t rk ye kamu hastaneler kurumu kamu hastane b rl kler kurulum s rec nde ya anan sikintilar n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANE BİRLİKLERİ KURULUM SÜRECİNDE YAŞANAN SIKINTILAR PowerPoint Presentation
Download Presentation
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANE BİRLİKLERİ KURULUM SÜRECİNDE YAŞANAN SIKINTILAR

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANE BİRLİKLERİ KURULUM SÜRECİNDE YAŞANAN SIKINTILAR - PowerPoint PPT Presentation


 • 262 Views
 • Uploaded on

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANE BİRLİKLERİ KURULUM SÜRECİNDE YAŞANAN SIKINTILAR. 06/05/2013 Uz. Dr. Güven BEKTEMÜR İstanbul İli Koordinatör Genel Sekreter. Bakanlığımızın İl Düzeyinde Yapılanması. Ağız Diş Sağlığı Merkezleri. Birlik Genel Sekreterlikleri Yapılanması.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANE BİRLİKLERİ KURULUM SÜRECİNDE YAŞANAN SIKINTILAR' - edna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
t rk ye kamu hastaneler kurumu kamu hastane b rl kler kurulum s rec nde ya anan sikintilar

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUKAMU HASTANE BİRLİKLERİ KURULUM SÜRECİNDE YAŞANAN SIKINTILAR

06/05/2013

Uz. Dr. Güven BEKTEMÜR

İstanbul İli Koordinatör Genel Sekreter

slide2

Bakanlığımızın

İl Düzeyinde Yapılanması

Ağız Diş Sağlığı Merkezleri

de erlendirme 1
Değerlendirme-1

Yeni yapıya uyum problemleri (Bakanlık dışı)

Davranışsal

Mevzuatla İlgili

-İl İdaresi Kanunu

- Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

Merkez

Taşra

Diğer Bakanlıklar

Diğer Kurumlar

de erlendirme 2
Değerlendirme-2

Yeni yapıya uyum problemleri (Bakanlık içi)

