as tallinna vesi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AS Tallinna Vesi PowerPoint Presentation
Download Presentation
AS Tallinna Vesi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

AS Tallinna Vesi - PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on

AS Tallinna Vesi. Annual General Meeting of the Shareholders Aktsionäride korraline üldkoosolek 24.05. 20 11. Sissejuhatus / Introduction. Juhatuse liikmed / Members of the Management Board Ian Plenderleith, Robert Thomas Yuille, Siiri Lahe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

AS Tallinna Vesi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
as tallinna vesi

AS Tallinna Vesi

Annual General Meeting ofthe Shareholders

Aktsionäride korraline üldkoosolek

24.05.2011

sissejuhatus introduction
Sissejuhatus / Introduction
 • Juhatuse liikmed / Members of the Management Board

Ian Plenderleith, Robert Thomas Yuille, Siiri Lahe

 • Nõukogu liikmed / Members of the Supervisory Council

Bob Gallienne

 • Juhtivaudiitor / Lead auditor - AS PricewaterhouseCoopers

Tiit Raimla

 • Notar / NotaryPublic

Merle Saar-Johanson

 • Hääletamist korraldab Eesti Väärtpaberikeskus

VotingcarriedoutbyEstonian Central Register ofSecurities

 • Koosoleku juhataja / Chairmanofthe Meeting

Raino Paron

 • Koosoleku protokollija / Secretaryofthe Meeting

Ilona Nurmela

p evakord agenda of the meeting
Päevakord / Agenda ofthe meeting
 • Majandusaasta aruande kinnitamine / Approval of the Annual Report
 • Kasumi jaotamine / Distribution of profit
 • Põhikirja muutmine / Amending the Articles of Association
 • Aktsiate nimiväärtuse ning aktsiakapitali suuruse vähendamine/ Decreasing the nominal value of shares and the total value of share capital
 • Audiitori valimine / Election of Auditor
 • Juhatuse ettekanne seadusemuudatustest ja nende mõjust tariifi kinnitamise mehhanismile / Management Board’s presentation on the change of law and its impact on the tariff approval mechanism
2010 a t hts ndmused highlights of the year 2 010
2010.a tähtsündmused / Highlights of the year 2010

