ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА
Download
1 / 16

- PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ Дирекция “Международна дейност и ЕБФ”. ПРЕДСЕДАТЕЛ. Политически кабинет Заместник председател – 2 Експерт PR / Връзки с обществеността. Служител по сигурността на информацията. Главен секретар. Инспекторат. Финансов контрольор.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - edan-odonnell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
6739027

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА

БЕЖАНЦИТЕ ПРИ

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Дирекция “Международна дейност и ЕБФ”


6739027

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Политически кабинет

Заместник председател – 2

Експерт PR / Връзки с обществеността

Служител по сигурността на информацията

Главен секретар

Инспекторат

Финансов контрольор

Обща администрация Дирекция“Административно-правнообслужване,процесуално представителство и човешки ресурси”

Дирекция

“Финансово-счетоводни дейности, управление на собствеността и обществени поръчки”

Специализирана администрация

Дирекция

“Качество на процедурата, временна закрила и компетентност за разглеждане на молбите”

Дирекция

“Международна дейност и Европейски бежански фонд”

Териториални поделения

Регистрационно - приемателен център - София”

“Интеграционен център -София”

“Регистрационно - приемателен център - с.Баня, община Нова Загора”

“Транзитен център – с. Пъстрогор, община Свиленград”

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕУСТРОЙСТВО


6739027

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕДАННИ И ФАКТИ

Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет е създадена на 1 ноември 1992 г. като Национално бюро за териториалното убежище и бежанците /НБТУБ/ при Министерския съвет с Постановление на Министерски съвет № 207. Седалището на ДАБ е в София, като ДАБ има 3 оперативни териториални поделения в страната.

ДАБ се ръководи от:

Председател, който е орган на изпълнителната власт със специална компетентност. Той ръководи, координира и контролира провеждането на държавната политика във връзка с предоставянето статут на бежанец и хуманитарен статут на чужденци в Република България. При изпълнение на своята дейност председателят се подпомага от двама заместник-председатели.

Агенцията е администрация, която подпомага председателя при осъществяване на правомощията му, като общата численост на персонала на агенцията е 133 щатни бройки.


6739027

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕДАННИ И ФАКТИ

По-важни дати в историята на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет:

23.10.1992г. - ПМС № 207 за създаване от 01.11.1992г. на Национално бюро за териториалнотоубежище и бежанците /НБТУБ/ при Министерскиясъвет;

15.09.1993г. - ПМС № 182 за приеманеПравилник за устройството и дейността на НБТУБ;

04.10.1994г. - ПМС № 208 за приемане на Наредба за предоставяне и регламентиране статута на бежанците;

09.05.1997г. - ПМС № 199 за създаване на Регистрационно-приемателен център за бежанци в с.Баня, община Нова Загора;

27.05.1999г. - Закон за бежанците, приет от 38-то Народно събрание на Република България (в сила от 01.08.1999г.);

09.05.2000г. - ПМС № 78 за приемане на Устройственправилник на Агенцията за бежанцитепри Министерскиясъвет;

14.05.2001г. - ПМС № 123 за откриване на Регистрационно-приемателен център (РПЦ) за бежанци и на Интеграционен център за бежанци в София, район "Овча купел", ул. "Монтевидео" 21А;


6739027

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕДАННИ И ФАКТИ

По-важни дати в историята на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет:

16.05.2002г. - Закон за убежището и бежанците, приет от 39-то Народно събрание на Република България (в сила от 01.12.2002г.);

12.12.2002г. - ПМС № 291 за преобразуване на Агенцията за бежанците при Министерския съвет в Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет и за приемане на нейния устройствен правилник (изм. и доп., ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 18.06.2004г.);

21.03.2008г. - ПМС № 59 за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет (ДВ, бр. 34 от 2008 г., в сила от 01.04.2008г., изм. ДВ. бр.48 от 2008г., изм. ДВ. бр.58 от 2008г., изм. ДВ. бр.42 от 2009г., изм. ДВ. бр.31 от 23 Април 2010г.

17.05.2008г. - ПМС № 106 за откриване на Транзитенцентър в с.Пъстрогор, община Свиленград- териториалноподеление на ДАБ при МС (ДВ, бр. 48 от 2008 г., в сила от 23.05.2008 г);

13.07.2012г. - ПМС № 147 за изменение и допълнение на Устройственияправилник на Държавнатаагенция за бежанците при Министерскиясъвет (ДВ, бр. 55 от 2012г., в сила от 20.07.2012 г);
6739027

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕ Информация за лицата, потърсили закрила, и взетите решения за периода 01.01.1993 г. - 31.12.2012 г.


