yen ttk ya g re rketler n yapmalari gereken s zle me de kl kler n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
YENİ TTK’YA GÖRE ŞİRKETLERİN YAPMALARI GEREKEN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
YENİ TTK’YA GÖRE ŞİRKETLERİN YAPMALARI GEREKEN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

YENİ TTK’YA GÖRE ŞİRKETLERİN YAPMALARI GEREKEN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ - PowerPoint PPT Presentation


  • 222 Views
  • Uploaded on

YENİ TTK’YA GÖRE ŞİRKETLERİN YAPMALARI GEREKEN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ. YARD. DOÇ. DR. H. ALİ DURAL. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ HANGİ TARİHE KADAR YAPILMALIDIR?. 1 Temmuz 2013 : Anonim şirketler esas sözleşmelerini ve limited şirketler şirket

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'YENİ TTK’YA GÖRE ŞİRKETLERİN YAPMALARI GEREKEN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ' - edda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
yen ttk ya g re rketler n yapmalari gereken s zle me de kl kler

YENİ TTK’YA GÖRE ŞİRKETLERİN YAPMALARI GEREKEN SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

YARD. DOÇ. DR. H. ALİ DURAL

s zle me de kl kler hang tar he kadar yapilmalidir
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİHANGİ TARİHE KADAR YAPILMALIDIR?

1 Temmuz 2013:

Anonim şirketler esas sözleşmelerini ve limited şirketler şirket

sözleşmelerini, yürürlük tarihinden itibaren 12 ay içinde

(01.07.2013’e kadar) TTK’ylauyumlu hâle getirirler. Bu süre

içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması hâlinde, esas

sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine TTK

ilgili hükümleri uygulanır.Gümrükve Ticaret Bakanlığı

Yukarıdaki süreyi ancak bir yıla kadar uzatabilir (6335 sayılı

Kanunladeğişik6103 sayılı Kanun m. 22).

s zle me de kl kler hang tar he kadar yapilmalidir1
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİHANGİ TARİHE KADAR YAPILMALIDIR?

1 Temmuz 2013 (devam):

Bir anonim şirketin esas sözleşmesinde veya bir limited şirketin şirket sözleşmesinde genel kurulun toplantı ve karar nisaplarına, madde numarası belirtilerek veya belirtilmeksizin eski TTK hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüşse, bu şirketler Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe girmesinden itibaren 12 ay içinde (01.07.2013’e kadar) anonim şirketlerde esas sözleşmelerini ve limited şirketlerde şirket sözleşmesini değiştirerek, anılan Kanuna uygun düzenleme yaparlar. Aksi hâlde, bu sürenin geçmesiyle Türk Ticaret Kanununun genel kurulun toplantı ve karar nisaplarına ilişkin hükümleri uygulanır. Sadece bu 12 ay içinde (01.07.2013’e kadar) yapılan genel kurullarda eski TTK’nın genel kurulların toplantı ve karar nisapları hakkındaki hükümleri uygulanır (6335 sayılı Kanun ile değişik 6103 sayılı Kanun m. 26).

s zle me de kl kler hang tar he kadar yapilmalidir2
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİHANGİ TARİHE KADAR YAPILMALIDIR?

1 Temmuz 2013 (devam)

Nama yazılı payların devrini, red sebeplerini göstererek veya göstermeyerek sınırlandırmış bulunan anonim şirketler, TTK’nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde (01.07.2013), esas sözleşmelerini değiştirerek, TTK’nın 492 ilâ 498 inci maddelerine uyarlamak zorundadır; aksi hâlde, bu sürenin dolmasıyla tüm sınırlamalar geçersiz hâle gelir (6103 sayılı Kanun m. 28/7).

s zle me de kl kler hang tar he kadar yapilmalidir3
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİHANGİ TARİHE KADAR YAPILMALIDIR?

14 Şubat 2014

A.Ş’lersermayelerini 50.000 TL’ye, Ltd. Şti.ler de 10.000 TL’ye çıkarmaları gerekmektedir. (6335 sayılı Kanunla değişik 6103 sayılı Kanun m. 20) Aksi halde bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bu süreyi birer yıl olmak üzere en çok iki defa uzatabilir.

s zle me de kl kler hang tar he kadar yapilmalidir4
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİHANGİ TARİHE KADAR YAPILMALIDIR?

14 Şubat 2014 (devam):

TTK m. 479 /2’de belirtilen sınırı aşan (her pay için en fazla 15 oy) sayıda oyda imtiyaz öngören esas sözleşme hükümleri, TTK’ın yayımı tarihinden itibaren üç yıl içinde (14.02.2014) anılan fıkraya uyarlanır veya mahkemeden anılan fıkrada öngörülen karar alınır (6335 sayılı Kanunla değişik 6103 sayılı Kanun m. 28/3).

s zle me de kl kler hang tar he kadar yapilmalidir5
SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİHANGİ TARİHE KADAR YAPILMALIDIR?