Tasakaalustatud strateegilised eesmärgid – kõik huvigrupid

BalancedStrategic Objectives – All Stakeholders

To Deliver

Shareholder value

To Achieve

Customer

Service

Excellence

To Achieve

Operational

Excellence

To Grow the Activity of the Company

People – Committed, Creative and Customer-focussed Team

2010 a t hts ndmused highlights of the year 2 0101
2010.a tähtsündmused / Highlights of the year 2010
 • Kvaliteetne klienditeenindus
 • HighQualityCustomer Service
  • 100-punkti skaalal oli kliendirahulolu Ettevõttega 73 punkti klientide seas ja 71 punkti lõpptarbijate seas
  • CustomersatisfactionwiththeCompanywas73 points among its customers and 71 points among its end users on a scale of 100
  • Kliendikontaktide arv seoses veekvaliteediga on vähenenud 429-lt 348-le
  • The number ofcustomercontactsregardingwaterqualityhasdecreasedfrom 429 to 348
  • Juhtude arv, mil kliente ei teavitatud eelnevalt katkestustest, on vähenenud 735-lt 355-le
  • Thenumber of occasions in case of which the customer was not previously notified about the interruption reduced from 735 to 355
  • Ettevõtte tegevusi tunnustati Keskkonnaministeeriumi poolt korraldatud konkursil, kus Ettevõte pälvis auhinna „Aasta Keskkonnategija 2010“ tarbijate keskkonnaalase harimise eest
  • Company’s activities were recognised at a competition organised by the Ministry of Environment, where the Company was awarded with a prize “Top Performer 2010 in Environment Area”
  • Ettevõte viis läbi eduka kampaania “Ära tee troppi!” tarbijate teadlikkuse tõstmiseks
  • TheCompany organised asuccessfulawareness campaign “Don’t clog the bog!”
2010 a t hts ndmused highlights of the year 2 0102
2010.a tähtsündmused / Highlights of the year 2010
 • Paranenud tootmistulemused
 • Improved Operational Performance
  • 2010. aastal täitis Ettevõte 95 teenuse taset 97 teenuse tasemest
  • In 2010 the Company achieved 95 out of the 97 levels of service
  • Läbi aegade parim veekvaliteet – vastavus 99,59%
  • Best ever water quality – 99,59% compliance
  • Võrkude laiendamise kava raames on liitumisvõimaluse saanud 6828 kinnistut ning ehitatud on 326 km uut torustikku
  • Duringnetworksextension programme 6828 properties were provided withconnection opportunity and a total of 326 km of new pipeline hasbeenconstructed
  • Puhtama Läänemere nimel alustas Ettevõte täiendava puhastusetapi – biolfiltri – ehitust Paljassaare Reoveepuhastusjaama
  • The Company commenced the construction of an additional treatment stage – biofilter – to Paljassaare Wastewater Treatment Plantfor a cleaner Baltic Sea
  • Jääkmuda ei ole prügilasse ladustatud – kasutatud ainult haljastuses ja metsauuenduses
  • Zerosludgetolandfill – usedonlyinlandscaping and reforestation
  • Märtsis tegi kaubalennuk hädamaandumise Ülemiste järve jääle. Vaatamata kohalikule kütusereostusele, õnnestus Ettevõttel säilitada joogivee kvaliteet.
  • In March a cargo plane made an emergency landing on the ice of Lake Ülemiste. Despite local fuel pollution, the Company managed to ensure the retention of the quality of drinking water.
2010 a t hts ndmused highlights of the year 2 0103
2010.a tähtsündmused / Highlights of the year 2010
 • Ettevõtte tegevuse laiendamine
 • Grow our activities
 • Watercom alustas tegevust 2010. aastal
 • Watercom commenced operations in 2010
 • Hetkel tegeleme järgmistel turgudel Tallinnas ja üle kogu Eesti
 • Nowparticipating in the following markets in Tallinn and across Estonia
  • Veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemide opereerimis- ja halduslepingute pakkumine
  • Outsourcedwater and wastewateroperating & maintenance contracts
  • Projektijuhtimine ja omanikujärelevalve
  • Project Management & Supervision
  • Ehitusteenused ja survepesuteenus läbi Veemehe
  • Construction and pressurewashingservices through Veemees
2010 a t hts ndmused highlights of the year 2 0104
2010.a tähtsündmused / Highlights of the year 2010
 • Ettevõtte väärtus
 • ShareholderValue
 • Head finantstulemused
 • Strong financial performance
  • Tulud 777 milj. krooni (+6%)
  • Revenues of 777 million kroons (+6%)
  • Tulumaksujärgne kasum 257 milj. krooni (-25%)
  • Profit after Tax 257 million kroons (-25%)
  • Investeeringuid 274 milj. krooni (+9%)
  • Investments 274 million kroons (+9%)
  • Kasum aktsia kohta 12,8 krooni (+15%)
  • Earnings per share 12.8kroons (+15%)
  • Ettepanek maksta 16 milj. eurot dividende (25 EUR/aktsia)
  • Proposed dividend of 16 million euros (25 EUR/share)
 • Auhind parimate investorsuhete eest Tallinna börsil – teine aasta järjest
 • AwardforBest Investor Relations on Tallinn Stock Exchange – secondyearin a row
2010 a t hts ndmused highlights of the year 2 0105
2010.a tähtsündmused / Highlights of the year 2010
 • Töötajad
 • People
  • Töötervishoid ja –ohutus – OHSAS 18001 sertifikaat
  • Health and Safety – OHSAS18001 certificate
  • Töötervishoid ja –ohutus – 9 tööõnnetust, 5 oleks võinud ära hoida
  • Heath and safety – 9 workaccidents 5 ofwhichcouldhavebeenavoided
  • Töötajate pühendumise uuringu tulemus 66 punkti – enam kui 10 punkti kõrgem vastavast Eesti keskmisest tulemusest
  • Employee commitment rankingof 66 – over 10 pointsaboveEstonianaverage
  • Ulatuslik töötajate koolitamine ja arendamine – iga-aastase töötajate uuringu põhjal 4,4 punkti 6 punkti skaalal
  • Extensivestafftraining and development – rankingof 4,4 outof 6 inannualstaffsurvey
p evakorra punkt 1 agenda i tem 1

Majandusaasta aruande kinnitamine /

Approval of the Annual Report

Päevakorra punkt 1 / Agenda Item 1:

Nõukogu ettepanek:

 • Kinnitada 2010. majandusaasta aruanne.

ProposalfromtheSupervisoryCouncil:

 • To approve the 2010 Annual Report.
p evakorra punkt 1 agenda i tem 11

Majandusaasta aruande kinnitamine /

Approval of the Annual Report

Päevakorra punkt 1 / Agenda Item 1:
 • Kinnitada 2010. majandusaasta aruanne
 • To approve the 2010Annual Report

HÄÄLETAMINE / VOTING

p evakorra punkt 2 agenda i tem 2

Kasumi jaotamine / Distribution of profits

Päevakorra punkt 2 / Agenda Item 2:

Nõukogu ettepanek:

 • Seltsi 2010 majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 256 684 119 krooni ehk 16 405 105 eurot. Jaotada dividendidena 16 000 639,12 eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2010.a seisuga kogunenud 540 873 749 kroonisest ehk 34 568 133 eurosest jaotamata kasumist, sh 2010.a. 256 684 119 kroonisest ehk 16 405 105 eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,8 eurot aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 639,12 eurot aktsia kohta. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata ning mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Üldkoosolekule esitatakse ettepanek maksta dividendid aktsionäridele välja 15. juunil 2011.a ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 08. juuni 2011.a kella 23.59 seisu alusel.