6739027

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕПАРТНЬОР С:

Неправителствени организации (НПО):

Български хелзинкски комитет (http://www.bghelsinki.org/) - правни консултации и представителство на търсещите убежище и признатите бежанци и подкрепа за осигуряване на възможности за упражняване и защита на техните законни права и интереси, включително достъпа до правосъдие;

Български Червен кръст (http://www.redcross.bg/)- съдействие за интегрирането на бежанците, социални консултации, помощ за жилищно настаняване, медицинска и, материална подкрепа за образованието на децата бежанци, помощ за улесняване на достъпа до пазара на труда;

Каритас – България (http://www.caritas-bg.org/) - социални консултации и помощ в натура за лица в процедура за убежище;

Асоциация за интегриране на бежанци и мигранти (http://www.airm-bg.org/) - обучение на академичния персонал от висшите учебни заведения и социални работници във връзка с минималните стандарти, които следва да се прилагат при работа с бежанци.


6739027
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕПАРТНЬОР С:

Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН)

 • НЕЗАВИСИМО НАБЛЮДЕНИЕ (“МОНИТОРИНГ”): ВКБООН, чрез своя представител в Република България има право на информация, както и на достъп до всеки етап от производството за предоставяне статут на бежанец, хуманитарен статут и на временна закрила. Той може да се запознава с всеки конкретен случай и да дава писмено или устно мнение по него”. [1]

 • ВКБООН наблюдава и подкрепя правителството и НПО, в прилагането на националното законодатвлство в областта на убежището в съответствие с международните стандарти и норми. Служителите на ВКБООН периодически посещават граничните участъци и осъществяват мониторинг в партньорство с БХК [2]

 • Проект “Допълнително развитие на качеството на производството по предоставяне на международна закрила(FDQ – Further Developing Asylum Quality), чиято основна цел е да бъде развит вътрешен механизъм за контрол и оценка на качеството на производството в участващите държави. Констатациите и резултатите от проекта се очаква да подпомогнат хармонизацията на ЕС в областта на убежището с цел създаване на ЕДИННА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА УБЕЖИЩЕ (Common European Asylum System - CEAS)до 2012 г.[3]

  [1] чл. 3 ал. 2 от Закона за убежището и бежанците (ЗУБ) Обн. - ДВ, бр. 54 от 31.05.2002 г.; в сила от 01.12.2002 г.; изм. и доп., бр. 31 от 08.04.2005 г.; изм., бр. 30 от 11.04.2006 г.; в сила от 12.07.2006 г.; изм. и доп., бр. 52 от 29.06.2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 01.01.2008 г .

  [2] ООН в България, ВКБООН, 21 януари 2009 г. <http://www.un-bg.bg/index.php5?l=2&p=3&>.

  [3] България е една от осемте страни, участващи в проекта, иницииран от Регионалното представителство на ВКБООН с финансовата подкрепа на Европейската комисия; другите страни-участнички са: Австрия, Германия, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Унгария.


6739027
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕМЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО:

Организация на Генералните директори на Имиграционни служби GDISC(http://www.gdisc.org/):

 • GDISC (General Directors’ Immigration Services Conference) е създадена през 2004 г. и има 33 страни-членки;

 • Държавната агенция за бежанците, заедно с Дирекция „Миграция” на МВР, е член и партньор на GDISC;

 • Главната цел на GDISC е да инициира, координира и подобрява практическото сътрудничество между имиграционните служби, изпълняващи политики в областта на миграцията и убежището в Европа;

 • През м. юни 2008 г. Държавната агенция за бежанците, Дирекция „Миграция” и Секретариата на GDISC организираха двудневна международна конференция на тема „Миграция и престъпност”


Gdisc
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕМЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО Страни-членки на GDISC:

Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Македония, Малта, Норвегия, Обединено Кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Чехия, Швейцария, Швеция


6739027
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕУЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:

Проект „Общ фонд от преводачи” (Interpreters’ Pool Project) на GDISC:

 • Цел : Да подкрепя службите в областта на убежището, които са затруднени от недостиг на преводачески капацитет от редки езици в страната си, чрез осигуряване на преводачи от такива езици по време на процедурата за предоставяне на статут – регистрация, интервю, връчване на решение, обжалване пред съда. Преводът става чрез видеоконферентно оборудване.