14 Şubat 2014 (devam):

Yukarıda belirtilen sürede gerekli esas sözleşme değişikliklerinin ve uyarlamaların gerçekleştirilmemesi hâlinde, oyda imtiyazı düzenleyen esas sözleşme hükümleri, birinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen sürenin dolduğu tarihte kendiliğinden geçersiz hâle gelir ve esas sözleşmede öngörülen oya ilişkin imtiyazların tümü kanunen sona erer.

l m ted rketlerde zorunlu olmayan esas s zle me h k mler
LİMİTED ŞİRKETLERDEZORUNLU OLMAYAN ESAS SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ

TTK MADDE 577-

Aşağıdaki kayıtlar, şirket sözleşmesinde öngörüldükleri takdirde bağlayıcı hükümlerdir:

a) Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılmasına ilişkin kanuni hükümlerden ayrılan düzenlemeler.

b) Ortaklara veya şirkete, esas sermaye payları ile ilgili olarak önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım  ve alım hakları tanınması.

c) Ek ödeme yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı.

d) Yan edim yükümlülüklerinin öngörülmesi, bunların şekli ve kapsamı.

e) Belirli veya belirlenebilir ortaklara veto hakkı veya bir genel kurul kararının oylanması sonucunda oyların eşit çıkması hâlinde bazı ortaklara üstün oy hakkı tanıyan hükümler.

f) Kanunda ya da şirket sözleşmesinde öngörülmüş bulunan yükümlülüklerin hiç ya da zamanında yerine getirilmemeleri hâlinde uygulanabilecek sözleşme cezası hükümleri.

g) Kanuni düzenlemeden ayrılan rekabet yasağına ilişkin hükümler.

l m ted rketlerde zorunlu olmayan esas s zle me h k mler1
LİMİTED ŞİRKETLERDEZORUNLU OLMAYAN ESAS SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ

TTK m. 577 (devam):

h) Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin özel hak tanıyan hükümler.

ı) Genel kurulda karar almaya, oy hakkına ve oy hakkının hesaplanmasına ilişkin kanuni düzenlemeden ayrılan hükümler.

i) Şirket yönetiminin üçüncü bir kişiye bırakılmasına ilişkin yetki hükümleri.

j) Bilanço kârının kullanılması hakkında kanundan ayrılan hükümler.

k) Çıkma hakkının tanınması ile bunun kullanılmasının şartları, bu hâllerde ödenecek olan ayrılma akçesinin türü ve tutarı.

l) Ortağın şirketten çıkarılmasına ilişkin özel sebepleri gösteren hükümler.

m) Kanunda belirtilenler dışında öngörülen sona erme sebeplerine dair hükümler.

l m ted rketlerde zorunlu olmayan esas s zle me h k mler2
LİMİTED ŞİRKETLERDEZORUNLU OLMAYAN ESAS SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ
  • Şirket sözleşmesinde farklı itibari değerde paylar öngörülebilir (TTK m.583).
  • Şirket sözleşmesinde payın devrinde genel kurulun onay şartı kaldırılabilir (TTK m. 595/2).
  • Şirket sözleşmesinde kar payının hesaplanmasında itibari değere oranla hesaplanması kuralından ayrılınabilinir (TTK m. 608/2)
  • Şirket sözleşmesinde, müdürün veya  müdürlerin aldıkları belirli kararları ve/veya münferit sorunları, genel kurulun onayına sunmaları gereği öngörülebilir (TTK m. 625/2).
l m ted rketlerde zorunlu olmayan esas s zle me h k mler3
LİMİTED ŞİRKETLERDEZORUNLU OLMAYAN ESAS SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ
  • Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemiş veya diğer tüm ortaklar yazılı olarak izin vermemişse, müdürler şirketle rekabet oluşturan bir faaliyette bulunamazlar. Şirket sözleşmesi ortakların onayı yerine ortaklar genel kurulunun onay kararını öngörebilir (TTK m.626/2)
  • Şirket sözleşmesi ile imtiyaz hakları öngörülebilir.
l m ted rketlerde zorunlu olmayan esas s zle me h k mler4
LİMİTED ŞİRKETLERDEZORUNLU OLMAYAN ESAS SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ
  • Şirket sözleşmesi, ortaklara şirketten çıkma hakkını tanıyabilir, bu hakkın kullanılmasını belirli şartlara bağlayabilir(TTK m. 638/1)
  •  Şirket sözleşmesinde, bir ortağın genel kurul kararı ile şirketten çıkarılabileceği sebepler öngörülebilir (TTK 640/1).