Proposal from the Supervisory Council:

 • The net profit of the Company in 2010 is 256 684 119 kroons or 16 405 105 euros. To distribute 16 000 639,12 euros of AS TallinnaVesi’s retained earnings of 540 873 749 kroons or 34 568 133 euros as of 31.12.2010, incl. from the net profit of 256 684 119 kroons or 16 405 105 euros for the year 2010, as dividends, of which 0.8 euros per share shall be paid to the owners of the A-shares and 639,12 euros per share shall be paid to the owner of the B-share. Remaining retained earnings will remain undistributed and allocations from net profit will not be made to the reserve capital.

It isproposed to the general meeting to decidetopay the dividends out to the shareholders on 15 June 2011 and to determine the list of shareholders entitled to receive dividends on the basis of the share ledger as at 23.59 on 08 June 2011.

p evakorra punkt 2 agenda i tem 21

Kasumi jaotamine / Distribution of profits

Päevakorra punkt 2 / Agenda Item 2:
 • Seltsi 2010 majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 256 684 119 krooni ehk 16 405 105 eurot. Jaotada dividendidena 16 000 639,12 eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2010.a seisuga kogunenud 540 873 749 kroonisest ehk 34 568 133 eurosest jaotamata kasumist, sh 2010.a. 256 684 119 kroonisest ehk 16 405 105 eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,8 eurot aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 639,12 eurot aktsia kohta. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata ning mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Üldkoosolekule esitatakse ettepanek maksta dividendid aktsionäridele välja 15. juunil 2011.aja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 08. juuni 2011.akella 23.59 seisu alusel.

 • The net profit of the Company in 2010 is 256 684 119 kroons or 16 405 105 euros. To distribute 16 000 639,12 euros of AS TallinnaVesi’s retained earnings of 540 873 749 kroons or 34 568 133 euros as of 31.12.2010, incl. from the net profit of 256 684 119 kroons or 16 405 105 euros for the year 2010, as dividends, of which 0.8 euros per share shall be paid to the owners of the A-shares and 639,12 euros per share shall be paid to the owner of the B-share. Remaining retained earnings will remain undistributed and allocations from net profit will not be made to the reserve capital.

It isproposed to the general meeting to decidetopay the dividends out to the shareholders on 15 June 2011 and to determine the list of shareholders entitled to receive dividends on the basis of the share ledger as at 23.59 on 08 June 2011

HÄÄLETAMINE / VOTING

p evakorra punkt 3 agenda i tem 3

Põhikirja muutmine /

Amending the Articles of Association

Päevakorra punkt 3 / Agenda Item 3:

Nõukogu ettepanek: Muuta Seltsi põhikirja alljärgnevalt – muudatused allajoonitud ja rasvases trükis:

3.1. Muuta Seltsi põhikirja punkti 3.1.2., kehtestades see alljärgnevas sõnastuses:

„3.1.2. Seltsi miinimumaktsiakapitaliks on 12 000 000 eurot ja maksimumaktsiakapitaliks on 48 000 000 eurot.“

3.2. Muuta Seltsi põhikirja punkti 3.2.1.1., kehtestades see alljärgnevas sõnastuses:

„3.2.1.1. Nimelised aktsiad nimiväärtusega 0,6 eurot (kuuskümmend eurosenti) iga aktsia (edaspidi A-aktsia). Iga A-aktsia annab selle omanikule Seltsi aktsionäride üldkoosolekul 1 (ühe) hääle ja õiguse osaleda Seltsi aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja Seltsi põhikirjas sätestatud õigused.“

Council proposal: To amend the Articles of Association of the Company as follows – amendments underlined and in bold:

3.1. To amend clause 3.1.2. of the Articles of Association of the Companyasfollows :

“3.1.2. The minimum share capital of the Company shall be 12 000 000 eurosand the maximum share capital shall be 48 000 000 euros.”

3.2. To amend clause 3.2.1.1. of the Articles of Association of the Companyasfollows :

“3.2.1.1. Registered shares with the nominal value of 0.6 euros (sixty euro cents) per each share (hereinafter “A-share”). Each A-share provides its holder 1 (one) vote at the general meeting of the shareholders of the Company and the right to participate in the general meetings of the shareholders of the Company and in the distribution of profits and in the distribution of the remaining assets upon dissolution of the Company as well as any other rights set forth in the law and in the Articles of Association of the Company.”

p evakorra punkt 3 agenda i tem 31

Põhikirja muutmine /

Amending the Articles of Association

Päevakorra punkt 3 / Agenda Item 3:

3.3. Muuta Seltsi põhikirja punkti 3.2.1.2., kehtestades see alljärgnevas sõnastuses:

„3.2.1.2. Seltsil on üks nimeline eelisaktsia nimiväärtusega 60 (kuuskümmend) eurot (edaspidi B-aktsia). B-aktsia annab selle omanikule õiguse osaleda Seltsi aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses sätestatud ja Seltsi põhikirjas ettenähtud õigused. B-aktsia annab aktsionärile eesõiguse saada dividendi kindlaks määratud summas 600 (kuussada) eurot. B-aktsia annab aktsionärile Seltsi aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle järgmiste küsimuste otsustamisel (piiratud hääleõigus):“

- Seltsi põhikirja muutmine;

- Seltsi aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;

- vahetusvõlakirjade väljalaskmine;

- oma aktsiate omandamine Seltsi poolt;

- Seltsi ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise ja/või lõpetamise otsustamine;

 • Seltsi juhatuse või nõukogu nõudel Seltsi tegevusega seotud küsimuste otsustamine, mis ei ole antud seadusega Seltsi aktsionäride üldkoosoleku ainupädevusse.”