 • Merkez Teşkilatı; Kurumlar ve Genel Müdürlükler arası koordinasyon problemleri
 • Taşra Teşkilatı; Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Genel Sekreterlik arasında koordinasyon problemleri
de erlendirme 3
Değerlendirme-3
 • Yeni yapılanmaya uygun alt mevzuatlarda (Döner sermaye ek ödeme yönetmeliği, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği vb) gecikilmiştir.
 • T.K.H.B. kuruluş alt yapı çalışmasının yapılmaması, buna bağlı olarak hastaneler ile koordinasyonun sağlanamaması ve eksikliklerin( malzeme, personel, bina vs.) zamanla tamamlanması işleyişi zorlaştırmıştır.
 • S.D.P.’na uygun olarak Bakanlığın icraigörevleridesantralizeedilerek Merkezi Teşkilatın daha ziyade planlayıcı, regüle edici ve denetleyici rolü öne çıkarılmalıdır.
 • UzmanveBüroGörevlisikadrolarınınuzun müddetaçıklanmamışolmasıve sözleşme imzalanamamasıGenelSekreterlikteşkilatyapısınıntamamlanmasını zorlaştırmıştır.
 • 663 Sayılı KHK’ da belirtilensözleşmeücretlerininbeklenileninaltındagerçekleşmesipersonelmotivasyonunuolumsuzetkilemiş, ayrıca görev dağılımının net olmaması ‘neyin, nasıl yapılacağı’ konusunda algı probleminin yaşanmasına neden olmuştur.
de erlendirme 4
Değerlendirme-4
 • Araçsıkıntısı yaşanmıştır.
 • Sözleşmeli personelin sigorta kayıtlarının neye göre yapılacağı belirlenememiştir.
 • Birliğe bağlı mühürün çıkarılması ve banka hesapları konusunda sıkıntı yaşanmıştır.
 • Gelen ödeneklerinGenelSekreterlik ve hastanelere aktarılması vekonsolide bütçenin işleyişi konusunda sorunlaryaşanmıştır.
 • Genel Sekreterliklerin kurulum aşamasında parasal sıkıntılaryaşanmıştır.
de erlendirme 5
Değerlendirme-5
 • PersonelvedoktoratamalarındamerkeziyönetimmutlakaGenel Sekreterliğeinsiyatifvermelidir. Tayinlerhastaneleryerine Birlikemrineyapılmasıpersonelplanlamasınaolumlukatkısağlayacaktır.
 • Özellikle büyük illerdeyardımcısağlıkpersonelieksikliğiyoğunbakımveacilservishizmetisunumunuolumsuzyöndeetkilemektedir.HastanelerimizinözelliklibirimlerindeçalışandeneyimlihemşirelerinAileSağlığıElemanıolarakkolaylıklasözleşmeimzalamalarıciddi anlamdaniteliklielemankaybınayolaçmaktadır.
 • Yeni yapıda hastane yöneticilerinin sayıları azalmış buna paralel olarak iş yükü artmıştır. Bazı hastanelerde yardımcı pozisyonunda hiç yönetici olmaması izin, hastalık vb. durumlarında işleyişte sıkıntılara yol açmaktadır.
 • Birimlere bağlı hastanelerin isimlerinde herhangi bir değişik yapılıp yapılmayacağı konusunda tereddütler oluşmuştur.
de erlendirme 6
Değerlendirme-6
 • Hastanelerden personel talep edilmesine rağmen eleman yetersizliği nedeniyle talebin karşılanamaması ve bu nedenle geçici görevlendirmelerin zorlaşması, istihdam edilen personelin ise yeterli tecrübe ve bilgiye sahip olmaması sonucu iş ve işlemlerin yürütülmesinde sıkıntılar oluşmuştur.
 • Yeni yapılanma döneminde diğer kurumlardan yapılan devir yazışmaları belli bir müddet sağlanamamış, Başkanlıkların ve her başkanlığa bağlı birimlerin netleşmemesi nedeniyle yazışma işleri aksamış ve evrak sevkinin sağlanamayarak biriken evraklar sonraki süreçte iş yükünü artırmış, motivasyonu düşürmüştür.
 • Yeni yapılanmadaki görev tanımlarında yer alan belirsizlik nedeniyle başkanlıklar arasında mutabık olunana kadar evrak sirkülasyonunun hızlandırılamaması, ayrıca Bilgisayar ve işletim sistemlerinde ekipman ve donanım açısından uygulanabilirliğinin sağlanamaması, yeterli düzeyde araç-gerecin olmaması işleyişi zorlaştırmıştır.
de erlendirme 7
Değerlendirme- 7
 • Tescile esas işlemlerin yürütülmesi aşamasında İl Sağlık Müdürlüğü ile mutabık olunamamıştır. (TKHK’nun Nisan ayında yapmış olduğu bilgilendirme yazıyla sıkıntı ortadan kalkmıştır.),
 • Verimlilik konusunda birlik bünyesinde ve hastaneler bazında çalışma bir müddet yapılamamıştır. (TKHK kurumunca görevlendirilen verimlilik uzmanı ile konu aydınlanarak sıkıntı çözümlenmiştir. )
 • TRSM Kuruluş aşamasında ödenekle ilgili sıkıntılar yaşanmıştır.
 • Evde Sağlık Hizmetleri çalışmalarında TSM ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında koordinasyon sağlanamamıştır.
 • KoordinatörbirlikolmamızarağmenBakanlığımızoluşturduğuyönetmeliklerle koordinatörlük terimini net olarak tanımlamadığıiçinözellikleidarihizmetlerdeçok büyük sıkıntılaranedenolmaktadır.
de erlendirme 8
Değerlendirme-8
 • Mali konulardave cihaz alımlarında taşrayayapılacakyetkidevirlerindekilimitler Birlikbütçesinin büyüklüğüne görebelirlenmelidir.
 • GenelSekreterlikbünyesindesaymanlıkvemuhasebehizmetlerininkurulmasınınsözleşmebitimiolan 2014 yılısonunaertelenmesibüyükbirmaliyapıolanBirliklerinkendi içinde maliyöndendenetimvekoordinasyonunugüçleştirmiştir.
 • SUT fiyatlarınınözellikle dal hastanelerinde revizeedilmesigerekmektedir.
 • GenelSekreterlikyerleşimyeriiçinbinakiralamaizniBaşbakanlıkgenelgesinindışınaçıkarılması kiralama süreçlerini hızlandıracaktır. Kuruluş aşamasında bina alanının yetersizliği ve çalışma alanlarının darlığı, oda eksikliği işlerin yürütülmesine zorlaştırmış, motivasyonun düşmesine neden olmuştur.