktische hulp bij implementatie van de initiatieven voor ondersteuning in de scholen / het SWV • Desgewenst inschakelen van experts uit AOJ-kring voor deskundigheids- bevordering op specifieke gedragsvragen • Leren van elkaar tussen de deelnemende SWV-en stimuleren/organiseren • Landelijke publiciteit over voortgang en resultaten • Kleine financiële vergoeding voor het SWV • Gedurende 2 à 2½ jaar

 14. Deze presentatie, meer informatie en contact:www.ncoj.nlwww.leer-kracht.ncoj.nlmarij.bosdriesz@ncoj.nlaat.sliedrecht@ncoj.nl