3.3. To amend clause 3.2.1.2. of the Articles of Association of the Companyasfollows:

“3.2.1.2. The Company has one registered preferred share with the nominal value of 60 (sixty) euros(hereinafter "B-share"). The B-share grants the holder the right to participate in the general meeting of the shareholders of the Company as well as in the distribution of profits and of the assets remaining upon dissolution of the Company, also other rights provided by law and the Articles of Association of the Company. The B-share grants the holder the preferential right to receive a dividend in an agreed sum of 600 (six hundred) euros. The B-share grants the shareholder 1 (one) vote at the general meeting of the shareholders of the Company when acting on the following issues (restricted right to vote):

 • amending the Articles of Association of the Company;
 • increasing and reducing the share capital of the Company;
 • issuing convertible bonds;
 • acquisition of treasury shares by the Company;
 • deciding on the merger, division, transformation and/or dissolution of the Company;
 • at the request of the management board or the supervisory council of the Company, deciding on issues related to the activities ofthe Company that have not been placed in the sole competence of the general meeting of the shareholders by law.”
p evakorra punkt 3 agenda i tem 32

Põhikirja muutmine /

Amending the Articles of Association

Päevakorra punkt 3 / Agenda Item 3:

3.4. Muuta Seltsi põhikirja punkti 6.2.3., kehtestades see alljärgnevas sõnastuses:

„6.2.3. Erakorralise Üldkoosoleku kutsub Juhatus kokku seaduses ettenähtud juhtudel, teatades sellest aktsionäridele vähemalt 3 (kolm) nädalat ette. Erakorralise Üldkoosoleku kokkukutsumise taotlus esitatakse Juhatusele kirjalikult.“

3.5. Asendada Seltsi põhikirja punktides 6.3.3.1., 6.3.3.2., 6.3.3.3., 6.3.3.4. ja 6.3.3.5. sõnad „10 miljonit krooni“ sõnadega „650 000(kuussada viiskümmend tuhat) eurot“.

3.6. Täiendada Seltsi põhikirja uue punktiga 6.5.3. alljärgnevas sõnastuses:

„6.5.3. Seltsi ainuomandis olevaid tütarettevõtteid ei käsitleta sidusettevõtetena. Tütarettevõttega sõlmitavate tehingute puhul rakendub Seltsi põhikirja punktides 6.3.3.1, 6.3.3.2, 6.3.3.3, 6.3.3.4 ja 6.3.3.5 sätestatu“

3.4. To amend clause 6.2.3. of the Articles of Association of the Companyasfollows:

“6.2.3. The Management Board shall call an extraordinary General Meeting in cases provided by law, serving a notice of it at least 3 (three) weeks in advance to the shareholders. A request for an extraordinary General Meeting shall be presented to the Management Board in writing.”

3.5. To replace in clauses 6.3.3.1., 6.3.3.2., 6.3.3.3., 6.3.3.4. and 6.3.3.5. of the Articles of Association of the Company the words “10 million kroons” with the words “650 000 (six hundred and fifty thousand) euros”.

3.6. To supplement the Articles of Association of the Company with clause 6.5.3. in the following wording:

“6.5.3. Subsidiaries in the sole ownership of the Company shall not be treated as affiliate companies. In case of transactions concluded with a subsidiary, the provisions in clauses 6.3.3.1, 6.3.3.2, 6.3.3.3, 6.3.3.4 and 6.3.3.5 of the Articles of Association of the Company shall apply.”

p evakorra punkt 3 agenda i tem 33
Päevakorra punkt 3 / Agenda Item 3:

Põhikirja muutmine /

Amending the Articles of Association

 • Muuta Seltsi põhikirja vastavalt nõukogu ettepanekutele.
 • To amendtheArticlesofAssociationoftheCompanyinaccordancewiththeCouncilproposals.

