slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ PowerPoint Presentation
Download Presentation
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11
edena

องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ - PowerPoint PPT Presentation

154 Views
Download Presentation
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ส่วนต่าง ๆ ที่ทำให้ระบบสารสนเทศทำงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จัดทำโดย นางสาวอิสราภรณ์ พรเพ็ง นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 2. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศมี 5 ส่วน คือ คลิกเลือกเนื้อหาที่ต้องการศึกษา แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

 3. ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ฮาร์ดแวร์เป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้าง รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่ายช่วยในการจัดการสารสนเทศ ประมวลผล คัดเลือก คำนวณ หรือพิมพ์รายงาน ผลตามที่ต้องการ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่ทำงานได้รวดเร็ว มีความแม่นยำในการทำงาน และทำงานได้ต่อเนื่อง Company Logo ง 31241 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

 4. องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ ฮาร์ดแวร์ประกอบด้วย • หน่วยรับข้อมูล ( input unit ) • หน่วยประมวลผลกลาง ( central processor unit ) หรือ CPU • หน่วยความจำหลัก • หน่วยแสดงผลลัพธ์ (output unit ) • หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (secondary storage unit ) หน่วยรับข้อมูล จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับรับข้อมูลต่างๆ เข้าสู่คอมพิวเตอร์จากนั้น หน่วยประมวลผลกลาง จะนำไปประมวลผลและแสดงผลลัพธ์ที่ได้ออกมาให้ผู้ใช้รับทราบทาง หน่วยแสดงผลลัพธ์ Company Logo ง 31241 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

 5. องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ หน่วยความจำหลักจะทำหน้าที่เสมือนเก็บข้อมูลชั่วคราวที่มีขนาดไม่สูงมากการที่ฮาร์ดแวร์จะทำหน้าที่ได้มีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยู่กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ส่วนการทำงานได้มากน้อยเพียงใด จะขึ้นอยู่กับหน่วยความจำหลักของเครื่องนั้น ๆ ข้อเสียของหน่วยความจำหลัก คือ หากปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำหลักจะหายไป ในขณะที่ข้อมูลอยู่ที่หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง จะไม่สูญหายตราบเท่าที่ผู้ใช้ไม่ทำการลบข้อมูลนั้น รวมทั้งหน่วยเก็บข้อมูลสำรองยังมีความจุที่สูงมาก จึงเหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ หรือเก็บข้อมูลไว้ใช้ในภายหลัง ข้อเสียของหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง คือ การเรียกใช้ข้อมูลจะช้ากว่าหน่วยความจำหลักมาก กลับหน้าแรก Company Logo ง 31241 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

 6. ซอฟต์แวร์ (Software) คอมพิวเตอร์ที่ประกอบออกมาจากโรงงานจะยังไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากต้องมี ซอฟต์แวร์ (Software) ซึ่งเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่สั่งให้ฮาร์ดแวร์ทำงานต่าง ๆ ตามต้องการ โดยชุดคำสั่งหรือโปรแกรมนั้นจะเขียนขึ้นมาจาก ภาษาคอมพิวเตอร์ (Programming Language) ภาษาใดภาษาหนึ่ง และมี โปรแกรมเมอร์ (Programmer) หรือนักเขียนโปรแกรมเป็นผู้ใช้ภาษาคอมพิวเตอร์เหล่านั้นเขียนซอฟต์แวร์เหล่านั้นขึ้นมา ซอฟท์แวร์ จึงหมายถึง : ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่เขียนขึ้นจากภาษาคอมพิวเตอร์ ให้เครื่องทำงานได้ตามต้องการในแต่ละงาน Company Logo ง 31241 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

 7. ประเภทของซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆ คือ • ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software ) • ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ( Application Software ) ซอฟต์แวร์ระบบโดยส่วนมากแล้วจะติดตั้งมากับเครื่องคอมพิวเตอร์เนื่องจากซอฟต์แวร์ระบบเป็นส่วนควบคุมการทำงานต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถเริ่มต้นการทำงานอื่น ๆ ที่ผู้ใช้ต้องการได้ต่อไป ซอฟต์แวร์ประยุกต์จะเป็นซอฟต์แวร์ที่เน้นในการช่วยการทำงานต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้ ซึ่งแตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้ใช้แต่ละคน กลับหน้าแรก Company Logo ง 31241 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

 8. บุคลากร (People ware) เป็นส่วนประกอบที่สำคัญ เพราะบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจวิธีการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศ จะเป็นผู้ดำเนินการ ในการทำงานทั้งหมด บุคลากรจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรภายในองค์กรเป็นส่วนประกอบที่จะทำให้เกิด ระบบสารสนเทศด้วยกันทุกคน เช่น ร้านขายสินค้าแห่งหนึ่ง บุคลากรที่ดำเนินการในร้านค้าทุกคน ตั้งแต่ผู้จัดการถึงพนักงานขาย เป็นส่วนประกอบที่จะทำให้เกิดสารสนเทศได้ กลับหน้าแรก Company Logo ง 31241 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

 9. ข้อมูล (Data) ข้อมูล เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของระบบสารสนเทศ อาจจะเป็นตัวชี้ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของระบบได้ เนื่องจากจะต้องมีการเก็บข้อมูลจากแหล่งกำเนิด ข้อมูลจะต้องมีความถูกต้อง มีการกลั่นกรองและตรวจสอบแล้วเท่านั้นจึงจะมีประโยชน์ ข้อมูลจำเป็นจะต้องมีมาตรฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้งานในระดับกลุ่มหรือระดับองค์การ ข้อมูลต้องมีโครงสร้างในการจัดเก็บที่เป็นระบบระเบียบเพื่อการสืบค้นที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ กลับหน้าแรก Company Logo ง 31241 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

 10. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) เป็นระเบียบวิธีการปฏิบัติงานในการจัดเก็บรักษาข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่จะทำให้เป็นสารสนเทศได้ เช่น กำหนดให้ มีการป้อนข้อมูลทุกวัน ป้อนข้อมูลให้ทันตามกำหนดเวลา มีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องอยู่เสมอ กำหนดเวลาในการประมวลผล การทำรายงาน การดำเนินการต่างๆ ต้องมีขั้นตอน หากขั้นตอนใดมีปัญหาระบบก็จะมีปัญหาด้วย เพราะทุกขั้นตอนมีผลต่อระบบสารสนเทศ กลับหน้าแรก Company Logo ง 31241 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น

 11. แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม Link ที่เกี่ยวข้อง • http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/it4life/sub%20intro2.htm • http://www.chakkham.ac.th/technology/homepage/page1.html • http://www.bncc.ac.th/childweb/namo/technology/p3.html • http://www.kkw.ac.th/kkwweb/teacherhead/webpookie/pensil/lesson9.htm นักเรียนสามารถทำการสืบค้นข้อมูลได้ โดยใช้คำค้น เช่น องค์ประกอบของสารสนเทศ , ฮาร์ดแวร์ , ซอฟต์แวร์ เป็นต้น กลับหน้าแรก Company Logo ง 31241 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น