 • По време на проекта(от 2008 г. до неговото приключване на 30 юни 2012 г.) ДАБ е използвала най-често преводачи от тамилски и сомалийски, както и урду, пащу, бенгалски, грузински, бирмански и монголски, предоставени от Холандия, Великобритания и Германия. Благодарение на участието си в проекта ДАБ е успяла да разгледа повече от 100 случая на търсещи закрила от Шри Ланка, Сомалия, Пакистан, Бангладеш, Афганистан, Миянмар, Монголия и Грузия, като е спазила регламентираните по Закона за убежището и бежанците срокове.

 • След приключването на Проекта „Общ фонд от преводачи” ДАБ продължава двустранното си сътрудничеството с Холандската служба по имиграция и натурализация с цел осигуряване на преводачи от редки езици.


6739027
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕУЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:

 • Проект „Общ европейски портал за информация за страните на произход” (COI Portal) за обмен на информация за страните на произход между държавите-членки на Европейския съюз. Представител на ДАБ взе участие в една среща по време на софтуерната разработка на Общия европейски портал за информация за страните на произход и в представянето на Портала след неговото официално стартиране. Понастоящем Общия европейски портал за информация за страните на произход е преминал към Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (ЕСПОУ). Осигурен е достъп до информацията в Портала на 15 експерти от ДАБ.

 • Проект „Информационна платформа за страните на произход” (ECS)Информационната платформа ECS (EuropeanCountry of OriginSponsorship) функционира на принципа “един за всички”, като една или две европейски държави (т.нар. държави-спонсори), разполагащи с богата информация за определена страна на произход вследствие историческа връзка, богат опит поради високия брой молби за убежище или участие в Европейски мисии за установяване на факти, предоставят тази информация и тя се съхранява в немската информационната система MILo. Основните цели на ECS са: повишаване качеството и обема информация за страните на произход; подпомагане обмена на информация за държавите, които имат специфични нужди; улесняване процедурата по вземане на решения; подпомагане хармонизацията на практиката по предоставяне на убежище между отделните страни. Проектът приключи през 2011 година.


6739027
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕУЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ:

 • Проект за ползване и разпространение на специфична медицинска информация за страните на произход(Med COI) за обмен на специфична медицинска информация за страните на произход между държавите-членки на Европейския съюз. ДАБ при МС взе участие във първата фаза на Проекта за ползване и разпространение на специфична медицинска информация за страните на произход и получи достъп до базата данни със специфична медицинска информация на Холандската служба по имиграция и натурализация, която е ръководител на проекта. Първата фаза на проекта приключи през юни 2012 г.


6739027
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИТЕВИДОВЕ ЗАКРИЛА, ПРЕДОСТАВЯНА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

България предоставя четири вида закрила на чужденци: убежище, статут на бежанец, хуманитарен статут и временна закрила.

1.УБЕЖИЩЕ: закрила, която се предоставя от Президента на Република България на чужденци, преследвани заради техните убеждения или дейност в защита на международно признати права и свободи.

2.СТАТУТ НА БЕЖАНЕЦ: предоставя се от председателя на ДАБ на чужденец, който основателно се страхува от преследване поради своята раса, религия, националност, принадлежност към определена социална група или поради политическо мнение и/или убеждение.

3.ХУМАНИТАРЕН СТАТУТ: предоставя се от председателя на ДАБ на чужденец, принуден да напусне или остане извън държавата си на произход, тъй като в тази държава е изложен на реална опасност от тежки посегателства като: смъртно наказание или екзекуция, изтезание или нечовешко или унизително отнасяне, или наказание, тежки и лични заплахи срещу живота или личността му като гражданско лице поради насилие в случай на вътрешен или международен въоръжен конфликт.

4.ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА: предоставя се “в случай на масово навлизане на чужденци, които са принудени да напуснат страната си на произход или местоживеене поради въоръжен конфликт, гражданска война, чужда агресия, нарушаване на човешките права или насилие в големи размери на територията на съответната страна или в отделен район от нея и по тези причини не могат да се завърнат там.” - от Министерския съвет на Република България, въведена с решение на Съвета на ЕС за срок определен в него.

 • Убежището, статутът на бежанец и хуманитарният статут се предоставят на базата на индивидуално разглеждане на молбата;

 • Временната закрила се определя групово, като всеки член от групата се разглежда като бежанец.


ad