HÄÄLETAMINE / VOTING

p evakorra punkt 4 agenda i tem 4

Aktsiatenimiväärtuseningaktsiakapitalisuurusevähendamine/

Decreasing the nominal value of shares and the total value of share capital

Päevakorra punkt 4 / Agenda Item 4:

Nõukogu ettepanek:

 • Seoses nõudega konverteerida aktsiakapital kroonidest eurodesse vähendada Seltsi aktsiakapitali, vähendades A-aktsia nimiväärtust (senine nimiväärtus on 10 (kümme) krooni) 0,60€-ni (kuuekümne eurosendini) ning vähendades B-aktsia nimiväärtust (senine nimiväärtus on 1000 (üks tuhat) krooni) 60€-ni (kuuekümne euroni), kusjuures aktsiakapital väheneb väljamakseid tegemata 782 333,62€ (seitsmesaja kaheksakümne kahe tuhande kolmesaja kolmekümne kolme euro ja kuuekümne kahe eurosendi) võrra ning uueks aktsiakapitali suuruseks on 12 000060€ (kaksteist miljonit kuuskümmend eurot). Aktsiate nimiväärtuste ümberarvestamise tulemi ümardamisel ei ole õiguslikku tähendust.

Council proposal

 • In connection with the requirement to convert share capital from kroons to euros, to reduce the share capital of the Company by 782 333,62 euros (seven hundred and eighty two thousand three hundred and thirty three euros and sixty two euro cents) by way of reducing the nominal value of the A-share (current nominal value is 10 (ten) kroons) to 0.60 euros (sixty euro cents) and by way of reducing the nominal value of B-share (current nominal value is 1000 (one thousand) kroons) to 60 (sixty) euros, whereas the value of the share capital shall reduce without making any disbursements, with the new value of share capital being 12 000 060 (twelve million and sixty) euros. The rounding of the result of the conversion of the nominal value of shares has no legal consequences.
p evakorra punkt 4 agenda i tem 41

Aktsiatenimiväärtuseningaktsiakapitalisuurusevähendamine/

Decreasing the nominal value of shares and the total value of share capital

Päevakorra punkt 4 / Agenda Item 4:
 • Seoses nõudega konverteerida aktsiakapital kroonidest eurodesse vähendada Seltsi aktsiakapitali, vähendades A-aktsia nimiväärtust (senine nimiväärtus on 10 (kümme) krooni) 0,60€-ni (kuuekümne eurosendini) ning vähendades B-aktsia nimiväärtust (senine nimiväärtus on 1000 (üks tuhat) krooni) 60€-ni (kuuekümne euroni), kusjuures aktsiakapital väheneb väljamakseid tegemata 782 333,62€ (seitsmesaja kaheksakümne kahe tuhande kolmesaja kolmekümne kolme euro ja kuuekümne kahe eurosendi) võrra ning uueks aktsiakapitali suuruseks on 12 000060€ (kaksteist miljonit kuuskümmend eurot). Aktsiate nimiväärtuste ümberarvestamise tulemi ümardamisel ei ole õiguslikku tähendust.
 • In connection with the requirement to convert share capital from kroons to euros, to reduce the share capital of the Company by 782 333,62 euros (seven hundred and eighty two thousand three hundred and thirty three euros and sixty two euro cents) by way of reducing the nominal value of the A-share (current nominal value is 10 (ten) kroons) to 0.60 euros (sixty euro cents) and by way of reducing the nominal value of B-share (current nominal value is 1000 (one thousand) kroons) to 60 (sixty) euros, whereas the value of the share capital shall reduce without making any disbursements, with the new value of share capital being 12 000 060 (twelve million and sixty) euros. The rounding of the result of the conversion of the nominal value of shares has no legal consequences.

HÄÄLETAMINE / VOTING

p evakorra punkt 5 agenda i tem 5

Audiitorivalimine / Election of Auditor

Päevakorra punkt 5 / Agenda Item 5:

Nõukogu hinnang audiitori tegevusele ja ettepanek:

 • Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers on 2010. majandusaastal osutanud AS-ile Tallinna Vesi auditeerimisteenuseid Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ja AS-i Tallinna Vesi vahel 2008.a sõlmitud lepingu alusel. Nõukogu hinnangul on Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas lepinguga ning nõukogul ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas. Määrata Seltsi 2011. majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks Tiit Raimla. Kiita heaks audiitoriga sõlmitud lepingus audiitori tasustamise kord.

Council evaluation of theauditor’s work and proposal:

 • Aktsiaselts PricewaterhouseCoopershasprovided auditing servicesfor AS TallinnaVesiduringthefinancialyearof 2010 pursuanttotheagreementconcludedbetween Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers and AS TallinnaVesiin 2008. IntheopinionoftheSupervisoryCouncil, Aktsiaselts PricewaterhouseCoopershasprovidedservicesincompliancewiththeagreement and theSupervisoryCouncilhas no complaintsregardingthequalityofthe auditing services. Toappoint Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers as the auditor and Tiit Raimla as the lead auditor for the financial year of 2011. Toapprove the principles for remuneration of the auditor aspertheagreementsignedwiththeauditor.
p evakorra punkt 5 agenda i tem 51

