Download
cestovn ruch p edn ka marketing cestovn ho ruchu n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CESTOVNÍ RUCH Přednáška Marketing cestovního ruchu PowerPoint Presentation
Download Presentation
CESTOVNÍ RUCH Přednáška Marketing cestovního ruchu

CESTOVNÍ RUCH Přednáška Marketing cestovního ruchu

121 Views Download Presentation
Download Presentation

CESTOVNÍ RUCH Přednáška Marketing cestovního ruchu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. CESTOVNÍ RUCHPřednáškaMarketing cestovního ruchu Kateřina Ryglová, Ústav marketingu a obchodu, email : katkag@mendelu.cz, http://akela.mendelu.cz/~katkag/

 2. MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU „HLAVNÍM CÍLEM ORGANIZACÍ V CR JE USPOKOJOVÁNÍ ZÁKAZNÍKOVÝCH POTŘEB V DOBĚ POBYTU MIMO MÍSTO TRVALÉHO BYDLIŠTĚ“

 3. MARKETING CESTOVNÍHO RUCHU POPTÁVKA X NABÍDKA

 4. 4 kategorie nabídky služeb • pouze hmatatelné zboží • hmatatelné zboží s doprovodnými službami • důležitá služba s doprovodnými menšími výrobky a službami • pouze služba

 5. Odlišnosti služeb od výrobku • Nehmotný charakter služeb (nehmatatelnost) • Charakter výroby (proměnlivost) • Pomíjivost • Distribuční cesty • Podmíněnost nákladů • Vztah služeb a provozovatele(vázanost)

 6. Základní specifika služeb CR • Kratší expozitura služeb • Vliv psychiky a emocí • Význam „vnější stránky“ • Důraz na úroveň a image • Závislost na komplementárních firmách • Snazší kopírování služeb • Důraz na propagaci mimo sezóny

 7. Typické přístupy k MRK v CR 1) Používání více než jen „4P“ · PRODUCT / VÝROBEK · PRICE / CENA · PLACE / DISTRIBUCE · PROMOTION / PROPAGACE · PEOPLE / LIDÉ · PARTNERSHIP / SPOLUPRÁCE · PACKAGING / BALÍČKOVÁNÍ · PROGRAMMING / PROGRAMOVÁ SPECIFIKACE

 8. Typické přístupy k MRK v CR 2) Význam ústní reklamy – reference, doporučení 3) Používání emotivní přitažlivosti propagace 4) Složitější ověřováníinovací 5) Význam dobrých vztahů s komplementárními firmami

 9. PRODUKT • uspokojení potřeb a požadavků turistů • různá úroveň komplexnosti • TP: komplexní zážitek od chvíle opuštění domova, až do doby návratu (výkl. slovník cest. ruchu) • symbióza materiálních a nemateriálních zdrojů • zacílení na konkrétní zákaznické skupiny • dostatečná atraktivita, přístupnost • cena, kterou je zákazník ochoten akceptovat • turistický produkt X regionální tur. produkt • soulad se skutečnou nabídkou destinace

 10. Regionální turistické produkty v JM kraji, v ČR • Baťův kanál • Vinařský turistický program Plzeňský kraj + Czechtourism • „Židovské cesty v Čechách a na Moravě“

 11. DISTRIBUCE (PLACE) • Globální distribuční systémy (Galileo, Amadeus,… ) • Internet

 12. CENA (PRICE) Hlavní cenové strategie • diferenciace cen • dle fáze životního cyklu • průniková cena • strategie „sbírání smetany“ • psychologické ceny • jednotné ceny typu „all inclusive“ • slevy (časové, hromadné, věrným klientům)

 13. PROPAGAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ MIX • AIDA • Přímé komunikační nástroje • Osobní prodej • Přímý marketing • Nepřímé komunikační nástroje • Reklama • Publicita, public relations • Podpora prodeje • Nekontrolovatelné komunikační nástroje

 14. Propagace a image území • soustředit pozornost zákazníka na určité teritoriální destinace • vytvoření „značky destinace“ • Corporate Identity • zahraniční veletrhy • spolupráce a pobočky v okolních destinacích či v zahraničí • teletext, videokonference, satelitní konference)

 15. PROPAGAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ MIX • GO (Regiontour) v Brně, Holiday World v Praze • Czechtourism (Česká centrála cestovního ruchu-ČCCR) • propagace České republiky v zahraničí • zahraniční centra • podpora domácího cestovního ruchu

 16. Positioning (umisťování) Positioning (umisťování) – odraz představ podniku (místních autorit, samospráv v destinaci) o tom, jak by jeho produkty a služby (destinace) měly být vnímány cílovou spotřebitelskou skupinou ve srovnání s konkurenčními službami X Skutečné vnímaní cílovou skupinou v porovnání s konkurencí

 17. IMAGE BIRMINGHAM • Industriální image ==>> obchodní, konferenční a výstavní centrum v Anglii • Leasure short-break & Business Tourism • ŘÍZENÍ CR V BIRMINGHAMU (viz. skripta Cestovní ruch: Foret, Turčínková, 2005)

 18. LIDÉ (PEOPLE) Zaměstnanci X Zákaznický mix • Animátor • Interní marketing

 19. SPOLUPRÁCE (PARTNERSHIP) Př. spolupráce zemí:„země V4“: • vzájemné spolupráce, jednotná propagace na zaoceánských trzích: Amerika, Japonsko, Čína a Brazílie

 20. Nejnovější evropské trendy partnerství v CR • Marketing vztahů • Budování meziregionálních/destinačních partnerství (mikroregiony,euroregiony) • Budování sofistikované infrastruktury • Koncentrace zdrojů • Spolupráce širokého spektra podnikatelů v různých ekonomických odvětvích • Podpora z EU a účinná lobby v centru

 21. NABÍDKA BALÍKU SLUŽEB (PACKAGING) • PROGRAMOVÁ SPECIFIKACE (PROGRAMMING) • Demarketing (Londýn)

 22. SEGMENTACE TRHU CR • Demografická • Geografická • Psychografická • Behavioristická