Audiitorivalimine / Election of Auditor

Päevakorra punkt 5 / Agenda Item 5:
 • Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers on 2010. majandusaastal osutanud AS-ile Tallinna Vesi auditeerimisteenuseid Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ja AS-i Tallinna Vesi vahel 2008.a sõlmitud lepingu alusel. Nõukogu hinnangul on Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas lepinguga ning nõukogul ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas. Määrata Seltsi 2011. majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks Tiit Raimla. Kiita heaks audiitoriga sõlmitud lepingus audiitori tasustamise kord.
 • Aktsiaselts PricewaterhouseCoopershasprovided auditing servicesfor AS Tallinna Vesiduringthefinancialyearof 2010 pursuanttotheagreementconcludedbetween Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers and AS Tallinna Vesiin 2008. IntheopinionoftheSupervisoryCouncil, Aktsiaselts PricewaterhouseCoopershasprovidedservicesincompliancewiththeagreement and theSupervisoryCouncilhas no complaintsregardingthequalityofthe auditing services. Toappoint Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers as the auditor and Tiit Raimla as the lead auditor for the financial year of 2011. Toapprove the principles for remuneration of the auditor aspertheagreementsignedwiththeauditor.

HÄÄLETAMINE / VOTING

p evakorra punkt 6 agenda i tem 6

Juhatuseettekanneseadusemuudatustest ja nendemõjusttariifikinnitamisemehhanismile /

Management Board’s presentation on the change of law and its impact on the tariff approval mechanism

Päevakorra punkt 6 / Agenda Item 6:

Tänaseettekandeeesmärk/ Objective of today’s presentation

 • Teavitada aktsionäre 2011.a tariifitaotluse menetluse seisust ning ASTV täielikult õiguspärase lepingu ja meie aktsionäride kaitseks tehtavatest sammudest
 • To inform shareholders of the status of our 2011 tariff application and the actions being taken to protect ASTV’s fully legal contract and ourshareholders
 • Selgitada aktsionäridele, mida on teil võimalik oma investeeringu kaitsmiseks ette võtta
 • To enable shareholders to understand the actions you can take to protect your investment
p evakorra punkt 6 agenda i tem 61

Juhatuseettekanneseadusemuudatustest ja nendemõjusttariifikinnitamisemehhanismile /

Management Board’s presentation on the change of law and its impact on the tariff approval mechanism

Päevakorra punkt 6 / Agenda Item 6:

Põhjusotsusevaidlustamiseks / Reason for contesting the decision

 • Erastamisleping vastas Eesti ja EL-i seaduste nõuetele erastamise ajal ja vastab ka praegu
 • The privatisation contract complied with Estonian & EU laws at privatisation & today
 • Ettevõte ja selle omanikud on täitnud kõik erastamislepingu tingimused
 • The company and its owners have fulfilled all aspects of the privatisation contract
 • Eestis on aktsionäride seaduspärased ootused kaitstud võimalike ühepoolselt rakendatavate seadusemuudatuse eest
 • In Estonia the legitimate expectations of investors are protected from arbitrary legal changes
 • Investorite vara vähendatakse ILMA alljärgnevate teemade majandusliku analüüsita, mis oleks sõltumatult kinnitatud:
 • Tariifimäärad
 • Investorite tulukus
 • Erastatud kommunaalettevõtete õigustatud kasum
 • There is NO proven economic justification regardingfollowingfor expropriating investors assets:
 • Tariff levels
 • Investors’ returns
 • Justified profit for privatised utilities
p evakorra punkt 6 agenda i tem 62

Juhatuseettekanneseadusemuudatustest ja nendemõjusttariifikinnitamisemehhanismile /

Management Board’s presentation on the change of law and its impact on the tariff approval mechanism

Päevakorra punkt 6 / Agenda Item 6:

Erastamise taust / Background to the Privatisation

 • Ettevõte erastati 2001.a konkurentsituru tingimustes
 • Privatised in 2001 via a market led mechanism
 • Eesmärgiks oli tõsta kvaliteedistandardeid võimalikult kiiresti ja efektiivselt
 • 60% hindamiskriteeriumitest moodustas võimalikult madal tariifitõus (reaalne tõus 30%)
 • 40% hindmiskriteeriumitest moodustas aktsiate eest kõrgeim pakutud hind (1,328 miljardit krooni = 85 miljonit eurot maksti 50,4% omakapitali eest)
 • Objective was to increase quality standards as quickly and as efficiently as possible
 • 60% of bid award for lowest tariff increase (30% real increase)
 • 40% of bid award for highest value paid for shares (1.328 billion EEK = 85m Euro paid for 50.4% of the equity)
 • Erastamislepingus sätestati tariifi- ja õigustatud kasumi mehhanismid
 • Tariff and justifed profit mechanisms defined in the privatisation contract
 • Vastab täiel määral kõikidele Eesti ja EL-i seadustele
 • Fully in accordance with all Estonian and EU laws
p evakorra punkt 6 agenda i tem 63

Juhatuseettekanneseadusemuudatustest ja nendemõjusttariifikinnitamisemehhanismile /

Management Board’s presentation on the change of law and its impact on the tariff approval mechanism

Päevakorra punkt 6 / Agenda Item 6:

Aktsiateesmaneavalikpakkumine / IPO

 • 30% omakapitalieestmaksti 55.5 miljoniteurot (9.25 eurotaktsiaeest)
 • 55.5m Euro paid for 30% of the equity (9.25 Euro per share)
 • Investeeringtehtiigatiõiguspäraseerastamislepingupõhjal
 • Investment made on the basis of the fully legal privatisation contract
 • Regulatsioonigaseotudriskiderastamislepingusmaandatiarbitratsioonivõimalusega, kasutadessõltumatuidrahvusvahelisieksperte
 • Regulatory risk in the privatisation contract mitigated by arbitration using independent international experts
p evakorra punkt 6 agenda i tem 64

Juhatuseettekanneseadusemuudatustest ja nendemõjusttariifikinnitamisemehhanismile /

Management Board’s presentation on the change of law and its impact on the tariff approval mechanism

Päevakorra punkt 6 / Agenda Item 6:

Erastamisjärgnetegevus / Performance since privatisation

 • 6,5% reaalnetulukusinvesteeritudkapitaliltaastatel 2001 - 2010 (kooskõlasrahvusvahelistestandarditega (väiksemkuiSuurbritannias, Hollandis, Iirimaal)
 • 6.5% real rate of return on invested capital in period 2001 to 2010 (in accordance with international norms (lower than UK, Holland, Ireland)
 • Erainvestorite rahavoo sisemine tulukusmäär (IRR) aastani 2010 on olnud 1,6%
 • To 2010 – IRR of cash returns for private investors is 1.6%
 • Eestis on veehinderatarbijateleallakeskmisttasetningmoodustab 1,4% netosissetulekust
 • In Estonia domestic tariff is below average level and 1.4% of disposable income
 • Kõik teenuste ja kvaliteedi parendused on tõendatult teostatud
 • All improvements in quality and service delivered & proven
 • Lepingut on 10 aastattäidetudilmakommentaaride ja probleemideta
 • Contract operated without comment or problem for 10 years
p evakorra punkt 6 agenda i tem 65

Juhatuseettekanneseadusemuudatustest ja nendemõjusttariifikinnitamisemehhanismile /

Management Board’s presentation on the change of law and its impact on the tariff approval mechanism

Päevakorra punkt 6 / Agenda Item 6:

Eestiametivõimudepooltastutudsammud / Actions taken by the Estonian Authorities

 • Riigikoguvõttisvastumonopolideohjeldamiseseaduse

- Muutuspõhjendatudtulukusedefinitsioon, mis ei arvestaerastatudettevõtetega

 • AMB passed by parliament
 • Change to justified profitability definition to exclude privatised companies
 • Uuemetoodikarakendamineühepoolselt

- Eirabigatiõiguspärasterastamislepingussisalduvattariifimehhanismi

 • Unilateral imposition of a new methodology
 • ignores the fully legal tariff mechanism included in the privatisation contract
 • JätabtäielikulttähelepanutaASTVerastamislepingu
 • Dialoogiei ole peetudettevõtteegaselleinvestoritega
 • Puudubsõltumatutõestusnaguolekserastamineolnudebaefektiivne
 • Complete disregard for ASTV’sprivatisation contract
 • No dialogue with the company or its investors
 • No independent proof the privatisation was inefficient
p evakorra punkt 6 agenda i tem 66

Juhatuseettekanneseadusemuudatustest ja nendemõjusttariifikinnitamisemehhanismile /

Management Board’s presentation on the change of law and its impact on the tariff approval mechanism

Päevakorra punkt 6 / Agenda Item 6:

Eestiametivõimudepooltastutudsammud / Actions taken by the Estonian Authorities

 • Konkurentsiameti metoodika ja seisukoht investorite suhtes
  • Keeldutakse arvestamast mistahes erastamist puudutavaid aspekte
  • Ei kooskõlastata lepingul põhinevat 2011.a tariifitaotlust
  • KA väidab, et (muudetud) ÜVVKS annab õiguse lepingut eirata
  • KA keeldub järgimast Maailmapanga juhiseid, millele KA ise viitab
  • KA eirab täielikult Oxera sõltumatut analüüsi
  • KA ei ole taotlenud enda analüüsi sõltumatut kinnitamist
  • Tulemuseks on see, et aktsiate esmasel pakkumisel osalenud investorid kaotavad KA sõltumatult kinnitamata analüüsi tõttu kuni poole oma rahast
 • CA methodology & positiontowardsinvestors
  • refusestoconsideranyaspectoftheprivatisation
  • rejectsthecontractuallyagreed 2011 tariffapplication
  • Statesthatthe (amended) PWSSAgivesittherighttoignorethecontract
  • refusestousetheWorldBankguidelinesreferencedbyitself
  • FullyignorestheOxera’sindependetanalysis
  • Hasnothaditsownanalysisindependentlyverified
  • ResultsIPOinvestorslosinguptohalftheirmoneybecauseoftheCA’sownunverifiedanalysis
p evakorra punkt 6 agenda i tem 67

Juhatuseettekanneseadusemuudatustest ja nendemõjusttariifikinnitamisemehhanismile /

Management Board’s presentation on the change of law and its impact on the tariff approval mechanism

Päevakorra punkt 6 / Agenda Item 6:

Mida see teiejaokstähendab? / What this would mean for you?

 • Teie investeeringu juriidilise ja majandusliku raamistiku ühepoolne rikkumine
 • Unilateralbreakingofthelegal and economicframeworkofyourinvestment
 • Dividendid vähenevad ligikaudu 50% võrra aastas
 • Dividendsreducedbyapprox 50% perannum
 • Ettevõtte väärtuse vähenemine ligikaudu 1.5 miljardi EEK (90 miljonit eurot)
 • Value loss ofapproximately1.5bn EEK (90m Euros)
 • Teie vara õigusvastane võõrandamine ilma nõuetekohase kompensatsioonita
 • Expropriationofyourassetswithoutcompensation
p evakorra punkt 6 agenda i tem 68

Juhatuseettekanneseadusemuudatustest ja nendemõjusttariifikinnitamisemehhanismile /

Management Board’s presentation on the change of law and its impact on the tariff approval mechanism

Päevakorra punkt 6 / Agenda Item 6:

Juriidilisedvõtmeküsimused/ Key legal questions

 • Kas tegemist on seadusemuudatusega või uue metoodika rakendamisega ühepoolselt?
 • Isit a changeoflawor a unilateralimplementationof a newmethodology?
 • Mõlemal juhul on Eesti võimudel kohustus võtta arvesse olemasolevate lepingute tingimusi enne taoliste muudatuste tegemist
 • IneithercasetheEstonianauthoritieshaveanobligationtoconsiderexistingcontractsbeforemakingsuchchanges

Meie arvamus

  • Lepingu tingimuste, Eesti ja EL-i õigusaktide rikkumine
  • Lepingu ühepoolne rikkumine on investorite omandiõiguse selge rikkumine
  • Puudub tõestatud majanduslik põhjendus, muudatus on ebaeetiline

Webelieve

  • Breachofcontract, Estonianlaw and Consitution and EULaw
  • Unilateralbreachofcontractis a clearvitiationoftheinvestorspropertyrights
  • No proveneconomicjustification, thechangeisunethical
p evakorra punkt 6 agenda i tem 69

Juhatuseettekanneseadusemuudatustest ja nendemõjusttariifikinnitamisemehhanismile /

Management Board’s presentation on the change of law and its impact on the tariff approval mechanism

Päevakorra punkt 6 / Agenda Item 6:

ASTVpooltastutavadsammud / Actions being taken by ASTV

 • Oleme alustanud ettevalmistusi vaidlustamaks lepingu rikkumist Eesti kohtutes
 • WehavestartedtopreparethecontestofthecontractbreachintheEstoniancourts
 • Majanduslik põhjendatus sõltumatuid eksperte (Oxera) kasutades
 • Economicjustificationthroughindependentexperts (Oxera)
 • EL Komisjonile esitatud kaebus
 • TFEU 49 kapitali vaba liikumine
 • TFEU 60 asutamisõigus
 • Compaint made totheEUCommission
 • TFEU 49 Freemovementofcapital
 • TFEU 63 RightofEstablishment
 • EL Komisjon saatis seoses ettevõtte kaebusega Eesti Vabariigi Valitsusele teabepäringu

- Vastuse tähtajaks oli 3. mai (seni ei ole kommentaare antud)

 • RegardingtheCompany’scomplaint, the EU Commission sent a RequestforInformationtotheEstonianGovernment

- Responsewasdueby 3 May (no commentyet made)

p evakorra punkt 6 agenda i tem 610

Juhatuseettekanneseadusemuudatustest ja nendemõjusttariifikinnitamisemehhanismile /

Management Board’s presentation on the change of law and its impact on the tariff approval mechanism

Päevakorra punkt 6 / Agenda Item 6:

Midasaavadaktsionäridteha? / What can the Shareholders do?

 • Teha lobby-tööd Riigikogu ja majandusministeeriumiga, küsides neilt majanduslikke põhjendusi nende ettevõttele suunatud tegevuse kohta
 • Lobby Parliament and theMoECrequestingeconomicjustifcationfortheiractionsthat are aimed at thecompany
 • Kirjutada oma valitud parlamendisaadikule, peaministrile, Euroopa Parlamendi saadikule ning küsida tõestatud põhjendusi
 • WritetoyourMP, Prime Minister, MEPCompetitionAuthorityaskingforprovenjustification
 • Ühendada jõud teiste aktsionäridega pöördumisel EL Komisjoni poole
 • GroupshareholderactiontoEUCommission
slide34

Täname tähelepanu eest!

Thankyou!

AS Tallinna Vesi

Ädala 10

Tel: +372 62 62200

E-post: tvesi@tvesi.ee

www.tallinnavesi.ee